Hond valt baas aan Reconstructie van het KSUJW SMENSENS Stadsgalerie Gouda trekt 2.000 mensen Winkelcentrum Luifelbaan 20 jaar groen rond de Petteplas Henk Asscheman (36) nieuwe eigenaar groente- en fruitzaak 10e Fietstocht hart- en nier stichting Ook drie Wveense deelnemers Zes luxe woningen Feestelijke opening ”de Overkant” Nieuwsblad ADVERTEREN? BEL 01828-14788 llllllllli KEURINGSSTATION I llarwa lapijtservice Onafhankelijk^ r 1 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Tel. 01727-2080 en 2850. Feestdag Grasveld Reconstructie-plan l Theo den Boon Anke Mensink Loes Huis in ’t Veld - n~ Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn VOOR EEN GOED BOEK NAAR i Uw officiële Mercedes-Benz dealer voor zowel nieuwe Mercedes-Benz personenauto’s, bedrijfwagens als Ster Garant Occasions met vestigingen in Gouda en Woerden. Geef VOORRANG aan vakkennis. Treffers verzekeringen. Sinds 1947. A boekhandel veldwijk b.v. WADDINXVEEN - 17 september 1988 is het precies 20 jaar geleden dat met veel knallen en een groot vuurwerk het winkelcentrum ”De Luifelb aan” door burgemeester C. v.d. Hooft werd geopend. Dit feit willen de winkeliers van de Luifelbaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bras r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER eekblad voor addinxveen V Woensdag 17 augustus 1988 ben overgenomen van Lia van Triet. Kabelkrant >1 VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS ook uw adres voor leasing -in het nieuws- De voor- en achtergevel van de door A.R.W. Bou wbedrijf BV uit Waddinxveen in de woonwijk Zuidplas te bouwen zes woningen onder één kap. WADDINXVEEN/GOUDA - De vier maanden geleden geopende Stadsgalerie aan de Achter de Kerk 10 in Gouda heeft al meer dan 2.000 bezoekers kunnen verwelkomen. De galerie, die ontmoetingspunt voor kunstliefhebbers en kunstenaars wil zijn, is een activiteit van de Regiona le Kunststichting Gouda, waarbij zich ook de Waddinxveners Theo den Boon (schilderijen), Loes Huis in ’t Veld (zeefdrukken, schilderijen) en Anke Mensink (aquarellen, schilderijen, ruimtelijke objecten) hebben aangesloten. PROJECT en WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL GORDIJNEN VITRAGES ROLGORDIJNEN ZONWERING WADDINXVEEN - Afgelopen don derdag 11 augustus is de groente- en fruitzaak in winkelcentrum De Luifelb- aan aan de Brederolaan officieel her opend met als nieuwe eigenaars Henk (36) en zijn vrouw Willy (34) Assche- man. Officieus waren zij enkele weken gele den al begonnen in hun zaak die ze heb- Wel is er kortgeleden een wisseling van de wacht geweest. Zo heeft mevr. Van Triet de 20 jaar niet volgemaakt. Maar Henk Asscheman gaat met dezelfde groente- en fruitwinkel verder, en per 1 september wordt het ’’Kaasbascule” in plaats van ’’Kaaswaag”. Voor de kinderen laat de Luifelbaan de nieuwste attractie van Nederland, ”de Waterbaan”, komen. Bij De Bas in de winkel kan men hier een klein model schenkt voor elke klant een vers bakkie) weer buiten. In de kramen treft men diverse aanbie dingen en demonstraties. Er is een ”Le- go”-bouwwedstrijd voor klein en groot. Voor de kinderen een leuke kleurwed- strijd met 500,- aan prijzen. Deze ori ginele kleurplaat is een ontwerp van een van de meisjes werkzaam aan de Lui felbaan. blank, is daarbij het uitgangspunt. Zo ontstond haar bekende serie ’’Bloot- jes”. Burg.van Reenensingel 49 Gouda Tel.0182O-13955 Rietdekkeraweg 2 Woerden Tel.03480-14216 - een deel van de beplanting tussen de Kerkweg-West en de Petteplas zal ge rooid worden en vervangen worden door gras; - de beplanting ter hoogte van het ter ras en de vlonder wordt vervangen door een bodembedekkende beplanting; - de te handhaven beplanting aan de noordzijde van de Petteplas zal gedund worden; - een aantal bomen zal worden verwij derd om zo de overige bomen meer ruimte te geven om volledig uit te groei en; - de bosjes aan de zuidzijde van de Pet teplas zullen beperkt uitgebreid wor den; - er zal een houtsnipperpad worden aangelegd; WADDINXVEEN - Op zaterdag 3 sep tember houdt de Hart- en Nierstichting voor de tiende keer een fietstocht. De deelnemers kunnen ook dit jaar weer vertrekken vanaf het plaatselijke politiebureau aan de Mozartlaan van 8.30 tot 12.00 uur. Er is een korte route van 20 km en een lange van 40 km voor de meer geroutineerde fietsers. De route voert via Moerkapelle en Ze venhuizen naar de Rottemeren door een gevarieerd landschap met molens, weilanden, korenvelden en dooreen ty pisch Hollands watergebied. Op diverse punten in de route zorgt de organisatie voor een verfissing en bij terugkeer in Waddinxveen is er voor elke deelnemer een leuk aandenken. Dan is er zaterdag 17 september een feestdag. Men zet de bloemetjes, de In het gebied ten zuiden van de Pette plas is een groot grasveld aanwezig. Door het aanbrengen van enkele bosjes en boomgroepen zal geprobeerd wor den meer vorm aan dit terrein te geven. In combinatie met de aanleg van een houtsnipperpad zal het gebied daardoor beter aan de wensen van recreatie vol doen. De sectie Plantsoenen van de dienst Openbare Werken heeft daarom een plan uitgewerkt dat voorziet in de vol gende maatregelen: Passage Waddinxveen Te* 0i8?8-12620 Groensvoorde 12. Waddinxveen 01828-16119 Theo den Boon (1941) volgde opleidin gen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam en de Vrije Academie te Den Haag. Hij won in 1970 de Kunstprijs van de stad Gouda en in 1975 de Geert Bouwmeester Kunstprijs. In opdracht maakte hij on der meer wandreliëfs voor de Zuidplas School in Waddinxveen en NKB Offset te Bleiswijk. Oerelementen uit de na tuur vormen de basis van zijn werk. En vooral de wisselwerking tussen de na tuurlijke ontwikkeling eh het menselijk ingrijpen. JANNEKE BRINKSMA-PRIJS van de Akkerwinde is lid geworden van het bestuur van de Remonstrantse Kerk in Waddinxveen. Ze was lid van de her vormde Immanuëlkerkgemeente en is als onderwijzeres werkzaam op de christelijke scholengemeenschap voor' MAVO/LTO/LHNO. Het nieuwe Remonstrantse bestuurslid heeft drie kinderen en woont sinds 1965 in Wad dinxveen. In dat jaar was ze benoemd tot lerares aan de openbare Jan Ligt- hartschool. van zien. Het is een baan van 21 meter met 8 bootjes die écht kunnen varen. Natuurlijk is er ”live”-muziek. De aan voerder van de bekende TV-serie MASK is aanwezig. Bij de hervormde Immanuëlkerkge meente is mevrouw M.C. SCHRO- TEN-TALENS van de Nicolaas Beet- slaan benoemd als kerkvoogd in de va cature die is ontstaan door het vertrek van mevrouw J.M.G. Bootsma-van der Mooren. De plaats van mevrouw J.J.J. Flohil-Mulders in de kerkeraad van de ze kerk wordt ingenomen door J.B.F.M. HULS van de Heemraadweg 17. Volgens de heer Asscheman loopt het winkelcentrum de Luifelbaan goed en r ivirtio heeft dit centrum een wijkfunctie die W IjKJUnClie voldoet aan de behoefte. De winkel is een beetje anders inge- De nieuwe eigenaars worden terzijde richt, zodat ruimte ontstaat voor een mooi overzicht op de vele soorten groenten en fruit en andere artikelen die men te koop aanbiedt. WADDINXVEEN - Het gebied rond de Petteplas zal gereconstrueerd worden. De commissies voor Openbare Werken en voor de Financiën zijn deze week akkoord gegaan met het herziene verbeteringsplan voor het Petteplasgebied. WADDINXVEEN - Zes luxe en royale twee onder één kap woningen worden er in de woonwijk Zuidplas neergezet ”op een uitstekende loka- tie” door het Waddinxveense A.R.W. Bouwbedrijf BV. De verkoop van deze woningen met koopsommen vanaf 298.500,- is in handen van ma kelaardij Van ’t Hof in Gouda en Alphen aan den Rijn. De nieuw te bouwen huizen hebben op de begane grond een flinke hanen tree, royale woonkamer en ruime eethoek, grote keuken met bijkeuken, schuifpui naar terras, garage met veel bergruimte, o.a. toegankelijk van uit bijkeuken en tuin. Op eerste verdieping: 3 slaapkamers, waarvan de ouderslaapkamer met balkon, badkamer met ligbad en aparte douche- hoek. Op de ruime overloop een apart toilet en toegang naar de ruime bergzolder, die zich uitstrekt over de gehele woning. De grond voor de door A.R.W. Bouwbedrijf BV te bouwen huizen werd in februari van dit jaar door de gemeenteraad verkocht. Het ging hierbij om 1.660 vierkante meter grond voor 360.000,-. Dat is 60.000,- per perceel. i- HARWA TAPIJTSERVICE Aan de noordzijde wordt het zicht mo menteel vanaf de Kerkweg-West op. de fraaie Petteplas bijna geheel onttrok ken door het opgaande struikgewas. In het oorspronkelijke groenontwerp dat voor deze strook is gemaakt is dit nooit de bedoeling geweest. Door de vrucht bare en vochtige bodem groeit de nor maal laag-blijvende beplanting uit tot struiken die hier en daar meer dan mans-hoog worden. Het gevolg is, dat mensen die op de Ker kweg-West rijden of lopen verstoken blijven van het fraaie panorama dat de Petteplas biedt. Dit geldt ook voor de bewoners van de onderste verdieping van de aangrenzende bejaardenflats. De man liet zijn hond uit op de Groens voorde toen hij door nog onbekende oorzaak door de hond werd aangeval len. De hond bracht de diepe en hevig bloedende vleeswonden toe in beide ar men en het gezicht van de man. Diverse buurtbewoners waarschuwden de politie, die met twee auto’s uitruk ten. Toen de eerste surveillance-auto ter plaatse kwam was de man nog in ge vecht met zijn hond. Het gelukte de po litie de hond los te krijgen van zijn baas. Na verleende eerste hulp ter plaatse is de gewonde man per ambulance afge voerd naar het ziekenhuis en direct na aankomst aan zijn verwondingen ge opereerd. Zijn toestand is thans stabiel. De hond bleef na zijn daad in het plant soen liggen, waarbij hij nauwlettend in de gaten werd gehouden door de poli tie. Er werd assistentie verleend door de ge meentepolitie Alphen, die de beschik king heeft over een verdovingsgeweer, als we in de galerie een gesprek hebben met Cees van der Veer, secretaris van de Regionale Kunststichting Gouda en tevens voorzitter van de deelnemerraad van beeldend kunstenaars. ’’Natuurlijk is dat aantal van ruim tweeduizend een beetje gekleurd door de officiële opening van de Stadsgale rie, die samenviel met de start van de eerste tentoonstelling. Maar als we de tweehonderd extra bezoekers, die uit sluitend voor die gelegenheid kwamen niet meetellen, houden we er toch nog 1837 over. Een getal dat er wezen mag”, aldus Van der Veer, die als kunstenaar veel ervaring heeft met galeries en ten toonstellingen. ’’Omgerekend komen de cijfers neer op 225 bezoekers per week. Dat gaat ver uit boven het gemiddelde galeriebe- zoek. Zaterdag en zondag zijn topda gen. Op Eerste en Tweede Pinksterdag - we zijn die maandag bij uitzondering ook open geweest - hadden we in totaal zelfs 141 mensen binnen. Op donder dagochtend is het eveneens altijd vrij druk, hoewel de grootste seizoendrukte met de kaas- en ambachtenmarkt nog moet beginnen. De minste mensen zien we op donderdagavond, koopavond. Dan hebben de dagelijkse inkopen ken nelijk voorrang”. Kunst behoort nu eenmaal niet tot de dagelijkse boodschappen. Maar de kooplust voor kunst is wel stijgende. Tot nu toe werd er tijdens de eerste twee exposities en de lopende tentoon- voor 18.600,- werk aangekocht van expose rende kunstenaars. ”ln aanmerking genomen dat het be stuur van de Regionale Kunststichting voor dit jaar een totaal verkoopbedrag van 17.500,- had begroot, kunnen we dus nu al van een succes spreken. Want het jaar is nog niet om”. - er zullen afvalbakken en twee klim- doelen bijgeplaatst worden. Al deze maatregelen zullen in het plant seizoen 1988-1989 worden uitgevoerd. In het reconstructieplan wordt rekening gehouden met de gebruikers van het wandelpad tussen de Kerkweg-West en de Petteplas. Door de handhaving van enkele forse stukken bosplantsoen zal op enkele plaatsen een afschermende beplanting gehandhaafd blijven tussen het wandelpad en de weg. Tevens wordt in het reconstructieplan de rietkraag volledig gehandhaafd en op enkele plaatsen uitgebreid. De riet kraag is een uitermate geschikte broed plaats voor vogels en paaiplaats voor vissen. Met deze maatregelen hopen burge meester en wethouders te breiken dat de voor Waddinxveen zo karakteristie ke Petteplas niet meer verstopt ligt en dat dit gebied aantrekkelijker wordt voor de Waddinxveense burgers. Anke Mensink (1943) won in 1987 de Kunstprijs van de Stad Gouda en expo seerde naar aanleiding daarvan in het Stedelijk Museum ”Het Catharina Gasthuis”. Zij maakt schilderijen in olieverf en acryl, aquarellen en objec ten. Zij experimenteert in haar werk, zowel in vorm als in kleur, met het gege ven van de herhaling. Zij laat zich inspi reren door de ritmes in de Afrikaanse muziek en de jazz. Huidskleur, zwart of Loes Huis in ’t Veld (1948) werd in Zwolle geboren, haalde daar haar akte l.o.-tekenen, volgde een opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem en specialiseerde zich in zeefdrukken en experimenteel schilderen aan de Vrije Academie te Dén Haag. Zij woonde en werkte enige jaren in Afrika en Arabië. Haar werk bestaat uit schilderijen in ge mengde technieken, waarin menselijke figuren de blik van de kijker boeien. Zij schildert op grote vellen papier en ge bruikt daarbij als materialen acrylverf, krijt, potlood en inkt, maar ook pla muur, zand, papier en plastic. Met be hulp van plastic en papier wordt een suggestie van reliëf, of anders gezegd: plooien, aan de naakten gegeven. Dit versterkt de dynamiek. Zelf zegt zij hierover: Al werkend met stelling in de Stadsgalerie een model probeer ik beweging weer te geven en voelbaar te maken. Mijn han den registreren vaak automatisch wat mijn ogen zien; daarna volgt een bewust ingrijpen in de vormen lijnen die ont staan zijn. De spanning die optreedt tij dens het schilderen, evenals de uitstra ling en bewegingen van het model, roe pen gevoelens op die spontaan worden verwerkt”. De komende vier weken komt er elke week een folder met aanbiedingen waarvan men denkt dat de prijzen 20 jaar geleden ook zo waren. ’’Profiteert u van deze aanbiedingen dan maakt u kans op de Luifelbaan Jubileumprijs”, aldus de feestcommissie. Deze prijs be staat uit een Van Ginkel-reischeque ter waarde van 1000,-. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 X, 44e Jaargang - No. 2093 I Weekblad voor Waddinxveen MM UIT EIGEN BAKKERIJ ECHT JE PROEFT HETH Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J de dierenambulance Gouda en collega’s van de hondenbrigade Den Haag. De laatsten wisten na hun komst zonder veel moeite de hond in een honden-sur- veillance-auto te praten. De hond is af gevoerd naar Den Haag en moet ver moedelijk afgemaakt worden. WADDINXVEEN - Op zaterdag 20 augustus 1988 zal deheerJ.H. Eling, se cretaris van de commissie voor Sociaal- Cultureel Werk om 12.00 uur de nieuwe wijkaccommodatie voor Speeltuinver eniging ”De Overkant” officieel ope nen. De Speeltuinvereniging grijpt deze ge beurtenis tevens aan om haar 25-jarig bestaan te vieren. Naast een receptie, die tot 14.00 uur zal duren, heeft zij ter gelegenheid van opening en jubileum een aantal andere feestelijke activitei-- ten georganiseerd. Op het terrein van de Speeltuinvereni ging ”de Overkant” aan de Kromme Esse, heeft de gemeente Waddinxveen voor de vereniging een nieuwe wijkac commodatie doen bouwen. Het gebouw is ontworpen door de dienst Openbare Werken en Bedrijven en uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Verkleij-Van Veen te Boskoop. Met de bouw was een bedrag gemoeid van plm. 240.000,-. Zowel leerlingen van de Stichting Vakopleiding Bouwbe drijf, als leden van de Speeltuinvereni ging hebben aan de totstandkoming er van een werkzaam aandeel geleverd. gestaan door Tonny Wesseling (al 17 jaar medewerkster van Van Triet) en op woensdagmorgen en vrijdagmorgen door Lia van Triet. WADDINXVEEN - Een in Waddinxveen woonachtige politieman van de hondenbrigade van de gemeentepolitie Den Haag is in de avonduren van maandag 15 augustus aangevallen door zijn politie-surveillancehond. Hij is zwaar gewond afgevoerd naar het Bleulandziekenhuis te Gouda. Uit bezoekcijfers en verkoop blijkt dus duidelijk dat de Stadsgalerie in een be- jnr j hoefte voorziet. De Stadsgalerie, waar- J\.OOpiUSl van men ook voor 50,- donateur De meer dan 2.000 bezoekers voor de (vriend) kan worden, is open op woens- Goudse Stadsgalerie werden verweL dag (14.00-17.00 uur), donderdag komd op drie tentoonstellingen, waar- (14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur), vrij- van de laatste (met onder andere schil- dag (14.00-17.00 uur), zaterdag (11.00- derijen van Theo den Boon) nog loopt 17.00 uur) en zondag (14.00-17.00 uur). In het winkelcentrum, dat in de afgelo pen 20 jaar alleen stoffenzaak Nelly en Ronaat schoenmode zag vertrekken, is het nog altijd gezellig druk. Ook het feit dat de 2 opengevallen plaatsen direct kraampjes, de koffie (Bakker v.d. Berg werden opgevuld door Hoodie en de Kaaswaag betekent dat iedereen ver trouwen in de Luifelbaan heeft.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1