Initiatief voor commercieel verzamelgebouw Eerste paal 2e bedrijfshal Oud-W’veen in raadzaal A.P.K SMENSENg ^BEDRIJVEN! ii y n o 3 O Bejaardenreis met 101-jarige f Wltv Veertien bedrijven naar Coenecoop? Mevrouw T. Verstoep-Buijs bij slotdiner Expositie duurt tot donderdag 16 juni 11 Sociaal raadsvrouw schrijft in Weekblad Cantos Koffie Da’s andere koffie. DE CHINESE MUUR” gis w Nieuwsblad Onafhankelijk KEURINGSSTATION H ffl CURSUSSEN Alph. Avondsch. Fred Antiek BASISMARKT KOFFIE IS NIET ALLEEN NET ZO LEKKER. HET VERSCHIL: HIJ WORDT OOK J NIET DUURDER. harwa (apijtservice HffBffMffMMfffflffMliMfiMj Ii W' 'v Hf vïr ii HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN I TZVAN DER LOO fensL“Tn hypotheken 5? ES Plankier 22 Boskoop Tel. 01727-2110 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn s typ 30 si MAGNETRON EN MAGNETRON-PLUS NU VANAF 489.- Tevens zijn wij vanaf 10 juni 7 dagen per week geopend (Door de feestelijkheden zijn wij 8 juni gesloten.) I? MIDDENSTAND P.D. BOEKHOUDEN MBA BASISK. BOEKH. TALEN JJvandenBroek Installateurs bv AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK I 250 gram slechts SS SS SS f DORPSSTRAAT 18 2771 DH BOSKOOP Wij hebben een totaal vernieuwde menukaart voor u samengesteld en heten u van harte welkom in ons verbouwde restaurant. E 01727-7116 Vanaf 10 juni zijn wij officieel heropend: Chinees-lndisch Specialiteitenrestaurant 1 FUÜE HELAHGE F MAKKIX^ VERZEKERINGEN financieringen erkend isuranti agent KNACKEBRÖD GERTHUIZER i eekblad voor Waddinxveen r WOENSDAG 8 JUNI 1988 Burgemeester C.M. van der Linden in gesprek met de bijna 101-jarige mevrouw T. Verstoep-Buijs. (Foto: Bert De miniatuur-expositie in de raadzaal van het gemeentehuis. (Foto: Sjaak Noteboom). .Jl 'I Nesse 32, Waddinxveen. 'as. Vogellaan 22, Boskoop. Tel. 01727-3715 VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS SS SS TT 44e JAARGANG - No. 2083 in het nieuws- De Waddinxvener A. ANDEL (41) is eigenaar van het nieuw in Gouda geves tigde Joegoslavische restaurant Vojvo- dina aan de Lange Tiendeweg. De Joe-- goslaaf, die als 18 jaar in ons land ver blijft, werkte tot in 1984 bij Eminent (elektronische orgels). Vervolgens be haalde hij zijn horeca-vakdiploma’s. De Zevenhuizense DIANA ZWAR TE VELD (16), leerlinge van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MA VO aan de Mauritslaan, behoorde tot de 60 beste deelnemers, die waren uit verkoren aanwezig te zijn op de slot manifestatie van de door de 100-jarige Alliance Francaise des Pays-Bas in Ut recht gehouden Franse opstelwedstrijd. Ze werd gekozen uit 1.430 deelnemers. Diana Zwarteveld had als onderwerp van haar opstel het Sint Nicolaasfeest gekozen. De bouw van het bedrijfsverzamelge bouw wordt voorbereid door architec tenbureau C.R. Baart BV, Rotterdam, aannemingsbedrijf De Langen Van den Berg, Bergambacht en De Pater Makelaardij BV, Waddinxveen. WADDINXVEEN - Particulieren hebben het initiatief genomen voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw in het bedrijvenpark Coenecoop. Daar staat al een ondernemerscentrum in het kader van het Job Creation Project, waarvoor volgende week de bouw van een tweede hal van start gaat. 15 juni om 15.30 uur op de bouwlokak- tie en wordt verricht door wethouder geopend op maandag tot en met vrijdag van 10.00-16.30 uur, op donderdag avond van 19.00-20.30 uur en op zater dag van 13.00-16.00 uur. WADDINXVEEN - Eén van de ere gasten van de vorige week woensdag ge houden 56e bejaardenreis van Wad dinxveen was de volgende maand 101- jarige mevrouw T. Verstoep-Buijs. De WADDINXVEEN - De sociaal raads vrouw van de gemeente Waddinxveen, drs. Corrie de Bakker, gaat vanaf van daag een eigen rubriek verzorgen in het Weekblad voor Waddinxveen. PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL •GORDIJNEN VITRAGE’S ROLGORDIJNEN ZONWERING Mevrouw Verstoep, die de laatste paar jaar verstek moest laten gaan, voelde zich weer helemaal thuis tussen de 220 ouderen, die weer volop hadden geno- bewoonster van Huize Souburgh maak te in het parkrestaurant van Avifauna het diner mee aan het slot van de door het Comité Seniorenreis Waddinxveen georganiseerde jaarlijkse uitgaansdag naar Den Haag en Rotterdam. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven VEDETTE SPORTSWAER NEDER LAND BV, Waddinxveen. Omschrij ving bedrijf: lm- en export van en groot handel in sportartikelen, sportkleding en aanverwante artikelen enz. Maat schappelijk kapitaal 200.000,-, waar van geplaatst/gestort 40.000,-. Direc teur: J.H. Snel te Leiden. Aan de Rij ksuniversiteit in Leiden is ge slaagd voor zijn doctoraal examen ge neeskunde de Waddinxvener M.J.J. GERTS. Tel. 01720 - 22450 in het nieuws- BOSKOOP REIJERSKOOP 2 b WADDINXVEEN KERKWEG-W. 10 Bij FRED ANTIEK vindt u noten, mahonie en eiken meubelen TEGEN BETAALBARE PRIJZEN!!! Wij ruilen ook in en kopen uw overtollig antiek in. Ook leveren wij alles onder garantie-certificaat. Wij zijn de gehele week geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Kom gerust vrijblijvend langs! F. VAN DONGEN Wollefoppenweg 67a Zevenhuizen - Tel. 010-456.55.74 Vrijdag koopavond MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TEL. 01828-18625 |st- atfi Tel. 01727-3769 Onze keuken behoort tot de betere keukens in het bereiden van Peking, Cantonees en Szechuan gerechten. (Szechuan-keuken: scherp gekruid en pikant gerecht) Dagelijks geopend van 11.00-22.00 uur. (Ruime parkeergelegenheid achter het restaurant.) Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 Corrie de Bakker is sinds 1 december 1987 in het gemeentehuis aan het Raad huisplein werkzaam. Met haar werk zaamheden als sociaal raadsvrouw beg on zij na een korte inwerkperiode in ja nuari aan de weg te timmeren. Inmid dels heeft ze zich volop vertrouwd ge maakt met de gang van zaken in Wad dinxveen en probeert ze voor elk pro bleem waarvoor haar hulp wordt inge roepen een oplossing te vinden. der voor economische zaken en werkge legenheid. Nadien zal er in de eerste be drijfshal bij het bedrijf P.M. Filter, Coenecoop 127 gelegenheid zijn om in informele sfeer een hapje en een drank je te nuttigen. Woudenberg). WADDINXVEEN - In het bedrijven- De handeling vindt plaats op woensdag park Coenecoop kan worden begonnen met de bouw van de tweede gemeente lijke bedrijfshal voor de huisvesting van drs. M. Kraaijestein, portefeuillehou- startende en kleine bestaande onderne mingen in het kader van het Job Creati on Project. Ter gelegenheid hiervan heeft het ge meentebestuur velen uitgenodigd voor het slaan van de officiële eerste paal voor deze tweede hal. (voorheen Tin-Shing) In deze rubriek, die vooralsnog een maal in de drie weken zal worden ge plaatst, gaat zij in op de ervaringen uit haar praktijk en zal zij veelvuldig uitleg geven over allerlei wettelijke regelin gen, waarmee ook de Waddinxveners volop te maken hebben. B BOSKOOP WADDINXVEEN 01828-19888 vandenBrodi De aan de Wingerd wonende mevrouw A.N. KOERS is geslaagd voor het HBO-examen maatschappelijke werk in Driebergen. ten van de reis, zoals elders uit het Weekblad voor Waddinxveen blijkt. Ze zat aan tafel bij burgemeester C.M. van der Linden en zijn echtgenote. Met Waddinxveens eerste burger was ze soms druk in gesprek gewikkeld. Ze liet zictrdë maaltijd goed'smaken en genoot zichtbaar van de rode wijn, die was in geschonken. De consumpties kwamen van de gemeente Waddinxveen en reis- en passagebureau Van Ginkel BV. |- HARWA TAPIJTSERVICE 43 F H. KOSTER is bij organisatieadvi seurs Ydo BV aan de Brugweg G. OOS- TERLOO opgevolgd als statutair direc teur. De nieuwe man is sinds 1980 werk zaam bij Ydo BV, laatstelijk als lid van het managementteam. De heer Ooster- loo gaat in juli 1989 met pensioen en zal tot die tijd bij Ydo werkzaam blijven als beleidsadviseur. Hoofd-inseminator J. BOS (60) uit Waddinxveen is na 36 jaar gestopt met zijn werkzaamheden voor het Kunstma tige Inseminatiestation Midden-Neder- land-West. Hij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegde uit treding. Uitgerekend is dat de Wad dinxvener zo’n 250.000 kunstmatige be vruchtingen van koeien op zijn naam heeft staan. WADDINXVEEN - Wethouder K.W.Th. van Soest heeft dinsdagmor gen in het gemeentehuis de tentoonstel ling Oud-Waddinxveen geopend. Op de expositie is het Gouwedorp in mini atuur te zien, zoals het vroeger kan zijn geweest. De schaalmodellen van molens, huizen en gebouwen zullen zeker ook de jeugd aanspreken, omdat het herinneringen aan een vroegere tijd, die ze niet heb ben gekend, oproept. Hierbij zijn ook •- de in de raadzaal opgehangen foto’s van belang. Miniaturen en foto’s geven een mooi beeld van oud-Waddinxveen, maar la ten ook zien waartoe creatieve Wad dinxveners in staat zijn. De expositie duurt tot en met donderdag 16 juni en is Een mooie brochure is gemaakt om zo veel mogelijk interesse voor het bedrjfs- verzamelgebouw op te wekken. Hier mee wordt ingehaakt op de laatste ont wikkelingen omtrent bedrijfshuisves ting in Waddinxveen. De bouwonderneming De Langen Van den Berg te Bergambacht heeft dit project ontwikkeld en hiermee in dit werk-/woongebied nogal furore ge maakt. Niet alleen vanwege het feit dat efficien cy een steeds dominantere rol speelt, maar ook dankzij de vindingrijkheid in toepassing van onderhoudsarme en energie-arme materialen waarvan dit bijzonder efficiënte gebouwencomplex is samengesteld. Ondernemers kunnen er spelen met ruimte en met licht, omdat de mogelijk heden van dit bouwproject vrijwel on beperkt zijn. Deze brochure is bedoeld als bron van inspiratie. Het project omvat 14 bedrijfsruimten te Waddinxveen. ’’Coenecoop” is gelegen in het nieuwe industriegebied. Mede door een flexibele opzet van dit com plex biedt het vestigingsmogelijkheden aan bedrijven van zeer uiteenlopende aard en omvang. De 14 stuks bedrijfs ruimten hebben elk een oppervlakte groot ca. 190 m2. Indien de aard en de omvang van een bedrijf kan men meer der units aankopen. Koopsommen: locatie 1 t/m 6 en 8 t/m 13 210.000,- en locatie 7 en 14 (met meer grond) 220.000,-. De documentatie bevat een alternatieve bedrijfsindeling. De daaraan verbon den kosten bedragen 12.500,-. Alle genoemde bedragen zijn k.k. en excl. de verschuldigde BTW. verzekeringen r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828^12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen L Statensingel 115 - Gouda X Tel 01820-15132 w, 'W 4VI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1