V' I BREIKURSUS Zondag publieks- dag Plantarium ’88 Hessen voor klaar-overs MpiaagsBeBsggB afiwg inj imii biy Bij dierenpension ’’Kwispel Bel en bestel videotheek in Waddinxveen en Boskoop Postzegel- ruilbeurs Begin september starten wij weer met onze ft GRErEHMEUBELHUisl Goede parkeermaatregelen voor Plantarium Open dag 3 bedrijven De Staring ”Het Boek” uitgereikt in Zevenhuizen ZDANSLES K _J n zijn dat ook MENSEN ZOALS WIJ?" Informatie: I bee'*3 Deze 3 U- 90 F Daklozen,X minderheden, zwerfjongeren,. X. enz. av 150 c kfeu I Planten cadeau Rondvaart Het Gastouderproject Waddinxveen e.o. gram 9ram voetverzorgingscentrum v. d. haven groensvoorde 74 waddinxveen tel. 01828-12887 Wij hebben zowel voor dames als heren schoenen met houten/leren buigzame binnenzool. Uit-' gekiend voetbed. Goed voor voeten en. rug. VAN DEN BEMtg- r- iL Ill ,c HEMSLOJD WOL - KERKSTRAAT 4 - HEMSLOJD WOL HEMSLOJD WOL - HEMSLOJD WOL HEMSLOJD WOL Bel 01727 - 38 90 32 48 Voor service 01727 - 65 53 I Onze samenleving verandert Weg met de voor oordelen. Dan blijft Nederland: EEN PLEK OM TE WONEN. 'Tja, wat ik me afvraag..... VPC, Nieuwegracht 27, 3512 LC Utrecht TeL (030) 33.15.49 De kursusduur bedraagt acht weken. Voor aanmelden of voor informatie kunt u zich wenden tot Kompleet assortiment massief geloogd grenen meubelen in traditionele vormgeving en ambachtelijk vakmanschap I DAGELIJKS GEOPEND VAN 9.00-18.00 UUR. J. CRONE Smuce ia de hecfdzaaft fej; W A A R pl B cTn feS Heel kilo magere kv varkensrollade fee of heel kilo mager^^ fe‘: varkenslappen k /nu inschrijven van 19.00-21.00 uur komt toch NIEUWENHUIJZEN-VISSER 'i organiseert kinderopvang bij gastouders thuis tegen een vaste vergoeding per uur. i Als u hiervoor voelt of zelf kinderopvang zoekt: tel. 01828-16393 tijdens kantooruren. te HEMSLOJD, Kerkstraat 4, Boskoop, telefoon 01727-7370 Het adres voor o.a.; >4nny B/att, Berger Du Nord, Aarlan er*Oos Julianastraat 24 - Boskooi te te A BI III I Wik 5 f - il! Pagina? Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 24 augustus 1988 aange- Het dierenpension Kwispel aan de Zuidelijke Dwarsweg. (Foto: Sjaak Noteboom). 3 o 11’, VOOR DE BOTERHAM 3.45 1.95 1 woninginrichters zonweringsspecialisten Dierenbegraafplaats in Waddinxveen I I l I I 1 I i I Het is nu de bedoeling achter de be staande bebouwing een dierenbegraaf plaats op te richten op een strook grond van circa 40 x 30 meter. Cordon bleu per stuk 1988* 2.29 1.39 1.59 tion parkeren en worden dan met een pendelbusje vervoerd. Ook voor de pu- blieksdag op zondag zal voor de verder afgelegen parkeerplaatsen gebruik wor den gemaakt van pendelbusjes. De bij de Beurshal gelegen woongebieden Po pulierenhof, Houtsingel en Sint Jans- hof zullen niet voor parkeerders toe gankelijk zijn. brigade-oversteekplaatsen bracht. In combinatie met de speciale verkeers- brigadiersborden, die aan het einde van het vorige schooljaar al waren ge plaatst, zorgen deze wegmarkeringen ervoor dat de verkeersbrigadiers en de brigade-oversteekplaatsen goed zicht baar en herkenbaar zijn. De veiligheid van de verkeersbrigadiers en de over stekende schooljeugd wordt daarmee verhoogd. GOUDA - Komende zaterdag 27 au gustus houdt de Vereniging van Postze gelverzamelaars Gouda weer een ruil- dag in ”De Veste” aan de Ridder van Catsweg 300 te Gouda van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen die postzegels spaart, wil rui len of wil gaan verzamelen is van harte welkom. De toegang is gratis, ook voor niet-leden. betalen 5,-, kinderen 3,50. Ook is het zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen in het Boomkwekerij- museum. Dit museum bevindt zich aan de Reyerskoop 54 te Boskoop. 7.95 6.95 4.75 5.75 GOED EN GOEDKOOP IN VLEES(WAREN) IEPLAAN 81-83 WADDINXVEEN. TEL. 01828 - 16738 WALVISSTRAAT 12 GOUDA. TEL. 01820 - 17187 OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T M VRIJDAG 18 00 UUR ZATERDAG 16 00 UUR DONDERDAG KOOPAVOND MAANDAG GESLOTEN 5 king met Veilig Verkeer Nederland. Tot de aanschaf van deze nieuwe kle ding is overgegaan, omdat gebleken was dat de oude kleding gedurende slechte weers- en zichtomstandigheden niet op timaal was. De nieuwe hes is vervaar digd van beter reflecterend materiaal, terwijl de hes eveneens comfortabeler te dragen is. Voordat het nieuwe schoolseizoen beg on zijn daarnaast door de gemeente nieuwe speciale wegmarkeringen bij de WOENSDAGMIDDAG 31 AUGUSTUS 1988 EXTRA AANBIEDING Heel kilo varkensrollade (iets doorregen) 5.90 Heel kilo runderlappen (iets doorregen) 9.90 ZEVENHUIZEN - In de Hervormde Kerk van Zevenhuizen wordt komende zaterdagmiddag door de Stichting Li ving Bibles International/Holland, die is gevestigd aan het Noordeinde in Ze venhuizen, een bijeenkomst gehouden ter introductie van een nieuwe Bijbel, ”Het Boek”. Het gaat hier om de nieuwste en meest gemakkelijk leesbare versie van de Bij bel in ons land, die als eerste zal worden uitgereikt aan ’’majoor” A.M. Boss- hardt van het Leger des Heils. De bijeenkomst begint om 15.30 uur. Medewerking verlenen professor dr. L. Strengholt (hoogleraar Nederlandse taal en letteren aan de Vrije Universi- teit), Daniël Wayenberg (vleugel) en Arie Pronk (orgel). Aansluitend wordt in de Gereformeerde Kerk (Dorps straat 106) een receptie gehouden. ZEVENHUIZEN Dorpsstraat 142 - Zevenhuizen - Tel. 01802-1594 BOSKOOP - De vakbeurs voor de boomkwekerij ’’Plantarium ’88”, die van donderdag 25 tot en met zondag 28 augustus in de Boskoopse beurs hal Florida en drie grote tenten wordt gehouden, is de eerste drie dagen uitsluitend toegankelijk voor vakbezoekers. Maar zondag 28 augustus is de beurs ook geopennd voor het publiek van 11.30-18.00 uur 7,50 vol wassenen en 3,75 kinderen en 65-plussers). Op de zesde editie van Plantarium ’88 tonen 110 boomkwekerijbedrijven een rijk sortiment bomen en tuinplanten, die in pot en container zijn geteeld. Tuin- en balkonliefhebbers kunnen er DE SPECIALIST VOOR ALLE SOORTEN ROLLUIKEN EN ROLHEKKEN Een isolerende oplossing die tevens inbraakveilig is 100 gram boerenham 100 gram schouderham 100 gram katenspek 100 gram boterhamworst 1.49 500 gram leverworst Ondanks de herstelmaatregelen aan het Reyerskoop heeft de gemeente er voor kunnen zorgen dat toch een goede ver- keersdoorstroming wordt bereikt door dat vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur het Reyerskoop weer voor het verkeer wordt opengesteld. Tot dit tijdstip zal het verkeer via de Overslag kunnen rij den. Dit geldt ook voor de bus van West-Nederland. 500 gram oesters 500 gram schnitzels 500 gram nasivlees 500 gram shoarma 500 gram varkenshaasjes 10.45 Gelet op de voorgestelde lokatie en de reeds bestaande activiteiten op het be wuste perceel hebben B. en W. tegen realisering van het gevraagde geen (overwegende) planologische bezwa ren. Het gevraagde is echter niet in overeen stemming met het vigerende bestem mingsplan ’’Plan in Hoofdzaak West”, waarin de gronden ter plaatse zijn be stemd voor agrarische bedrijven. Om medewerking te kunnen verlenen is een artikel 19-procedure noodzakelijk, nadat de raad hiervoor een voorberei- dingsbesluit heeft genomen. In verband met genoemde te voeren procedure ver zoeken B en W de raad de behandeling van het verzoek om vrijstelling als be doeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te laten afdoen door het college. Heel kilo magere runderlap pen 12.90 Heel kilo sucadelappen 13.90 500 gram biefstuk 10.95 500 gram tartaar 5.75 BOSKOOP Teneinde een vlotte af wikkeling van het verkeer tijdens Plan tarium te bevorderen en de bezoekers een goede gelegenheid tot parkeren te geven, zijn door de Gemeente Boskoop en de organisatoren van Plantarium een aantal verkeersmaatregelen getroffen. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Een telefonisch werkende videotheek met een superkorte bezorgtijd. In Waddinx veen al zes maanden operationeel onder de naam Video Centrale Waddinxveen, start per 1 september in Boskoop onder de naam VBS (Video Bestel Service). Initiatiefnemer is F. van Oort die in Hillegom al enige tijd een videotheek heeft en het werkgebied uitbreidt met verschillende telefonische besteldien sten in de regio. De Boskoopse bestel dienst wordt gerund door R. van Oort. De video bel en besteldienst is een be trekkelijk nieuw fenomeen, dat echter in Waddinxveen al goed is aangeslagen. Een snelle service en gunstige prijs zijn daar mede debet aan. Wie ’s avonds tijdig belt heeft de gewenste banden nog diezelfde avond in huis. Drie banden een week in huis kost 12,50 gulden, hetgeen rustig concurrerend genoemd mag worden. De prijs is vast, ongeacht de titel. Geleverd wordt in ieder gewenst videosysteem. Ook worden videorecorders verhuurd. Wie doordeweeks drie banden huurt behoeft voor de recorder niets te beta len. Een recorder huren tijdens het weekeinde kost 20 gulden. En ook hier voor geldt: bel en bestel, men kan vi deobanden bestellen vanaf een lijst of een zgn. ’’trailerband”. Daarop staat een serie fragmenten van beschikbare banden, die zo een globaal beeld geven van de inhoud. De beide besteldiensten zijn bereikbaar onder nummer 01828-10609. Slavinken p st. 0.95 10 stokjes saté 5.90 Rundervinken perstuk 1.50 I WADDINXVEEN - De heer P.H.W. van den Hoef van dierenpension ’’Kwi spel” aan de Zuidelijke Dwarsweg wil op zijn terrein een dierenbegraaplaats oprichten en instandhouden. B. en W. hebben de gemeenteraad voorgesteld met dit streven in te stem men en voor het realiseren ervan een voorbereidingsbesluit te nemen voor het perceel Zuidelijke Dwarsweg 13c. De heer Van den Hoef exploiteert daar een dierenpension, waarvoor door het college op 13 augustus 1987 een vergun ning is afgegeven ingevolge de Wet op de dierenbescherming juncto het Hon den- en Kattenbesluit 1981 tal van ideeën opdoen. Aan de voorlich ting van de consument wordt veel aan dacht besteed. In de verschillende informatiestands zijn deskundigen aanwezig die vragen over tuin- en balkonplanten kunnen be antwoorden. De structuur en het zout gehalte van de grond zijn in belangrijke mate bepalend voor een góede groei van de plant. Op Plantarium kan men het zoutgehalte van meegebrachte tuin grond laten meten en de structuur laten bepalen. Uiteraard ontvangt men dan ook een aangepast advies. Op enkele grootbeeldschermen zullen ook diverse informatieve videofilms worden ver toond. De organiserende Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij acht het van groot belang dat de consument goed op de hoogte is van de voordelen van de teelt in pot en container en de van vele mogelijkheden die deze teelt tuin- èn balkonbezitters biedt. Als extra stimu lans ontvangt iedere 250e bezoeker op zondag 28 augustus een sortiment tuin planten met een (tuincentrum)waarde van 250,-. De VVV Boskoop zal gedurende Plan tarium ’88 regelmatig rondvaarten ver zorgen door het fraaie Boskoopse kwe- kerijgebied. De afvaartplaats is slechts enkele honderden meters van het explo- itatiecomplex verwijderd. Volwassenen Op de A.P. van Neslaan geldt gedu rende Plantarium een eenrichtingsver keer. Aan beide zijden van de A.P. van Neslaan mag worden geparkeerd. Om een goede verkeersdoorstroming te ga randeren, moet dit wel gebeuren met twee wielen op de stoep. Diverse omlig gende kwekerij bedrijven bieden par keergelegenheid aan de bezoekers. Dit is met borden aangegeven. Dit geldt met name voor De Biezen. De deelne mers kunnen hun auto bij het Proefsta- WADDINXVEEN - Volgende week donderdag 1 september zul len drie in gebouw De Staring aan de Staringlaan gevestigde bedrij ven open huis houden van 14.00- 22.00 uur. Ondernemers, automatiserings deskundigen, managers en direc teuren van CS Engineering BV (Datacommunicatie voor MS-DOS en UNIC), Vosko BV (Hardware voor datacommunicatie, zoals mo dems, multiplexers, netwerken en installatietechniek) en CMS Equip ment and Supplies (Microcompu ters, printers, software, software ^op maat, dienstverlening ten be hoeve van administraties en CAD/ CAM) staan dan voor iedereen acht uur klaar voor een informatief gesprek en demonstraties. De open dag heeft tot doel het klein- en middenbedrijf te informe ren over de mogelijkheden die drie bedrijven voor de regio (groot) Waddinxveen kunnen aanreiken op het gebied van automatisering. Onder het genot van een kopje kof fie of een drankje en een hapje kunnen belangstellenden kennis maken met kantoorautomatisering in de ruimste zin van het woord. WD ANSSCHOOL HOGEWOERD 87 2311HH LEIDEN TEL 071 -143705 A hemslöjd ~|\k— C<7 \U A AP Jeugd- en volwassen verkeersbrigadiers van de St. Paulusschool krijgen van CDA-wethouder P. F.J. van Schie de nieuwe hessen uitgereikt. Ze zijn beter zichtbaar en goed draagbaar. Alle 350 Waddinxveense klaar-overs zullen de ze kledij kunnen dragen. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Maandagmorgen heeft CDA-verkeerswethouder P.F.L van Schie aan een aantal leden van de rooms-katholieke St. Paulusschool aan de Jacob Catslaan symbolisch de nieu we speciaal vervaardigde verkeersbri- gadiershessen uitgereikt. De overige verkeersbrigadiers zullen deze hessen eveneens in de loop van de ze week uitgereikt krijgen. De kleding is landelijk ontwikkeld in samenwer- ’WW

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 7