Ds. Jos de Moor schrijft boek A. OUDIJ KRIJGT RE 1 BMENSENSg Ziektekosten verzekering VAN DER L00 verzekert voor de □o „Reeuwijk Omstreken Het einde van de Zuidplas Uitgeklede muziekschol wekt verzet PREMIE Meisje (12) in coma na aanrijding Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid Apple Macintosh GESLAAGD!! ’’Gods macht en liefde” Nieuwsblad Onafhankelijk J KEURINGSSTATION VAN DER L00 VERZEKERINGEN llarwa ONDERLINGE BRANDVERZEKERING HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Inleiding Sociaal plan Dertig jaar Impuls WWW'A De ene helft is Uw premie, de Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn Gemakkelijk te bereiken. in het nieuws- INCLUSIEF: huisarts,specialistgenees middelen, ziekenhuis, alter natieve geneeswijzen,etc.etc. Exploitatie: Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 Professionele f kantoorautomatisering' PerCom automatisering Staringlaan 21-12 Waddinxveen £$W01 828-11171/ T DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER Informatie? Bet: 01727-3715. AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUW EN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 Vogellaan22 Boskoop f 60,- f 72,- f 30,- of f 36,- andere helft Uw eigen risico. Halve maandpremie per persoon: 18 tot 40 jaar Vanaf 40 jaar Tot 18 jaar PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. «apijtservice Huiswerkcursus TON KEGGE Nieuwstraat 61 2771 XH Boskoop Tel.: 01727 - 3987 HARTELUK GEFELICITEERD MET JULLIE DIPLOMA! CHISLAINE - DIANA - HENJA - LEONORE - SANDRA - WILMA - ARJAN - EDDY - MARTUN RAYMOND - REMCO - WALTER Een prettige vakantie toegewenst! r WX r gip VI eekblad voor I addinxveen Woensdag 6 juli 1988 Jan Ligtha rtschool kunstzinnig ntrum iken voor het do- Rabobank-voorzitter A. Oudijk. lizen staan aan de rand van de I In het verste deel van de woonwijk Zuidplas, op zo’n twee en een halve kilometer van het winkelcentrum ”de Pas- 1/2 VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 bracht. De heer Oudijk en zijn vrouw kregi t m, ken van een vakantiereis naar één va de zonnige werelddelen. G 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 WADDINXVEEN - ’’Gods macht en liefde. Probleem? Of Uitdaging!” heet het boek dat de Waddinxveense predikant van de Gereformeerde Kerk, dr. Jos C. de Moor, heeft geschreven. Het door uitgeversmaat schappij J.M. Kok in Kampen uitgegeven boek is in de boekhandel te koop voor 34,90. gCHT JE PROEFT HETII Zuidkada 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Elders in dit Weekblad voor Waddinx- 44e Jaargang - No. 2087 de straten die naar een vrouw (Foto: Sjaak Noteboom). veen publiceren wij de verhelderende inleiding uit het door dr. Jos C. de Moor geschreven boek, dat ondanks veel bij belcitaten - heel plezierig leesbaar is en naar onze mening vele christenen en niet-christenen zal boeien, omdat het ingaat op de vragen die iedereen heeft. ningbouw binnen de bebouwde kom (Dorpstraatgebied, Brugcentrum). Langzaam maar zeker wordt er al aan gedacht waar de volgende nieuwe woonwijk in het jaar 2000 zou moeten komen: vastgeplakt aan de Zuidplas richting G. v. Dort Kroonweg of in het gebied van de driehoek Plasweg-Onder- weg. WADDINXVEEN - Het ziet er naar uit dat het bestuur van de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen zich beslist niet zonder meer zal neer leggen bij de nieuwe plannen van het gemeentebestuur om de muziek school in een andere opzet en kleiner van omvang onder te brengen in de oude Jan Lighthartschool aan de Kerkstraat. In een toelichting op de nota ’’Naar een Centrum voor Kunstzinnige Vorming” heeft de PvdA-wethouder niet verheeld dat de overgang van de oude situatie naar de nieuwe voor wat betreft de mu ziekschool geen gemakkelijke zal zijn. Hij wijst er echter op dat de gemeente Volgende week zal het bestuur van de Stichting Streekmuziekschool Wad dinxveen zich nader over de gemeente lijke plannen gaan buigen. Feit is dat de muziekschool uit het oude raadhuis weg moet en dat men ook zelf al nadacht over veranderingen en aanpassingen. ’’Maar het is niet te verwachten dat wij zomaar akkoord zullen gaan. Boven dien zullen wij externe adviezen gaan inwinnen. Daarvoor hebben we meer tijd nodig dan de gemeente ons nu geeft. Eigenlijk is het natuurlijk verre van elegant dat deze plannen, waar we al heel lang op hebben zitten wachten, vlak voor de zomervakantie worden ge publiceerd, een periode waarin het overleg met elkaar vrijwel stilligt”, zei ons secretaris drs. H. Malestein van de Stichting Streekmuziekschool Wad dinxveen in een eerste reactie. Elders in dit Weekblad voor Waddinx veen wordt in diverse artikelen ingeg aan op allerlei aspecten rond de ge meentelijke plannen voor de stichting van een Centrum voor Kunstzinnige Vorming. WADDINXVEEN - Voorzitter A. Oudijk (64) is toch af getreden alser- ste man in het bestuur van de Coöperatieve Rabobank Waddinxvm. Hoewel de leden nog hebben geprobeerd hem voor die functie te belu- den heeft de aan de Oranjelaan wonende Waddinxvener toch gemeid zich niet meer herkiesbaar te moeten stellen. hebben niets tegen de j Wij spreken onze waarc. werk van de stichting uit. ’ist staat dan Ie muzika- PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL ’GORDIJNEN ’VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 Het sociaal-cultureel centrum De Bonkelaar aan de Beukenhof, nieuw popmuziek die nog niet door de politie zijn bena derd worden verzocht contact op te ne men met de politie. Over de omstandigheden van het onge val werd nog bekend dat het meisje uit het openluchtzwembad aan de Sniep- weg op weg was naar huis. Ze had met haar groep van de wijkschool St. Jozef aan schoolzwemmen gedaan. Regel bij deze school is dat de kinderen aan het eind van de Schooldag onder be geleiding van leerkrachten naar en van het zwembad fietsen, maar dat de kin deren in het zwembad mogen blijven en alleen naar huis kunnen gaan als hun ouders dat goed vinden. Het ernstige verkeersongeval op de Ka naaldijk was voor de wijkschool St. Jo zef en drie andere organisaties uit de Oostpolderwijk (Zuidkade 1) aanlei ding een open brief te sturen aan het college van Burgemeester en Wethou ders en de fractievoorzitters in de ge meenteraad. Deze brief staat elders in dit Weekblad voor Waddinxveen afge drukt. i- HARWA TAPIJTSERVICE sage”, zijn de woningen aan de ’’hoeves” in aanbouw en deels ook al bewoond. Dit is de Roosje Voshoeve, één van zijn vernoemd. Voorlopig gaat de Zuidplas niet verder de polder in dan dit deel. centrum voor muziek (Streekmuziekschool Waddinxveen) en van de Stichting Muzikanten Kollektief Waddinxveen op de eerste etage van het pand. (Foto: Sjaak Noteboom). De heer Oudijk heeft bijna 30 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de Ra bobank Waddinxveen. Door zijn inzet en betrokkenheid is deze bank uitge groeid tot de grootste ter plaatse, zo constateerde de heer Van Ringelenstein in een afscheidswoord. Hij prees mede namens de leden de standvastigheid en nuchtere aanpak van zaken van de vertrokken voorzitter. Hij meende dat de heer Oudijk toch een ge voel van dankbaarheid en tevredenheid zou moeten hebben over zijn bestuurs- werk bij de bank, die echter vorig jaar met een vervelende gebeurtenis te ma ken kreeg die veel schade aan personen, Het boek bevat ook een ’’realistisch po litiek actieplan” als bijlage. De schrij ver noemt zijn op sociale weerbaarheid gestelde plan realistisch, constructief en evenwichtig en denkt ervoor steun te kunnen krijgen van zowel ’’links” als ’’rechts”. Op de omslag van het boek staat een borduurwerk dat zijn vrouw Tjits van Gods schepping van de mens maakte, terwijl haar man aan het schrij ven was. Dr. De Moor heeft dan ook zijn boek met name aan haar opgedra gen. ook dat in de nieuwe situa! le vorming gewaarborgAjijft, We proeven echter wel de grotjroblemen voor wat betreft het docenAgstand”, aldus PvdA-wethouder drkraaijes- tein. 3 meenten als Waddinxl ziekschool een subsidj ton op tafel leggen. Hii zoveel. En daaraan will We een einde maken. Het geld moetster verdeeld worden, zodat ook and<eculturele ac tiviteiten een kans krijil b. en W. iziekschool. hg over het De plannen voor het Centrum voor Kunstzinnige Vorming werden in de dinsdag verschenen nota, die een voor bereidingstijd kent van eigenlijk twee jaar, ontvouwd. Voor verbouwingen van de nieuwe lokaties, welke een be langrijke impuls moeten geven aan het cultuurbeleid, wordt ruim een half mil joen gulden uitgetrokken. Voor alle activiteiten en kosten kan het Centrum voor Kunstzinnige Vorming, waarvoor een stichting zal worden op gericht, jaarlijks beschikken over een hergegroepeerd budget van tegen de negen ton 890.000,-). De muziekschool zal - zoals afgespro ken - behoorlijk in subsidie teruggaan, omdat de gemeente vindt dat deze voor ziening maar voor een beperkte groep is (500 leerlingen), het muziekonderwijs dat wordt gegeven traditioneel iser een einde moet komen aan het subsidiëren van privélessen (wel tot 1.000,- per persoon, aldus wethouder drs. M. Kraaijestein) en omdat het hoog tijd wordt dat ook andere culturele activitei ten meer financiële steun krijgen. In het degelijke schoolgebouw willen B. en W. over ruim een jaar een Centrum voor Kunstzinnige Vorming hebben ge sticht met een veelheid activiteiten voor zo’n 1.000 a 1.500 mensen, die ook zul len plaats vinden in "dependances” aan de Peter Zuidlaan (oude kleuterschool Woelwater) en de Beukenhof (De Bon kelaar). De aan de Mozartlaan wonende drs. H. MALESTEIN (46) is bij de Vereniging van Nederlandse Installateurs (VNI) in Zoetermeer benoemd tot directeur on derwijs en opleiding. De VNI overkoe pelt 4.000 bedrijven met 50.000 werkne mers. De Waddinxvener is tot 1 oktober nog werkzaam als sectorhoofd Onder wijs en Welzijn bij de gemeente Ut recht. Daar is hij ook tweede loco-ge- meentesecretaris, WADDINXVEEN -‘Vorige week don derdagmiddag is een 12-jarig meisje zwaar gewond geraakt bij een aanrij ding op de kruising van de Kanaaldijk en Burg. Trooststraat. De aanrijding ontstond doordat het meisje geen voor rang verleende. Zij reed over de Ka naaldijk en wilde linksaf de Burg. Trooststraat in rijden. Toen zij vanaf het fietspad de rijbaan van de Kanaal dijk opreed werd zij aangereden door een over de Kanaaldijk rijdende bestel bus. U Na de aanrijding is het meisje overge-. p bracht naar het Dijkzigt-ziekenhuis te Rotterdam. Zij is daar in ernstige toe- stand in coma opgenomen. Getuigen een sociaal plan zaj centencorps. ”IK bagataliseer dlniet, maar voor verreweg de meest|Ocenten betreft het in WaddinxveenL bijbaantje. Ze hebben doorgaans elandere functie. Ik heb nagegaan datLgelijkbare ge- u.u ..cL met een mu— :drag van één s dat driemaal Tweehonderdvijftig pagina’s lang schrijft de Groensvoorde-bewoner over God en mens in Bijbels theo-logisch perspectief - tevens de ondertitel van het boek - en gaat hij in op de door hem gevonden beantwoording op de geloofs vragen waarmee hij jarenlang heeft ge worsteld. Dr. De Moor, die in Amsterdam en Grand Rapids theologie studeerde en in vijf gemeenten op de kansel stond (twee in Canada, Rotterdam, Kampen en nu Waddinxveen), stelt in zijn boek dat de almachtige God niet verantwoordelijk is voor het kwaad dat de mens treft. Het zijn in zijn opvatting de mensen zelf die op deze aarde problemen veroorza ken door op een onbijbels-theoretische, populaire wijze over God en de mens blijven denken. Hij pleit dan ook voor de niet-polaire, theo-logische denkwij ze van de Bijbel, een manier van den ken waardoor de fnuikende polarisatie .uit de theologie, kerk.en samenleving kan verdwijnen. VVD-wethouder K.W.Th. VAN SOEST is benoemd tot lid van het dage lijks bestuur van het Gemeenschappe lijk Vuilverwerkingsbedrijf (GVB) Midden-Holland en Rijnland. Hij maakte voor Waddinxveen al deel uit van de algemene raad. Zijn plaatsver vanger is wethouder P.F.J. VAN SCHIE (CDA). Zijn aftreden is mede een gevolg van de verhoudingen en gevoelens heeft toe verwikkeling rondom de vorig jaar ok- bracht. tober op staande voet ontslagen bankdi- F recteur, die wordt verdacht van valsheid een cheque aangeboden voor het in geschrifte. De heer Oudij k meende dat zijn vertrek een bijdrage kan zijn aan de verdere groei en bloei van de Rabobank Wad dinxveen. In het bestuur is hij als voor zitter opgevolgd door G. van Ringelen stein, terwijl het driemanschap tijdelijk is qangevuld met de Waddinxvener J.P. van Oosten, voorzitter van de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht is de heer J. Willemstein de voortijdig ver trokken C. Visser opgevolgd. WADDINXVEEN - De nieuwge bouwde huizen aan het einde van de woonwijk Zuidplas raken nu ook be woond. Het zijn de woningen aan onder meer de Roosje Voshoeve, het wijkje dat alleen maar straten met de namen van belangrijke vrouwen uit het verle den kent. Die luizen staan aan de rand van de nieuwawijk, dus vlak bij Toyota-dealer Van Lseuwen BV aan de Piasweg. Dat is op zAï 2,5 kilometer van het winkel- centrur»”de Passage” vandaan. Tot halverwege de jaren negentig zal Waddincveen nog bezig zijn met het volbouwan van Zuidplas en met wo- SM.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1