1 Waddinxveen zoekt plek nieuwe woonwijk r Ereburger in opspraak 1BEDRUVEN1 CAFÉ SPORT GEOPEND Hoera, er is weer BK-gas in Boskoop! KEES VAN TEYLINGEN B.V. Antieke logger voer door Gouwe &U7TÏS Drie bruidsparen trekken de aandacht w Volgend jaar komen B. en W. met voorstellen Vechtend in Zwolle Kermis in Waddinxveen Stroomstoring ontregelde Oranje wijk F V Nieuwsblad Onafhankelijk J KEURINGSSTATION iï HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Dorpsvernieuwing Woonlokatie Telefooncel o Kerkstraat 11 - Tel. 01828-13304 Tel. 01727-2110 Boskoop Plankiep‘22 Bij garage onder aan de hefbrug richting Alphen a/d Rijn V -in het nieuws- NOORDEGRAAF BEHEERMAAT PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. VAN 16.30-02.00 UUR. DE SNELWEG NAAR UW RIJBEWIJS Na een te lang durende renovatie en UITBREIDING vanaf donderdag a.s. weer open. Wij zullen u graag met een leuke welkomstattentie begroeten. Aanbevelend SHELL ZELFTANKSTATION Prov. Weg Boskoop tel. 01727-13062 N.B. Ronddraaien op de weg MAG NU, maar wees voorzichtig! r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER eekblad voor Waddinxveen Woensdag 5 oktober 1988 44e Jaargang - No. 2100 Henk Hekman en Astrid Verkerk van de Johannes Postlaan. (Foto: De bruidsparen werden die middag W WTMAS 1 AUTORIJSCHOOL^ Nieuw ingeschreven in het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is VENEMA-VAN DER WEL BV, Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: de in- en verkoop, het ontwer pen, de constructie en de assemblage van machines voor de metaalbewer king, zomede de im- en export hiervan. Maatschappelijk kapitaal 200.000,-, waarvan geplaatst/gestort 40.000,-. De directie van deze nieuwe BV wordt gevormd door J. Venema BV, Wad dinxveen, en Van der Wel Machines Rijswijk BV, Rijswijk. WADDINXVEEN - Vrijdag vonden in de trouwzaal van het Waddinxveense gemeentehuis een drietal de aandacht trekkende huwelijken plaats. door een en dezelfde ambtenaar van de burgerlijke stand, C. Dijkshoorn, in de echt verbonden. Henk Hekman en Astrid Verkerk van de Johannes Postlaan kunnen er aan één en ander doet vertragen is thans nog onduidelijk. want bij wedstrijden om de titel van sterkste man in Waddinxveen (Brugfes- tijn), Gouda en andere plaatsen in Zuid-Holland kon bijn nooit iemand om hem heen. Jolanda Blom heeft hem echter nu wel in haar macht. lenging gebruikt door de Duitse Wehr macht (1941) en voor de sloop verkocht (na de Tweede Wereldoorlog). BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 SCHAPPIJ BV, Gouda, heeft het zaakadres gewijzigd in Staringlaan 4. BV VEEVOEDERFABRIEK ”DE HOOP” J. HOOGENDOORN EN ZOON, Waddinxveen, heeft de neven vestiging aan de Kerkweg-Oost 173 op geheven. De handelsnaam van de ne venvestiging in Rotterdam is veranderd in Speciaalzaak J. Hoogendoorn en zoon h/o Dierenspeciaalzaak Hoodie. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 WADDINXVEEN/DRACHTEN - Waddinxveens ereburger, burge meester mr. A.G. Smallenbroek (zaterdag 52 jaar geworden) van de Frie se gemeente Smallingerland, raakt meer en meer in opspraak. Hij is nu door commissaris der Koningin H. Wiegel op het Provinciehuis in Leeu warden op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven over een vecht- partij in Zwolle. Het faillissement van BV NEDER LANDSE FABRIEK VAN MUZIE KINSTRUMENTEN KONEFA, Rot terdam, met als vestigingsplaats Wad dinxveen, is opgeheven wegens gebrek aan baten. De BV MAATSCHAPPIJ TOT EX PLOITATIE VAN ONROEREND GOED MATHENESSEPLEIN- ZUID, Rotterdam, metals vestigings plaats Waddinxveen, is ontbonden bij beschikking van de arrondissements rechtbank in Rotterdam. De invulling van de dorpsvernieuwings- lokaties verloopt traag om uiteenlopen de redenen. Het Koninklijk Besluit met betrekking tot het bestemmingsplan Brugcentrum noopt, mede met het oog op het door de raad genomen besluit met betrekking tot de centrumontwikkeling, tot herbe zinning. Het gebied ten westen van de Dorp straat verwachten B. en W. het komen de jaar te kunnen ontwikkelen. Bouw plannen en een herziening van het be stemmingsplan zijn daartoe in voorbe reiding. In hoeverre de sanering van de gekonstateerde bodemverontreiniging Vooral het aanwijzen van een nieuwe woonlokatie verdient prioriteit om tot IEDERE ZATERDAG spraak op maken dat zij het 100e bruid spaar in Waddinxveen van dit jaar zijn. En dat zijn er meer dan de laatste jaren gebruikelijk is. Zo werden in 1986 in Waddinxveen 96 huwelijken gesloten. G.T. Uitbeijerse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen y In de raadscommissie voor de ruimtelij ke ordening en de woningbouw heeft burgemeester C.M. van der Linden al laten weten dat de besluitvorming over het benutten van die Zuidplas resteren de bouwcapaciteit wordt opgeschort tot een nieuwe uitbreidingslokatie is aange wezen Er bestaan daarvoor diverse mogelijk heden. Zo kan Zuidplas worden uitge bouwd naar de Van Dort Kroonweg en kan er woningbouw komen in de drie hoek bij de Piasweg en de Onderweg. Bovendien is er nogal wat woningbouw mogelijk in de oude dorpskommen Brugcentrum en Dorpstraat en bij de Apollolaan en de Mercuriusweg, waar vroeger een deel van de nieuwe rijks weg Rotterdam-Amsterdam was ge dacht. B. en W. vinden, zo blijkt uit op de toe lichting op hun begroting voor 1989, dat zorgvuldig en in onderlinge samenhang bekeken moet worden op welke wijze de resterende ’’schaarse” ruimte kan worden gebruikt voor allerlei zaken, zo als wonen, werken, recreatie, voorzie ningen en verkeer. Het komende jaar zullen zij de raad daartoe voorstellen voorleggen op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvin den voor de ontwikkelingsrichting van de woningbouw, bedrijven, recreatie, het centrumbeleid en de landbouw, glastuinbouw en sierteelt. Eerder kwam de oud-Waddinxvener, die in het Gouwedorp werkzaam was 1976-1981, in de landelijke publiciteit door politieconflicten die voor de rech ter moesten worden uitgevochten. Dit alles heeft hem tot een omstreden be stuurder gemaakt, waarvan de gemeen- teraadsfracties van de PvdA en de VVD in Smallingerland nu vinden dat hij maar moet opstappen. De gemeente Den Haag voorkwam dat door de logger in gebruik te nemen als opleidingsschip voor de Scheveningse visserij school. Het Scheepvaartmu seum kocht het schip, restaureerde het, maakte de verlenging ongedaan, ver wijderde de motor en bracht de oude zeiltuigage weer aan. voor kinderen, een minicar en een kin dermolen, staat opgesteld op het par keerterrein aan de Sniepweg. Op de eerste kermisdag - volgende week woensdagmiddag om twee uur - zullen er 500 rittenkaarten gratis wor den uitgedeeld. In het Goudse zalencentrum Kunstmin is voor de tweede maal een huwelijksin- formatieavond gehouden. Uit Wad dinxveen namen hieraan deel VIDEO WEST (audio-visuele produkties en vi deo-reportages) en reis- en passagebu reau VAN GINKEL BV. Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Waar gaat Waddinxveen verder bouwen? Die vraag staat in het gemeentehuis centraal nu er in Zuidplas - afgebouwd in 1995 met 2.300 woningen - nog zo’n 500 woningen zijn neer te zetten. Invulling van het dorpsv^rnieuwingsge- bied aan de Mercuriusweg/Apollolaan krijgt het komende begrotingsjaar de aandacht. Het provinciaal bestuur heb ben B. en W. in het kader van de be hoefteraming andermaal gewezen op de financiële tekorten in de dorpsvernieu- wingsgebieden en in dat verband tevens verzocht om toekenning van specifieke bijdragen. van der Ploeg van de Wingerd. (Foto WADDINXVEEN - Vorige week vrij dagavond had Waddinxveen weer met een stroomstoring te maken. Viel in het Gouwedorp deze keer maar even de stroom uit, de bewoners van de Oranje- wijk hebben van zeven tot tien uur geen electriciteit meer gehad. De vrijwillige brandweer werd gewaar schuwd en ging na of er in de liften van de flats geen mensen waren blijven ste ken. In Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan moest wel iemand wor den bevrijd. Door de stroomstoring gingen diverse verenigingsactiviteiten in Waddinx- veen-Noord niet door. Zo moest de ta feltennisvereniging Kwiek in de Toos- soos aan de J.W. Frisoweg stoppen met het spelen van wedstrijden en lastte WSE-voetbal de eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen af. Met het wegvallen van de electriciteit trad er ook een storing op in de Centrale Antenne-Inrichting. Een kleine twee weken eerder had heel Waddinxveen anderhalf uur zonder stroom gezeten door een calamiteit in Alphen aan den Rijn. Ditmaal was er sprake van een lo kale oorzaak. WADDINXVEEN - Op weg naar Am sterdam voer door de Gouwe de uit 1912 stammende visserslogger Vlaar- dingen 92. Het antieke schip, dat nu de naam ’’Balder” heeft, had deelgeno men aan de nautische manifestatie Furi- ade in Maassluis. Het vooroorlogse vaartuig is eigendom van het hoofdstedelijke Scheepvaart museum. De in Vlaardingen gebouwde boot is ingezet bij de visserij (1912- 1927), werd na een verbouwing en ver- T- 1A’ Van Ringelenstein Holding BV heeft als bedrijfsomschrijving; de verkrij ging, vervreemding en exploitatie van vermogenswaardenMaatschappelij k kapitaal 200.000,- waarvan geplaatst/ gestort 40.000,-. Anton Gerhard Smallenbroek heeft volgens de Waddinxveense gemeente raad zijn werk hier naar volle tevreden heid gedaan, want bij zijn afscheid op 11 september 1981 werd hij benoemd tot ereburger, een titel die in 1961 ook door prins Bernhard in ontvangst genomen mocht worden. Daarmee stonden de grote waardering, erkentelijkheid en vele verdiensten van de zo spraakmakende Friese burge meester als een paal boven water. Zijn naam staat dan ook met gouden letters geschreven in het ’’Ereboek der ge meente Waddinxveen”, dat een vaste plaats heeft in de raadzaal van het onder zijn leiding gebouwde gemeentehuis. Waddinxveen heeft overigens met mr. Bert Smallenbroek lief én leed meege maakt. Op een avond in 1979, na een werkbezoek van staatssecretaris mr. Henk Koning (Financiën), had hij te veel alcohol gedronken. Daarmee wilde hij ook de teleurstelling verwerken dat hij door D’66-voorman drs. Hans Gruij- ters zou worden gepasseerd voor het burgemeesterschap van Lelystad. ’s Avonds raakte hij vlak voor zijn huis met zijn auto een geparkeerde wagen. Omwonenden waarschuwden de poli tie. Waddinxveens eerste burger kreeg een proces-verbaal en werd later door de Haagse politierechter veroordeeld tot een forse geldboete en ontzegging van de rijbevoegdheid. Bij AIR PRODUCTS NEDERLAND BV, Waddinxveen, is commissaris R.A. McCarty uit Leatherhead uitgetreden. Zijn plaats is blijkens een wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland ingenomen door D.W. Moran uit Guildford. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is nieuw ingeschreven VAN RINGELENSTEIN HOLDING BV, Waddinxveen, en RIWA SUPER MARKTEN BV, Waddinxveen. Beide BV’s worden geleid door de Waddinx- vener G. van Ringelenstein. De vechtpartij in Zwolle is de druppel die de emmer deed overlopen. In de Overijsselse hoofdstad zou mr. Smal lenbroek, die na een vergadering wat zou hebben geborreld met Hoogeveens burgemeester dr. S. Faber, het aan de stok hebben gekregen met drie jongens. Over en weer werden klappen uitge deeld. Waarom precies het handgemeen ont stond valt niet precies te zeggen. Be weerd wordt dat de Waddinxveense ereburger, die vergezeld werd door Syt- ze Faber, in een beschonken toestand de weg zou hebben gevraagd en op de jongens hebben ingeslagen toen ze hem geen antwoord gaven. Mr. Smallen broek daarentegen zegt op zoek te zijn geweest naar een telefooncel om zijn el ders in Zwolle wachtende chauffeur op te roepen. In de deze week gehouden gemeente raadsvergadering heeft de burgemees ter ontkend dat hij te veel had gedron ken, waardoor de vechtpartij zou zijn ontstaan. Ook zegt hij geen klappen te hebben uitgedeeld, doch samen met zijn collega Faber te zijn gejend door de jongelui. Een door hem gedane aangifte van mishandeling heeft hij overigens weer ingetrokken. zing van 1986 in Smallingerland niet meer belast met belangrijke politieke portefeuilles, zou hij zich onvoldoende voor de gemeente inzetten en bemoeit hij zich ten onrechte met interne vacatu- re-aangelegenheden van de plaatselijke gemeentepolitie. Zijn besluit om twee adjudanten niet meer te vervangen bracht hem in kort geding voor de rechter. Een geding ove rigens dat hij verloor, maar dat tegelij kertijd een boze Nederlandse Politie Bond opleverde. Voor de rechter zou mr. Smallenbroek namelijk hebben ver klaard dat stedelijke politiemensen minder naïef en beter weerbaar zijn dan 1 hun collega’s op het platteland. het jaar 2000 te kunnen blijven voorzien in de woningbehoefte. "Wij zijn van mening, dat aanwijzing van de lokaties ten behoeve van de di verse sectoren het best kan worden ge geven in een ontwikkelingsschets. De aanwijzing van bedoelde lokaties - voorzover daartoe niet reeds besloten - moet vervolgens nader worden geregeld in bestemmingsplannen”, stellen B. en W. Behalve de prioriteit, die reeds wordt gegeven aan de aktualisering van be stemmingsplannen zullen daartoe nieu we plannen op de rol moeten worden gezet (Centrumgebied, Coenecoop II, nieuw woongebied). De veelheid aan werkzaamheden op de afdeling Ruimte en Bouw en de beoog de activiteiten c.q. accenten op het ter rein van de ruimtelijke ordening zijn voor het college aanleiding geweest de raad een voorstel voor te leggen voor uitbreiding van de afdeling met één for matieplaats in de sfeer van de ruimtelij ke ordening. NV VERENIGD STREEKVER VOER WESTNEDERLAND, Wad dinxveen, heeft een nevenvestiging ge opend aan de Molenstraat la in Oude- water. Het gaat hier om openbaar pers onenvervoer, groepsvervoer en een werkplaats voor het eigen personeel. WADDINXVEEN - In Waddinxveen wordt volgende week weer een kermis gehouden. Dat gebeurt op woensdag 12 oktober (vanaf 13.00 uur), donderdag 13 okto ber (vanaf 15.30 uur), vrijdag 14 okto ber (vanaf 15.30 uur) en zaterdag 15 ok tober (vanaf 13.00 uur). De kermis, met veel attracties speciaal Omstreden Mr. Bert Smallenbroek is eerder door de Leeuwarder Courant omschreven als een omstreden bestuurder. Waddinx veense negende ereburger doet zijn werk in een steeds slechter wordende sfeer vol groeiend wantrouwen. Zo is hij na de gemeenteraadsverkip- Frans van Vliet en Jolanda Blom van de Ringvaartsingel. (Foto: Sjaak Noteboom). Riwa Supermarkten BV heeft als be drijfsomschrijving: het uitoefenen van een levensmiddelenbedrijf, waaronder begrepen het exploiteren van super markten. Maatschappelijk kapitaal 200.000,-, waarvan geplaatst/gestort 40.000,-. MAKELAARSKANTOOR RIJN LAND BV, Voorschoten, heeft de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland bijgewerkt voor wat betreft de nevenvestiging aan de Kanaalstraat in Waddinxveen. Het bijkantoor heeft dezelfde naam en houdt zich bezig met het bevorderen van de makelaardij in onroerende goe deren door een volgens de weg beëdigd makelaar enz. Het bijkantoor heeft als vestigingsdatum 8 juni 1983 gekregen. Het beheer valt rechtstreeks onder de hoofdzaak in Voorschoten. Ploeg van de Wingerd troffen bij de dinxveen werkzaam. Eerder was hij bij trappen van het gemeentehuis een ere- de politie in Zoetermeer en Amsterdam wacht van politiemensen aan. werkzaam. Tenslotte trouwden Frans van Vliet en De bruidegom is dan ook als wacht- Jolanda Blom van de Ringvaartsingel. Dirk Rijnsburger en Jacqueline van der meester eerste klas bij de groep Wad- Frans van Vliet is een sterke jongen, Dirk Rijnsburger en Jacqueline Sjaak Noteboom). Door de Gouwe vaart soms heel wat moois en kostbaars. (Foto: Sjaak Noteboom). UIT EIGEN BAKKERIJ £CHT JE PROEFT HETII f Zuidkade.1 1 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen l Statensingel 115 - Gouda ^^^^^T^U)Ï82CM513^^ 11 "••3: lANsMHHMt fiJMI -^,4’ Ax.L'?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1