Acht Ridders van de Weg in deze streek Nic de Vries dicht verder BMENSEN 1BEDRIJVEN1 UW BETERE DKHT-BIJ-HUIS-DEALER ,DE CHINESE MUUR” VAN RIJK '15438 GUIT Benoemd door verzekeringsmaatschappij Transvemij Ruim 11 mille voor Nierstichting Smallenbroek bleef weg van reünie CAFÉ SPORT GEOPEND •R. HERFST Nieuwsblad Onafhankelijk j HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Tegen afbraak Veiligheidsplan Enquete Ridders van de Weg Kerkstraat 11 - Tel. 01828-13304 gg SggQ vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. IEDERE ZATERDAG VAN 16.30-02.00 UUR. DE SNELWEG NAAR UW RIJBEWIJS PLANKIER 22 BOSKOOR TELEFOON 01727-12110. -f-7---- Chinees-lndisch Specialiteitenrestaurant 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND HOOGSTE DAGKOERS! BOON EDELMETAAL BV r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER Woensdag 12 oktober 1988 44e Jaargang - No. 2101 Meeste Waddinxveners tegen sloop raadhuis Bij REWA HOLLAND BV, Waddinx- f s VAN RIJK AUTOVERKOOP EN-LEASING ggjl ^gg AUTORIJSCHOOL^ De Waddinxvener W. WATERREUS (49) wordt in de vergadering van don derdag 13 oktober in de statenzaal van het Haagse Provinciehuis beëdigd als lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland voor het CDA. Het aan de Lin- dengaarde wonende nieuwe statenlid was bestuurslid van het CDA in Wad- dinxveen en in de regio. WADDINXVEEN - De huis aan huis collecte heeft in Waddinxveen dit jaar 11.280,- opgebracht. Dit is meer dan 200,- boven het be drag van vorig jaar; een goed resul taat. Alle gevers wil ik hartelijk danken voor hun geldelijke steun; veel kan er weer met dit geld gedaan wor den. Alle collectanten hartelijk bedankt voor Uw inzet. We hopen volgend jaar weer een beroep op U te mo gen doen. BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 WADDINXVEEN - Burgemees ter mr. A.G. Smallenbroek van Smallingerland was zaterdagmid dag niet aanwezig op de reünie van de rijkspolitie in het gemeentehuis. De organisatoren had hij eerst la ten weten wei te zullen komen, hiaar hij belde tenslotte toch af. In het gemeentehuis kwamen de politiemensen bijeen die in de peri ode 1973-1979 rond adjudant M.A. Ruissen werkzaam waren geweest. Elders in deze krant daarover een verslag. Na de ontvangst op het raadhuis was er een koud buffet in De Unie. Temidden van de aanwezige drie burgemeesters en één oud-burge- meester viel de weggebleven mr. Bert Smallenbroek natuurlijk wel op. Inmiddels is zijn positie in Smallingerland onhoudbaar ge worden nu de raad van deze Friese plaats unaniem het vertrouwen in hun burgemeester heeft opgezegd. Waddinxveens oud-burgemeester en ereburger is al ruim een week lang onderwerp van een golf van publiciteit in krant, radio en televi sie. Hij zou zich twee weken gele den samen met Hoogeveens burge meester dr. S. Faber schuldig heb ben gemaakt aan een handgemeen na cafébezoek en op zoek naar een sexclub. WADDINXVEEN - In deze streek zijn een aantal beroepschauffeurs uit geroepen tot Ridder van de Weg, een onderscheiding van de transport- verzekeringsmaatschappij Transvemij. Hierbij gaat het om drie zilveren en vijf bronzen ridders. en concerten in het nieuwe raadhuis en over wat men van de ’’wokkels”, de kunstwerken bij de Dreef, vindt. Van de oudere Waddinxveners - boven de 50 - is ongeveer 70% tegen een af braak, maar tegen de verwachting in, zijn ook de jongere Waddinxveners - tot 30 j aar - sterker voor het behoud van het oude raadhuis dan het gemiddelde. 1 de be faamde City University, Moorfield’s Eye Hospital en Guy’s Hospital te Lon den. Sinds zeven jaar is hij nu voorzitter van de Optometristen Vereniging Ne derland. Nierstichting Nederland, afdeling Waddinxveen G. SIEMONS G.T. Urtbetjefse - Henegouwefweg 76 - Waddinxveen -in het nieuws -in het nieuws- De meerderheid van de Waddinxveners weet waar de nieuwe discotheek zal ko men. Van hen vindt 55% dat een goede lokatie. Over de ’’wokkels” lopen de Weekblad voor Waddinxveen Van de muziekschool wordt door 13% van de ondervraagden gebruik ge maakt. Exposities en of concerten in het raadhuis worden door 37% van de on dervraagden bezocht. Van hen is 83% tevreden over de opzet, hetgeen dus een comliment voor de gemeente is. HUIS AAN HUIS VERSPREIDINGEN lokale en regionale verspreiding |van reklamedrukwerk, weekbladen en monsters 01828- b.g.g. na 18.00 uur Koningin Wilhelminasingel 37 2741 VZ Waddinxveen 4 Het meest opvallende resultaat is dat een grote meerderheid tegen afbraak van het oude raadhuis is. Op de vraag ”Mag het oude raadhuis plat?” ant woordde 58% met ’’neen”, 24% met ”ja” en had 18% er geen mening over. De mening van mannelijke en vrouwe lijke Waddinxveners ontlopen elkaar niet veel, maar wel die van de verschil lende leeftijdsklassen. WADDINXVEEN - In het Weekblad voor Waddinxveen werd kortgele den aandacht gevraagd voor de tweede druk van de bundel ’’Dichten maakt open" van de Waddinxveense amateur-dichter Nic de Vries. De deze zomer 37 jaar geworden systeemanalist in Rijswijk woont aan de Zuidplaslaan. Hij deed in het verleden twee keer mee aan de dichtersmani- festatie ’’Waddinxveen dicht” in café-restaurant-hotel De Unie. Zijn bundel is nog altijd voor 7,50 te koop bij boekhandel Veldwijk in Waddinxveen. Daarin staan 32 gevarieerde gedichten, zoals deze krant on langs beschreef. Hoewel van Nic de Vries nog geen andere bundel is ver schenen gaat op gezette tijden het dichten door. Een voorbeeld daarvan is herfst, een gedicht dat de Waddinxveense Zuid- plaslaanbewoner ooit nog eens in een ander bundel hoopt uit te geven. En met een zucht schuift hij het ochtendblad terzijde pagina’s leed van een voorbije nacht met weemoed denkt hij terug aan vroeger tijden vergetend dat toen ook veel leed werd toegebracht het grijs gezicht dat nooit meer lacht verraadt zijn laatste jaargetijde. De goud met diamanten en de gouden Ridders van de Weg ontvingen de on derscheiding uit handen van de staatsse- kretaris van Economische Zaken, A.J. Evenhuis. Welgeteld 146 zilveren Rid ders van de Weg ontvingen hun onder scheiding in het Autotron te Rosmalen. Zij kregen hun ere-insigne door TVM Veiligheidsadviseurs opgespeld. De uitreiking aan de bronzen Ridders van de Weg vindt plaats op het tran sportbedrijf zelf. Het politiek café is een vervolg op de politieke café’s, die in de afgelopen tijd reeds met succes zijn gehouden. Dat was het geval in buurtcentrum De Boog en de kantine van de voetbalvereniging Waddinxveen. Gespreksleider is op nieuw de journalist Bert Woudenberg. TVM verzekeringen voert een aktief schadepreventiebeleid ter voorkoming van ongevallen op de weg door middel van het in 1966 door TVM ontwikkelde Veiligheidsplan. Centraal bij het Veilig heidsplan staat de bevordering van de verkeersveiligheid door het voorkomen van ongevallen. De nadruk ligt hierbij op het voorko men van die ongevallen waaraan de menselijke faktor ten grondslag ligt. Uit onderzoeken is gebleken dat van het aantal ongevallen op de weg 80 a 90% het gevolg is van menselijke fouten in het verkeersgedrag. De TVM Veiligheidsadviseurs stellen gratis hun diensten ter beschikking aan transportondernemingen en hun chauf feurs. Zij beschikken door analyses van een groot aantal schadegevallen en sta- GRIT OPTIEK, die negen vestigingen heeft in vijf plaatsen waaronder het win kelcentrum ”de Passage” in Waddinx veen, heeft aan de Korte Tiendeweg 12 in Gouda een nieuwe vestiging van het Contactlens Instituut geopend. Voorheen vonden de contactlens-activi- teiten van Grit plaats aan de Korte Vest in Gouda. De nieuwe vestiging is gesto ken in de nieuwe, moderne huisstijl van Grit en voorzien van alle comfort om de klanten zo vakkundig mogelijk te hel pen en uitgebreide service te verlenen. Door de verhuizing is Grits Contactlens Instituut nu veel beter bereikbaar voor mensen die iets moeilijker ter been zijn: aan de Korte Vest moest men altijd een de beschikking heeft”over góed matêri- be[eikenu aal. In het kader van het Veiligheidsplan worden onderscheidingen uitgereikt aan - De Waddinxveense kandidaat C.A. VAN DIEREN (35) heeft onlangs zijn intrede gedaan als de vaste predikant van de Gereformeerde Gemeente in de tot de gemeente Vlist behorende plaats Stolwijk inde Krimpenerwaard. Eerder op de dag werd hij in het ambt beves tigd. Ds. Van Dieren, die aan de Weru- meus Buninglaan woonde, is onge trouwd. Hij kreeg meer dan 50 beroe pen toen de in Middelharnis geboren oud-leraar van de reformatorische school De Driestar in Gouda zich dit voorjaar beroepbaar had gesteld. Op de zaterdag 8 oktober van 17.00- 20.00 uur te houden receptie in de Toos- soos aan de J.W. Frisoweg neemt RIA ZWIJNENBURG officieel afscheid van de gymnastiekvereniging TOOS, waar zij 23 jaar actief is geweest. De re ceptie is voor leden, oud-leden en ande re belangstellenden toegankelijk. Ria Zwijnenburg diende TOOS als leidster recreatiegymnastiek, trainster van de selectie, leidster van de jazz-gym, be stuurslid en als voorzitter van de techni sche commissie. feestelijke receptie die door vele gasten werd bezocht. Feike Grit geniet dan ook een zeer goede reputatie op zijn vakgebied. mant en de ere-titel Ridder van de Weg Zijn opleiding^vond plaatsman der respektievelijk Derde, Tweede, Eerste en Ere klasse. Deze chauffeurs mogen zich aldus Ridder van de Weg noemen. De predikant van de Centrale Her vormde Gemeente, DS. J.W. GOOS- SEN, en zijn vrouw zijn donderdag 13 oktober twaalf en een half jaar ge trouwd. Het bronzen paar van de Wei- dezoom houdt die dag van 20.00-22.00 uur een receptie in de hal van de Bethel- kerk aan de Bilderdijklaan. Zij krijgen dan een cadeau van de kerkelijke ge meente aangeboden. Zilver kregen Gouwenaar L. Koster (werkzaam bij A. van Noort Zn. BV Waddinxveen), en de Zevenhuizenaren D. Paul en W. Rosbergen (beiden werk zaam bij transportbedrijf D. Paul in Ze venhuizen). Het brons ging naar de vol gende werknemers van Van Wijk Inter nationaal Transport BV in Waddinx veen: C. van Eyk te Waddinxveen, M.H. Poortvliet te Delft, M. v.d. Starre te Waddinxveen, G.J. Veerman te Piershil en H. Vos te Zevenhuizen. Ter voorbereiding van het vrijdagavond te houden politiek café hebben verte genwoordigers van CDA, PvdA en VVD zaterdag 8 oktober een enquete gehouden onder de Waddinxveense be volking. Aan 230 mensen werden vra gen voorgelegd over de te bouwen dis cotheek, over de bestemming van het oude raadhuis, het gebruik van de mu ziekschool, het bezoek aan exposities Het Veiligheidsplan van TVM is niet al leen ingesteld ter voorkoming van scha de, doch evenzeer om een positieve bij drage te leveren ter bevordering van de verkeersveiligheid in het algemeen. De onderscheidingen in het kader van het Veiligheidsplan worden toegekend wanneer chauffeurs van deelnemende bedrijven ondermeer resp. 20,10,5 en 3 jaar aaneengesloten schadevrij hebben gereden, waarbij hoort een ere-insigne in resp. goud met diamant, goud, zilver en brons. Een beroepschauffeur legt gemiddeld zo’n 100.000 kilometer per jaar af in alle voorkomende verkeers- en weersom standigheden. Volgens het handelsregister van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland is bij KOPPEN EN LETHEM BEHEER BV, Waddinx veen, D.J. Koppen uit Voorburg uitge- treden als directeur en R.G. Boiten uit Pijnacker als commissaris. De volmach ten van L. Duivesteijn te Waddinxveen en van W.P. Wassenaar te Waddinx- De wijzigingen bij GRIT OPTIEK zijn ook aangebracht in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland. Zo is Grit Beheer BV, Gouda, de directie gaan voeren over Jan Grit Optiek Gou da BV, Exploitatie Maatschappij On roerend Goed Jagri BV, Gouda, Jan Grit Optiek Nieuwerkerk-Waddinx- veen-IJmuiden BV, Jan Grit Optiek Zwijndrecht BV, Gouda en Grit Con tactlens Instituut BV, Gouda. Van deze vijf BV’s voerde tot voor kort Holding Jan Grit Bedrijven BV, Gouda, de di rectie. Bij Holding Jan Grit Bedrijven BV, Gouda, zijn F. Grit te Moordrecht en F.J. Grit te Gouda uitgetreden als di recteur. DORPSSTRAAT 18 - 2771 DH BOSKOOP - TEL: 01727-13769 Onze keuken behoort tot de betere keukens in het bereiden van Peking, Cantonees en Szechuan gerechten. Szechuarvkeuken: scherp gekruid en pikant gerecht) Dagelijks geopend van 11.00-22.00 uur. (Ruime parkeergelelgenheid achter het restaurant.) WADDINXVEEN - Komende vrijdagavond om acht uur wordt in soci- aal-cultureel centrum De Bonkelaar opnieuw een politiek café gehouden. Dit gebeurt op inititaief van de PvdA, het CDA en de VVD in Waddinx veen. Voor het politiek café is ditmaal als hoofdonderwerp gekozen het plaatselijke kunst- en cultuurbeleid, maar ook andere punten - zo vlak voor de behandeling van de begroting voor 1989 in de gemeenteraad - kunnen aan de orde komen. En met een frons ziet hij de jongens en de meiden die allemaal verkeerd zijn grootgebracht die oudjes van hun tas met AOW bevrijden waar hij ze op hun leeftijd nog de straten overbracht het grijs gezicht dat nooit meer lacht verraadt zijn laatste jaargetijde. Zo raakt hij tegenwoordig steeds sneller van de kaart wat altijd was lijkt nu zijn boosheid op te laden veel pessimisme gaat aan ouderdom gepaard en de oorzaak laat zich vrij gemakkelijk raden vlak na de zomer lijkt tien graden nu eenmaal kouder dan in maart. Dit jaar werden 435 Ridders van de Weg onderscheiden, te weten 4 goud met diamanten (ere klasse), 54 gouden (eerste klasse), 146 zilveren (tweede klasse) en 231 bronzen (derde klasse), in het kader van de jaarlijkse uitreiking van onderscheidingen aan chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer. Ter gelegenheid van de opening van het Contactlens Instituut en van het onlangs geopende Grit Optiek Brilcentrum aan aan chauffeur Tan “dëeïnemëndê' be- de Goudse Agnietenstraat, organiseer- drij ven aan het Veiligheidsplan die drie, ^Jeer FeikeGrit o>p3 oktober een vijf, tien of twintig jaar aaneengesloten schadevrij hebben gereden. Daarbij be hoort een ere-insigne in respektievelijk brons, zilver, goud en goud met dia- tistieken van ongevallen-gegevens over de mogelijkheid het transportbedrijf en de chauffeurs van dienst te zijn met het geven van adviezen, welke een bijdrage beogen tot een veiliger verkeersgedrag en tot een vermindering van het aantal ongevallen op de weg. Getracht wordt de schadeoorzaken op te sporen en vervolgens te bezien op welke wijze de schadeoorzaken kunnen worden weggenomen en aldus ongeval len voorkomen. Het bedrijf en de chauffeur spelen hierbij een voorname rol. Uit de schadestatistieken valt de konklusie te trekken dat een groot deel van de schaden voortkomt uit onacht zaamheid of onoplettendheid van de be trokken bestuurders. Om te voorkomen tot een beperking van het aantal onge vallen is het van groot belang dat de chauffeur zich voortdurend bewust is van zijn verantwoordelijkheid, zowel ten opzichte van de medeweggebruikers als het bedrijf. Het bedrijf draagt de verantwoordelijkheid dat de chauffeur meningen van de Waddinxveners sterk uiteen. Van de ondervraagden vindt Ten zïin inëetrökkëë* 46% ze lelijk en 41% mooi. De onge- vraagde commentaren op de^/raag wat men van de ’’wokkels” vindt geven aan dat de emoties over dit kunstwerk hoog veen, hebben mr. R. Stokman uit Rot- oplopen. terdam en mr. F. Meester uit Rotter dam - de curatoren van het bouwbedrijf P. Rehorst BV - de plaats als bestuurder overgenomen van Beheermaatschappij Rehorst BV, Waddinxveen, zo blijkt uit een late wijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland. EEmi Voor uw gouden sieraden, zilver, briljant, tandgoud en sloopgoud Mooie sieraden, speciale prijs. Ook voor antiek, kristal en reparaties van sieraden en klokken. Elke vrijdag van 13.00-17.00 uur in "Het Trefpunt”, Stationsstraat 18, Waddinxveen. Inl.: 01823-6700/2050. Legitimatie verplicht. Burgemeester C. M. v. d. Linden kreeg een politiepet aangeboden voor de gastvrijheid van rijkspolitiemensen uit 1973-1979. Hij zette de pet gelijk op. (Foto: Sjaak Noteboom). KEURSLAGER KOOT van het win kelcentrum Groensvoorde presenteert de ”Keuken-Disk”, een nieuwe vinding van de vereniging voor slagerijreklame ”De Keurslagers” uit Leusden. Deze ”Keuken-Disk” is een nuttig hulpmid del voor de keuken, die bestaat uit fleu rige achtergrond van kunststof met daarop 3 beweegbare schijfjes. Schijfje (disk) 1 geeft antwoord op de vraag ”Wat eten we vandaag?” en ant woord op ’’Welk vlees past bij welke -d groente?”. Bij 16 verschillende vlees soorten wordt aangegeven welke groen ten er lekker bij zijn. Schijfje 2 wordt de sauzendisk ge noemd. Door er aan te draaien komen de belangrijkste ingrediënten van 16 verschillende (koude en warme) sauzen tevoorschijn. Op basis van mayonaise of van boter en bloem. Het derde schijfje heet kruidendisk. Vele mensen hebben een mooi kruiden- kastje maar weten niet goed in welke gerechten de kruiden thuis horen. Wel nu, de keukendisk geeft van 16 verschil lende kruiden de beste bestemmingen aan. De unieke en nieuwste Keurslager-vin- ding is nergens in het land te koop. De winkelwaarde zou al snel op ca. 15,- komen te liggen, maar de Keurslagers stelt de keukendisk gratis ter beschik king in een 5 weken durende spaar-ak- tie. Of hij daarna alsnog gewoon ter ver koop zal worden aangeboden is nog niet met zekerheid te zeggen. - i ECHT JE PROEFT HETII f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen L Statensingel 115 - Gouda xTel 01820-15132 PARTYCENTRUM CONCORDIA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1