Huisartsen bleven weg van hoorzitting W’veen Oranjegek Kandidaat T. van Berkel: Goud 52 beroepen r Ziektekosten verzekering VAN DER L00 verzekert voor de Burgemeester fotografeert lii Voorkeur vrouwelijke arts breed ondersteund Brugfestijn was een mensenzee Koninklijke onderscheiding voor ambtenaar onderwijs PREMIE Apple Macintosh Jongen (17) op Piasweg verongelukt Onafhankelijk Nieuwsblad J KEURINGSSTATION Fred Antiek VAN DER L00 VERZEKERINGEN llarwa •apijtservice HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Lidmaatschap Vrouwenraad ryiii P'z' W HM De ene helft is Uw premie, de Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 |J, 2 VOOR EEN GOED BOEK Uw televisiedokter S. ATTEMA INCLUSIEF: huisarts,specialistgenees middelen, ziekenhuis, alter natieve geneeswijzen,etc. etc. Professionele kantoorautomatisering PerCom automatisering Staringlaan 21-12 Waddinxveen B^01828-11177/1 r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD Bij FRED ANTIEK vindt u noten, mahonie en eiken meubelen TEGEN BETAALBARE PRIJZEN!!! Wij ruilen ook in en kopen uw overtollig antiek in. Ook leveren wij alles onder garantie-certificaat. Wij zijn de gehele week geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Kom gerust vrijblijvend langs! AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 d boekhandel veldwijk b.v. Informatie? Bel:01727-3715. Vogellaan22 Boskoop andere helft Uw eigen risico. Halve maandpremie per persoon: 18 tot 40 jaar Vanaf 40 jaar Tot 18 jaar PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn LAAT NU DIE LEKKE GOOT VERVANGEN, DAT LEKKE DAK REPAREREN, DE GASAPPARATEN SCHOONMAKEN. «JJvandenBroeli rl Installateurs bv 'A 7 Woensdag 29 juni 1988 44e Jaargang - No. 2086 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 het polder Kandidaat C.A. van Dieren. Berkel werd in de raadzaal opgespeld door bur- van 1/2 NAAR VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 PROJECTen WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL GORDIJNEN VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING op dit terrein gespecialiseerde huisarts J. Hemminga geen ziekenfondspatiën ten meer aanneemt, zodat talrijke Wad- dinxveners voor het raadplegen van zo’n arts buiten de plaats op pad gaan of dokteren met middeltjes van de drogist of apotheek. Voor deze vereniging hield de heer Van Berkel zich bezig met de voorbereiding van verkeersexamens en verkeersproe- ven ten behoeve van de lokale basis scholen. WADDINXVEEN - De Oranjegekte na de zaterdagmiddag gehouden voet balwedstrijd Nederland-Rusland sloeg ook in Waddinxveen toe. De mensen - vooral jongeren - gingen de straat op met Nederlandse vlaggen en oranjekleurig materiaal. De Prins Willem-Alexandertunnel en het KW- plein waren de plaatsen van samenk- ambtenaar in Alphen aan den fÜjn. Op die manier kreeg hij toestemming met het gezelschap naar boven te gaan. Dat betekende dat door succesvol ingrijpen van de heer Van der Linden het Brug- festijn toch officieel van start kon gaan. BOSKOOP- 01727-7116 UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! F Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 f 60,- f 72,- f 30,- of f 36,- F. VAN DONGEN Wollefoppenweg 67a Zevenhuizen - Tel. 010-456.55.74 Vrijdag koopavond Passage’W3d<liiiMx<?en Tel 0’828 12820 Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 WADDINXVEEN - De Waddinxveense huisartsen hebben zich niet la ten zien op de dinsdagavond in de trouwzaal van het gemeentehuis gehou den hoorzitting over de vestiging van een negende huisarts in dit Gouwed- orp. De aanwezigen spraken hierover hun misnoegen uit, omdat toch mag worden verondersteld dat de acht doktoren geïnteresseerd zullen zijn in de opvattingen van de bevolking hierover. Wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) zei dat de artsen van de gemeente een kennisgeving voor de avond hadden gekregen en dat hij geen berichten van verhindering had ontvangen. Een boeiende discussie ontstond met ir. T. Drost, die bekritiseerde dat gevraagd werd om een arts die lid zou moeten zijn van het KNMG. Hij stelde dat niet het lidmaatschap van een artsenorganisatie als voorwaarde gesteld moest worden, maar de bereidheid om volgens de omst. Vernielingen zijn niet gepleegd. De vreugde over het behaalde Europe se kampioenschap voetballen overheer ste ook in Waddinxveen. contractant in dienst van de gemeente Moerkapelle. Per 1 januari 1950 trad hij in dienst van de gemeente Waddinxveen, op de afde ling Onderwijs- en personeelszaken. Sinds 1975 is de heer Van Berkel chef van de afdeling Onderwijs. Voorts is hij sinds 1 september 1967 ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook deze functie zal de heer Van Ber kel thans neerleggen. De aan de Kanaalstraat wonende heer Van Berkel, die in een kleine anderhalf uur vijf mooie toespraken over hem hoorde uitspreken en zelf ook een uitge breid dankwoord sprak, maakt van de mogelijkheid gebruik om na 40 jaar bij de overheid werkzaam geweest te zijn vervroegd uit te treden. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft vorige week donderdagmiddag in de raadzaal van het gemeentehuis de chef van de afdeling Onderwijs op de gemeentesecretarie, de heer T. van Berkel (56), verrast met het opspelden van de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Berkel begon zijn ambte lijke loopbaan op 10 augustus 1948 als Koninklijk goud voor de scheidende onderwijsambtenaar T. gemeester C.M. van der Linden. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - DE aan de Werumeus Buninglaan wonende C.A. van Dieren heeft zich beroepbaar gesteld als predikant van de Gerefor meerde Gemeente. Inmiddels heeft hij al 52 beroepen gekregen. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft vrijdagmid dag het Brugfestijn ’88 officieel ge opend. Dat ging niet zonder horten of stoten. De eerste burger mocht name lijk niet met een aantal anderen op de Predikant-kandidaat C.A. van Dieren polder, Rotterdam-IJsselmonde, St. (geboren in 1953 in Middelharnis) Catharines (Canada), Brakel, Gouds waard, Randburg (Zuid-Afrika), Har- dinxveld-Giessendam, Leerdam, Mid- delburg-Centrum, Middelburg-Zuid, Zoetermeer, Alblasserdam, Tholeri, Rilland-Bath, Wolphaartsdijk, ’s-Gra- venzande, Nigeria (zending). r- HARWA TAPIJTSERVICE woont sinds 1980 in Waddinxveen. Hij is niet getrouwd. Tot in 1985 was hij le raar aan de De Driestar in Gouda. Hij kreeg onder meer beroepen uit: Beekbergen, Borssele, Enschede, Klaaswaal, Kruiningen, Nijkerk, Oud- Beijerland, Scherpenzeel, Waarde, Aalburg, Almelo, Berkenwoude, Bos koop, Haarlem, Krimpen aan den IJs- sel, Middelharnis, Oosterland, Oude- mirdum, Stolwijk, Poortvliet, Rotter- KNMG-regels te werken. Er zijn name lijk ook artsen lid van de artsenorgani satie NAV. Hiervan is bijvoorbeeld huisarts C.N. Vreeken lid. De hoorzitting nam ongeveer twee uur in beslag. Wethouder Van Soest beloof de de aanwezigen de gemaakte opmer kingen nader te zullen overwegen en hier en daar zeker naar de tekst van de voorlopige profielschets te zullen kij ken, voordat deze als advertentietekst gebruikt gaat worden. Hij vertelde nog dat twee organisaties gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om schrif telijke reacties in te dienen. Op de hoorzitting werd de voorkeur van het college van B. en W. om nog dit of volgend jaar te komen tot de benoe ming van een vrouwelijke huisarts van harte ondersteund. Geopperd werd zelfs de gedachte om het woordje gelij k- waardige te schrappen in de zin ”bij ge lijkwaardige geschiktheid”, omdat ge schiktheid al voldoende wordt geacht om te bewerkstelligen dat er een vrou welijke huisarts wordt benoemd. Namens de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen benadrukte mevrouw H.J. Groenendijk-Bernard het belang voor vrouwen - en dan vooral ook bui tenlandse vrouwen - om te kunnen kie zen voor een arts van gelijke sexe. Ook haar woorden kregen volop steun. Om de benoemingskansen voor een vrouw te vergroten werd ook gevraagd naar de mogelijkheid van een duobaan. Dat laatste stuitte echter op praktische pro blemen, zo legde de VVD-wethouder uit. De hoorzitting werd bijgewoond door een kleine 25 mensen. Een vertegen woordiger van het Patiënten Platform Gouda en omstreken legde uit hoe er binnen de Regionale Vestigingscom- missie Huisartsen Midden-Holland ge werkt wordt. Van dit adviesorgaan ma ken zeven personen deel uit. Plaatsver vangend lid is van deze commissie de Waddinxveense huisarts P. van der Lin de. Op de bijeenkomst in de trouwzaal werd niet alleen nadrukkelijk gespro ken over de wenselijkheid van een vrou welijke huisarts, maar ook over de wen selijkheid om een tweede homeopati- sche arts benoemd te krijgen. Meege deeld werd door de aanwezigen dat de Naast zijn dagelijkse werkzaamheden maakte de heer Van Berkel in de peri ode 1967-1972 deel uit van het Scholen bouwteam Midden-Holland, in de func tie van secretaris. Van 1963 tot 1980 was hij secretaris/penningmeester van plaatselijke schoolmelkcomité en van 1965 tot 1975 was hij verbonden aan de Waddinxveense afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Weekblad voor addinxveen Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 WADDINXVEEN - Op de Piasweg bij de G. van Dort Kroon weg heeft zich vannacht een dodelijk ongeval voorged aan. De 17-jarige bromfietser D. de Boer van de Vondellaan raakte door onverklaarbare wijze op weg naar huis een boom, liep daarbij ernstig hersen letsel op en kwam in de nabijgelegen sloot terecht. Hij is door verdrinking om het leven gekomen, zo is in het Goudse Bleulandziekenhuis vastge steld. De jongen werd vannacht omstreeks half drie gevonden. Hij was met zijn broer en een vriend een examenfeestje wezen vieren in een discotheek in Ze venhuizen. Hij ging als eerste weg. Toen zijn broer thuiskwam en hem niet aantrof werd ongerust de rijkspolitie ge beld. Met de politie is men langs de Piasweg gaan zoeken. Op een gegeven moment werd bij een beschadigde boom de bromfiets en de verongelukte jongen gevonden. Eerste hulp mocht niet meer baten. De in Griekenland op vakantie zijnde ouders zijn vandaag van het veronge lukken van hun zoon op de hoogte ge steld. De politie tast nog in het duister over de oorzaak van het ongeval. Vast staat dat er sprake is van een eenzijdig ongeval, waarbij niemand anders be trokken is geweest. o 07828-79888 van den Broeit I BOSKOOP REIJERSKOOP 2 pPlk, WADDINXVEEN KERKWEG-W.10 hefbrug naar boven voor het maken van een luchtfoto van het Brugcentrum en het Brugfestijn. Waddinxveens burgemeester pakte daarop in het brugwachtershuisje de te lefoon en belde met een provinciaal Rotterdam-IJsselmonde, St. O' O fü CD tU ii

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1