Yvonne de Wit Kees Terlouw in ’t zilver Winterkost voor koeien Vijftien scholieren zakten Hoog gevoel gastvrijheid w ’’Koppeling zakenreis getrouwd met Wiljo en uitstapje” 1! ui i K Trend volgens Van Ginkel BV Relais-voorzitter Maarten van Velzen: Lohmanschool Vakantie- kaarten bij rijkspolitie Sponsor- zwemmen in Ouderen in de Peel Derde plaats De Savornin Waddinxveense organist in Moordrecht Lezing van Gouwevis voor insekten- liefhebbers ”de Sniep” Open avond koffiebar ADVERTEREN? BEL 01828-14788 Geslaagd? Telg Spelregels 21 Leden Succes e VOOR EEN GOED BOEK boekhandel veldwijk b.v. •7 ,^-W 7 '-j Pagina 9 WOENSDAG 8 JUNI 1988 koppeling zakenreis en toeristisch uitstapje en andersom. De Waddinxveense organist Jaap Nieuw enhuijse. Yvonne de Wit en Wiljo Wijenberg. (Foto: Sjaak Noteboom). Yvonne de Wit en Wiljo Wijenberg re- elkaar L* W, NAAR WADDINXVEEN - Restaurateur/eigenaar Maarten M. van Velzen van ”de Gouwe Dis” aan de Zuidkade vindt dat het Relais du Centre, waar van hij voorzitter is, een hoog gevoel voor gastvrijheid aan de dag weten te leggen. Het gras is goed te bewaren nadat het een paar dagen op het land is gedroogd. Dit proces wordt versneld door het gras iedere dag met een machine te schud- WADDINXVEEN - Zoals eerder gemeld wil ook dit jaar de Wad dinxveense rijkspolitie de inwoners weer in de gelegenheid stellen hun afwezigheid in verband met vakan tie aan te melden op het bureau van politie aan de Mozartlaan. Zij kun nen dit doen door een ’’vakantie- kaart” in te vullen. Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - De Waddinxvener Kees Terlouw (44) van de Omloop is bij Zwijgers groente en fruit in de winkel galerij aan het Koningin Wilhelmina- plein in het zonnetje gezet in verband met zijn 25-jarig dienstverband. De overige 329 deelnemers zullen deze week, via hun school, het verkeersdi- ploma ontvangen. Met dit goede resultaat kon de organise rende werkgroep van Veilig Verkeer Dat blijkt uit het interview met hem en mede-bestuurslid Ton Fagel van bistro Klein Paardenburg in Ouderkerk aan de Amstel in Expression, het maanblad dat creditcardhouders van American Express steeds in hun bus vinden. De organist Jaap Niewenhuijse zal deze concerten verzorgen als één van de vas te organisten van de Hervormde Ge meente van Moordrecht. WADDINXVEEN - Het aantal zakelijk reizen loopt behoorlijk terug, terwijl er aan de andere kant een flinke toename te bespeuren valt van de GEEF EENS EEN BOEKENBON Dèt geeft pas blijde gezichten! BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Tel. 01828-12620 In het artikel zegt Maarten van Velzen, die wordt geschetst als een telg uit het geslacht van juristen: ’’Toen overal bij de Relais-leden die kwaliteitsgedachte zo’n doorslaggevende rol begon te spe len, was al gauw de vraag of die cen- trum-gedachte, die zo heel duidelijk in de naamgeving van onze club opgeslo ten lag, nog wel zo belangrijk was”. P.iss,viP W.Kld"«uw Tol O’R?8-126?O Nederland de voor het derde jaar ge houden verkeersproef afsluiten. Ook nu werkten weer een 10-tal vrijwilligers mee om de kinderen te observeren tij dens hun 5 km lange tocht langs ver scheidene moeilijke verkeerspunten in Waddinxveen. Daarbij werden de deelnemers op to taal 108 verkeershandelingen gecontro leerd. De werkgroep van WN bepaal de de tolerantiegrens op 8 strafpunten. Met voldoening kon voorzitter H. van Erk vaststellen dat 40 leerlingen het concerten Moordrecht, die enige orgel concerten hebben georganiseerd met bekende organisten uit den lande, wor den door de Kerkvoogdij van de Moordrechtse Hervormde Gemeente in juni en september 1988 daarnaast nog twee concerten georganiseerd. De politie neemt alleen gegevens op van bewoners die hun afwezig heid persoonlijk aan het bureau ko men melden. Telefonische meldin gen worden niet meer in behande ling genomen. Aan het bureau vult de vakantie ganger de vakantiekaart in waarbij onder andere een sleutelhouder opgegeven dient te worden. De po litie adviseert om zoveel mogelijk een buurtbewoner als sleutelhou der te zoeken. Deze is namelijk op de hoogte van de gewoontes en ge bruiken in de straat, wijk en kan dus vaak het best ’’verdachte situ aties” signaleren. De politie geeft de vakantieganger enige voorlichting en folders over het voorkomen van misdrijven en het merken van waardevolle goe deren. Doel hiervan is de woning zodanig achter te laten dat enige weerstand tegen het inbrekersgilde wordt opgebouwd en goederen ge registreerd gaan worden. Tijdens afwezigheid van de bewo ners streeft de politie ernaar om eenmaal de woning te controleren. Let wel: het gaat hier niet om bewa king van de woning doch om een controle om te kijken of de juiste wijze is achtergebleven. Als blijk van controle vult de politie om va- kantiecontrolekaart in, grove te kortkomingen aan de sleutelhou der gemeld worden, terwijl kleine opmerkingen op de controlekaart vermeld zullen worden. Het doorgeven van verdachte om standigheden rond de woning moet zoals gezegd door de buurtbewo- ners/sleutelhouder gebeuren. De politie hoopt hiermee de bereiken dat men zich meer verantwoorde lijk gaat voelen voor eikaars ei gendommen. WADDINXVEEN - De Waddinxvener In goed overleg met de Stichting Orgel- Jaap Niewenhuijse geeft zaterdagavond 11 juni om acht uur weer een gratis toe gankelijk concert op het monumentale, meer dan 200 jaar oude De La Haye or gel (uit 1773) in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Moordrecht aan het Kerkplein. Het programma zal werken bevatten van J.S. Bach (de bekendePassacaglia), Ch. M. Widor, Samule de Lange Sr Jan Zwart en wordt besloten met Toccata, Aria en Fuga over psalm 89 van de con- certgever zelf. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van Veilig Verkeer Nederland heeft slechts 15 van de 334 leerlingen van de hoogste klassen van de Waddinx veense basisscholen, die vorige week deelnamen aan de praktische verkeers proef, moeten afwijzen. moeilijke parcours zonder strafpunten wisten te rijden. Daaronder alle leerlin gen van de hervormde Rehoboth- school, die dit jaar met groep 7 en 8 aan de start verscheen, een opvallende pres tatie. Met één strafpunt haalden 51 leer lingen het diploma. De fietsenkeuring door de rijkspolitie k bleek niet overbodig; naast een flink aantal kleine gebreken moest worden; geconstateerd dat vier rijwielen onvol-, doende verkeersveilig waren om tijdens, de verkeersproef te worden gebruikt. den. Hierna wordt het bij elkaar ge harkt en met een trekker en een zoge naamde opraapwagen naar de boerderij gebracht. Daar ontstaan in de loop van de zomer meerder grote hopen gras. Zo’n hoop heet in vaktaal ’’graskuil”. Het woord ’’kuil” is een overblijfsel van vroeger toen het gras in een kuil in de grond werd bewaard. Net zoals een aantal van onze lang houdbare voedingsmiddelen wordt de graskuil ’’vacuüm verpakt”. Een trek ker rijdt over de kuil heen en weer en drukt de lucht eruit, dan komen er dik plastic en grond of autobanden over heen. Hooi wordt weinig meer ge- Kees Terlouw is inkoper en is geregeld in de winkel van de Oranjegalerij te vin den. Voor zijn trouw, werklust en ken nis van zaken kreeg hij met zijn gezin een etentje aangeboden. Bovendien waren er enkele geschenken. Die constatering doet Gouwenaar A.G.M. van Ginkel (53), directeur van reis- en passagebureau Van Ginkel BV, in een interview met ’’Ondernemen in Midden-Holland”, het magazine van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. In een artikel over het fenomeen zaken reis, die gelijke tred blijkt te houden met de groei van het bedrijfsleven, spreekt de touroperator van een ont wikkeling die zich in de afgelopen maanden heeft voorgedaan. Volgens de heer Van Ginkel loopt de daling van het aantal zakelijke reizen parallel van de eveneens teruglopende export; het gevolg van de lage dollar koers. In ’’Ondernemen in Midden-Holland” wordt gesteld dat de zakelijke markt bij Van Ginkel BV zorgt voor slechts tien tot twintig procent van de totale omzet. ”Wij zien veel meer in de toeristische markt, dan in die harde zakelijke we reld”, bekent Van Ginkel. ’’Daar is de concurrentie ontzettend groot voor middelgrote bedrijven als het onze. Grotere ondernemingen werken bij voorbeeld met kortingen, simpelweg om markten te veroveren. Wij kunnen ons geen korting permitteren. Het ligt trouwens in het geheel niet in onze lijn; felle acquisitie plegen of met stuntprij zen komen. De service lijdt er namelijk vaak onder”. WADDINXVEEN - De zwem- en po loclub De Gouwe en de therapieclub Stichting De Gouwebloem houden vrij dagavond 10 juni in het openluchtz wembad ”de Sniep” weer het sponsor- zwemmen om de kassen van beide clubs weer te versterken. Zoals elk jaar zal het ook voor de toe schouwers zeer aantrekkelijk zijn. Er zullen tal van activiteiten rondom het zwembad plaatsvinden. Voor de deel nemers is een aantal prijzen en voor alle deelnemers een prachtige herinnering. Na het zwemmen een optreden van de komische schoonspringgroep, de Wa Wa Clowns. Het evenement begint om 16.30 uur en duurt tot 19.00 uur. Evenals andere ja- ren komt 50 van de opbrengst ten goede van de stichting De Gouwe bloem, die zich inzet voor de gehandi capte en chronisch zieken in Waddinx veen. Zij verzorgt allerlei activiteiten, zoals het organiseren van een jaarlijkse dag tocht (225 deelnemers) en Kerstmid- dag. Zij verrast haar deelnemers met een presentje of attentie op verjaarda gen en St. Nicolaas. Maar de stichting staat vooral het hele jaar door paraat met het bezoe .en van deelnemers en het beschikbar stellen van materialen, warvan wer stukken worden vervaardigd, die bij ta loze eve nementen weer verkocht worden ten behoeve van de aanschaf van .lieuw ma teriaal. Met het sponsorzwemmen krijgt ieder een de kans om binnen een bepaalde tijdslimiet een aantal banen in het bui tenbad te zwemmen. Iedere deelnemer moet een of meer sponsors zien te vinden, die per baan een bedrag inzetten. Deze inzet wordt achteraf vermenigvuldigd met het aan tal gezwommen banen (maximaal 15 ba nen). De sponsors kunnen zijn: familie, ken nissen, buren, collega’s enz. Het bedrag dat de deelnemer(ster) na afloop van de sponsor(s) ontvangt, dient te worden af gedragen aan het organisatie-comité, die het op haar beurt weer afdraagt aan de stichting De Gouwebloem en De Gouwe. Expression gaat diep in het belang van de bundeling restaurants in Relais du Centre, de onderlinge prijsverschillen en wat dies meer zij. Over de prijsver- schillende in de deelnemende eethuizen zegt Maarten van Velzen: ”De consument kan dat als een handi cap ervaren, maar wij schatten de indi vidualiteit zo hoog in, dat we niet van plan zijn die te laten schieten. We heb ben ook een Chinees in de club, die een totaal andere prijsstelling heeft dan wij. Een bedrijf dat middenin Amsterdam zit op een dure locatie zal dezelfde kwa- WADDINXVEEN - De melkkoeien zijn nog maar een paar weken uit de stal of de boeren beginnen al een winter voorraad gras voor hun dieren aan te leggen. Vanaf mei tot september maai en de veehouders met een grote maai- machine regelmatig het lange gras af. Soms zijn aan de zijkant van deze ma chine kettingen bevestigd om weidevo gels te waarschuwen, zodat ze weg kun nen vluchten. maakt. Om goed hooi te winnen is een lange periode van warm droog weer no dig en dat hebben we niet zo vaak in Ne derland. Daarbij vraagt hooien meer werk dan graskuilen. Hooibergen raken dus uit de tijd. In Nederland zijn ruim 50.000 melkvee bedrijven met in totaal bijna 2 miljoen melkkoeien. Deze veebedrijven zijn vooral te vinden in Noord- en Zuid-Hol- land, Utrecht, Friesland, Groningen en noordwest Overijssel. Een miljoen hec tare Nederlandse grond is bedekt met weiland. Dit is een oppervlakte groter dan onzze drie noordleijkste provincies samen. Ondanks het feit dat Van Ginkel zich niet bijzonder actief op de zakenmarkt begeeft, heeft het bureau wel enkele ac countants. ”En die omgeven we met grote zorg”, aldus Van Ginkel. En een toename ligt in het verschiet, aangezien de onderneming zich toch duidelijk oriënteert op het Waddinx veense bedrijvencentrum Coenecoop. ”Die extra aandacht zal in de toekomst wel effect gaan sorteren, maar het is al lemaal nog pril”, stelt Van Ginkel, die het ’’zeer goed” opereren noemt in het levendig Midden-Holland. Het Waddinxveense reis- en passagebu reau heeft tevens filialen in Zoetermeer en Gouda. Bij Van Ginkel BV, dat in het Amsterdamse Zonnetour een hon derd procent dochter heeft, werken in totaal 42 personen. Van Ginkel zelf biedt eigen autovakan ties, een all-round boekingskantoor en is gespecialiseerd in reizen naar Indone sië. De activiteiten van Zonnetour zijn daarentegen gericht op Spanje, met ve le bestemmingen op de Balearen-eilan- den Mallorca, Ibiza, Menorca en For- mentera. liteit aan ingrediënten inkopen maar» toch een andere eindprijs hebben. De prijs komt ook tot stand door een kost-; prijsberekening. Heel belangrijk daar-S bij is het aantal keren dat je een stoel in* je bedrijf per avond kunt verkopen. In bedrijven waar mensen echt voor de gastronomie komen, zal dat maar zel-> den meer dan één keer zijn, zoals dat bij ons het geval is”. Wat zijn de andere onderscheidende kenmerken van jullie groep? Maarten van Velzen: ”We zijn een veel minder^ formele club dan de Alliance. Wij zeg gen bijvoorbeeld: lekker eten betekent toch niet automatisch op z’n Frans eten? Is mooi Chinees soms geen tractatie, of kun je niet genieten van de Japanse keu ken? De Relais-groep wil er dus best, een goede Chinees bij, wat Japanners, en Italianen. Daar zoeken we ook drif tig naar. Ik vind het juist een pluspunt dat je de gast in ons boekje een diversi-, teit aan mogelijkheden kunt aanbies den”. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se Rooms-katholieke Bond van Oude ren heeft de jaarlijkse busreis gemaakt. Het reisdoel was de Peel in Noord Bra bant. Na een prachtige tocht via Gouda, Haa strecht, Oudewater en IJsselsteijn werd naar Waalwijk gereden voor een heer lijk kopje koffie met gebak. Vandaar ging men richting de Peel, langs de Drunense Duinen, De Efteling en De Beekse Bergen kwam men aan in Asten. Daar werd een keurig verzorgde koffietafel gebruikt. Vandaar door de Peel naar Helmond. De ouderen bezochten daar het Draai- orgelmuseum. Grote en kleine orgels lieten van zich horen. De benen gingen van de vloer voor een dansje op muziek van de draaiorgels. Om plm. 17.00 uur gingen de Waddinx- veners via Arnhem weer huiswaarts. Om 19.00 uur kwamen zij na een heer lijke dag weer thuis. Het Relais du Centre - bekend van de blauwe schildjes - is een verbond van 21 restaurateurs, (meestal) propètaires van het kleinere, op hoog niveau koken de restaurant. De organisatie bestaat nu vijfjaar. Ton Fagel legt uit met welke overwegin gen het Relais du Centre ooit is opge richt. ”Tal van restaurants, en dan met name de bedrijven gevestigd in het stadscentrum, kampten toen en nu nog met dezelfde ongemakken. Het par keer- en verkeersprobleem was daar een uiterst belangrijke van. Voor som mige collega’s vormde het zelfs een be dreiging voor hun voortbestaan. Het uitgangspunt was er aanvankelijk één van ”het wordt tijd dat we ons roeren, samen sterk, op weg naar het Binnen hof’. Maar al snel wisten we dat je, als je je restaurant vol wilt hebben, niet bij de minister op de stoep moet gaan staan, maar thuis voor het fornuis. En langzaam maar zeker werd de strijd vaardigheid van de restaurateurs ver drongen door hun kooklustigheid, want het bleek dat al die mannen en vrouwen die bij die eerste bijeenkomsten aanwe zig waren, van goede gastronomische huize kwamen”. Tot slot nog een andere uitspraak van Maarten van Velzen van de Gouwe Dis, die gaat over het succes van een restau rateur. Hij zegt: ’’Sommige restaura-' teurs denken tegenwoordig dat hun suc ces afhangt van een Des Bouvrie-inte- rieur en een regelmatig vernieuwde me-’ nukaart. De Franse gerenommeerde restaurateur een topgerecht dertig jaar> bij hem op de kaart te laten staan. Bocu- se heeft nog steeds zijn truffelsoep en de zalm met zuringsaus bij Troisgros lijkt ook wel voor de eeuwigheid ontworpen En wat doet de Nederlandse restaura- teur? Die kookt voornamelijk voor zijn collega’s. Voor drie collega’s met hun' vrouwen spant hij zich vreselijk in en hij vergeet zijn veertig andere gasten. Het, is eigenlijk net als in de modewereld:* een groeiende behoefte om elkaar steeds weer te overtroeven”. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Op maandagvaond 13 juni houdt de aquari- umvereniging ”De Gouwe Vis” een le zing over bijen. De heer Maap Groenendijk zal die avond uitvoerig vertellen over de ver zorging van deze dieren, over de pro- dukten die de bijen leveren en het nut dat de mens van deze insekten heeft. Bi jen zijn niet alleen belangrijk voor de produktie van honing. De heer Groenendijk zal zijn lezing vi sueel ondersteunen met meegenomen produkten, imkerkledij en bijenkasten. De bijen zelf blijven thuis. Bijen zijn overigens helemaal niet gevaarlijk. Ook iets wat op deze avond uitvoerig ter sprake zal komen. Iedereen die geïnteresseerd is in deze lezing is van harte welkom op maandag avond 13 juni in Bar Bistro Bibelot te Waddinxveen. De avond begint om 20.00 uur. WADDINXVEEN - In het Waddinx- Weekblad voor Waddinxveen, terwijl veense gemeentehuis zijn vorige week ze nu haar beste krachten inzet op de af- vrijdagmiddag getrouwd Wiljo Wijen- deling boekhouding. berg en Yvonne de Wit. Yvonne de Wit werkt al tien jaar bij drukkerij Veldwijk BV, waar ze eerst lange tijd werkzaam cipieerden in De Bottelaar in Gouda, was op de advertentie-afdeling van het Zij zijn gaan wonen in de Zuidplas. WADDINXVEEN - ’’Welkomkom- mertjes” is het thema van de vrijdag avond 10 juni in de hervormde koffiebar De Schaapskooi te houden open avond. Op deze avond is iedereen vanaf 15 jaar van harte welkom. Er is weer van alles: lectuur, vakantie- informatie, muziek, video, videobe- spreking, bowl, komkommer met dip sausjes en voor de fijnproevers diverse soorten thee. WADDINXVEEN - De protestants- christelijke De Savornin Lohmanschool aan de Wingerd is vorige week woens dag eervol derde geworden tijdens de door de korfbalvereniging Korbis aan de Limaweg gehouden regionale schoolkorfbalkampioenschappen. In het kader van het 10-jarig bestaan van deze vereniging werd haar de orga nisatie toegewezen. Scholen uit Moordrecht, Nieuwerkerk, Gouda, Reeuwijk, Bodegraven en Waddinxveen kwamen in 2 poules tegen elkaar uit. De poules waren samengesteld uit de winnaars en de nummers twee van de plaatselijke schoolkorfbalkampioen schappen. Na spannende groepswedstrijden ston den de St. Jozefschool en de School met de Bijbel, beiden uit Moordrecht, als eerste geklasseerd. De De Savornin Lohmanschool uit Waddinxveen en de Rehobothschool uit Nieuwerkerk werden in hun poule, met geringe achterstand, tweede. De finale tussen de beide Moordrechtse scholen werd, na strafworpen, nipt ge wonnen door de St. Jozefschool. De De Savornin Lohmanschool eindigde uit eindelijk als derde. Na afloop werden door de secretaris van de regio, J.C. Verhoeff, de prijzen uit gereikt. Nieuw was een reusachtige bo kaal, beschikbaar gesteld door de firma Z-Work te Gouda. Voorlopig staat deze voor een jaar in Moordrecht. Kabelkrant 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 9