i =BEDRIJVEN= Raad legt voor nadere studie ton op tafel Vrouw doet dr. A.W. Hendriks Bijtende politiehond afgemaakt De Paddestoel Dertig jaar actief voor Officiële installatie Vergunningen van B. en W. Feestavond 20-jarige Bekkersschool aangifte van schennispleger WffMUfIL, C.H. de Vries Zn. huurt aula Westhage in Moerkapelle ”KWF zou graag dubbel zoveel doen” Onafhankelijk Nieuwsblad KEURINGSSTATION llarwa Capijtservice sinds 1960 Alphense Avondschool Inl. 01720-22450 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Petteplas Exploitatie-opzet I Tel. 01727-2110 Boskoop Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn 5 PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. &ÏOEMVOOXDE /O W/7DD/A/XVEEN r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD Plankier 22 Weekblad voor Waddinxveen 44e Jaargang - No. 2094 De nieuwe begraafplaats Westhage in Moerkapelle. (Foto: Sjaak Noteboom). bedrijven voor meer ''T Paddestoel-voorzitter C.H. Kramp en NUSO-bestuurslid Gorter. (Foto: Sjaak Noteboom). VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 WADDINXVEEN - Vorige week don derdagmiddag tussen kwart over vijf en half zes werd een op de Noordkade fiet- t een Naar aanleiding van opmerkingen, ge maakt in de commissie voor de finan ciën van 4 augustus 1988, is de exploita- tie-opzet bijgesteld in die zin dat de ”te- kortraming” is afgevoerd en een bijdra ge, welke voorshands wordt toegere- Uitgaande van de vanaf medio 1988 te hanteren prijzen voor grondverkoop, variërend van 140,- tot 157,50 per m2 (exclusief b.t.w. en exclusief bijdra ge voor de nutsvoorzieningen) is de ex- ploitatie-opzet thans sluitend. PROJECTen WONINGSTOFFERING TAPIJT VINYL ‘GORDIJNEN VITRAGES ROLGORDIJNEN- ZONWERING dinxveen wonende hoofdagent - aanviel is toch afgemaakt. Na de aanval is de hond door de hon denbrigade van de politie Den Haag op gehaald en ondergebracht in hun ken nel. Na rijp beraad is besloten het dier te laten inslapen, omdat het op deze wij ze niet meer verantwoord was het dier op straat te brengen. WADDINXVEEN - De surveillance- hond van de Haagse gemeentepolitie, die vorige week maandagavond op de Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen .Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Bij MULDER-WADDINXVEEN BV, Waddinxveen, is GMulder uitgetreden als commissaris. H. Koster te Waddinxveen heeft bij YDO NORMENSERVICE BV, Wad dinxveen, de plaats van directeur inge nomen van de vertrokken B.J.A.A. Oosterloo te Overveen. Het faillissement van MONTROSE TRADING COMPANY BV, Wad dinxveen, is bij beschikking van de ar rondissementsrechtbank in Rotterdam opgeheven wegens gebrek aan baten. B. GLASER, voorzitter van de afdeling Wad dinxveen van het Koningin Wilhelminafonds (KWF) voor de kankerbestrijding. UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HETII F Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Gratis Studiegids INFORMATIEAVOND TALEN om 19.30 uur - op 5 sept. in: Scholengem. Bospark, Pr. Beatrixlaan 4 i -in het nieuws- Aug./sept. starten we met nieuwe cursussen: Praktijkdiploma boekhouden 10-14 mnd. met computerboekh. P.D. Boekhouden Repet. gr. MIDDENSTAND 1 of 1Vi jaar met examengarantie Boekhouden basiskennis 4 maanden Engels, Frans, Duits, Spaans middels optie verleend. Een aantal geïnteresseerde bedrijven hebben B. en W. inmiddels teleur moeten stellen, omdat hen geen passend terrein kon worden aangeboden. Woensdag 24 augustus 1988 Groensvoorde 12. Waddinxveen 01828-16119 De gewonde Waddinxveense politie man verblijft nog steeds in het Bleu- land-ziekenhuis te Gouda. Hij herstelt van bijtwonden in armen, borst en hoofd. Uit onderzoek is vast komen te staan dat de hond zijn baas aanviel toen deze hem terecht wees nadat hij niet gehoor zaamde op een gegeven commando te rug te komen. VAN DER LAAN KOELTECHNIEK BV, Boskoop, heeft het zaakadres ge wijzigd in Noordkade 92E, Waddinx veen, zo blijkt uit een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland. Het 35 jaar oude familie bedrijf is in Boskoop aan de Zuidkade, Kerkstraat en Gouwestraat gevestigd geweest. De voor de landbouw, tuin bouw en de vleessector werkende on derneming wordt geleid door de broers A. en H. van der Laan. Van der Laan Koeltechniek BV telt 10 werknemers en heeft een jaaromzet van twee miljoen gulden. Het grotere bedrijfspand werd kortgeleden officieel in gebruik geno men door de echtgenote van de oprich ter en een kleinzoon. spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn. In januari 1988 besloot de raad reeds tot de aankoop van het perceel Zuidelijke Dwarsweg 10, met een oppervlakte van 1,7 ha. Dit perceel is gelegen binnen het bedoelde gebied. WADDINXVEEN - De nieuwe rectoi van de samenwerkingsschool voor HA VO-Atheneum, de Reeuwijker dr A.W. Hendriks, zal volgende weel maandagmiddag 29 augustus om drk uur officieel worden geïnstalleerd ah opvolger van de vervroegd uitgetreder en naar Dwingeloo vertrokken drs. M Verhoog. De installatie in het schoolgebouw aar de Sniepweg gebeurt op initiatief van de commissie van bestuur van de school die wordt voorgezeten door VVD-wet- houder K.W.Th. van Soest. Lid van verdienste van de NUSO zijn nu ook geworden het echtpaar Wim (59) en Rie (59) van der Schee-Dirckx. Bij het onderscheiden tweetal van de wijk- en speeltuinvereniging De Paddestoel in de Bomenwijk staan ook De Om nu te voorkomen dat ongewenste bouwactiviteiten plaatsvinden, dan wel ongewenste werken - geen bouwwerken zijnde - of werkzaamheden worden uit gevoerd (bijv, het scheuren van gras land), achten B. en W. het gewenst dat door de raad een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening wordt genomen met daaraan gekoppeld een aanlegvergun- ningenstelsel voor het betreffende ge bied. zij ook leden van verdienste zijn ge worden van het overkoepelend orgaan van speeltuinvereniging in Nederland. "Zulke mensen zijn onmisbaar voor een vereniging”, zei hij. ”Als je al 30 jaar meedraait is deze be noeming verdiend. Tegenwoordig zijn er niet meer veel mensen meer die drie decennia lang meelopen in een vereniging. En dat is jammer”. De heer en mevrouw Van der Schee kunnen niet buiten ’’hun” speeltuinvereniging. Ze hebben voor De Paddestoel alles over. De bestuursvergadering werd in het wijkgebouw afgesloten met een ge zellig samenzijn. De heer Van der Schee sprak een dankwoord. Aan de Bazarcommissie van de Gere formeerde Kerk is vergunning verleend tot het organiseren van een aantal akti- viteiten rondom de Petteplas op 24 sep- Groensvoorde zijn baas - een in Wad- tember. Aan de Centrale Evangelisatiecommis- sie van de Nederlands-Hervormde kerk is vergunning verleend tot het houden van een tentevangelisatieweek van 15 tot en met 18 augustus. Aan Autobedrijf Boonstoppel B V. is ten behoeve van het houden van auto- testdagen toestemming verleend tot af sluiting van een gedeelte van de Sou- burghlaan van vrijdagmorgen 24 juni tot en met zaterdagmiddag 25 juni. Aan Winkeliersvereniging Winkelcen trum Brug is vergunning verleend tot het houden van een braderie op 24 en 25 juni. Aan de Christelijke Sportvereniging Be Fair is vergunning verleend voor het houden van een manifestatie op zater dag 11 juni op haar sportcomplex. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven MCS ENGINEERING BV, Waddinx veen. Omschrijving bedrijf: de handel in computer-software en computerhar dware, het ontwikkelen van toepassin gen ten behoeve van computers, alsme de de dienstverlening op het gebied van de automatisering. Maatschappelijk ka pitaal 200.000,-, waarvan geplaatst/ gestort 40.000,-. Directie: Roelse Hol ding BV, Waddinxveen en Jannesen Holding BV, Rotterdam. kend aan de aanleg van de verbindings weg tussen Coenecoop en de Beyerinc- klaan, is verlaagd van 2 miljoen naar 1,5 miljoen. r HARWA TAPIJTSERVICE Schee hebben namelijk dertig jaar lang ”dag en nacht” hun beste krachten gegeven aan de wijk- en speeltuinvereniging in de Bomen wijk. NUSO-afgevaardigde Gorter was in de bestuursvergadering aanwe zig om het Waddinxveense echt paar met vreugde mee te delen dat Ook wordt er voor deze plek een voor bereidingsbesluit genomen zodat even tuele ongewenste bouwactiviteiten daar tegengegaan kunnen worden. Verder stelt de raad voor Coenecoop een bij ge stelde exploitatieopzet vast. Nadat de verkoop van gronden op het bedrijventerrein Coenecoop, waarmee in 1984 werd begonnen, in eerste instan tie aarzelend verliep, kan nu gesteld worden dat de ontwikkeling van het ge bied succesvol verloopt. Van het circa 174.000 m2 netto uitgeef- baar terrein is inmiddels 81.000 m2 ver- kocht.Voor nog eens 70.000 rrr is in- sende vrouw geconfronteerd met jj.i. i t? —i schennispleger. De man die gezeten was in een auto, toonde tot tweemaal toe zijn geslachts deel aan de langs fietsende vrouw. De dader reed vermoedelijk in een wit te Opel Corsa. Hij was ong. 30 jaar oud. Had krullend haar en droeg een bril. Van het gebeurde heeft de vrouw aan gifte gedaan bij de Waddinxveense rijkspolitie. De ontwikkelingen nopen ertoe nadere studie (planologisch en exploitatief) te laten verrichten ten aanzien van de ver dere uitbreiding van het bedrijventer rein. Gedacht wordt hierbij aan het ge bied, dat globaal begrensd wordt door het in ontwikkeling zijnde bedrijventer rein, de Zuidelijke Dwarsweg en de De raad heeft nu de bijgestelde explo itatie-opzet van het bedrijventerrein Coenecoop, met als peildatum 1 januari 1988. De oorspronkelijke versie bereik te B. en W. al in april, maar bereikte de adviescommissie pas in de respectieve lijke vergaderingen van juli en augus tus. Bloemsierkunst MIA EN WIM RIP van de Dorpstraat werkt maandagavond 5 september om acht uur in parkrestau- rant Avifauna in Alphen aan den Rijn mee aan een bruidsshow van het Al phense bruidsmodehuis Silvana. KRO- presentator Hans van Willigenburg pre senteert daar de najaar- en wintercol lectie voor bruid, bruidegom en bruids kinderen. De toegangsprijs is 10,-. WADDINXVEEN/MOERKAPELLE - Het gemeentebestuur van Moer kapelle wil een beheersovereenkomst gaan sluiten met de Waddinxveense uitvaartverzorger C.H. de Vries Zn. voor wat betreft de aula van de nieu we begraafplaats ’’Westhage”. B. en W. van die gemeente geven uit een oogpunt van effyciëncy de voor keur aan zo’n beheersovereenkomst, omdat er anders sprake is van inciden tele verhuur waarvoor het ambtelijke en technische apparaat van de ge meente moet worden ingeschakeld. Over de te sluiten beheersovereenkomst is al gesproken in de dinsdagavond gehouden vergadering van de commissie brandweer, politie, representatie, financiën, ruimtelijke ordening, woningbouw, personeelszaken en algeme ne zaken. C. H. de Vries Zn. nam eind vorig jaar tegenover de algemene begraaf plaats aan de Alberdingk Thijmlaan het rouwcentrum Gouwehof in ge bruik. De opening ervan gebeurde door CDA-wethouder P.F.J. van Schie. WADDINXVEEN - B. en W. van Waddinxveen hebben in de afgelopen weken een drietal standplaats- en vent vergunningen verleend. Aan de heer L. Overes te Alphen aan den Rijn is voor het jaar 1988 voor de lokatie Beuken- hof/Kerkweg-Oost standplaatsvergun ning verleend voor de verkoop van bloemen en planten op de vrijdagen. De ventvergunning voor de verkoop van vis op de dinsdagen ten name van de heer H. van Duijn te Katwijk aan Zee is voor wat de periode 1988 tot 1 juli 1989 betreft verlengd. Aan de heer C. van Gils is voor wat het jaar 1988 betreft vergunning verleend voor het venten met bloemen en plan ten op de donderdagen en zaterdagen. Andere vergunningen die werden ver leend door het gemeentebestuur betref fen de volgende activiteiten: Aan de Jubileumcommissie van Mu ziekvereniging ’’Concordia” te Wad dinxveen is vergunning verleend voor het houden van een Streetparade op za terdag 24 september. WADDINXVEEN - De rooms-katho- lieke Mgr. Bekkersschool aan de Peter Zuidlaan bestaat 20 jaar. Aan dit vierde lustrum van één van de vier scholen van de Stichting voor Katholiek Onderwijs St. Victor in Waddinxveen wordt uiter aard de nodige aandacht besteed. Op vrijdagavond 2 september wordt er in het schoolgebouw in de wijk Groens- waard 1 een feestavond gehouden voor alle oud-leerlingen, -leerkrachten en bestuursleden. Deze avond zal in het te ken staan van de zestiger jaren; het de- cenium waarin de Mgr. Bekkersschool gesticht werd. Oud-leerlingen, oud-leerkrachten en oud-bestuursleden zijn die avond ook om 20.30 uur welkom in de grote zaal van het schoolgebouw. Nieuw ingeschreven is SYSTEM IN STRUMENTS BV» Oosterhout, met als vestigingsplaats Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: de produktie van enz. meet- en regeltechnische appara tuur, het uitvoeren van reparatiewerk- zaamheden enz. aan deze artikelen enz. Maatschappelijk kapitaal 150.000,-, waarvan geplaatst/gestort 35.000,-. Directie: H. Prins, Haast en P. Prins, Gouda. WADDINXVEEN - Tussen vol gende week maandag 29 augustus en zaterdag 10 september kunnen de Waddinxveners aan de deur weer een collectant verwachten van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding. Eerder heeft iedereen een brief ontvangen met informatie over het werk van het K.W.F onder meer over de speciale hulp- en informa tietelefoon bij kanker: 020- 6644044. Voorlichting is slechts één van de activiteiten die het K.W.F. met Uw bijdrage financieert. Het meeste geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek; dit jaar bijna veertig miljoen gulden. Een hoog bedrag, maar bij lange na niet voldoende. Het K.W.F. zou graag dubbel zo veel willen doen. Van alle verzoe ken om subsidie voor wetenschap pelijk kankeronderzoek die het K.W.F. ontvangt, moet het name lijk eik jaar opnieuw meer dan de helft afwijzen, eenvoudigweg om dat het K.W.F. er geen geld voor heeft. Waardevol onderzoek blijft hierdoor liggen. Daarnaast is jaarlijks bovendien een bedrag van vijf miljoen gulden gemoeid met voorlichting, steun aan verenigingen van kankerpa tiënten en uitgave voor onderwijs en opleiding. Al dat geld moet ko men uit bijdragen van de bevol king. Ook Uw gift is daarbij hard nodig. Wilt U meer weten over het werk van het Koningin Wilhelmina Fonds lees dan de informatie in de brief die U een dezer dagen in de bus kreeg en kijk op maandag 29 augustus en maandag 5 september om kwart voor acht naar de uitzen ding van Socutera voor STER-re- clame en NOS-joumaal van acht uur op Nederland 3. DE WAARDT BV, Waddinxveen, heeft onder die naam een nieuwe beslo- ten vennootschap opgericht en de be staande met die naam gewijzigd, zo blijkt uit gegevens uit het handelsregis ter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. Nieuw is De Waardt BV, Waddinx veen. Omschrijving bedrijf: a. de groet en kleinhandel in bouwmaterialen enz b. de groot- en kleinhandel in en fabri cage van keukeninstallaties enz c. de verkrijging en vervreemding enz. Maat schappelijk kapitaal 200.000,-, waar van geplaatst/gestort 40.000,-. Direc tie: T. de Waardt, Reeuwijk, en De Waardt Bestuursmaatscahppij BV, Waddinxveen. Gevolmachtigden van het bedrijf zijn J. Burger, Waddinxveen (adjunct-directeur), D. Burger, Wad dinxveen (hoofd afd. keukens), M. Treuren, Ouderkerk aan den IJssel (in- koper/hoofd binnendienst afdeling bouwmaterialen) en J.H. van Dijk, Bo degraven (adjunct-directeur). In de BV zitten verder De Waardt BV, Gouda (Nijverheidsstraat, groothandel in bouwmaterialen), Gamma Bouw markt, Woerden (Kuipersweg, klein handel in bouwmaterialen en doe-het- zelf-artikelen). Gevolmachtigde hier is K.J. Kusters, Capelle aan den IJssel (verkoopleider afdeling keukens, tegels en sanitair). De bestaande De Waardt BV, Wad dinxveen, heeft de statuten gewijzigd en de handels- en vennootschapsnaam ver anderd in De Waardt Onroerend Goed BV. Nieuwe bedrijfsomschrijving: de verkrijging, vervreemding en exploita tie van vermogenswaarden. Voorts voortzetting van de onderneming De Waardt BV, Waddinxveen, en van de nevenvestigingen in Gouda en Woer den door De Waardt BV. De volmach ten van J. Burger, Waddinxveen, K.J. Kusters, Capelle aan den IJssel, J.H. van Dijk, Bodegraven, M. Treuren, Ouderkerk aan den IJssel en D. Burger, Waddinxveen zijn ingetrokken. Bij INTERNATIONAAL TRAN SPORTBEDRIJF HENK VIS BV, Waddinxveen, is de volmacht van L.R. Klarholz te Waddinxveen ingetrokken. WADDINXVEEN - Het echtpaar W. en R. van der Schee is tijdens de maandagavond gehouden be stuursvergadering van de wijk- en speeltuinvereniging De Paddestoel in de Bomenwijk opnieuw gehul digd. Dat gebeurde ditmaal door de landelijke speeltuinorganisatie NUSO, waarvan het Waddinx veense tweetal werd benoemd tot leden van verdienste. Vlak voor de zomer verleende De Paddestoel-voorzitter C.H. Kramp deze ere-titels ook al aan hen na mens de plaatselijke wijk- en speel tuinvereniging aan de Lijsterbes straat. De heer en mevrouw Van der Coenecoop-extra” WADDINXVEEN - Waddinxveen gaat door met het aanleggen van be drijfsterreinen. Het nu half gevulde bedrijvenpark Coenecoop wordt aan gevuld met ’’Coenecoop-extra” in de hoek van de spoorlijn Gouda-Al phen aan den Rijn en de Zuidelijke Dwarsweg. Voor het huisvesten van bedrijven in dit gebied legt de vanavond (woensdag (24 augustus) vergaderende gemeenteraad 100.000,- op tafel voor een nadere studie. WW

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1