Onderhoud verlichting toeritten Coenecoopbrug Tentweek dit Rabobank O f jaar bij het zwembad Speeltuin- en buurtvereniging Oranjewijk” aktief Bouw in Zuidplas gaat gewoon door 1 w O Rietkraag blijft bestaan en wordt zelfs uitgebreid Door woningbouwverenigingen, bouwers en particulieren "1 Nieuwsblad Onafhankelijk 5? KEURINGSSTATION arwa apijtservice GESLOTEN van 15t/m26 augustus. Themadienst Door omstandigheden is het kantoor van de Rabobank aan de Groensvoorde Voor uw bankzaken kunt u terecht bij onze kantoren op het Kon. Wilhelminaplein 2 en aan de Kerkweg-Oost 161 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN CURSUSSEN Tankstation Grondprijzen Werkbezoek Oud plan Opening Boerderij Rietkraag Grontmij w WKDDINXVEEN Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn UW PERSOONLIJKE FELICITATIE OP TELEVISIE? M.B.A. P.D. Boekhouden Boekhouden basisk. Middenstand, Talen Alphense Avondschool Tel. 01720-22450 PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER HEEFT U EEN JARIGE, JUBILARIS, BRUIDSPAAR ETC. IN FAMILIE- OF KENNISSENKRING? VOOR SLECHTS ƒ10,- KUNTU HEN FELICITEREN VIA HUN EIGEN T.V. BEL VOOR INFORMATIE 01828-14788 I eekblad voor addinxveen 44e Jaargang - No. 2092 Nieuw plan handhaaft sfeer van Petteplas wordt zelfs volgens nieuwe gemeentelijke plannen uiige- 1 c VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS Woensdag 10 augustus 1988 ■■■■■■■■■REU' WADDINXVEEN - Het gebied van de Petteplas zal minder ingrijpend worden veranderd dan eerst de bedoeling was. De gemeentelijke dienst Openbare Werken en Bedrijven heeft een ’’herzien verbeteringsplan” ge maakt, dat zal worden uitgevoerd en 40.700,- kost. Als het zover is zul len de inwoners door de gemeente geïnformeerd gaan worden over de nieuwe aanpak, als de gemeenteraad daarvoor tenminste het groene licht zal geven. Op tafel ligt nu een versoberd plan om de Petteplas meer toegankelijker en zichtbaarder te maken door een aanpak van het groen en het uitvoeren van een aantal werkzaamheden. Eerder was al een offerte van een extern bureau voor een inrichtingsplan voor het Petteplas- gebied van tafel geveegd. WADDINXVEEN - Waddinxveen sluit met de provincie Zuid-Holland een overeenkomst vor het onderhoud en de exploitatie van de verlichting op de toeritten van de Coenecoopbrug. De gemeente krijgt hiervoor jaar lijks het geld weer terug. Om één en ander te bekostigen is een lo terij opgestart met leuke prijzen. De trekking zal op 27 augustus om 15.00 uur geschieden door notaris J. in ’t Hol in het clubgebouw. PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL s GORDIJNEN VITRAGE S -,v ROLGORDIJNEN ZONWERING BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 ECHT JE PROEFT HET!! f' Zuldkade 11 - Tel. 01828-12354* Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Aan de Dreef-Noord bouwt Texaco Pe troleum Maatschappij (Nederland) BV een nieuw verkooppunt voor motor brandstoffen. Het benzinestation met Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 In de Zuidplas bouwen niet alleen wo ningbouwverenigingen, bouwonderne mingen en beleggers, maar ook particu lieren. Zo heeft huisarts P.C.W. Her- togh besloten er een nieuw huis met praktijkruimte te bouwen (hij kocht daarvoor 697 vierkante meter grond voor 129.810,- van de gemeente) en zet ook de heer B.H. Verheij van Spui 14 er een woning neer (hij kocht 620 vierkante meter grond voor 145.000,- De tentweek wordt besloten op zondag morgen 21 augustus. Om 9.15 uur wordt dan in de Rehobothschool naast de cir- kelflat een themadienst gehouden. De ze dienst zal geleid worden door ds. Goossen. In Zuidplas gelden voor woningwetwo ningen en premie-woningen grondprij zen van respectievelijk 16.980,- en 26.000,- voor kavels van ongeveer 5,40 meter breed. De prijzen voor vrije sec tor bouwgrond liggen - afhankelijk van de situering - tussen 200,- en 250,- per vierkante meter exclusief btw. Heel Zuidplas moet de gemeente bijna 60 In de afgelopen tijd bracht ook de raadscommissie voor Openbare Wer ken en Bedrijven een ’’werkbezoek” aan de Petteplas. De commissieleden maakten de volgende op- en aanmer kingen: geen vergroting van de plas; Na afloop is er koffie. Voor de aller kleinsten is er een creche aanwezig. Ie dereen wordt van harte uitgenodigd het gebeuren in en rond de tent mee te ma ken. Het voorstel betreffende het noordelijk gebied was in hoofdzaak gericht op het verkrijgen van meer openheid van het gebied, gezien vanaf de Kerkweg-West en de kruispunten met de Esdoornlaan en de Puttelaan. Zoals de Petteplas er nu bij ligt is dit voor Waddinxveen unie ke en fraaie gebied grotendeels verstopt achter hoge beplanting en rietdit is een bezwaar dat duidelijk door het college onderschreven wordt. Het plan dat voor de noordelijke rand was gemaakt, voorzag in de volgende maatregelen: - het rooien van een deel van de be planting en vervangen daarvan door ga zon onder handhaving van de bomen; - de beplanting ter hoogte van het ter ras en vlonder vervangen door een bo- dembedekkende beplanting; - de te handhaven beplanting dunnen; - bomen met een slechte gezondheid waaronder wilgen en iepen verwijderen en eventueel vervangen door bomen met een lange omlooptijd. ”Het resultaat van deze maatregelen zal zijn dat de Petteplas vanaf de Kerkweg- West goed zichtbaar wordt, zowel voor de weggebruikers als voor de bewoners van de aangrenzende bejaardenflats”, zo werd toen gesteld. Van de provincie is bericht ontvangen, dat Waddinxveen voor de verlichting langs de Noordringdijk een vergoeding zal ontvangen van 199 eenheden a 6,50 Inspraak heeft plaatsgevonden voor de flatbewoners aan de noordkant van de Petteplas. Eventuele opmerkingen zul len nog in het plan worden verwerkt. De verwezenlijking van het herziene voorstel zal 40.700,- gaan kosten. In de meerjarenbegroting is al 40.000,- opgenomen zodat praktisch alle werk zaamheden kunnen worden uitgevoerd. Het in het voorgaande plan genoemde extra bedrag van 22.000,- vervalt van wege de wijzigingen die het plan heeft 27 augustus wordt het clubgebouw offi cieel geopend door burgemeester C.M. van der Linden. Een feestcommissie is druk doende het openingsfeest te orga niseren. miljoen gulden 59.838.000,-) opbren gen. Om door te gaan met de aanleg van de Centrale Antenne-Inrichting (CAI) heeft de gemeente een krediet van 173.000,- beschikbaar gesteld. Met dit extra geld kunnen zo’n 230 huizen op het Waddinxveense kabelnet worden aangesloten. De advieskosten, kosten van voorbereiding en uitvoering wor den geraamd op zo’n 750 gulden per wo- WADDINXVEEN - Natuurlijk wordt er ook na de zomervakantie volop doorgebouwd in de woonwijk Zuidplas, zoals dat al sinds 1983 het geval is. In de wijk - de grootste die Waddinxveen zal krijgen - moet nog dertig procent van de grond worden verkocht. De hele woonwijk van zo’n 68 ha. vergt aan inkomsten en uitgaven 60 miljoen gulden. Met de gemeente Moordrecht en de provincie Zuid-Holland is overeengko- men dat de gemeente Waddinxveen zal zorgdragen voor het onderhoud en de exploitatie van de openbare verlichting langs de Noordringdijk nabij de toerit ten van de Coenecoopbrug en de ver lichting langs de toeritten van de Coene coopbrug in de gemeente Moordrecht. Voor de verlichting op de Noordring dijk ontvangt de gemeente Waddinx veen een bijdrage in de kosten van on derhoud en exploitatievan de provincie Zuid-Holland, terwijl voorts het ver schil tussen de werkelijke kosten en de provinciale bijdrage tot de eventuele gemeentelijke herindeling voor reke ning komt van de gemeente Moord recht. per eenheid. Zoals uit een brief van de gemeente Moordrecht blijkt zal tot de eventuele herindeling van het gebied het verschil tussen de werkelijke kosten en de provinciale bijdrage voor reke ning van de gemeente Moordrecht ko men. De overeenkomst betreft de openbare verlichting op de toeritten van de Coe necoopbrug in de gemeente Moord recht. De overeenkomst behelst een 100% vergoeding aan de gemeente Waddinxveen voor het in stand houden van deze verlichting. Noorlander Bouw BV heeft in Zuidplas nog in aanbouw 40 premie-C- en 12 vrije sectorwoningen. Het Leiderdorpse bouwbedrijf kocht deze 8.300 vierkante meter omvattende drie percelen voor de prijs van 1.378.000,-. Dat is zoals ge bruikelijk 26.000,- per kavel. ARW Bouwbedrijf BV uit Waddinx veen zet in de wijk Zuidplas zes vrije sectorwoningen neer. Het bedrijf kocht daartoe van de gemeente 1.660 vierkan te meter grond voor de prijs van 360.000,-. Dat is 60.000,- per kavel. ARW Bouwbedrijf BV is gevestigd aan de Kerkweg-Oost 222 en wordt geleid door de heer A.P.C. Rehorst. Langs de Piasweg heeft de gemeente de boerderij met stal van de heer J.M.P. Telkamp gekocht. Het gaat hier om 7040 vierkante meter grond voor de prijs van 725.000,-. Dat is het grootste gedeelte van het grondbezit van de fa milie Telkamp. De gekochte grond is nodig voor de woningbouw in de wijk Zuidplas. In de koopsom is een schade vergoeding van 262.576,- begrepen. Voor het verder bouwrijpmaken van de wijk Zuidplas heeft de gemeenteraad 2.600.000,- beschikbaar gesteld. Hier bij gaat het om kosten voor planologie, voorbereiding, uitvoering, bestellingen en woonrijpmaken. |- HARWA TAPIJTSERVICE De tentweek heeft als thema: ’’Kijk eens om je heen”. Een greep uit het programma: 's morgens: zingen, bijbelverhaal, knut selen en een sprekende pop; ’s middags: dinsdag een spelmiddag on der het motto: ”De verscheurde brief’, woensdagmiddag staat het thema ’’bloemen” centraal en donderdagmid dag is er een heuse vossenjacht. Jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom in de kleine tent, waar je vrij in en uit mag lopen. Programma-onderdelen zijn o.a.: videofilm, spelcomputers en mu ziek. Open van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Voor de avondpro- WADDINXVEEN -16, 17 en 18 augustus is het weer zover. Op het par keerterrein bij het zwembad wordt dit jaar de tentweek voor kinderen van 4 tot 12 jaar georganiseerd. De voorbereidingscommissie van de Centrale Hervormde Gemeente heeft weer een vol en afwisselend programma sa mengesteld. Elk kind zal dan ook volop aan zijn trekken kunnen komen. De tent is open van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. wasstraat aan de Sniepweg zal daartoe worden verplaatst. Voor de nieuwe lo- katie zullen alle te stellen milieu-eisen worden toegepast. Ook daar komt weer een was-straat en voldoende parkeer ruimte. De verkoop van auto’s wordt er ning. De eigenaren betalen een eenma- verboden. lige bijdrage van 615,- per woning (ex- Noorlander Bouw BV uit Leiderdorp clusiefbtw). bouwt in Zuidplas 25 premie-A-koop- woningen. Het bedrijf kocht daarvoor de benodigde 3.834 vierkante meter grond voor de prijs van 650.000,-. Dat is 26.000,- per kavel. geen heembeplanting aanplanten; geen extra steigers/vlonders aanleggen; en kele banken bij plaatsen en voorzienin gen treffen tegen het parkeren in de berm van de Puttelaan. In het aangepaste plan is met deze op merkingen rekening gehouden. Enkele van deze wensen zijn al uitgevoerd. Zo zijn er 2 banken bijgeplaatst en is de Puttelaan ter hoogte van de Petteplas van stootbanden voorzien. In het nieuwe plan is uitdrukkelijk uit gegaan van de bestaande structuur. Al leen in de sfeer van de detailstructuur worden voorstellen gedaan. Essentieel in dit plan zijn de voorstellen betreffen de de openheid van het gebied vanaf de omringende wegen. Daarnaast zijn en kele ideeën ontwikkeld betreffende de inrichting van het zuidelijk deel waard oor het gebied beter aan functies als wandelgebied en speelruimte kan vol doen. De commsisie Openbare Werken heeft tevens de wens geuit dat er overleg plaatsvindt met de hengelsportvereni- ging Waddinxveen. Dit overleg met de voorzitter en secretaris van HSV Wad dinxveen heeft inmiddels plaatsgevon den zonder dat dit enige aanleiding heeft gegeven om het plan te wijzigen. Wel werd het idee geopperd extra afval bakken en eventuele vogelkastjes in de bosjes ten zuiden van de plas te plaat sen. gramma’s worden jong en oud uitgeno digd. Maandagavond om 20.00 uur is er een openluchtzangdienst met medewerking van ds. Goossen. De muzikale begelei ding is in handen van Chris Stellaard en Peter Burger. Dinsdagavond om half negen begint een film voor jongeren vanaf 12 jaar getiteld ’’Fury to freedom”. Woensdagavond om half 8 is er een pro gramma voor de kinderen, hun ouders en andere belangstellenden. In het plan blijft de rietkraag gehand haafd en wordt zelfs op enige plaatsen uitgebreid wat van groot belang is voor de flora en fauna in dit gebied. Ten op zichte van het eerder dit jaar gepresen teerde plan is de open ruimte ten zuiden van de Petteplas wat meer vorm gege ven door enige uitbreiding van de bossa ges. Hierdoor wordt tevens de toegan kelijkheid van de rietkraag verder be perkt, waardoor de rust in de rietkraag gewaarborgd blijft. De rietkraag langs de Petteplas blijft gehandhaafd en breid. (Foto: Archief). Aan de Limaweg is de directie van het ingenieursbureau Grontmij NV eige naar geworden van 1160 vierkante me ter grond voor de prijs van 238.000,-. Op deze grond zal het nieuwe kantoor gebouw van de grontmij. Zuid-Hol land, dat nu nog in Rijswijk is gevestigd, worden gebouwd. Een planologische procedure is nog verbonden aan de ver lening van een bouwvergunning door de gemeente. De woningbouwvereniging ’’Waddinx veen” bouwt in de woonwijk Zuidplas twee complexen van 35 gestapelde wo ningen in de premiehuurbeleggingssec- tor. Voor de financiering van dit project heeft de gemeenteraad de aan te gane geldlening van 8.600.000,- gegaran deerd. In deze 8,6 miljoen gulden is een kleine negen ton 891.450,-) bestemd voor het betalen van de van de gemeente ge kochte grond. Dat komt volgens de ex- ploitatieopzet van de gemeente neer op 12.735,-per woning. Het gaat in totaal om 5.500 vierkante meter grond voor 70 flats. Op een andere plek in Zuidplas zet de woningbouwvereniging ’’Waddinx veen” 50 huurwoningen neer. De grondkosten van deze woningbouw zijn geraamd op 1.125.298,- en de bouw kosten op 4.480.406,-. Volgens voor lopige cijfers zullen de huren van deze huizen gemiddeld rond 504,55 per maand (exclusief kosten centrale warm watervoorziening) bedragen. Voor dit 5,6 miljoen gulden omvattende project garandeerde de gemeente Waddinx veen de aangegane geldlening. WADDINXVEEN - Speeltuin- en buurtvereniging ’’Oranjewijk” aan de J.W. Frisoweg is de laatste tijd zeer ak tief. Sinds januari dit jaar hebben zij een nieuw clubgebouw, waar hard aan ge werkt is (veel zelfwerkzaamheid). Mo menteel is men bezig met het buiten schilderwerk. Ook de speeltoestellen worden nog vernieuwd of opgeknapt. Nu het nieuwe clubgebouw goed ge bruikt kan worden gaan zij met meer en nieuwe aktiviteiten starten. ondergaan na verwerking van de op merkingen van de commissie Openbare Werken. Alle aanlegwerkzaamheden in het plan zullen worden uitbesteed aan derden teneinde de eigen buitendienst niet ex tra te belasten. Alleen het reguliere on derhoud aan de te handhaven beplan ting zal door de eigen dienst worden uit gevoerd. t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1