GEMEENTE WADDINXVEEN Verpleeghulp ’s avonds en in het weekeinde 3.15 3.15 IRTW-RADI01 7* wwp I 7 77 GEEF KLEUR AAN UW MAALTIJD EN ZET ER TAFELWIJN BIJ. PROFITEER Aanslagen OG-belasting 7 HET VERSCHIL: ROOD EN WIT SCHENKEN 15-20% GOEDKOPER. 7y 7 A 2.29 BASIS MARKT 7 xy 7 7X&7\>7^7$7 BOUWVERGUNNINGEN l Avondzorg WIJ MOETEN RUIMTE MAKEN VOOR ONZE NIEUWE KOLLEKTIE, DAAROM RUIMEN WIJ OP!! EN HOE?? JJ HINDERWET NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES SPREEKUREN Wijkgebouwen de FAude Verpleging VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN AFDELING WELZIJN EN ONDERWIJS 7$ llll? AM A TEUREXPOSITIE VAKANTIE SOCIAAL RAADSVROUW VOORBEREIDINGS BESLUITEN Spreekuren Vin de Pays "Fays TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN i TAPIJT TOLEDO 99,- p.m. TAPIJT SOLEIL 99,- p.m. TAPIJT ROCKET 129,- p.m. TAPIJT PARAMO 259,* p.m. arwa OOK NOG DIVERSE COUPONS IgrtNS 15-20^ ISOLEREND!! ZONWEREND!! VERDUISTEREND!! Taf el wijn wit Land wijn rood lapijtservice PROJEKT-EN WONING- STOFFERING 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-4044 01828-17613 01820-28011 TAPIJT SUCCES 49,p.m. 11 I WARM EN KOEL ROLGORDIJNEN 15% KORTING •3 I Overheerlijke roomboter croissants 4 stuks _^69 - •V7 7 xd Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 13 juli 1988 <,W 01820-16066 010-362244 BOUWPERCEEL: AARD VAN HET BOUWPLAN: Dorpstraat 9 Van der Linden. Bloemendaalseweg 15 b Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de Waddinxveen, 13 juli 1988 «te Van der Linden. 1 ZATERDAG 16 JULI 1988 Elk heel uur RTW-nieuws en weekenduren uitvoert. Nesse 32, Waddinxveen. 3-28-02 Bloemendaalseweg 21 Herbarenerf 15 -p rog ra m m a -- Waddinxveen, 13 juli 1988. De burgemeester voornoemd, pak 1 Itr. pak 1 liter dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. drijf op het perceel Dorpstraat 59, alhier, en gezien de bij hun be sluit d.d. 29 september 1987, nummer 10017/8626 verleende ver gunning voor het uitbreiden van bedoelde inrichting met een zoge naamd stoomcleanerapparaat. De beschikking wordt niet van kracht voordat op een verzoek om schorsing of tot het treffen van een voorlopige voorziening is be slist. Milieudienst Midden-Holland, nrs. 270 en 10017/8626. genden 2.048,65 uur besteed aan de ma gazijn- en dagelijkse spreekuren. Dit is 3,6 van de totaal beschikbare werk tijd. Per dorp heeft één wijkverpleegkundi ge de beschikking over een semafoon, waarmee zij voor dringende vragen op roepbaar is. Tussen 8.00 en 17.00 uur gebeurt dit via het kantoor te Waddinx veen. Tijdens de avond-, nachturen en in het weekend neemt een wijkverpleegkun dige bij toerbeurt de bereikbaarheids dienst waar voor het gehele werkge bied, waarbij het Bleulandziekenhuis te Gouda als tussenstation fungeert. In 1987 werden in de avondzorg (tussen 19.00 en 23.00) 2.654 huisbezoeken af gelegd, bij 131 patiënten. Van deze 131 patiënten waren er 116 ouder dan 60 jaar, hetgeen bevestigt dat door het aanbod van avondzorg chro nisch zieken en ouderen langer in de thuissituatie kunnen blijven. Bij de uitvoering van de basispakketac- tiviteiten werden in totaal 53.972 huis bezoeken gebracht, bij 4.593 cliënten. Dit is ten opzichte van vorig jaar een toename van 4.033 huisbezoeken en een afname van 322 cliënten, hetgeen bete kent dat er meer huisbezoeken werden gebracht bij minder cliënten. Deze cij fers verklaren de toenemende intensi vering van de zorgverlening. De meeste zorg wordt besteed aan ou deren en chronisch zieken. Van de in to taal bezochte cliënten was 40% ouder dan 60 jaar. Deze 40% ouderen ge bruikte met elkaar 81% van het aantal contacten. Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van ge noemde aanvraag deze vrijstelling te verlenen. De datum van inwerkingtreding van deze besluiten is bepaald op 14 juli 1988. De voorbereidingsbesluiten met bijbehorende teke ningen liggen voor een ieder ter inzage op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Open bare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1. Verzoeken om vrijstelling (zgn. kruimelgevailen) Waddinxveen, 13 juli 1988. De burgemeester voornoemd, Linzenakker, Vlasakker, Zuidplaslaan, Graanakker, Otto-erf en Nicolaaserf Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst: Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen. Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfsgebouw het plaatsen van 8 dakramen vóór, 10 dakramen achter, 1 dakkapel achter en 4 dakkapellen aan de voorzijde bij totaal 21 eengezinswoningen het plaatsen van een mestsilo het oprichten van een windscherm het oprichten van een houten brug Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. 14433 14433 Terinzagelegging beschikking De secretaris, J. MEULEMAN Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, De burgemeester VAN DER LINDEN In de hal van het gemeentehuis zijn de volgende nieuwe folders ver krijgbaar: - ’’Huur en Verhuur van kamers 1988” van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. - ’’Huurprijzen van woonruimte” van het Ministerie van Volks huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. - ’’Ondernemingsraad, wat heb je eraan?” van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 12 augustus 1988 van 10.00-12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdag 15 juli 1988 geen spreekuur. Er wordt gewerkt vanuit de wijkgebou wen: Boskoop (Overslag 10, met een dependance op de Bosweg 2), Moerka- pelle (Herenweg 13), Moordrecht (Kon. Julianastraat 6, Nieuwerkerk a/d IJssel (Middenmolensingel 14), Reeu- wijk-brug (Kon. Wilhelminastraat 88), Reeuwijk-dorp (v.d. Veldestraat 2), Waddinxveen (Stationsstraat 12, met 2 dependances op de Eksterdreef 125 en de Wingerd 12 a) en Zevenhuizen (Dorpsstraat 51, met een dependance op Vlietkade 37a te Oud Verlaat). WADDINXVEEN - De Waddinxve- ners kunnen dezer dagen de aanslagbil jetten onroerend-goedbelasting 1988 in hun brievenbussen verwachten. Alle huurders en/of eigenaren van een wo ning, garage en bedrijf in Waddinxveen zullen één of meer aanslagen ontvan gen In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, TER INZAGE met ingang van 14 juli 1988 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, voor een ieder bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. GEDURENDE DEZE TERMIJN kunnen TEGEN het voorne men om VRIJSTELLING te verlenen door een ieder SCHRIFTE- LIJK BEZWAREN worden ingediend bij BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van WADDINXVEEN, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). Deze wijziging houdt in dat aan genoemde vergunningen voor schriften worden verbonden, c.q. aangescherpt ter voorkoming van: - geluid- en trillinghinder; - bodem- en/of grondwaterverontreiniging; - parkeeroverlast ten gevolge van het aan- en afvoeren van goede ren. Vfaüe SaMe de France Lanöwei» ,-a. TStetweSn - KratwJn ■r.v Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Meldpost milieuklachten X< De tendens van vergrijzing van de be volking en minder opnamecapaciteit in de tweede lijn (ziekenhuizen en ver pleeghuizen) zet zich voort en resulteer de in een toenemende curatieve zorg in de thuissituatie. De verpleegdoelen tijdens huisbezoe ken zijn lichamelijke hygiënische ver zorging, verpleegtechnisch handelen en medicijnen toedienen. In 1987 werden 8.949 huisbezoeken af gelegd in het kader van begeleiding en voorlichting. Dit is als volgt uit te splitsen: begeleiden in plobleemsituaties: 1.768 huisbezoe ken, helpen bij het realiseren van thera pie en leefregels: 1.576 huisbezoeken, reactivering: 1.058 huisbezoeken, ge zondheidsvoorlichting en opvoeding: 4.547 huisbezoeken. Hiervan werden 3.863 bezoeken gebracht aan ouders van kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar. WADDINXVEEN - In het pasverschenen jaarverslag 1987 van de regi onale kruisvereniging Gouwe IJssel wordt een compleet inzicht gegeven in de werkzaamheden in zeven gemeenten met acht wijkgebouwen. Ge bleken is dat de drie jaar geleden gestarte verpleegkundige zorg in de avonduren in een behoefte voorziet en opnieuw is uitgebreid. Er function eert sinds vorig jaar zomer een aparte groep van 12 (wijkverpleegkundi gen, welke de verpleegkundige zorg in de avond- en weekenduren uit voert. In 1987 werden in de avondzorg (tussen 19.00 en 23.00 uur) 2.654 huisbezoeken afgelegd bij 131 patiënten. huisbezoeken brengen. Het uitlenen van magazijnartikelen ge beurt in Boskoop (3x1 uur per week), Moerkapelle (tijdens het spreekuur), Moordrecht (tijdens het spreekuur), Nieuwerkerk a/d IJssel (dagelijks 1 uur), Reeuwijk-brug (3 x 1/2 uur en tij dens het spreekuur), Reeuwijk-dorp (tijdens het spreekuur), Waddinxveen (4 x 1/2 uur en tijdens het spreekuur) en in Zevenhuizen (tijdens het spreekuur). In 1987 werd in totaal door de wijkver pleegkundigen en wijkziekenverzor- Dreef en de Sniepweg; 3. een perceel, gelegen aan de Tuinbouwweg 22a; 4. een perceel, gelegen aan de Dorpstraat 101. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening en een dergelij k verzoek wordt ingewil ligd. Een beroepschrift moet worden gericht aan de afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-GRAVENHAGE. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. a/d IJssel en Waddinxveen houdt de diëtist spreekuur in het wijkgebouw. Na verwijzing door de huisarts kan men gebruik maken van deze dienst. Naast deze consulten kan de diëtist zonodig de verpleegkundige zorg in de Burgemeester en wethouders hebben de navolgende bouwvergun ningen verleend: NZ O> X A ♦lVV In het kader van de reorganisatie heeft per 1 juli 1988 de laatste ver schuiving binnen de gemeentesecretarie plaatsgevonden. Nadat de chef van de afdeling Onderwijs, de heer T. van Berkel, van de V.U.T.-regeling gebruik heeft gemaakt, zijn de afdeling Onderwijs en de afdeling Welzijn samengevoegd tot één afdeling Welzijn en Onderwijs. De heer drs. C.J.M. Seelen is chef van deze nieuwe afdeling. De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met het ter plaat se geldende bestemmingsplan Zuidkade I, doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis - zogenoemde ’’kruimelgevailen” - als be doeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 21 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. In dergelij ke gevallen zijn burgemeester en wethouders bevoegd om vrijstel ling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande pla nologische procedure. Een verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur. Tot 14 augustus 1988 is het mogelijk beroep in te stellen bij de Af deling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State voor: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen het verlenen van de vergunning bezwaren hebben ingediend; d. andere belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bezwaren in te dienen. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van Molenring 173: het plaatsen van een fietsenberging tegen de zijge vel van de woning. 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo week end. Presentatie Peter Teunisse. 12.30- 13.00 uur - Non-stop muziek. 13.00-14.00 uur - De platenkast. Pre sentatie: Hans van den Hoek. 14.00-15.00 uur - Popexpress. Presenta tie: Ron Menke. U kunt weer een plaat kiezen van de LP van de maand. Verder kunt u meedoen aan het stoplichten- spel. Door beantwoording van een paar telefonische vragen kunt u tot 15,00 winnen. 15.00-16.00 uur - Klassiek onder de hef- brug. Klassieke muziek. Presentatie; Ben Evertse. 16.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Informatief programma. 17.00-17.30 uur - Sport uit onze omge ving. Sportprogramma. Presentatie: André de Knoop. 17.30- 18.00 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salih Hayranoglu. De kruisvereniging Gouwe IJssel omvat 7 gemeenten, die in drie basiseenheden zijn ingedeeld: basiseenheid Waddinx veen, basiseenheid Gouwe-groep (Bos koop en Reeuwijk) en basiseenheid IJs- sel-groep (Moerkapelle, Zevenhuizen, Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJs sel). Het aantal inwoners in het gehele werkgebied is 82.975. Dit is een steiging van 1691 inwoners in 1987. Ingevolge artikel 40, lid 2 van de Wet algemene bepalingen milieu hygiëne delen wij u mede, dat vanaf 14 juli tot 14 augustus 1988 bij de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw op het gemeentehuis alhier, elke werkdag vanaf 8.30 uur tot 12.30 uur en, op verzoek op de maandagavonden gedurende drie uren ter inzage ligt de beschikking tot het wijzigen van de bij hun besluit d.d. 29 juni 1982, nr. 270 aan de heer M. van Velde, Dorp straat 59, 2742 AK WADDINXVEEN verleende Hinderwetver gunning voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun ning ingevolge de Hinderwet voor een automobiel- en garagebe- Van 3 tot en met 10 september 1988 wordt in de Raadzaal van het gemeentehuis een expositie gehouden van werken van Waddinx- veense amateurkunstenaars. Deelname aan deze expositie is in principe mogelijk voor iedereen die in Waddinxveen als amateur bezig is met kunst op het gebied van schilderengrafische technie ken, keramiek, beeldhouwen en dergelijke. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelding kan geschieden door middel van een aanmeldings formulier. Dit aanmeldingsformulier kunt u ophalen in het ge meentehuis, afdeling Welzijn en Onderwijs, of telefonisch aan vragen (telefoon 14433). Het aanmeldingsformulier moet vóór 13 augustus a.s. weer zijn ingeleverd. Voor nadere informatie over de tentoonstelling kunt u zich wen den tot C.E. Moerland, afdeling Welzijn en Onderwijs, telefoon 14433 (tijdens kantooruren) en dhr. P.A.H. Hermens, telefoon 10663 (’s-avonds na 20.00 uur). T: De sociaal raadsvrouw, mevrouw drs. C. de Bakker is tot en met 7 augustus 1988 met vakantie. Vanaf 8 augustus kunt u weer op haar spreekuur terecht van maan dag tot en met vrijdag van 09.00-12.30 uur of op andere tijdstippen na telefonische afspraak. De burgemeester van Waddinxveen maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat de raad dier gemeente in zijn vergadering van 22 juni 1988 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestem mingsplan wordt voorbereid voor de volgende gebieden: 1. een perceel gelegen aan de Broekhuizen 10; 2. een perceel, dat globaal wordt begrensd door de Limaweg, de In de wijkgebouwen wordt door de wijkverpleegkundigen dagelijks een spreekuur gehouden, behalve in Moer kapelle en Zevenhuizen waar dit 2x, re spectievelijk 3x per week gebeurt. De spreekuurtijd is van 11.30 tot 12.30 uur. In Boskoop, Moordrecht, Nieuwerkerk De verpleegkundige zorg in de avondu- a/d IJssel en Waddinxveen houdt de ren, welke gestart is medio 1985, werd in 1987 uitgebreid. Vanaf de zomer vo rig jaar functioneert een aparte groep van 12 (wijk)verpleegkundigen, welke 1 ij----j, avond- NU 777 Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven -x< k .ÏASUWL'tt. WHITE mum V) ui O (X o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 3