Knotwilgen in Zuidplaspolder Zevenhuizen Echtpaar Spros maakt kennis met Boskoop ’Eerst zoveel mogelijk indrukken opdoen fel I A wl I a vrouwen Uitslag van kleurwedstrijd Oostpolderwijk Kerstfeest Plattelands vrouw enqueteerde over cheques Waddinxveense student voor Kunstkring Open avond Rowan-speltak Pieter Maritz Voortgezet onderwijs Dat het onderwijs een belangrijke rol speelt bij het overdragen van beeldvor ming, blijkt uit het feit dat jongens en meisjes vaak verschillende onderwijs- circuits volgen. Basisonderwijs Bijdrage 7 s 5 VOOR EEN GOED BOEK V c. vvNjnÜHHHm 7~: I boekhandel veldwijk b.v. ----- en waterj jje werkzaamheden in een q V F/II 1 I1I /1W Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 december 1988 Het Gouwe College telt maar een paar mannen achter nr. 37 te Waddinxveen. Eurocheques. NAAR 5 WADDINXVEEN - Onder de 226 leerlingen voor MAVO van de dag school voor volwassenen Het Gouwe College aan de Prinses Beatrixlaan bevonden zich vorig schooljaar 222 vrouwen, zo meldt de gemeentelijke emancipatienota. Aan de HAVO-opleiding werd door 46 vrouwen deel genomen. Kennis maken Ook tijdens het onderhoud met de pers bleef Boskoopse toekomstige eerste burger diplomatiek. Op de eerste in houdelijke vraag reageerde hij met hul peloos de handen op te steken. ’We hebben uren in de auto gezeten en gaan vanmiddag kennis maken met de ge meenteraad. Verder weet ik nog hele maal niets. Ik beschouw de toekomstige periode als een uitdaging.’ Bekend is, dat stond ook al in de pro fielschets, dat de Boskoopse gemeente raad geen geschuif wil met de porte feuilles. Deze blijven waar ze zijn. Dit betekent dat Spros openbare orde en veiligheid, personeelszaken èn een stuk zelf in te vullen verantwoordelijkheid naar de boomkwekerij toe krijgt. Ook daarover laat Spros zich niet uit. ’Over de portefeuilles moeten we nog spreken dus daar wil ik het nu niet over hebben. Wel is het belangrijk me snel en gedegen in te werken. Er is genoeg te doen’, aldus Spros. Plezierig gesprek Een week voor zijn bezoek aan Bos koop heeft het echtpaar al kennis ge maakt met de Boskoopse wethouders en daarvoor al, toen zijn sollicitatie aan de orde was, met de vetrouwenscom- missie. ’Ik heb daarmee een uiterst ple zierig gesprek gehad’, is alles wat Spros er over kwijt wil. Hij benadrukt nog eens dat factoren als het programma waarmee het college werkt (het ’rege- ringsaccoord’) en de portefeuilleverde ling in belangrijke mate zijn komende werkzaamheden zullen bepalen. ’Ik wil eerst eens zoveel mogelijk indrukken opdoen’, aldus Spros. De nieuwe burgemeester werkte in Win- sum met een PvdA-meerderheid in de gemeenteraad (PvdA: 5, CDA: 4, VVD: 2, GPV 1, PW: 1), in Boskoop heeft het CDA een meerderheid, maar Spros verwacht niet dat dit gegeven voor hem iets veranderd. ’Een goede samenwerking met goede afspraken; dat is essentieel’, vindt hij. bomen niet uit ons land zullen verdwij nen. Dit seizoen zijn knotwilgen in de Zuidplaspolder in de gemeente Zeven huizen aan de beurt. Uiteraard kunnen de mensen van de Vogelwacht weer veel hulp gebruiken, in de vorm van mensen die eens een za terdag de handen uit de mouwen willen steken. Zo bezig zijn in de vrije natuur is een bijzondere vorm van inspanning. Verhuizen van Winsum naar Boskoop zal het moeilijkst zijn voor de twee dochters, Eline en Ingeborg, die school en vrienden achter moeten laten. besloten met het samen zingen van en kele kerstliederen. en zijn gezin kennismaken van 20.30 tot 22.00 uur in de raadszaal. Spros neemt afscheid van zijn oude gemeente op dinsdag 13 december. ZEVENHUIZEN - De Stichting Na tuur- en Vogelwacht heeft in de provin cie Zuid-Holland meer dan 1000 kno twilgen in onderhoud. Alleen regelma tig knotten kan deze bomen nog redden van een gewisse dood. In de komende maanden gaat de Vogel wacht daarom weer iedere zaterdag, ge wapend met de zaag, aan de slag om er voor te zorgen dat deze karakteristieke o De vlot overkomende nieuwe burge meester beaamde dat zijn doopceel in diverse publicaties al meer dan voldoen de is belicht: geboren in Rotterdam, studie Nederlands en letterkunde aan de gemeentelijke Universiteit in Amster dam met als bijvak geschiedenis, leraar aan de Rotterdamse Pedagogische Aca demie, wethouder van Krimpen a.d. IJssel en, na een periode van twee jaar als loco-burgemeester, tenslotte burge meester van het Groningse Winsum, waar hij het zonder meer goed heeft gedaan. ”Het is verheugens te kunnen constate ren dat zoveel vrouwen van deze vorm van volwasseneducatie gebruik ma ken”, vinden B. en W. ”Wij zullen er, voor zover dat in ons vermogen ligt, at tent op blijven dat onderwijsbehoeften van vrouwen zoveel mogelijk tot gel ding worden gebracht. van sociale vaardigheden en persoon lijkheidsvorming zijn hierbij belangrij ke onderwerpen. Drie zaken spelen bij het onderwijsaan bod een rol: schoolwerk- en activitei tenplan; instrumenten als leermidde len, toetsen en examens en de rol van leerkrachten en leerlingbegeleiders. Het schoolwerkplan geeft aan hoe de wettelijke algemene doelstellingen door de betreffende school worden uit gewerkt. Het activiteitenplan beschrijft de lessenplanning en urenverdeling over de vakgebieden voor één jaar. Het zijn hulpmiddelen waarin planning en Omstandigheden Daar Spros intensief te maken krijgt met personeelszaken, zal hij meteen worden geconfronteerd met het ’forma tieplan’, wat mogelijk kan leiden tot personeelsvermindering. Opnieuw heft Spros de handen, hij weet nog van niets. De nieuwe burgemeester heeft van de raad een andere taakstelling gekregen dan zijn voorganger Reinders die een echte ’burgervader’ was en geen ope ning of jubileum oversloeg tenzij door overmacht. Spros laat desgevraagd weten helemaal het doorknippen van linten niet af te wijzen, al informeert hij wel fijntjes om hoeveel linten het eigenlijk gaat. Dorps vernieuwing en ruimtelijke ordening hebben Spros’ interesse, iets waarmee hij in Boskoop vrijwel zeker minder uit de voeten zal kunnen. Spros maakt er Kerstfeest van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Wad dinxveen, zal dit jaar worden gehouden op woensdag 14 december. In ”Het Trefpunt”, aanvang 18.30 uur. Na de toespraak van Presidente M.P. Delissen-Van Os volgt een kerstmaal tijd, waarna het zangkoor onder leiding van mevrouw A. Lit een kerstcantate ten gehore zal brengen. Na de pauze zal de toneelgroep van de Nederlandse Vereniging van Huisvrou wen, afd. Alphen a/d Rijn, een toneel stuk opvoeren onder de titel ”Er zit nie mand op je te wachten”, van de beken de schrijver Manuel Straub. Het stuk belicht het probleem van ouder worden WADDINXVEEN - De Stichting Festi viteiten Zuidkade ’83 hield in verband met Sinterklaas een kleurwedstrijd voor kinderen t/m 12 jaar. Zaterdag 3 decem ber nam Sinterklaas met rijn Pieten de kleurplaten persoonlijk in ontvangst op de Overtoom. Ongeveer 150 kinderen hadden hun uiterste best gedaan om de mooiste kleurplaat in te leveren en zo mee te dingen naar een prijsje. Alle kinderen kregen van de Goedheiligman een zakje met snoepgoed uitgereikt. Het was voor de Sint een hele klus om te bepalen wie de mooiste platen hadden gemaakt, maar hier volgen dan de win naars: Marco de Bruin (2), Jan-Chris de Bas (3), Simone Hazebroek (5), Eric de Rouw (7), Cressida Jobels (9), Jan Ne ven (10) en Johnny Galjé (11). De prijsjes zijn inmiddels bij de win naars bezorgd. De winnende kleurpla ten hangen ter bezichtiging op de Over toom 27. Mevrouw Spros-Vogel is evenals haar man voornemens snel te integreren in de Boskoopse gemeenschap. In Winsum was ze actief in verschillende organisa ties, onder meer een literatuurkring. Ze is allerminst afwijzend ten aanzien van dergelijke bezigheden in haar nieuwe woonplaats. ’Ik zal het zeker proberen maar laat ik eerst maar eens kijken naar wat mogelijk is en waarmee ik affiniteit heb’, is vooralsnog haar voorzichtige stellingname. Als het koud weer is zorgen we voor soep en natuurlijk is er altijd koffie. De werkzaamheden bestaan uit het knotten van wilgen en uit het verzagen en verwerken van het vrijgekomen hout. Het voortbestaan van honderden bomen is afhankelijk van de bereidwil ligheid van zoveel mogelijk vrijwilli gers. BOSKOOP - Boskoops toekomstige burgemeester, drs. J.J. Spros heeft sa men met zijn echtgenote Joke vorige week woensdag kennisgemaakt met de Boskoopse gemeenteraad, nadat het paar eerder al eens rustig in Boskoop rondkeek. Na een urenlange autorit vanuit het noordelijk gelegen Winsum, waar beijzelde wegen die dag flinke pro blemen gaven, kreeg de pers gelegen heid voor een kennismaking. Het was niet echt een verrassing dat het echtpaar Spros zich tijdens dat gesprek zich wat op de vlakte hield. De installatie tot burgemeester van Bos koop vindt plaats op vrijdag 16 decem ber, om 16.00 uur in het gemeentehuis. Ingezetenen van Boskoop kunnen die zelfde dag met d^ nieuwe burgemeester uitvoering van onderwijsprocessen wor den vastgelegd, waarin het kader wordt aangegeven waarbinnen gewerkt moet worden en waarin de te gebruiken in strumenten worden beschreven. In de Wet op het Basisonderwijs is een aantal nieuwe vakgebieden opgenomen die aanknopingspunten bieden met be trekking tot emancipatie. Gedoeld wordt op het onderdeel sociale red zaamheid en maatschappelijke verhou dingen. Emancipatie kan expliciet aan de orde worden gesteld binnen het ken nisgebied maatschappelijke verhoudin gen. Uit een analyse van de schoolwerkplan nen van de openbare basisscholen is ge bleken dat geen afzonderlijk metho disch materiaal wordt gebruikt voor het onderdeel maatschappelijke verhou dingen, maar dat wordt verwezen naar geen probleem van: ’Die interesse werd bepaald door omstandigheden, het was in Winsum aan de orde. Hier in Bos koop zal ik me gaan oriënteren op de boomkwekerij. Ik heb al een uitnodi ging en wil me zo goed mogelijk laten voorlichten. Misschien dat ik ook met andere zaken te maken krijg, maar la ten we eerst maar eens zien wat mijn rol wordt binnen het college van B en W.’ dio visueel. Dit houdt eigenlijk in het ontwerpen en animaties en illustraties met behulp van de computer voor TV en video. Zo verlaten meisjes, landelijke gezien, het onderwijs nog vaker voortijdig en lager gekwalificeerd dan jongens en kie zen zij veelal vervolgopleidingen die in het verlengde liggen van verzorgende en/of huishoudelijke taken. Aan het LHNO nemen overwegend meisjes deel; aan het LTO voorname lijk jongens. Ook in het algemeen vormend onder wijs is het zo dat meisjes doorgaans voor vakkenpakketten kiezen die zowel voor Als één van de eerste in Nederland is hij van start gegaan in deze volkomen nieu we studierichting. De laatste jaren is hij zich gaan specialiseren in de richting au- - H fBSBKff///// Ve>,lX verkeer Nederland het vervolgonderwijs als op de arbeids markt minder mogelijkheden bieden. De beeldvorming die ook via het onder wijs wordt overgedragen moet hiervoor als een belangrijke oorzaak worden aangemerkt. Het verdient aanbeveling voorstellen te doen uitwerken met betrekking tot de vraag hoe het onderwerp emancipatie het best binnen de zeven door het basis onderwijs gebruikte methoden aan de orde kan worden gesteld. Vanzelfspre kend kunnen B. en W. ten aanzien van het bijzonder onderwijs alleen een sti mulerende rol vervullen. Ook de houding en opstelling van de leerkrachten en de leerlingbegeleiders spelen een niet te veronachtzame rol. Door hun dagelijks kontakt met leerlin gen, ouders en andere bij het onderwijs betrokkenen, hebben zij een grote in vloed op de daadwerkelijke inhoud van het onderwijs en de sfeer op de scnool. Ook van hen mag een positieve instel ling ten opzichte van emancipatie-ont- wikkeling worden verwacht, alsmede van het op een natuurlijke wijze aan de orde stellen van deze ontwikkeling in het gehele leerproces. Kijkend naar het personeelsbestand in het totale basison derwijs kan de scholing van leerkrach ten daartoe een hulpmiddel zijn. Con clusies werden er getrokken dat vrou wen in het onderwijs goed zijn verte genwoordigd, behalve op directeursni- veau; 183 onderwijsgevende, van 134 vrouwen Het creëren van een overblijfmogelijk heid tussen de middag is een uit een emancipatie-oogpunt belangrijke ver betering (het invoeren van gelijke be gin- en eindtijden van de lessen was dat ook, maar met ingang van het cursu sjaar 1988/1989 zijn deze helaas verval len). De ouders - en met name de moeders onder hen - zijn hierdoor beter in de ge legenheid beroepsmatig of anderszins aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen, dan wel zelf opleidingen te gaan volgen. Zoals in het beleidsprogramma van B. en W. is aangegeven heeft het onderwijs een essentiële functie in het bereiken van emancipatiedoelstellingen. Daar immers vindt in aanzienlijke mate de voorbereiding plaats op de toekomstige positie van mensen in de maatschappij en wordt hun belangstelling en kwalitei ten ontwikkeld. Het onderwijs heeft - algemeen gefor muleerd - een voorwaardenscheppende rol te vervullen om mensen toe te rusten tot volwaardig maatschappelijk functi oneren, zowel in economisch, sociaal en i van zelfverzorging. Opvoeding tot zelfstan- Ook de volwasseneducatie kan volgens de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan de emancipatiedoelstellin gen. Zij kan immers bijdragen aan ver groting van de maatschappelijke parti cipatie en een herverdeling van arbeid. Zij kan tevens een rol vervullen bij de heronriëntatie van vrouwen en mannen op een veranderde samenleving. Als onderdeel van de volwasseneduca tie is in deze gemeente met de basisedu- gehanteerde methoden voor bijvoor- catie van start gegaan. Deze vorm van onderwijs is erop gericht kennis en vaar digheden over te brengenm, die nood zakelijk zijn om zich in het dagelijkse le ven te handhaven en eventueel een ver volgopleiding te gaan volgen. De basiseducatie, die een regionale op zet heeft gekregen, wordt uitgevoerd door de Stichting Volwasseneducatie ’’Roosje Vos” te Gouda. Ook Wad dinxveen participeert in dat regionale verband. De lessen worden hier op dit moment in ”de Bonkelaar” gegeven. De ervaring, met deze vorm van onder wijs opgedaan, is nog pril. Sinds 1988 wordt aan drie vrouwengroe pen - voornamelijk buitenlandse - vrou wen les gegeven. In totaal worden hier plm. 30 vrouwen mee bereikt. Volgens het ontwerp-programma Basiseducatie zullen deze activiteiten in 1989 worden voortgezet. Ook het Gouwe College biedt volwasse nen de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs, in deze gemeente geconcen treerd in een dagopleiding voor HAVO en MAVO. beeld aardrijkskunde en geschiedenis. Gezien het overbelaste programma mag dit op zichzelf begrijpelijk zijn; in de analyse wordt erop aangedrongen aan te geven waar bedoelde onderwerpen aan de orde komen, op welke wijze en met welke frequentie. tijdelijke huurwoning. ’Het is niet de bedoeling lang heen en weer te gaan rijden. Als burgemeester moet je in het dorp zijn’, meent Boskoops toekom stige burgemeester. Hij heeft allerminst moeite met de in de profielschets ge stelde open houdingten aanzien van pu blic relations en voorlichting. ’Ook in Winsum had ik veel contacten met de pers. Het is tenslotte belangrijk dat het gemeentelijk beleid naar buiten wordt gebracht. De contacten waren daar pri ma, met respect voor eikaars situatie, hopenlijk kan dat hier ook’, is de wens van Spros. cultureel opzicht, als op het terrein digheid en mondigheid; ontwikkeling van «nrialp vaardiahpdpn pn nprcnnn- WADDINXVEEN - Op initiatief van de Waddinxveense Kunstkring houdt Remco van Resteren donderdagavond 15 december om acht uur in het buurt- centrum De Boog aan de C. Huijgen- slaan een lezing. De toegang is gratis. De Waddinxveense student zal de leden van de Waddinxveense Kunstkring en geintresseerden informeren over zijn studie en met dia’s inzicht geven wat het medium Computer Graphics nu precies inhoudt. Remco van Kesteren is 4e jaars student aan de Academie van Beeldende Kunst en te Rotterdam en studeert in de nieu we vakgroep Computer Graphics. i! Pagina 13 Het echtpaar Spros maakt kennis met de pers. Snel verhuizen Het echtpaar wil zich zo snel mogelijk vestigen in Boskoop. Desnoods in een p «^4^ V.ado.n»vee« Tej 01828 12620 WADDINXVEEN - De Waddinx veense rijkspolitie heeft vorige week ten onrechte gewaarschuwd tegen een vrouw, die bij een bejaarde vrouw aan het Mevr. Kuypers-Rietbergplantsoen, geïnformeerd had naar het gebruik van Eurocheques. De bejaarde vrouw was niet op de vra gen ingegaan en had later de politie in kennis gesteld van het voorval. Vanwege het gepubliceerde stukje heeft zich een vrouw bij de politie ge meld, die verklaarde bij de bewuste be woonster aan het Rietbergplantsoen aan de deur geweest te zijn. WADDINXVEEN - Het jaarlijkse Het gaat hier om een enquêtrice van een - erkend onderzoeksbureau. De vrouw S was in opdracht van het bureau bezig met het enqueteren van inwoners van Waddinxveen. De vragen hadden in derdaad betrekking op het gebruik van Eurocheques. Hoewel haar ervaring was dat slechts zeer weinig mensen haar naar een legiti matie vragen deelde zij mede dat zij in het bezit is van een door het onder- zoeksbureau afgegeven legitimatiebe- wijs. Op een daartoe gedaan verzoek toont zij altijd dit legitimatiebewijs. s In rijn algemeenheid onderschrijft de politie het vragen naar en het tonen van J legitimatiebewijzen. Niet alleen in ge- 7 mvu,,.. vallen van enquêtes maar ook bij ande- Dit gevarieerde programma zal worden re zaken zoals controleurs van gas, licht Burgemeester J.J. Spros: snel inwer ken, er is genoeg te doen. WADDINXVEEN - De jongens van J de Rowanspeltak van de Waddinxveen- j se scoutinggroep Pieter Maritz houden een open avond op vrijdag 16 decem- s ber. Deze avond is bestemd voor meisjes van 15-18 jaar die niets te doen hebben op vrijdagavond eventueel belangstelling hebben om mee te gaan draaien in een c gemengde jongerengroep. Wie eens s lekker onderuit wil gaan zitten in een vrije sfeer of zich ergens actief voor in- zetten kan vrijblijvend langs komen. De koffie staat rond 20.00 uur klaar in het gezellige clubhuis aan de Mauritslaan achter nr. 37 te Waddinxveen. S computer graphics-student Remco van Kesteren. Studieopdracht doorboorde kubus van de Waddinxveense

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 15