Nieuwe eerste man Rabobank "Veiliger op de fiets DANSAVOND =MENSEN= Groengordel Coenecoop Eis van muziekschool aan gemeentebestuur Fietspaden!fietsroutes Modeshow Spaanse dag in de Passage Benoeming van commissarissen voor ouderen in AF-centrum Speciale dienst bij remonstranten Kabelkrant en Seoul Brugcentrum Y/^/x SLAGERS KREGEN ’’GOUD” VOOR HUN WORSTPRODUKTEN Nierstichting collecteert weer in W’veen Nieuwsblad Onafhankelijk KEURINGSSTATION harwa (apijtservice ■■mm Verzet HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Zuidplas Zondag 25 september Concert Riolering Personeel Huisvesting 4 J Tel. 01727-2110 Boskoop Plankier 22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR 7 r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER I PLAN MOET VAN TAFEL Bouw in het ge- DANSSCHOLEN VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS De Waddinxvener drs. AD. M. DEN OUDSTEN van de Weidezoom is aan de Rijksuniversiteit in Leiden afgestu deerd als meester in de rechten. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 In 1989 zullen de aansluitingen op het fietspad langs de Zwarteweg aan de west- en oostzijde worden verbeterd met provinciale steun. Door het indienen van een verzoek bij de provincie om 75% subsidie in de aan leg van een vervangende (auto)weg noordelijk van de Brugweg, wordt ge streefd naar een veiliger fiets- en voet- gangersklimaat op de Brugweg tussen Hefbrug en Middelburgseweg. Voor het gemeentelijk aandeel van 25% zijn gelden gereserveerd. Op dit moment is mr. R.W.M. Jacobs waarnemend directeur. Bij de Rabo bank Waddinxveen, met drie vesti- gingn, werken 48 mensen. Het balans totaal van deze bank was vorig jaar 183.966.177,-. Over de komst van de nieuwe directeur zijn dinsdag de mede werkers in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle ingelicht. De in Wateringen geboren A.J. Am- merlaan is afkomstig uit een tuindersge- zin. Op 17-jarige leeftijd trad hij in dienst van de Rabobank in zijn toenma lige woonplaats en zit nu dus bijna 30 jaar in het bankvak, waarvan ruim 20 jaar in een leidende functie. WADDINXVEEN - Zaterdag zijn in het Waddinxveense Brugcentrum de jaarlijkse brandweerwedstrijden van de wedstrijdkring ’’Tien gemeenten Gou- we-IJssel”, waarbij ook de Waddinx veense vrijwilige brandweer is aange sloten. Om plm. 13.00 uur zal het startsein wor den gegeven voor de wedstrijden. In 1989 zal het fietspadentracé door de wijk Zuidplas voltooid worden. Een voorstel tot een verkeersveilige aanslui ting van dit padenstelsel op de Piasweg bereikt de raad nog dit jaar. G. SIEMONS voorzitter van de afdeling Wad dinxveen van de Nier Stichting Ne derland. Woensdag 21 september 1988 -in het nieuws- 'eekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - In verband met de Olympische Spelen in Seoul zijn de uit zendingen van de Kabelkrant Waddinx veen deze en volgende week op de zen der BRT 2 zeer beperkt. Groensvoorde 12, Waddinxveen 01828-16119 WADDINXVEEN - In deze maand met modeshows worden ook de oude ren weer niet vergeten. Zij krijgen een speciaal voor hen opge zette modeshow voorgeschoteld op woensdagmorgen 28 september om tien uur in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Deze show wordt gegeven door Moni que Mode uit het winkelcentrum ”de Passage”, modehuis Brouwer van de Nesse, Van der Linde Mode en Textiel uit ”de Passage” en lederwaren Van der Oest van de Kerkweg-West. De presentatie van de najaars- en win termode voor ouderen is een initiatief van de Stichting Dienstverleningscen- van het Gemeenschappelijk Energiebe drijf Gouda en Omstreken overeen komstig te berichten. Zondag 2 oktober wordt in de Remon strantse kerk een koffie-concert gege ven door een trio bestaande uit Judith Glasbeek (fluit), Bernadette Wijdeveld (harp) en Wolfgang Lange (hobo). Aanvang 12.15 uur en de toegang is vrij WADDINXVEEN - Het bestuur van de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen wil dat de gemeentelijke nota ’’Naar een centrum voor kunstzinnige vorming” voor wat betreft het muziekonderwijs van tafel gaat, zodat dan gesproken kan worden over een nieuwe opzet van de mu- ziekschool-nieuwe-stijl. Dat is dinsdagavond in het Anne Frank-centrum duidelijk geworden op de speciale ouderavond die de stichting voor ou ders, leerlingen en docenten had belegd om te protesteren tegen de on aanvaardbaar genoemde plannen van het gemeentebestuur. WADDINXVEEN - De gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Be drijven is naast de regelmatige aanleg van groenvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Zuidplas, dit najaar ook begonnen met de aanleg van de groengordel tussen de Kanaaldijk en het bedrijfsterrein Coenecoop. WADDINXVEEN - Het fietsen in Waddinxveen kan veiliger worden door de activiteiten die het gemeentebestuur op dit terrein ontplooit. WADDINXVEEN - De heer A.J. Ammerlaan (46) uit Zevenhuizen wordt de nieuwe directeur van de Rabobank Waddinxveen. Zijn benoe ming gaat in per 1 januari 1989, ruim veertien maanden na het gedwongen vertrek van de toenmalige eerste man. In overleg met het recreatieschap zal te vens worden bezien of er aan de westzij de van het Bospark in de polder Achte raf wandelpaden kunnen worden gere aliseerd, die aansluiten op de paden in het westelijk gedeelte van het Bospark. Na inventarisatie op een bruikbare schaal van bestaande markante wandel routes, kan in 1989 bezien worden wel ke ’’schakels” in de toekomst gewenst zijn. RIA ZWIJNENBURG gaat afscheid nemen van de gymnastiekvereniging TOOS. Ze is 23 jaar actief geweest voor deze vereniging. Het afscheid is op za terdagavond 8 oktober tussen 17.00 en 20.00 uur in de Toossoos aan de J.W. Frisoweg. Bij TOOS-gymnastiek is de aan het Heuvelhof wonende Ria Zwij- nenburg lid van het bestuur en voorzit ter van de technische commissie/t.c. jazz. Haar man Klaas is erelid van TOOS. 44e Jaargang - No. 2098 De omvangrijke aanleg van door het rijk ’’gesubsidieerde” (druk)riolering in de buitengebieden en (voor eigen reke ning) aan de Wilhelminakade, is vol tooid. De ontbrekende dekking 13.250,- aan kapitaallasten is in de wen senlijst verwerkt. Gezien de zeer hoge kosten van verdere rioleringsaanleg in de buitengebieden De nieuwe directeur leidt nu nog de Ra- bobank-vestigingen in Zevenhuizen en Moerkapelle. Dat is het geval sinds 1979. Daarvoor was hij vanaf 1966 di recteur van de Rabobank in Culem- borg. De gouden erkenningen zijn afkomstig van het landelijke Instituut voor Am bachtelijke Slagersprodukten. Volgens de I AS moeten de slagersprodukten aan vrij zware keuringseisen voldoen. In Waddinxveen is de ambachtelijke slager Smakman aan de Kanaalstraat zeer succesvol geweest met vijf jonge slagersgezellen, die een praktijkoplei ding volgen in de worstmakerij van deze slagerij. Het vijftal slaagde bij dit door de SVO in Utrecht aangewezen leerbe drijf met prima cijfers. [- HARWA TAPIJTSERVICE De afdeling Ruimte en F meentehuis zal met één medewerker in de sector Ruimtelijke Ordening worden uitgebreid. Wegens werken in deeltijd van een medewerker bouwzaken, als mede extra werkzaamheden hinderwet en milieuzaken, zal een extra deeltijd functie worden gecreëerd. Het bestand in de buitendienst is con form eerder afspraken met een man ver minderd in de sector plantsoenen. On ontkoombare volume-uitbreiding zal worden opgelost door meer opdrachten aan derden. In de begroting is rekening gehouden met een extra auto voor de onderhouds- sector straten en pleinen. Aanschaf van wegbelijningsapparatuur (voor repara ties etc.) wordt aangeschaft ten laste van de ruimte in de begroting 1988. Ten behoeve van het opstellen en bij houden van beheerplannen zullen elek tronische kaartenbakken (p.c.’s) wor den aangeschaft. Ook wordt dan uitbreiding en verbete ring van recreatieve wandelpaden in de wijken wordt aandacht besteed, met na me een pad tussen Chopinlaan en de brug bij Heuvelhof. Via het Recreatieschap Bospark wordt gewé|rkt\aan een wandelpad tussen de Jan Canjpertlaan en het Gouwebos langs de begraafplaats en de sportvel den, alsmede doortrekken van het pad op de ringdijk (ten oosten van het Wil genlaantje) tot aan Boskoop. WADDINXVEEN - Radiopresentator Cees Schilperoort heeft in Bussum aan drie Waddinxveense slagers vier gou den onderscheidingen uitgereikt voor zelfgemaakte worstprodukten. Hierbij ging het om de gekookte worst en leverworst van slagerij De Bas (H.W. de Bas) aan de Zuidkade, om de gekookte worst van slagerij Koot (P.M. Compeer) aan de Groensvoorde en om de gekkokte achterham van voordeel- slagerij Van der Pijl (W.N.J. van der Pijl) van de leplaan. WADDINXVEEN - De winkeliers in het winkelcentrum ”de Passage” maken zich op om volgende week zaterdag 1 oktober het winkelhart een Spaanse sfeer te geven. De gehele dag zal dan het Wad dinxveense koopcentrum in het te ken staan van alles wat met Spanje te maken heeft. De komende da gen worden de etalages al aange past om iedereen alvast in de goede stemming te brengen. Bovendien staat er volgende week een bon in het Weekblad voor Waddinxveen waarop men de mooiste etalage kan opschrijven en zo kans maakt op één van de vele kadobonnen die te verdienen zijn. Zaterdag 1 oktober kan worden ge noten van de Spaanse schonen die lekkere hapjes klaarmaken en waarvan iedereeri mag proeven. Natuurlijk zijn er flamengo-danse- ressen. Zij dansen op de muziek van een Spaans trio dat de gehele dag aanwezig zal zijn. Troubadours wandelen door het winkelcentrum ”de Passage” al zingend en spelend op hun gitaar. Een echte Spaanse sherry-schenker vult de glaasjes op een heel speciale manier en er zal een demonstratie zijn hoe de echte sangria moet wor den gemaakt en waarvan men kan proeven en genieten. Het belooft een gezellige dag te worden waarop iedereen even te rug kan denken aan de vakantie die al of niet in het buitenland is door gebracht. Het bestuur van de Stichting Streekmu ziekschool Waddinxveen heeft duide lijk gemaakt zich rechtstreeks in haar bestaan bedreigd te voelen. De ge meentelijke plannen hebben volgens haar onrustbarende aspecten en dat ter wijl het muziekonderwijs bloeit (550 leerlingen en 50 op de wachtlijst). Waar tegen de muziekschool geen enkel bezwaar heeft is de verhuizing naar een andere lokatie. Die nieuwe huisvesting betrekt men nog liever vandaag dan morgen. Maar in een nieuw centrum centrum zal wel de kwaliteit en de continuïteit van het muziekonderwijs, zoals dat sinds 1970 in Waddinxveen een plaats heeft gekregen, gehandhaafd dienen te blij ven. Met de nieuwe plannen bestaat daarover geen enkele garantie. De benoeming van de nieuwe bankdi recteur, die getrouwd is en twee kinde ren heeft, is in goed overleg met de regiodirectie van de Rabobank tot stand gekomen. Hij voldoet volledig aan de profielschets die het plaatselijkbankbe- stuur had opgesteld. ren terug moet naar een jaarlijkse subsi die van 265.000,-, om zeep te helpen. En daarvan mag geen sprake zijn, zodat ouders en leerlingen nu al bereid zijn voor het behoud van de muziekschool de straat op te gaan. Op vezoek van het stichtingsbestuur blijven die acties voorlopig achterwege, omdat eerst het resultaat moet worden afgewacht van de onderhandelingen met B. en W. en de opstelling van de gemeenteraad. Dreigementen als zou wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) de subsidie kraan bij een weigerachtige houding willen dichtdraaien werden met hoon gelach naast zich neergelegd. Op de drukbezochte protestvergade- ring waren alleen raadsleden van CDA en PvdA aanwezig. De andere partijen (VVD. PCW, D’66) en leden van het college van B. enJW. waren zonder be richt van verhindering te geven wegge bleven. WADDINXVEEN - Volgende week wordt ook in Waddinxveen weer de collecte gehouden voor de Nier Stichting Nederland, die dit jaar 20 jaar bestaat. Vorig jaar gaven de Waddinxve- ners voor dit hele goede doel 13.829,64. De afdeling Waddinx veen van de jubilerende stichting hoopt en verwacht dat de collectan ten het bedrag uit 1987 op zijn minst kan evernaren. Landelijk werd een jaar geleden zeven miljoen gulden opgehaald. En dat geld is hard nodig, want de Nierstichting is aangewezen op gif ten van particulieren en bedrijven. Al 20 jaar zet de Nierstichting (giro 388.000 of bankrekening 707070880 in Bussum) zich in voor alle nierpatiënten in Nederland, in het bijzonder voor de chronische nierpatiënten. In ons land zijn er momenteel circa 3.000 mensen die alleen dank zij een dialyse-behandleing in leven kunnen blijven. Ruim 1.000 van hen wachten op een niertransplan tatie. Ieder jaarkomen erin Neder land circa 600 nieuwe chronische nierpatiënten bij. Het aantal donornieren dat jaar lijks in ons land beschikbaar komt is nog steeds onvoldoende. In ons land wachten ruim 1.000 nierpa tiënten op een donornier. Als ge volg van het te geringe aantal nier transplantaties per jaar (1987: ruim 400) is er een regelmatige toename van het aantal chronische nierpa tiënten. De Nierstichting doet al het moge lijke het aantal transplantaties te bevorderen. Wetenschappelijk on derzoek om het slagingspercentage van de niertransplantaties te verho gen wordt gesubsidieerd. Van twee van de in totaal zeven transplanta- tie-coördinatoren in Nederland worden de kosten door de Nier stichting betaald. In de 20 jaar van haar bestaan heeft de Nierstichting er in belangrijke mate aan meegewerkt dat in Ne derland thans iedereen voor wie di- alyse-behandeling nodig is om ver der te kunnen leven, jong en oud, arm of rijk, kan dialyseren. Door de vermindering van een aan tal sociale voorzieningen worden ook veel chronische nierpatiënten getroffen. De Nierstichting tracht te voorkomen dat nierpatiënten op deze wijze dubbel worden getrof fen door hen de helpende hand te bieden. De Nierstichting besteedt jaarlijks bedragen aan wetenschappelijk on derzoek naar de oorzaken van nier ziekten, naar verbetering van de behandelmethoden en van de transpiantatie-techniek. In 1987 werd door de Nierstichting aan dit doei 7 miljoen besteed. Kenmerkend voor het werk van de Nierstichting in de afgelopen 20 jaar is steeds geweest het streven de invoering van nieuwe ontwikkelin gen, die in het belang zijn van nier patiënten, te versnellen. Door de vaak lange officiële procedure niet af te wachten kon soms een belang rijke tijdwinst worden geboekt in het belang van vele nierpatiënten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is wel de schenking van de eerste niersteenvergruizer in ons land in 1985. Mede dank zij de Nierstichting zijn er thans in Nederland voldoende niersteenvergruizers beschikbaar om alle niersteenlijders, voor wie de behandeling geschikt is, te hel pen. Na 18 jaar als administratief medewerk ster van de Stichting Openbare Bibli otheek in Waddinxveen werkzaam te zijn geweest neemt mevrouw F. WAN- SINK-VAN KOOTEN afscheid. Ze maakt gebruik van de VUT-regeling. Met een receptie op dinsdagavond 27 september van 18.00-19.30 uur in de bi bliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan wordt afscheid van haar genomen. WADDINXVEEN - Komende zondag morgen 25 september om tien wordt in de Remonstrantse Kerk aan de Zuidka de een bijzondere dienst voor belang stellenden gehouden. Het is dan de eerste maal dat de nieuwe remonstrantse voorganger ds. E.H. Cossee, die als zodanig op 1 januari 1989 in die functie zal treden, de dienst zal leiden. Ds. Cossee, die uit Rotterdam komt en daar ook blijft wonen, is de eerste vaste predikant die na de restauratie van het kleine, maar fraaie kerkgebouw aan de Zuidkade 59, in dienst van de Remon strantse Gemeente in Waddinxveen treedt. Tevens zal in deze dienst een nieuw ker- keraadslid worden bevestigd en een kind worden gedoopt. Muzikale mede werking zal worden verleend door het zeer bekende 40 leden tellende Rotter damse Jongenskoor o.l.v. Freek Vel- ders, met aan het orgel G. Heikamp. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de Waddinxveense gemeenteraad het voorstel gedaan k'DA-wethouder P.F.J. van Schie en WD-raadslid ir. K.A. Warmenhoven te benoemen als commissaris van het nieuw op te richten Energiebedrijf Midden-Holland NV. In verband met de omzetting van de rechtsvorm vanhet Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken in een structuur-N.V. dient door de deel nemende gemeenten een 16-tal com missarissen te worden benoemd. Ingevolge de statuten van het nieuwe Energiebedrijf Midden-Holland N.V. zal een tweetal leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de raad der gemeente Waddinxveen. Het college van beheer van het Ge meenschappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken verzoekt de raad u in dit verband om uiterlijk 1 oktober de na men bekend te maken van degenen die de gemeente Waddinxveen in de Raad van Commissarissen zullen gaan verte genwoordigen. B. en W. stellen de raad voorde huidige vertegenwoordigers in de algemene raad van het Gemeenschappelijk Ener giebedrijf Gouda en Omstreken, de heren P.J.F. van Schie en K.A. War menhoven, te benoemen als commissa rissen van het Energiebedrijf Midden- Holland N.V. en het college van beheer trum Waddinxveen Aan de zaal worden ’s morgens gratis toegangsbewijzen uitgereikt met een nummer. ECHT JE PROEFT Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda PROJECTen WONINGSTOFFERING TAPUT VINYL X GORDIJNEN VITRAGES A' ROLGORDIJNEN ZONWERING Op de foto de Waddinxveense Brugs lager Rick de Bas samen met radio presentator Cees Schilperoort. De slager kreeg twee gouden bekroningen voor zijn produkten. J k NIEUWENHUIJZEN VISSER en het ontbreken van rijkssteun, wordt afgezien van verdere aanpak, behou dens inincidentiele gevallen, of ingeval derden aanzienlijk in de aanleg bijge dragen. Zoals bekend willen B. en W. in de voormalige Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat het centrale hart vestigen Het stichtingsbestuur zal zich echter van een nieuw centrum voor kunstzinni- met hand en tand verzetten tegen de ge vorming, waarbij ook lokaties a<yi de voorgestelde aantasting van de kwaliteit Peter Zuidlaan (kleuterschool Woelwa- van het dan geïntegreerde muziekon- ter) en de Beukenhof (De Bonkelaar) derwijs en slechter wordende arbeids- zijn betrokken. In de Jan Ligthart- contracten met het docentenkorps. Ge- school wordt ook een anders opgezette vonden wordt dat men aan het Raad- muziekschool ondergebracht, zo is de huisplein duidelijk bezig is de particu- bedoeling. liere muziekschool, die de komende ja- Een fietspad langs de gehele Piasweg wordt door B. en W. niet haalbaar ge acht. De aanlegkosten inclusief grond aankopen zouden geheel ten laste van de gemeente komen. Met de aanleg van het fietspad tussen Moerkapelle en de Beyerincklaan langs de Bredeweg zal binnenkort worden begonnen. De gemeente Waddinxveen draagt hierin op bescheiden wijze bij 7.000,- per jaar). Door het aanbrengen van een ”bus/ traktorsluis” op de IJsermanweg en het afsluiten voor auto’s van die weg tussen De Akker en de Eksterdreef is de veilig heid voor fietsers op de IJsermanweg sterk toegenomen. De studie over de aanleg van een bus- sluis op of nabij de Sniepweg-West om ook deze ’’school aanvoerroute” voor fietsers veiliger te maken is nog niet af gerond. te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1