jaar samen Voor een rustig Waddinxveens echtpaar 65 IBEDRIJVENf Rabobank O V Jaarverslag 1987 van Milieudienst Midden-Holland Oud-Waddinxveen Zoetermeer in Bibliotheek Van Gouwe W’veners in Nijmegen PerCom CV automatiseert naar plassen in Reeuwijk ’’SARA” ALS POP Nieuwsblad Onafhankelijk i J KEURINGSSTATION 77 harwa Capijtservice üi I l 1^ Geluid Uren r HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Open vaarweg Meubelfabriek Toename U gaat dan een stuk geruster met vakantie! Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn 4 VOOR EEN GOED BOEK Eerst alles goed regelen bij de Rabobank. Buitenlands geld Reisverzekeringen Hulpverlening in het buitenland Reis7Eurocheques of Eurocard Safelokettenservice Exploitatie: WETHOUDER K.W.Th. VAN SOEST Uw officiële Mercedes-Benz dealer voor zowel nieuwe Mercedes-Benz personenauto’s, bedrijfwagens als Ster Garant Occasions met vestigingen in Gouda en Woerden. J boekhandel veldwijk b.v. in het nieuws- WADDINXVEEN: Kerkweg-Oost 161 Groensvoorde14 K.W.-plein 2 r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER Lr ^<1 Lj I *- L 5 1 r%. --wï 1 eekblad voor Waddinxveen 44e Jaargang - No. 2089 W’veners hadden 51 milieuklachten Het 65 jaar getrouwde echtpaar F. Alblas en F.M. Alblas-Vet aan de Peter Zuidlaan. (Foto: Sjaak Noteboom). jL VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS ook uw adres voor leasing NAAR Nieuw ingeschreven in het handelsre- gister is ook KRD ELECTRONICS BV, Waddinxveen. Omschrijving be drijf: de ontwikkeling, fabricage en het op de markt brengen van electronische produkten, onder meer voor medische toepassingen in de ruimste zin des woords. Maatschappelijk 'kapitaal 100.000,waarvan gestort/geplaatst 40.200,Directie: M.A. Visbeen, Nieuwerkerk aan den IJssel, R. Philips, Leusden, R. Soerjanto, Bussum. Bij vonnis van de arrondissements rechtbank in Rotterdam is het faillisse ment van J.A. VAN VLIET-SHIP- STORES BV, Waddinxveen, opgehe ven wegens gebrek aan baten. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 De officiële opening van de expositie, die eerder in de raadzaal van het ge meentehuis werd gehouden en 1.550 be zoekers trok, is woensdagmiddag 3 au gustus om half drie. ”Oud-Waddinxveen” is voorzien van heel wat nieuw historisch materiaal. PROJECTen 3 WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL Js ‘GORDIJNEN ’VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING ROUBOS VASTGOED BV, Wad dinxveen, is ontbonden en geliqideerd. WADDINXVEEN/NUMEGEN - In de dinsdag van start gegane 72e editie van de Nijmeegse wandel vierdaagse, die bijna 33.000 deel nemers heeft, lopen ook Waddinx- veners mee. Voor zover wij weten zijn dat in ie der geval Marjo Immerzeel, Peter Immerzeel en Theus de Graaf. De Waddinxvener Leo Wempe is al voor de zevende maal van de partij op het internationale wandelfes- tijn. Burgvan Reenensingel 49 Gouda Tel.01820-13955 Rietdekkersweg 2 Woerden Tel.03480-14216 Passage Waddinxveen Tel 01828-12620 geld en goede raad Een tweetal aanvragen lozingsvergun ning werd in behandeling genomen, als mede twee aanvragen inzake opslag van branbare vloeistoffen. Voor de geluidswerkzaamheden betaal de de gemeente Waddinxveen vorig jaar 25.000,- aan de Milieudienst Midden-Holland. Vorig jaar was de dienst voor Waddinxveen 2.248 effec tieve mensuren in touw. Het jaar daar voor (1986, -toen de milieudienst nog een regionaal milieubureau was) waren dat er 1.645. derwet Uitvoerings Programma. Daarnaast werden bij een aantal inrich tingen controles uitgevoerd in het kader van geïntegreerd toezicht op de nale ving van de Wet chemische afvalstoffen, de Hinderwet en andere milieuwetten. Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 In het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn nieuw ingeschre ven COMB1CARE BEHEER BV, Waddinxveen, en COMBICARE BV, Waddinxveen. Combicare Beheer houdt zich bezig met het beleggen van vermogensbestandde len eri onroerende en roerende goede ren, effecten en schuldvorderingen en het verkrijgen en vervreemden enz. Maatschappelijk kapitaal 150.000, waarvan geplaatst/gestort 100.000, Directie: Van der Lee BV, Oudewater en Smid BV, Ridderkerk. Combicare BV houdt zich bezig met de uitoefening van een medisch-farmaceu- tische groothandel c.q. medisch-farma- ceutische kleinhandel en het deelnemen in enz. Maatschappelijk kapitaal 150.000,waarvan geplaatst/gestort 100.000,Directie: Combicare Be heer BV, Waddinxveen. Het gedeelte van de Hollandse Ussel tussen Krimpen en Gouda moet worden gehandhaafd als open vaarweg. De vaarmogelijkheden van de Gekanali seerde Hollandse IJssel moeten worden gehandhaafd en zo mogelijk verbeterd. De verbindingen met de Rotte c.a., het Noord-Zuidhollands Plassengebied, de Krimpenerwaard, de Reeuwijkse plas sen en de Oude Rijn moeten in stand worden gehouden, zo staat er verder in het plan. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland zijn nieuw ingeschre ven HOOGENDOORN-ULTEE BE HEER BV, Waddinxveen, en HOOG- ENDOORN-BRUGWEG BEHEER BV, Waddinxveen. Hoogendoörn-Ultee Beheer houdt zich bezig met het verwerven, bezitten, be heren en vervreemden van effecten, on roerende zaken en andere vermogens bestanddelen. Maatschappelijk kapi taal 250.000,waarvan geplaatst/ge stort 100.000,Directeur: C. Hoog- 'endoorn te Waddinxveen. Hoogendoorn-Brugweg Beheer BV houdt zich met hetzelfde bezig en be schikt over hetzelfde maatschappelijk kapitaal, zij het dat er is geplaatst/ge stort 60.000,Directeur van deze BV is de Waddinxvener J. Hoogend- oorn. Mevrouw Alblas-Vet is afkomstig uit Zaandam en heeft haar echtgenoot ont moet toen haar vader enige jaren in Waddinxveen bij meubelfabriek Kemp- kes werkte. De heer Alblas is een gebo ren en getogen Waddinxvener en is door zijn actieve werkzaamheden in de meubelbranche een bekend lid van onze gemeenschap. Zo leidde de bruidegom de meubelfa briek Fema, die in de jaren dertig met een aanvangskapitaal van 200,- uit nood werd opgericht en op een bepaald moment werk bood aan 23 mensen. In 1969 werd de fabriek, waarbij zes broers betrokken waren geweest, verkocht. In het betreffende pand aan de Zuidkade is nu meubeltoonzaal Appel gevestigd. Bij vonnis van de arrondissements rechtbank in Rotterdam is het faillisse ment van TUINDERSBEDRIJF F.L.J. DE KONING BV, Waddinx veen, opgeheven wegens gebrek aan ba ten. Een en ander betekende een flinke toe name van werkzaamheden. Vanaf de maand juli werden vorig jaar in totaal 32 schrifteijke adviezen aan het college van B. en W. uitgebracht die betrekking hadden op onder meer hinderwetaange- legenheden, inrichten baggerdepot, bo demverontreiniging, autowrakkenin richtingen en klein chemisch afval. In het verslagjaar werden voorts 18 nieuwe hinderwetaanvragen in behan deling genomen. De behandeling van een aantal reeds lopende aanvragen werd voortgezet en afgerond. Bij 12 be drijven vonden controlebezoeken plaats binnen het bestek van het Hin- r- HARWA TAPI JTSERVICE WADDINXVEEN - Het in gebouw De Staring aan de Staringlaan gevestigde PerCom Automatisering CV heeft van de gemeente Zoetermeer de opdracht gekregen om de afdeling Voorlichting, onder leiding van de heer P. Boelsma, te automatiseren. Er zal een netwerk van Apple Macintoshes worden geïn stalleerd met een Macintosh II als cen trale server. De heer Boelsma: ”Wij hebben bijna twee jaar gestoken in een onderzoek naar diverse computersystemen en le veranciers. De conclusie is zeer duide lijk; Macintosh is de meest gebruikers vriendelijke computer, waarop alle ge bruikelijke personal computer-toepas- singen kunnen worden gebruikt en veel extra’s mogelijk zijn, zoals grafische op maak. PerCom Automatisering is geko zen vanwege de uitstekende reputatie die zij genieten, op het gebied van bege leiding na de leveringen en het advies vooraf.” Algemeen directeur van PerCom Auto matisering A.G.M. Kelder: ”Wij zijn vanzelfsprekend blij met deze opdracht die, juist door het gedegen onderzoek van de Gemeente Zoetermeer, laat zien wat onze sterke punten zijn: advies, be trouwbaarheid en service.” De verwachting is, dat het complete sy steem, inclusief trainingen en proef draaien, opgeleverd wordt in septem ber. WADDINXVEEN - Vijf en zestig jaar getrouwd. Dat zijn de aan de Pe ter Zuidlaan wonende bruid F.M. Alblas-Vet (88) en bruidegom F. Al blas (89). Het bijzondere huwelijksjubileum zal volgende week maandag binnen de familiekring worden gevierd, terwijl het feest in september nog eens dunnetjes zal worden overgedaan omdat dan iedereen van vakantie terug is. De heer en mevrouw Alblas hebben 3 getrouwde kinderen, waarvan er twee in Waddinxveen wonen en één in het Noordhollandse Heemskerk, 11 klein kinderen en 14 achterkleinkinderen. ”Wij zijn prima gezond”, meldt de heer Alblas als we hem vragen naar de licha- WADDINXVEEN/DEN HAAG - De vaarverbindingen tussen de Reeuwijkse plassen en de Gouwe en de HoLlandse IJssel dienen in stand te worden gehou den en zo mogelijk te worden verbe terd. Dat staat in het uitvoeringsplan Recre- atievarwegen 1988-1992 van de provin cie Zuid-Holland, een waterpróvincie bij uitstek. Het plan beschrijft per waterrecreatië- of vaargebied welke maatregelen ge troffen moeten worden, om de doelstel lingen te realiseren. In het uitvoerings plan staan een vijftigtal projecten, ver deeld over de provincie beschreven. GS stellen zich voor de investeringen te dekken via de Planningsprocedure Openluchtrecreatie (PPO), via toeristi sche middelen en zo mogelijk via werk gelegenheidsgelden Bij AIR PRODUCTS NEDERLAND BV, Waddinxveen, is de volmacht van A.C.M. de Dreu te Philippine ingetrok ken. Benoemd tot gevolmachtigde bij dit bedrijf te L.A.G.H. de Croppe te Beervelde (België). Hij heeft als functie beheerder nevenvestiging Terneuzen en assistent plant manager. WADDINXVEEN - Verkoopster me vrouw Hanneke van Leenen uit Wad dinxveen is niet ongemerkt vijftig jaar geworden. Haar collega’s van Monique Mode in het winkelcentrum ”de Passa ge” kleedden voor haar een Sara-etala- gepop, zodat het winkelend publiek kon zien wat er in het drukbezochte mode melijke gesteldheid van de twee landu- rig getrouwden. ’’Twee jaar geleden heb ik de auto opgeruimd en daarna on ze fietsen, omdat we het daarmee aan het verkeer deelnemen te gevaarlijk vonden. Onze kinderen hebben een auto, dus is het geen probleem om er gens naar toe te gaan”. De Pater Makelaardij aan de Schieland- weg heeft DE PATER MAKEL AARDIJ BV, Waddinxveen, de han dels- en vennootschapsnaam Houdster maatschappij P. de Pater BV gegeven en de bedrijfsomschrijving gewijzigd in de verkrijging, vervreemding en explo itatie van vermogenswaarden. Nieuw ingeschreven is vervolgens De Pater Makelaardij BV, Waddinxveen, dat zich bezig houdt met de uitoefening van de makelaardij in onroerend goed, het verrichten van taxaties van onroe rend goed enz. Maatschappelijk kapi taal 200.000,waarvan geplaatst/ge stort 40.000,Directie: Houdster maatschappij P. de Pater BV, Waddinx veen, en P. de Pater, Waddinxveen. In Waddinxveen werden de werkzaam heden van de milieudienst Midden-Hol land van het intergemeentelijk overle gorgaan met die naam behoorlijk uitge breid. Bij contract werd met ingang van 1 juli 1987 voor een proefperiode van twee jaar de uitvoering van alle administra- tief/juridische milieu-taken, de ’’secre- tarie-taken”, overgedragen aan de mi lieudienst. Waddinxveen was daarmee - naast Gouda - de tweede gemeente waarvoor in het verslagjaar alle milieu taken door de milieudienst werden ver richt. UIT EIGEN BAKKERIJ ,ECHTJE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354~^k Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J ^^^182^5132^^^^ WADDINXVEEN - De historische overzichtstentoonstelling ”Oud-Wad- dinxveen” zal van woensdag 3 tot en met woensdag 31 augustus gehouden worden in de bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan. WADDINXVEEN - Vorig jaar hebben zich 51 Waddinxveners bij de Mi lieudienst Midden-Holland gemeld met milieuklachten. Het merendeel van de bij de meldpost van deze dienst binnenkomende klachten werd in eigen beheer afgehandeld. De overige klachten werden doorgegeven aan de daartoe bevoegde instanties, zo blijkt uit het pasverschenen jaarver slag 1987 van de anderhalf jaar oude milieudienst, waar 19 mensen wer ken. Voor het milieu draagt in Waddinxveen VVD-wethouder K.W.Th. van Soest de verantwoordelijkheid. zaakje in Waddinxveense winkelhart te vieren was. Mevrouw Van Leenen ging vervolgens met directeur A. van Willigen van Mo nique Mode - met zaken in Waddinx veen, Zoetermeer en Maassluis - op de foto en daarbij ontbrak "Sara” natuur lijk niet. (Foto: Sjaak Noteboom). HANDELSONDERNEMING PI- MEX BV, Nieuwerkerk aan den IJssel, heeft nu ook in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland aangegeven het zaakadres gewijzigd te hebben in Coenecoop 131, Waddinxveen. De Milieudienst Midden-Holland was in Waddinxveen ook betrokken bij di verse saneringsprojecten van de bo dem. Op het gebied van het geluid wer den de volgende activiteiten onderno men in 1987: - Controle geluidwering wooneenhe den Kerkweg-Oost. - Advies asfaltering Noordkade. - Akoestisch-bouwtechnisch rapport flats Willem de Zwijgerlaan. - Toelichting op wijzigingen bijdrage regelingen Wgh. - Akoestisch onderzoek bestemmings plan Vondelwijk. - Akoestisch-bouwtechnisch rapport 8 woningen Henegouwerweg. Woensdag 20 juli 1988 9-A -W "WW"' 7 3. WWW, 1*7. Of A V' r >3* 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1