I 1 Discotheek Nieuw pand partyservice Henk van Ek (62) overleden Van Noort BV helpt bij vervoer ziekenhuisbedden Gezins- en bejaarden verzorging zwaarder VVD twijfelt, PCW is tegen NOBSTZT" Tijdens vakantie in Duitsland Pools ziekenhuis zit dringend verlegen om spullen Apple Macintosh Van Gertjan van der Loo Partner Er wordt sinds vorig jaar met wachtlijsten gewerkt Nieuwsblad Onafhankelijk ■R KEURINGSSTATION Fred Antiek harwa (apijtservice *-HAGOORT Oude gebouwen HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Maatschappelijk werk Het jaar 1987 kenmerkte zich door een toename van het aantal hulpvragen, met name ten aanzien van de langdurige hulpverlening. Was er in voorgaande ja ren vooral sprake van een ontwikkeling waarbij geconstateerd werd, dat er een verschuiving in de aard van de proble matiek plaatsvond, (van materiële naar relatie- en psychische problematieken), dit jaar heeft ook een stijging van het aantal hulpvragers te zien. Gezinsverzorging Veilig Presentatie Samenwerking Hulp Tomaszow r x CM" Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. PARTYCENTRUM CONCORDIA Professionele n kantoorautomatisering Op donderdag 14 juli a.s. zijn wij GESLOTEN! Vrijdag 15 juli a.s. wordt onze geheel vernieuwde winkel HEROPEND! PerCom automatisering l Staringlaan 21-12 Waddinxveen ^^01828-11177^/ Bij FRED ANTIEK vindt u noten, mahonie en eiken meubelen TEGEN BETAALBARE PRIJZEN!!! Wij ruilen ook in en kopen uw overtollig antiek in. Ook leveren wij alles onder garantie-certificaat. Wij zijn de gehele week geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Kom gerust vrijblijvend langs! F. VAN DONGEN Wollefoppenweg 67a Zevenhuizen - Tel. 010-456.55.74 Vrijdag koopavond r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER I eekblad voor addinxveen Woensdag 13 juli 1988 V Voor Gertjan van der Loo Partyservice wordt er gebouwd op de hoek van de Staringlaan en de Noordkade. Er is VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 piële redenen tegen is. Inmiddels heb ben ook 215 omwonenden in een brief aan de gemeenteraad - waarover elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer - protest tegen de plaats van de discotheek aangetekend. Ook dit jaar konden de goede contacten met advocatuur en kommerciële ban ken in Waddinxveen worden gekonti- sprake van nieuwbouw en van verbouw op die plek. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Op de hoek Staringlaan-Noordkade hebben de 8 maanden pude Laurens en de 5-jarige Jennifer van der Loo de laatste feestpaal geslagen voor de nieuwbouw en verbouw van partyservice Gert jan van de Loo Partner, hun ouders die ook nog de 9-jarige Henry heb ben. Dat gebeurde vrijdagmiddag op een in derhaast georganiseerd evenement in Waddinxveen-Noord. Gertjan van der Loo (36) en zijn vrouw Sandrina (35) bouwen daar een woonhuis, nieuwe keukens, koel- en vriesruimtes, een de- corafdeling (houtbewerking, schilde ren, atelier) en opslagruimte. De grond en opstallen zijn aangekocht van Citroëndealer Noordegraaf Wad- Het vervoer van de bedden zal, als alle papieren op tijd in orde kunnen zijn, plaats vinden op vrijdag 22 juli. Een zorg is nog de bijkomende kosten. Naast de verschillende vervoerskosten zijn er nog een aantal bijkomende kos ten van ongeveer 700, PROJECTen WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL •GORDIJNEN VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING V 44e Jaargang - No. 2088 Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 Henk van Ek wordt donderdagmiddag 14 juli om twee uur in het crematorium Hofwijk in Rotterdam-Overschie ge cremeerd. Na de plechtigheid daar is er gelegenheid tot condoleren. De op 20 augustus 1925 in Nijmegen ge boren Henk van Ek was een vervroegd uitgetreden rijksambtenaar. Hij woon de in Waddinxveen sinds oktober 1967 en was lid van de gemeenteraad van de cember 1972 tot na de zomer van 1982. Hij was getrouwd en had drie zonen. Met dit voorbereidingsbesluit stemmen PvdA (Ch.A.A. Wijnen en M. Boere) en CDA (H.H. Heller) in, terwijl de VVD (J. van den Berg) nog over de lo- katie twijfelt en nog geen definitief standpunt heeft ingenomen en de PCW (J. van Wijk) zonder meer om princi- Deze steun kon in zeer korte tijd wor den verkregen. Ter gelegenheid van een kerkelijk feest kreeg namelijk de privé- secretaris van de bisschop te Rotterdam van de predikant van het C.M. Rafaja- ziekenhuis te Dordrecht te horen, dat in dit ziekenhuis een 100-tal vijftien jaar oude bedden werden vervangen door nieuwe moderne bedden. Bij dit ge sprek was ook een wethouder van Dordrecht aanwezig. De privé-secretaris seinde onmiddelijk de familie H. Viola aan de Waddinx- veense Vijverlaan in dat deze bedden mochten worden vervoerd haar een zie kenhuis in Polen. De familie Viola heeft al enorm veel gedaan voor de materiële hulpverlening aan Polen. In de gemeenteraad had de ruimtelijke ordening en de openbare werken en - bedrijven zijn warme belangstelling. De politiek heeft hij als een teleurgesteld man verlaten. architect Ben Kraan moet eind van het jaar klaar zijn. Gertjan van der Loo en zijn vrouw heb ben al vijf en een halfjaar hun partyser- vice-bedrijf, dat overal in het land is te vinden op grootse feesten. Daarvoor stapten zij de horeca in met de snackbar Bonapart aan de Dorpstraat. Aan de Nesse hadden ze partycentrum De Blauwe Druif dat nu het Joegoslavische specialiteitenrestaurant Manastir is ge worden. Waddinxveen had proposed to transfer for our hospital some hospital equip ments as: 100 beds and matresses, other medical equipments en medicines. We kindly inform you that we appreciate this help for our town. We propose to send this presents to Szpital Miejski in Tomaszow”. De medische voorzieningen - en dan met name in de ziekenhuizen - is niet be st in Polen. Althans, er is een grote be hoefte aan medische hulpmiddelen zo als bedden, medicamenten en instru menten. Iedere gift is in een ziekenhuis dan ook bijzonder welkom. De heer Viola zocht op zijn beurt weer contact met de Vereniging Vriendschap Holland-Polen, afdeling Gouda en om streken, waarvan de familie A. Both in de Lindengaarde het secretariaat voert. De bedden werden in Dordrecht ter plaatse afgeleverd en de oude bedden moesten direct worden afgevoerd. De nieuwe bedden kwamen op verschillen de dagen met een aantal van 25 stuks aan. De Waddinxvener nam voorts contact op met een bloemen- en plantentran- sportbedrijf te Lisserbroek. Dit bedrijf heeft in de afgelopen jaren al verschil lende transporten met hulpgoederen naar Polen uitgevoerd. De directie van dit bedrijf was direct bereid toe te staan dat de bedden aldaar werden opgesla- Henk van Ek, die zijn diploma’s MULO A, MHAS, Nederlands, Engels en Mid delbaar Bestuursambtenaar behaalde, was lid van de werkgroep speciale eve nementen van de afdeling Waddinx veen van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en was betrokken bij de jaar lijkse organisatie van het schooldam- tournooi met Excelsior en bij de deelna me van Waddinxveense scholen aan de avondvierdaagse in Gouda. Zijn belangstelling ging uit naar oude gebouwen en voorwerpen. Zo was hij aanwezig bij opgravingen uit de Ro meinse tijd in Nijmegen en verzamelde hij gesteenten. Ook kweekte hij vogels en planten en determineerde hij ze. WADDINXVEEN - Burgemeester en Wethouders gaan voorlopig door met het effenen van de weg om in het sportpark ”de Sniep” - op de plek van de fietsenstalling bij de Dreef - een discotheek te kunnen bouwen door Droog Beheer BV uit Naaldwijk. In de dinsdagavond gehouden ver gadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de wo ningbouw kwam het voorbereidingsbesluit ter sprake om onder meer voor dit doel het bestemmingsplan te wijzigen. WADDINXVEEN - De gezins- en bejaardenverzorging worden in Wad dinxveen steeds zwaarder. Dat staat in het pasverschenen jaarverslag 1987 van de Vereniging Maatschappelijke Dienstverlening Zuidplas, die werkzaam is in acht gemeenten. Het bureau Waddinxveen is onderge bracht in het Anne Frank-centrum. Er is een verschuiving opgetreden van de tijdelijke naar de langdurige hulp verlening. Hierbij spelen ook de lange wachttijden voor plaatsing in het ver- zorgingstehuis en/of verpleegtehuizen een rol. Er heeft hieromtrent overleg plaatsge vonden tussen de gezins- en bejaarden verzorging van de ’’Zuidplas” en maat schappelijk werkers van de ziekenhui zen en het verpleeghuis. Doel van deze 1 bespreking was hoe de Maatschappelij ke Dienstverlening "Zuidplas” de wachtlijsten hanteerde en wie verant woordelijk was bij bijv, ontslag uit het ziekenhuis/verpleegtehuis WADDINXVEEN - Tijdens zijn caravanvakantie in West-Duitsland is vorige week vrijdag plotseling overleden Henk van Ek van de Chopin- laan. De bijna 63-jarige Waddinxvener was vice-voorzitter van de afde ling Waddinxveen van Veilig Verkeer Nederland en zat eerder voor de PvdA in de gemeenteraad. WADDINXVEEN - Transportbedrijf A. van Noort Zn. BV aan de Tuinbouwweg heeft in belangrijke maten meegeholpen om een zieken huis in Polen te kunnen voorzien van 100 goede bedden met matrassen, injectienaalden en injectiespuiten, afkomstig van het Rafajaziekenhuis in Dordrecht. De Waddinxveense ondernemer zorgt voor een financiële bij drage waardoor het ziekenhuismateriaal in Lisserbroek kon worden op geslagen, alvorens het naar Polen wordt getransporteerd. GOUWESTRAAT 20 BOSKOOP- TEL 01727 7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID Dit laatste betekende, dat konfrontatie plaatsvond met de grenzen van de kwantitatieve hulpverlening. Overigens moet hierbij aangetekend worden, dat hulpvragers zich natuurlijk niet aan keurige gemiddelden houden. Dat wil zeggen, dat absoluut gezien nog wel ruimte bestaat in het aantal te helpen mensen, maar dat er een aantal malen ’’pieksituaties” voorkwamen, waardoor helaas met een wachtlijst gewerkt moest worden. Bij de toename van het aantal hulpvra- nueerd. gen, werden voortdurend prioriteiten gesteld en kontakten onderhouden met de overige werkers in de eerste lijn als huisartsen, kollega’s van de GSD, advo- katuur en sociaal kultureel werk, waardoor er het idee was, dat de hulp vragers tijdens de wachttijd redelijk zijn opgevangen. Desondanks is het een vervelende zaak dat mensen, juist als zij hulp nodig hebben, niet direkt bij het Algemeen Maatschappelijk Werk te recht kunnen. |- HARWA TAPIJTSERVICE De veranderingen, met name de verz waring, van de gezins- en bejaardenver zorging waren in Waddinxveen goed merkbaar. In tegenstelling tot voor gaande jaren was het vorig jaar noodza kelijk met wachtlijsten te werken. Het gevolg daarvan was dat in een aan tal gevallen cliënten van de tijdelijke hulpverlening, met een urgente nood zaak tot hulp, toch eigen mogelijkheden 'moesten zoeken. Het kwam daarbij voor, dat op het moment dat zij aan de beurt waren voor hulp, er geen indicatie meer was. Hoe dat gefinancierd moet worden is niet bekend. Wellicht zijn er een aantal Waddinxveners die graag een bijdrage in dit project willen geven. Dat kan door bijv, een bedrag te storten bij de Rabobank op rekeningnummer 3668.345.821 ten name van de Pakket dienst Holland-Polen. Raadscommissie voorzitter burgemees ter C.M. van der Linden herhaalde op nieuw de argumenten die B. en W. heb ben om in het sportpark ”de Sniep” een discotheek te vestigen. Het is veruit de beste lokatie, sociaal veilig, bij bushal- tes en met goede uitvalswegen naar alle kanten. Er zal alles aan worden gedaan om eventuele overlast (op bromfietsen ver trekkende bezoekers) zoveel mogelijk te beperken, mede door een gespreid sluitingsuur. Na één uur s’ nachts mag niemand meer naar binnen, terwijl men tussen één en drie uur in het weekeinde weg kan en daarvoor vijf richtingen kan kiezen. Over de vestiging van een discotheek werd in mei al een hoorzitting in het ge meentehuis gehouden. Evenals daar voerde dinsdagavond in de raadscom missie voor de ruimtelijke ordening ook Zuidplas-bewoner S. Sierenberg er het woord. Hij wil met alle omwonende de discotheek naar het bedrijvenpark Coe- necoop laten verhuizen. Droog Beheer BV uit Naaldwijk is een amusementsbedrijf met tien uiteenlo pende horecavestigingen in de rand stad, waarbij zo’n 150 mensen betrok ken zijn. In Waddinxveen wordt ge dacht aan een complex met voorname lijk een muziekcafé met kleine menu kaart, dat vijf dagen in de week voor 18 - 30-jarigen geopend zal zijn, een disco theek voor in de weekeinden en zaal- ruimte die door de weeks verhuurd zal kunnen worden (inclusief de disco theek) aan popgroepen en dansscholen. Ondanks alle drukte werd er toch ge hoor gegeven aan een aantal verzoeken om voorlichting te geven over de werk soort Algemeen Maatschappelijk Werk. Zowel voor de helpsters en ver zorgsters van de afdeling Bejaardenver zorging van onze instelling als voor de Vrouwenraad is een avond georgani seerd. Het was zin vol en zeker ook leuk om dit te doen, waarbij de getoonde be langstelling voor het werk als positief is ervaren. Uit de reacties is gebleken, dat ook de toehoord(st)ers een leerzame avond hadden. Met de RIAGG in Gouda is er dit jaar zowel op werkinhoudsniveau als op be leidsmatig niveau bijzonder prettig sa gen en zelfs voor vervoer naar Polen te zorgen. De grote vraag was echter hoe de bed den van Dordrecht naar Lisserbroek vervoerd te krijgen. Tijdens een ge sprek met Van Noort BV was deze di rect bereid ook de nodige hulp te verle nen. Van Noort was bereid de bedden te ver voeren van Dordrecht naar Lisser broek. Omdat de bedden direct uit Dordrecht moesten worden afgevoerd en dit niet paste in het planningsschema is het vervoer gebeurd door de leveran cier van de bedden, maar het Waddinx veense bedrijf nam zonder meer op zich als sponsor te fungeren en alle kosten voor haar rekening te nemen die uit dit transport voortvloeiden. De grootste zorgen waren nu voorbij. Het vervoer van Dordrecht naar Lisser broek was geregeld. Opslagruimte was er in Lisserbroek en vandaar uit worden de bedden vervoerd. Een zorg was nog hoe het vele werk moest worden verricht om de bedden uit elkaar te halen. De heren P. Tame- I rus, J. Benders en W. van Dam uit Moordrecht waren bereid de helpende hand te bieden. Op deze manier gaat het vervoer van de bedden naar het zie- 1 kenhuis in Tomaszow een Waddinx- i veense zaak worden. mengewerkt. Van beide kanten is als re sultaat van intensief overleg een open situatie ontstaan, welke dé hulpverle ning zeer ten goede komt. Over en weer leidt dit tot zinvolle verwijzingen, waar bij een konsultatie/overleggroep regel matig bijeenkomt om de effektiviteit van de verwijzingen uit te diepen. Met de collega’s van de Afdelingen ge zinsverzorging, bejaardenverzorging en alphahulpverlening bestaan regelmati ge contacten over de situaties waar bei den gezamelijk mee te maken krijgen, terwijl het team administratief en aan de telefoon ondersteund wordt door het sekretariaat. Allen bij één instelling werkzaam, lijkt dit een vanzelfsprekende zaak, een re den dat dit niet eerder in een jaarverslag genoemd is. Echter, gezien de huidige ontwikkelingen van enerzijds een toe nemende werkdruk en anderzijds om zich heen grijpende bezuinigingen, is het van wezenlijk belang dat een buro bemand/bevrouwd wordt door mensen die niet ongeïnteresseerd staan tegen over situaties die toevallig niet met hun afdeling te maken hebben, en iedereen is blij met het feit dat ’’onze mensen”, indien iemand onbereikbaar is, altijd op de aandacht van kolleg’s kunnen reke nen. Met de collega’s van de Gemeentelijke Sociale Dienst waren er dit jaar vooral telefonische contacten over kliëntsitu- aties. Hierbij ging het vooral over dik wijls bijzonder moeilijke financiële om standigheden waarin mensen verkeren, waarbij gedacht moet worden aan drei gende uithuiszetting wegens huur schuld, GEB achterstand, en allerlei schulden wegens de aanschaf van duur zame gebruiksgoederen. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 dinxveen BV, die verderop aan de Noordkade een nieuwe behuizing in ge bruik gaat nemen. De bouw door aan nemingsbedrijf Nobel uit Bodegraven naar een ontwerp van de Bodegraafse Na contact te hebben opgenomen met Polen bleek dat het Szpital Miejski in Tomaszow dringend behoefte heeft aan bedden. Dit ziekenhuis staat in een in dustriestad met ongeveer 60.000 inwo ners. In deze stad worden door de fa brieken voor het grootste deel kunstve zels vervaardigd, hetgeen betekent dat van een grote luchtvervuiling sprake is. Dat de nood groot is in dit ziekenhuis blegk ook uit het volgende telexbericht met de volgende inhoud: ”We were in formed that mr. Hubert Viola lived in UIT EIGEN BAKKERIJ ECHT JE PROEFT HETII Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 Waddinxveen 1 Statensingel 115 - Gouda v Tel. 01820-15132 VS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1