GEMEENTE WADDINXVEEN Dominee gaat aan de Peuleyen wonen Fooienpotje rijkspolitie 1RTW-RADI0B Wil® ffl feil i Meer niet-Waddinxveense bedrijven BOONSTOPPEL Strandwandeling Coopertest MEUBELSTAD PROMOTIE GAAT DOOR GEMEUBILEERDE KAMER in Waddinxveen of Gouda. Voorstander BESTRATINGS- WERKZAAMHEDEN SPREEKUREN COLLECTEVERGUNNING ^ERKENDE VERHUIZERS 01828 - 18708 VERGADERINGEN Geen bundeling BO UWVER G UNNINGEN BOUWVERGUNNINGEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN ASSCHEMAN Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fat soen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. GAAT U VERHUIZEN? Voor een van onze medewerkers vragen wij met ingang van 1 september a.s. Aanbiedingen te richten aan: BOONSTOPPEL VERF BV afdeling personeelszaken, postbus 25, 2740 AA Waddinxveen. Wilt U informatie? Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 24 augustus 1988 01820-16066 010-362244 1. Bloemendaalseweg 5: Het geheel vernieuwen van een brug; 1 Woonarcade komt dichterbij VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1988 Fazantdreef 2 W da'sm '•^reegenomen... 2743 DC Waddinxveen 2. Bloemendaalseweg ten noorden van nr. 5: Het oprichten van een brug. Commissie voor de Financiën op donderdag 1 september 1988, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Waddinxveen, 24 augustus 1988 De burgemeester voornoemd, Van der Linden. De meubelcheque van 5.000,- ging naar M. Heemskerk in Ter Aar. De meubelcheques van 2.000,- kwamen terecht bij M.P. Bomefaas (Waddinx veen), P.C. Wesseling (Waddinxveen), G.J. de Jong (Schoonhoven), R.L. Kos ter (Bodegraven), J.H. de Lange (Wad dinxveen) en A.J.G. Bakker (Haa strecht). Dan staan u verschillende mogelijkheden ter beschikking kompleet verzorgde verhuizing huur verhuisauto met chautteur/verhuizer zelf-verhuizing met gebruik van verhuis auto. pakmatenalen en diverse hulp middelen. WADDINXVEEN - De nieuwe predi kant van de Gereformeerde Kerk Vrij gemaakt, ds. L.S.K. Hoogendoorn, gaat met zijn gezin aan de Peuleyen 16 wonen. GEDURENDE DEZE TERMIJN kunnen door een ieder SCHRIFTELIJK BEZWAREN worden ingediend bij BURGE MEESTER EN WETHOUDERS van Waddinxveen, Raadhuis plein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Wad dinxveen). Waddinxveen, 24 augustus 1988 De burgemeester voornoemd, Van der Linden. Voor de Gereformeerde Kerk Vrijge maakt, die in 1986 in Waddinxveen van start ging en bijna 400 lidmaten telt, is ds. Hoogendoorn de eerste eigen predi- 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-4044 01828-17613 01820-28011 laatst burgemeester C.M. van der Lin den nog. Hij wees er daarbij op dat in de nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen be perkende bepalingen staan over de ver koop van meubels. ’’Nieuwe kansen ko men er niet”. Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst: Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 14433 14433 WADDINXVEEN - Meubelstad Wad dinxveen zal ook in het nieuwe seizoen aan de weg blijven timmeren. Tenslotte is de meubelbranche (meubelfabrieken, meubeltoonzalen) een belangrijke in dustriële pijler van ons Gouwedorp. Van de woonarcade in Coenecoop is zo wel de Stichting Meubelstad Waddinx veen als het gemeentebestuur een voor stander. ”Als die woonarcade er niet gauw komt, dan komt hij er nooit”, zei W.M. ERWICH, Dreef 22, 2803 HB Gouda. Door herbestratingswerkzaamheden aan de Oostpolderweg en de Jan Dorrekenskade-Oost nabij de in aanbouw zijnde P.T.T. bestel- dependance, zijn beide straten vanaf maandag 29 augustus a.s. ge durende 6 weken voor het doorgaande verkeer afgesloten. Een en ander zal door middel van borden worden aangegeven. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 2 september 1988 van 10.00-12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdag 26 augustus 1988 van 10.00- 12.00 uur. De chef van de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie heeft aan de Nederlandse vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrijding vergunning verleend voor een collecte in de periode van 29 augustus tot en met 11 sep tember 1988. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. Neem kontakt op en wij kunnen u middels een bezoek vrijblijvend informeren over de diverse mogelijkheden en prijzen. Commissie voor Openbare Werken en Bedrijven en Sportzaken op dinsdag 30 augustus 1988, aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. GEDURENDE DEZE TERMIJN kunnen TEGEN het voorne men om VRIJSTELLING te verlenen door een ieder SCHRIFTE LIJK BEZWAREN worden ingediend bij BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van WADDINXVEEN, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen). tember in het ambt zal worden beves tigd door de Goudse predikant ds. J. van der Haar in de dienst om half negen en ’s middags om half drie zijn intrede zal doen in de Kruiskerk aan de Passa ge, heeft zondag afscheid genomen van zijn eerste gemeente Musselkanaal- Valthermond. Zoetermeer voor het marktonderzoek en de makelaardij. Eigenlijk is in Waddinxveen al heel wat jaren geprobeerd om tot een gebundel de presentatie te geraken van produk- ten die Waddinxveense fabrikanten en handelaren in de wooninrichtingssfeer te bieden hebben. Die opzet wordt gehandhaafd, al ko men niet-Waddinxveense bedrijven .sneller over de brug dan de plaatselijke. Verwacht wordt echter dat dit in de toe komst zal veranderen. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vrij stelling te verlenen, genoemde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen de gevraagde bouw vergunning te verlenen. WADDINXVEEN - De Katholieke Vrouwen Organisatie ’80, afdeling Waddinxveen, houdt volgende week woensdag 31 augustus haar jaarlijkse strandwandeling. De kosten bedragen 10,-. Vertrek Apollolaan 18.15 uur, Station 18.20 uur, Luifelbaan 18.25 uur. Men kan zich opgeven bij mevr. Pappot. Tel. 15030. Commissie voor Welzijnszaken op woensdag 31 augustus 1988, aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Begroting 1988 Peuterspeelzalen. - Jaarrekening 1986 Peuterspeelzalen. - Subsidieverzoek ’’Family Help Programme”. - Subsidie Waddinxveense Kunstdagen 1988. - Onderzoek Stichting Dienstverleningscentrum Anne Frank. - Standpunt burgemeester en wethouders inzake hoofdlijnen van het accommodatiebeleid. - Nota ’’Naar een Centrum voor Kunstzinnige Vorming”. - Extra Kamermuziekconcert. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. Dit huurhuis wordt betrokken nadat het kerkbestuur eerst nog had overwogen om een pastorie te kopen aan de Jan- Dorrekenskade-Oost, de Van Mecklen burg Schwerinlaan of in de woonwijk Zuidplas. Ds. Hoogendoorn, die zondag 4 sep- Wanneer voor een perceel een voorbereidingsbesluit geldt of een bestemmingsplan in procedure is gebracht, bepaalt de Woningwet (art. 50, lid 2) dat burgemeester en wethouders hun beslissing over bouwaanvragen moeten aanhouden tot de dag waarop dat voorbe reidingsbesluit vervalt, of waarop het nieuwe plan van kracht wordt. Het is mogelijk deze aanhoudingsplicht te doorbreken. Ar tikel 50, lid 8, van de Woningwet stelt als voorwaarde dat een bouw plan in overeenstemming moet zijn met zowel het geldende be stemmingsplan als met het toekomstige plan. Aan die voorwaarde voldoen de bovenstaande bouwplannen. ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1988 WADDINXVEEN - Nog dit jaar zou op het bedrijvenpark Coene coop gestart kunnen worden met de bouw van een woonarcade. Het complex moet verrijzen vlak bij het in aanbouw zijnde pand van Sat- - com Nederland BV, dus zo dicht mogelijk bij de bebouwde kom van Waddinxveen. De woonarcade - die in totaal zo’n 14 miljoen gulden gaat kosten - wordt neergezet door Rehorst Bouw BV, het dochterbedrijf van aannemingsbedrijf Van Erk BV uit Bergambacht. Het ont werp is van architectenbureau Stuur man Partners BV van de Brugweg. De verhuur van de ruimte in de woonarca de is in handen van De Pater Makel aardij BV. Het complex heeft een omvang van 16.000 vierkante meter. In de woonar cade zullen ook enkele Waddinxveense meubelbedrijven een presentatie voor hun rekening nemen. Tevens zullen niet-Waddinxveense ondernemingen op woongebied er hun intrek in gaan ne men. In het complex kunnen een tiental bedrijven ruimte huren en kopen. Van een zo compleet mogelijk bunde ling van in dit Gouwedorp gevestigde meubeltoonzalen zal in de nieuwe woonarcade geen sprake zijn. Rehorst- adviseur A.H.G. van der Wiel van de Weidezoom en burgemeester C.M. van der Linden hadden dit graag gewild, maar het heeft niet zo mogen zijn. De te bouwen woonarcade is een geva rieerd gebouw van twee tot vier verdie pingen. De eerste plannen voor de woonarcade ’’Coenecoop” verschenen in 1985. Toen zat de failliete bouw- en aanne mingsbedrijf P. Rehorst BV nog achter de ontwikkeling en bouw ervan en Hop man Exploitatie Gebouwen BV uit Verzoek om vrijstelling De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek om afgifte van een bouwvergunning is ingediend ten behoeve van: 1. Dorpstraat 101: Het oprichten van een kantoor met woonhuis. kant. Ludwig Siebrich Keld Hoogend oorn werd 16 maart 1953 in Groningen geboren. Hij bezocht daar het gerefor meerd gymnasium en studeerde aan de Theologische Universiteit in Kampen. Op 22 november 1981 deed hij intrede in Musselkanaal-Valthermond, zijn eerste gemeente. Ter gelegenheid van de komst van de nieuwe predikant houdt de Gereformeerde Kerk Vrijge maakt zaterdag 10 september een fami liedag met een zeskamp, een voetpuz- zeltocht en een barbeque. -prog ramma- 18.30-21.30 uur - Rechtstreekse repor tage van de tweede editie van het stra- tenkorfbaltournooi van Korbis korfbal aan de Limaweg. Aan dit tournooi van de wisselbeker van Brands Wolff Ac countants (in het bezit van het team van de rijkspolitie) nemen 20 teams deel. De halve finale is om 20.30 uur en de fi nale om 21.00 uur. DAGELIJKS TOT EN MET -• ZONDAG 4 SEPTEMBER 1988 00.00-24.00 uur - Radio Veronica To taal. Een 12 dagen lang speciaal Firatoj programma van 24 uur in samenwerking met RTW-radio, bestaande uit muziek,' nieuws en actualiteiten, ’s Avonds ell$ uur RTW-nieuws in samenwerking met het Weekblad voor Waddinxveen en dé Kabelkrant Waddinxveen om 19.00^ 20.00, 21.00 en 22.00 uur. Radio Ver» onica Totaal wordt door de RTW wel onderbroken voor de reguliere weke] lijkse uitzendingen en sociale program» ma’s. Elke avond tussen acht en tien uur is er ruimte voor een programma van de lokale omroep. Dinsdagavond 30 au gustus zullen de RTW-medewerkers Peter Teunisse en Paul Aalbers deze twee uur voor hun rekening nemen. 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo week end. Presentatie Peter Teunisse. 01.00-12.30 uur - Radio Veronica To taal. 12.30- 13.00 uur - Non-Stop Muziek. 13.00-14.00 uur - De Platenkast. Pre sentatie: Hans van den Hoek. Te gast is Maarten van der Marei, bedrijfsleider van een modezaak. Muziek uit de jareh zestig. 14.00-15.00 uur - Popexpress. Presenta tie: Peter Teunisse. 15.00-16.00 uur - Klassiek onder de hef- brug. Klassieke muziek. Presentatie: Ben Evertse. 16.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Informatief programma. Presentatie: Paul Aalberse. 17.00-17.30 uur - Sport uit onze omge ving. Sportprogramma. Presentatie André de Knoop. 17.30- 18.00 uur - Non-stop muziek. 18.00-00.00 uur - Radio Veronica Lo kaal. Enkele weken geleden ontving ik een brief van de Rijkspolitie te Waddinx veen waarin stond dat ik mij aan een strafbaar feit had schuldig gemaakt en of ik, ter voorkoming van veel ellende, maar 50,- wilde betalen. N atuurlij k heb ik die 50,- de ander dag gestort op rekening van R.P. Waddinx veen. Als je een strafbare handeling pleegt moet je de straf die daarop staat dragen. Bij die 50,- gaf ik nog 0,50 voor de fooienpot. Ik vind dat de politie dit ver dient. Ze doen al zoveel goeds voor ons tegen een gering salaris. Hoewel er vroeger nog geen sigaret aan genomen mocht worden bleek tot mijn vreugde dat de tijden, ook bij de politie veranderd zijn en er een fooienpot be staat waar mijn 0,50 (z)onder dank zijn ingestopt. Ik wilde u als lezer van dit stuk aanmoe digen om, bij voorkomend geval, als de politie iets voor u doet, dit met een fooi, net als bij een kelner of taxichauffeur, te belonen. Waardering, hoe gering ook, mag best tot ujting komen vind ik. Zojuist las ik dat Duitsers niet met futi liteiten (uitdrukking van de overheid) zoals snelheidsovertredingen, fout par keren en wegslepen van hun Mercedes- Benz-koekblikken lastig gevallen mo gen worden. ZEER JUIST. Ze hebben het toch al zo moeilijk met hun verloren oorlogen. Zou de Duitse officier die mij in de oorlog verhoorde dan toch gelijk krijgen toen hij zei dat ik beter Duitser kon worden dan mij tegen het regime blijven verzetten. Na de oorlog hebben ze mij wel oorlogs onderscheidingen en een verzetskruis gegeven, maar daar ga ik mij langsza- merhand wel voor schamen. Dit echter terzijde. Hoewelals Duitser had ik nu ongestraft futiliteitsovertredingen bijv, in Waddinxveen kunnen begaan. In ernst en waar het om gaat: U vergeet toch de fooienpot van de Rijkspolitie te Waddinxveen niet? Ze zullen u er dank baar voor zijn. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 130) ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, TER INZAGE met ingang van 25 augustus 1988 gedurende 14 dagen, tij dens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder bij de af deling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Be drijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. WADDINXVEEN - De sportclub An tilope houdt donderdagavond 25 augus tus om zeven uur op de baan aan de A1- berdingk Thijmlaan de vijfde Cooper test van dit seizoen. In totaal zijn er ze ven van deze conditietesten gepland. Er zal in groepen van 20 personen ge start worden. De aanwezige jury zal na afloop van iedere serie de in 12 minuten afgelegde afstand van de deelnemers opmeten en deze noteren. De kosten voor deelname bedragen 1,50. Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Woningbouw en Bedrijfsterreinen op dinsdag 30 augustus 1988, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Opheffing onbewoonbaarverklaring Brugweg 18. - Wijziging subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing. - Ie wijzigingsplan ex artikel 11 WRO op bedrijfsterrein Coene coop. - Ontwerp-bestemmingsplan Bomenwijk. - Wijziging bestemming Bloemendaalseweg 8. Doorbreken aanhoudingsplicht De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 50, lid 8, van de Woningwet en gebruikmaking van de zogeheten al gemene verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bouwvergunningen te verlenen ten behoeve van de percelen: Alarmering Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting(CAI) Meldpost milieuklachten De bouwplannen liggen met ingang van 25 augustus 1988 geduren de 14 dagen, tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder TER INZAGE bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinx veen. Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aangezien het bouwplan in strijd is met de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan: 1. Groenswaard in Onderdelen, Nog niet zo lang geleden reikte de Stich ting Meubelstad Waddinxveen (17 le den, waarvan er 7 in een reclamecam pagne steeds aan de weg timmeren) zes meubelcheques van tweeduizend gul den uit en één van vijfduizend gulden aan de gekozen prijswinnaars van een gehouden letterspelactie. Burgemeester C. M. van der Linden trekt de prijs van f 5.000,-, terwijl rechts de voorzitter van de Stichting Meu belstad Waddinxveen, G.Th.B. Mulleman, en stichtingssecretaris C.A.P.M. Loose toekijken. Links stichtingsbe- stuurslid G. van Wijk. (Foto: Sjaak Noteboom). Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven LEZERS schrijven VERVOER - VERHUIZINGEN WADDINXVEEN en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Wo ningwet. Commissie voor Onderwijs en Personeelszaken op woensdag 31 augustus 1988, aanvang 20.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Huisvestingsoverzicht 1990-1992 ex art. 65 WBO. - Aanvullende inrichting Kardinaal Alfrinkschool. - Aanvullende inrichting Koningin Beatrixschool. - Vervanging meubilair Sint Paulusschool. - Plan van nieuwe scholen 1989/1990-1991/1992 WBO. - Partiële vergoeding aanvragen artikel 74 WBO. - Partiële vergoeding vervanging dakbedekking Gereformeerde School. - Anderstaligenbeleid basisonderwijs. - Standpunt burgemeester en wethouders inzake hoofdlijnen van het accommodatiebeleid. - Ontwerpprogramma basiseducatie 1989.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 3