Vrouwenraad denkt mee over sociale veiligheid Vrouwen met een uitkering so lia Uitvloeisel van gemeentelijke emancipatienota Vrouwen- vuurwerk Klassieke muziek in Zevenhuizen cursus informatica Verbod afsteken Emancipatie beleid wordt opgezet in Waddinxveen Laatste 3.000,- St. Nicolaasactie Afgescheiden Gemeente Open dag in verbouwde consistorie Extra PvdA- vergadering over nota Emancipatie va Huisvesting 4 Met uitkering Ruimtelijke ordening Veiligheid Streekplan V rouwen Advies Commissie I I I Pagina 17 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 december 1988 De nieuwe consistorie van de Christelijk Afgescheiden Gemeente aan de Dorpstraat. Foto: Sjaak Noteboom) I de kinderen, zeker in de overgangsperi- - D.M. Eversteijn-Keus, Peuleyen 69 i WADDINXVEEN - Het is wenselijk om de herintreding van vrouwen vanuit de sociale uitkering naar werk te verge makkelijken door de ABW/RWW-re- geling zo ruim mogelijk te (blijven) in terpreteren, om voor vorming, scho ling, stages, deelname maatschappelijk verkeer geen belemmeringen op te wer pen. Dat vinden B. en W. De kosten die dergelijke activiteiten met zich meebrengen, zijn veelal niet door de uitkeringsgerechtigden op te brengen. Het is gewenst dat daarvoor de (beperkte) mogelijkheden van de so ciale zekerheidsregelingen worden ge hanteerd. Daarnaast kan het noodfonds hiervoor gehanteerd worden. In het te realiseren kinderdagverblijf dient een, nader te bepalen, aantal plaatsen gereserveerd te worden voor kinderen van éénoudergezinnen, waar van de vrouw (weer) aan het arbeids proces wil deelnemen. teneinde een zeker inkomen uit arbeid te kan een stimulerend effect hebben op de positieve van vrouwen in de bijstand. ren dus, moeten bijbrengen dat ze voor taan noodgedwongen een andere leef- in gang gezette algemene minimabeleid extra maatregelen voor te stellen, die een bijdrage kunnen leveren tot een ze kere perspectief. WADDINXVEEN - B. en W. zijn van plan in hun ruimtelijk beleid het emancipatie-aspect integraal te betrekken. De richtlijnen van het streek plan Zuid-Holland Oost op dit punt en de genoemde provinciale brochure zullen leidraad voor het beleid zijn. Aan sociale- en verkeersveiligheid wordt een hoge prioriteit gegeven. Plannen worden permanent hieraan getoetst. en streekplannen in ons beleid te be trekken. In het volkshuisvestingsbeleid is lang uitgegaan van het realiseren van wonin- combineren. Hoewel de structurele positie en de hoogte van de uitkering geen directe van ge- WADDINXVEEN - In Waddinxveen geldt een verordening gevaarlijke stof fen met vooral een aantal bepalingen aangaande vuurwerk. Vuurwerk mag uitsluitend worden afgestoken tijdens de jaarwisseling en wel tussen 23.00 en 1.30 uur. Het is verboden vuurwerk te ontsteken indien dat gevaar, schade, hinder of ƒ100,- - Mieneke Goossen, Weidezoom 88 - Erica Oosterom, Wiihelminakade 92 - Ronald van Dodewaard, Meidoorn- straat 50 - Carla Kooyman, Heggewinde 17 van vrouwen die afhankelijk zijn van een uitkering extra aandacht. Het gaat hebben wordt de herintreding bemoei- daarbij om een tweetal categoriën, te weten alleenstaande vrouwen en ƒ250 - - Mevr. v.d. Helm, Schuberthof 36 i - Stigters, Zuidkade 44 De Vrouwenraad zal worden verzocht mee te werken aan een inventarisatie ten aanzien van de ’’sociale veiligheid” in onze gemeente. Bij de beoordeling van woningbouwplannen zal een voor keur bestaan voor gevarieerde woning typen en woningen die een grote flexibi liteit van indeling hebben. B. en W. zul len de Vrouwen Advies Commissie ac tief blijven betrekken bij woningbouw plannen en zij zullen de VAC vragen hoe zij denkt over de samenstelling van haar commissie. In de afgelopen periode heeft het ge meentelijk beleid ten aanzien van die genen die afhankelijk zijn van een uit- de is. Indien de kinderen nog zorg nodig lijkt door het ontbreken van adequate de kinderopvangmogelijkheden en de éénoudergezinnen die voor het over- spanning werk en thuis goed te kunnen grote deel uit vrouwen bestaat met jon ge kinderen. In Waddinxveen zijn 26 alleenstaande vrouwen die een RWW-uitkering heb- beïnvloedingsmogelijkheid ben en zich dus volledig beschikbaar meentewege hebben is er naar onze me- moeten stellen voor de arbeidsmarkt en ning toch alle reden om naast het reeds 36 alleenstaande vrouwen die een ABW-uitkering hebben. Laatstgenoemde categorie heeft niet de voorwaarde opgelegd gekregen om een baan te zoeken, doch het staat hen uiteraard vrij om dit te doen. Van de éénoudergezinnen zijn er 85 vrouwen met 153 kinderen die een ABW-uitkering hebben en 24 vrouwen met 37 kinderen die een RWW-uitke ring hebben. Deze vrouwen staan alleen voor een groot aantal problemen. De hoogte van de uitkering betekent met name voor éénoudergezinnen dat men eigenlijk niet of nauwelijks rond kan komen. In veel gevallen gaat het om ge scheiden vrouwen. Vrouwen in een echtscheidingssituatie hebben dikwijls naast allerlei spannin gen die direct te maken hebben met de echtscheiding, ook te maken met het feit dat ze voortaan meestal alleen staan voor een taak, die voordien gedeeld kon worden. B. en W. doelen hier op de ’’ouderlijke taak”, die bovendien nog eens extra zwaar wordt, omdat dikwijls ook de kinderen veel moeite hebben met de nieuwe situatie en het feit dat meestal één van hun ouders niet meer direct bereikbaar voor hen is. Daarnaast worden bedoelde vrouwen in veel gevallen ook nog eens geconfron teerd met het probleem van de sterke inkomstendaling. Daarbij dienen we ons ervan bewust te zijn dat dit niet ’’simpel” een aanpassing voor die be wuste vrouw alleen betreft, maar zij zal gen voor gezinnen. Niet alleen grootte en financieringsvorm waren daarop af gestemd, ook de indeling van woningen was aangepast aan gezinshuishoudingen met een standaard tijds- en leefpatroon. De laatste jaren heeft de dominantie van dit patroon aan waarde ingeboet en is de behoefte aan andere huisvestings- mogelijkheden dan voor het traditione le gezin gegroeid. Andere leefvormen dienen zich aan en maken een aan hun situatie aangepaste huisvesting mani fest. Te denken valt aan andere samen levingsvormen dan het gezinaan kleine huishoudens en aan alleenstaanden. Maatschappelijke ontplooiing van indi viduen leidt tot de behoefte aan een ei gen ruimte in de woning voor studie, werk of andere activiteiten en heeft dus gevolgen voor de indeling van de wo ning. Een grotere flexibiliteit van inde ling en een grotere variatie in woningty pen, zowel voor nieuwbouw als voor woningen in vernieuwingsgebieden, wordt meer en meer van belang. Het ruimtelijk ordeningsbeleid is in de periode van na de tweede wereldoorlog tot in de jaren zeventig gekenmerkt door de filosofie van scheiding van func ties. Woon-, werk en recreatievoorzie ningen werden gescheiden van elkaar gerealiseerd en door een verkeerswe gennet met elkaar verbondei). Het overloopbeleid en de bouw van groeis teden hebben dit proces van functie scheiding nog versterkt. Deze scheiding was gebaseerd op het traditionele gezinsdenken. Het uit el kaar leggen van woon- en werkgebieden heeft tot een scheiding van de openbare en de privésfeer geleid en daarmee tot ’’afpaling” van de werelden waarin mannen en vrouwen hun verantwoorde lijkheden hebben. De woning en de woonomgeving is in die filosofie de plek voor de vrouw in haar rol van huisvrouw en/of moeder; de werkomgeving die van de man in zijn rol van kostwinner. Aldus werd door het ruimtelijk beleid de traditionele positie van mannen en vrouwen bevestigd en in zekere zin ook in stand gehouden. Vanuit de doelstel lingen van het emancipatiebeleid, ge richt op gelijke kansen en mogelijkhe den van vrouwen én mannen, is de scheidingsfilosofie niet langer te verde digen. Het beleid moet er integendeel op gericht zijn de woon-, werk- en re creatievoorzieningen waar mogelijk te integreren. Op deze wijze kan ruimtelijke ordening voorwaarden scheppen, die iedereen voldoende mogelijkheden bieden om een zelfstandig bestaan te leiden, om zich te ontplooien en dus zowel betaalde als onbetaalde activiteiten te verrich ten; kortom: om de maatschappelijke participatie te bevorderen. Concreet kan een en ander worden ge realiseerd door: - een goed voorzieningenniveau in de woon- en werkomgeving waardoor het combineren van werk en activiteiten en het voeren van een huishouding verge makkelijkt wordt; - een beter afstemmen van wonen en werkgelegenheid; - een betere bereikbaarheid, ook met openbaar vervoer, van werkgelegen heid en voorzieningen. In de vierde Nota Ruimtelijke Orde ning wordt nog een nieuw element toe gevoegd. Door veranderingen, veroor zaakt door individualisering, zelfont plooiing en toenemende emancipatie, zullen mensen zelfstandiger gaan functi oneren en trachten zelf hun weg te zoe ken in de maatschappij. ”De toenemen de verscheidenheid aan wensen heeft tot gevolg dat het gedrag van mensen minder voorspelbaar is. De samenstel ling van de bevolking op zichzelf geeft steeds minder aanknopingspunten. De ’’leefstijl” van de mensen, bepaald door het samenspel van inkomen, tijds besteding en, in mindere mate, leeftijd geeft waardevolle aanvullende informa tie. Deze aspecten zullen in hun onder linge samenhang in sterke mate het ge bruik van de ruimte inkleuren”. De vraag is of deze te verwachten ont wikkeling op zichzelf als wenselijk moet worden beschouwd. De sociale onge lijkheid kan daardoor nog groter en zichtbaarder worden. WADDINXVEEN - Al gedurende enige jaren wordt in het Waddinx- veense gemeentelijke beleid aan dacht gegeven aan het emancipa- tie-vraagstuk en zijn op dat gebied diverse initiatieven tot ontwikke ling gebracht. Zo worden op grond van de Tijde lijke Rijksbijdrageregeling tot sti mulering van Emancipatiewerk jaarlijks programma’s opgesteld en subsidies toegekend, spelen eman- cipatie-aspecten een rol in het pers oneels- en werkgelegenheidsbeleid en is met gemeentelijke steun een vrouwentrefcentrum tot stand ge komen. Niettemin bestaat de behoefte aan het formuleren van een totaalbe leid en vragen onderdelen van het gemeentelijk beleid om een nadere uitwerking. De decentralisatie van het emancipatiewerk als onderdeel van de decentralisatie van het wel zijnsbeleid is een extra reden om tot een beleidsvisie te komen. De term emancipatiebeleid vraagt om enige verduidelijking. In de Ne derlandse samenleving wordt het begrip emancipatie vooral gebruikt in relatie tot de maatschappelijke positie van ’’minderheidsgroepen” (Etnische groepen, jongeren, ou deren, gehandicapten, homosexu- elen) en de positie die mannen en vrouwen ten opzichte van elkaar hebben in het maatschappelijke le ven. In de door de gemeente gemaakte emancipatie-nota staat in het bij zonder de beleidsontwikkeling op het gebied van de man/vrouw emancipatie centraal, waarbij ge zien de bestaande ongelijkheid, de aandacht met name is gericht op de positie van de vrouw. Ook in het beleidsprogramma voor de raadsperiode 1986-1990 is het publiceren van een Nota Emanci patiebeleid in het vooruitzicht ge steld. Het lokale beleid - zo is daar opgemerkt - zal in hoofdlijnen kun nen aansluiten bij de beleidsvisie welke is aangegeven in het door de rijksoverheid gepresenteerde Be leidsplan Emancipatie. Daarin wordt emancipatie niet lan ger meer gedefinieerd als het pro bleem van een achtergestelde groep. Het gaat er niet zozeer om dat vrouwen een achterstand heb ben in te halen; veeleer is het van belang te bereiken dat het verschil tussen de seksen als element in de. - maatschappelijke organisatie niet langer tot effect heeft dat systema» tische feitelijke mogelijkheden - voor de ene groep kleiner zijn voor de andere. Uitgangspunt is de fundumentele - gelijkwaardigheid van mannen en - vrouwen, waarbij als belangrijkste taak wordt geformuleerd om onge- rechtvaardigde verschillen in kan sen en behandeling weg te nemen.' Doelstelling van het emancipatie beleid is - aldus de regering - het be vorderen van de ontwikkeling van de huidige maatschappij, waarin het sekseverschil nog in zo grote mate is geïnstitutionaliseerd, naar een pluriforme maatschappij, waarin ieder - ongeacht sekse of burgerlijke staat - de mogelijkheid heeft een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkhe den kunnen realiseren. Van deze centrale beleidsdoelstel ling worden de volgende drie sub doelstellingen afgeleid: - het verzekeren van gelijke rech ten van vrouwen en mannen; - het bereiken van stukturele ver anderingen, waardoor seksever schil niet langer één van de pijlers van de maatschappelijke organisa tie vormt; - het doorbreken van beeldvor ming in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hoewel deze doelstellijg en de daarvan afgeleide subdoelstellin gen in belangrijke mate door lande lijke wet- en regelgeving zullen moeten worden gerealiseerd, kun nen zij in grote lijnen ook uitgangs punt zijn voor het lokaal te voeren emancipatiebeleid. Dit beleid zal er dan in het bijzon der op moeten zijn gericht een gun stig lokaal klimaat te scheppen, al gemene voorwaarden aan te geven en faciliteiten te creëren en op on derdelen een op emancipatie ge richte sturing te bevorderen. In de opinie van B. en W. dient de emancipatie-invalshoek een inte» graal aspect te zijn van het beleid op de afzonderlijke beleidsterrein nen. Vanzelfsprekend is er een ze kere coördinatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, gewenst. De afzon derlijke beleidssectoren zijn echter aanspreekbaar voor het totaalbe leid, inclusief emancipatie-aspec- ten. Voor bevordering van maatschappelij ke participatie is de bereikbaarheid van voorzieningen en hun onderlinge af stand van belang. Dit geldt niet alleen voor het woon-werkverkeer, maar ook voor lokaties als scholen en kinderop vang (waar kinderen gebracht en ge haald moeten worden) en voor winkel en recreatie-voorzieningen. De bereikbaarheid van een voorziening wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezige vervoersmogelijkheden. Vrouwen zijn voor hun verplaatsing grotendeels aangewezen op openbaar vervoer, op fiets of bromfiets en de looproutes. Ook echter in huishoudens, waar betaald of onbetaald werk wordt gedeeld, zullen naast de auto ook de an der de andere middelen van vervoer worden gebruikt. Het spreekt vanzelf dat de verkeersvei ligheid een belangrijk aspekt van de verplaatsingsproblematiek vormt, niet alleen voor het autoverkeer, maar met name voor voetgangers en fietsers. In Waddinxveen vinden thans diverse verkeersonderzoeken plaats, waarin aan veiligheidsaspecten veel aandacht zal worden gegeven. Niet alleen de ver keersveiligheid is van belang, ook de so ciale veiligheid speelt in dit verband een rol. Juist waar vrouwen veelal als fietser of voetganger aan het verkeer deelne men moet hier in deze nota op gewezen worden. Ruimtelijke situaties kunnen objectief of feitelijk sociaal onveilig zijn, zij kun nen echter ook subjectief, dus op grond van ervaring, als zodanig worden be leefd. Doorgaans heeft sociale veiligheid te maken met zaken als de aard van de be bouwing of het ontbreken daarvan; de intensiteit van de verkeersstromen; de aanleg en inrichting van het openbare groen en de aanwezigheid van openbare verlichting of het ontbreken daarvan. Ook de situering van brievenbussen, openbare telefooncellen en halteplaat sen voor het openbaar vervoer zijn hier op van invloed. Met betrekking tot groenvoorzieningen en de openbare verlichting heeft de (ob jectieve) sociale veiligheid onze aan dacht. Bij vervanging of vernieuwing wordt hiermee terdege rekening gehou den. Met de als subjectief onveilig erva ren plaatsen en routes is het anders ge steld. B. en W. zullen de Vrouwenraad ver zoeken of zij een een inventarisatie wil len maken van plannen en situaties die vanwege de sociale veiligheid aandacht behoeven. WADDINXVEEN - Volgende week dinsdagavond 13 december houdt de P. v.d. A.-afdeling Waddinxveen een ex tra openbare ledenvergadering, waarin de bespreking van de onlangs versche nen gemeentelijke emancipatie-nota centraal zal staan. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in buurtcentrum de Boog aan de C. Huijgenslaan. Ook niet- leden zijn tijdens deze openbare leden bijeenkomst van harte welkom. Een exemplaar van de nota is te verkrijgen bij het secretariaat van de PvdA, Marga Klompéhoeve 73, telefoon 16108. In het gemeentehuis heeft de gemeente- lijke commissie voor welzijnszaken al een eerste informatieve gedachtenwis seling over de Nota Gemeentelijk 1 Emancipatiebeleid gehouden. Begin volgend jaar is een hoorzitting voorzien over dit stuk dat in februari in de ge meenteraad aan de orde zou kunnen ko men. - A. Sleeuwenhoek, Linzenakker 3 - Mariska vanNoort, Tuinbouwweg22 i - J. Sanner, Floriserf 2 - Erica Oosterom, Wiihelminakade 92 - F.J. van Wijnsberge, Ringvaartsingel i 42 i - E. van Berkel, Jacob Catslaan 9 - T. v.d. Vlist, Dorpsweg 20, Reeuwijk I - S R. Monster-Piris, Alpherwetering I 86 - J..C. Zandvliet-Smit, Machtelderf 5 - N.J. Oudijk-v.d. Spek, Middelweg 3, i Moerkapelle - D.M. Eversteijn-Keus, Peuleyen 69 Mevr, van Berkel, Noordeinde 46A L - J. Hoogeweg, Molenring 187 Jane Auad, Pr. Beatrixlaan 50 - J. Ydema, Groensvoorde 102 - K. Conneman, Peuleyen 208 De prijzen van de Sint Nicolaasactie 1988 kunnen worden afgehaald bij de penningmeester van de afdeling Wad dinxveen van het KNOV, Wim Rip, i Dorpstraat 48, Waddinxveen. Voor het afhalen van de prijzen is een legitimatie verplicht. In een gemeentelijk ruimtelijk beleid zijn voor wat betreft de emancipatie- aspecten de volgende richtlijnen uit het Streekplan Zuid-Holland Oost van be lang, te weten: - ”Er dient gestreefd te worden naar meer flexibiliteit en een bewuste ruim telijke menging van functies, niet alleen in centrumgebieden, maar, waar moge lijk, eveneens in de woongebieden. Er is aandacht nodig voor de ruimtelijke aspecten van stads- en dorpsvernieu wing, alsmede voor toekomstgericht stedelijk beheer. - De inrichting van het stads- en dorps- gebied dient zodanig te worden vormge geven, dat een goede bereikbaarheid van activiteiten en een goede kwaliteit van de omgeving verzekerd zijn. In dit verband zijn hoge dichtheden rondom knooppunten van openbaar vervoer ge wenst. - Gemeenten dienen in hun plannen ruimtelijke voorwaarden te scheppen die het emancipatieproces bevorderen. Belangrijk is in dit verband, naast men ging en bereikbaarheid van activiteiten, een zorgvuldige situering van voorzie ningen en werkgelegenheid, alsmede aandacht voor sociale veiligheid”. In de commissie Ruimtelijke Ordening hebben B. en W. reeds toegezegd ook de aanbevelingen uit genoemde brochu re emancipatie, bestemmingsplannen WADDINXVEEN - In het buurtcen trum De Bonkelaar aan de Beukenhof wordt maandag 19 en dinsdag 20 decem ber begonnen met een nieuwe cursus in formatica voor vrouwen zonder werk. De cursus duurt 20 weken, waarbij één ochtend per week van 9-12 uur les wordt gegeven (zowel op de maandag als dinsdag), is voor 12 personen per cursus, dus voor 2 cursussen in totaal 24 personen, kost 70,- per deelneemster t.b.v. de aanschaf van een instructie boek en vraagt als vooropleiding mini maal LBO niveau. Voor langdurig werkloze vrouwen en herintredende vrouwen organiseert de gemeente in samenwerking met de Stichting Informatica Midden-Holland (SIOM) deze twee informaticacursus sen. Doel van deze cursussen is enerzijds om de ’’angst” voor computer weg te ne men, anderzijds om de mogelijkheid tot het verkrijgen van een administratieve baan te vergroten. Belangstellenden worden verzocht om zich zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch aan te melden bij mevrouw B. de Fretes, af deling Algemene Zaken, gemeentehuis Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen, telefoon 14433, toestel 125. dat in ieder geval verboden is vuurwerk af te steken op trappen en galerijen, in portieken, gangen, passages en wach truimten van het openbaar vervoer, in trein en bus, op plaatsen waar veel men sen bij elkaar zijn op straat en op punten die door de burgemeester kunnen wor den aangewezen. Vuurwerk mag alleen op 29 en 30 de cember worden verkocht en alleen aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Deze bepalingen betreffen overigens niet het onschuldige vuurwerk als klappertjes e.d. De politie zal verbaliserend tegen over tredingen optreden. Overtreding van de bepalingen van de verdordening kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste 500,-. B. en W. beraden zich om voor gezin nen (waaronder éénoudergezinnen) die een minimuminkomen hebben en kin deren in het voortgezet onderwijs een extra financiële tegemoetkoming te ver strekken, een en ander zoals genoemd in de begrotingstoelichting 1989. Een actiever beleid ten aanzien van de voorlichting aan bijstandscliënten en in het bijzonder aan vrouwen in de bijs- ook haar andere gezinsleden, de kinde- tand wordt gevoerd, met name over de J -- J - mogelijkheden die de ABW kan bie den, bijvoorbeeld de bepalingen met wijze moeten volgen en heus dit is niet betrekking tot buitengewone verwer vingskosten, zoals de kosten van kin- WADDINXVEEN - De St. Nicolaas actie 1988 van de middenstandsvereni- ging Waddinxveen zit er op. De derde en laatste trekking was dinsdagavond in Partyhome. Het prijzenpakket was op nieuw 3.000,-. De prijswinnaars zijn: ƒ500 - - Miebeth Pruymboom, Schielandweg 18 slechts een ander bestedingspatroon. Een en ander vergt vaak grote inspan- deropvang of te maken extra reiskosten ningen en spanningen voor de vrouw én cir.dc zzr. zeker ktke~.es zit arbeid de kinderen, zeker in de overgangsperi- verwerven. Dergelijke informatie ode direct na de feitelijke scheiding. De wens om de kinderen zo goed moge lijk te laten deelnemen aan school en andere activiteiten betekent in de mees te gevallen dat de eigen belangen van de vrouw niet goed tot hun recht komen. Voor beide categoriën vrouwen geldt dat herintreding in het arbeidsproces niet eenvoudig is, doordat men gedu- kering zich gericht op verschillende rende langere tijd niet aan het arbeids- maatregelen. proces heeft deelgenomen en de oplei- In een aantal opzichten vraagt de positie ding niet adequaat meer of onvoldoen- Al geruime tijd functioneert in deze ge meente de Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw (VAC). Zij stelt zich ten doel: ’’namens en met de woon consument gesprekspartner te zijn van opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoer ders, zowel tijdens de voorbereiding als gedurende de bouw c.q. vernieuwbouw van woningen en de relatie van de woonomgeving”. De VAC is als zoda nig dus een belangenbehartigende woonconsumentenorganisatie, die zo wel gevraagd als ongevraagd advies kan uitbrengen over met name bouwplan nen voor woningen. De ervaringen, die met deze organisatie zijn opgedaan, zijn positief. De VAC wordt door de gemeente ge subsidieerd. De VAC wordt betrokken bij de ontwikkeling van de woningbouw in Zuidplas. Uit emancipatie-oogpunt zou het wen selijk zijn ook mannen in de (V)(M) Advies Commissie voor de woning bouw op te nemen. Daar staat tegen over dat in de bouwwereld de mannen een overheersende rol spelen, waard oor enig ’’tegengas” geen kwaad kan. B. en W. stellen het op prijs de visie van de VAC hieronmtrent te vernemen. ZEVENHUIZEN - De Culturele Com missie Zeven Muzen in Zevenhuizen houdt op zaterdagavond 10 december om half acht een concert met klassieke kamermuziek. Het Vocaal Ensemble Pijnacker en het Gitaarduo A Capella zullen dan een zeer gevarieerd pro gramma verzorgen in de Remonstrantse Kerk, Dorpsstraat 139 te Zevenhuizen. Toegang 10,-, leden van de Zeven Mu zen 7,50. Jongeren t/m 16 jaar gratis. Het Vocaal Ensemble Pijnacker bestaat sinds 1984 en heeft zich ten doel gesteld vocale muziek vanaf 1400 tot heden uit te voeren, zowel a capella als met bege leiding. Het ensemble heeft een maximale be zetting van 7 sopranen, 7 alten, 7 teno ren en 7 bassen. Het kamerkoor staat onder leiding van Harry Over. Hij be haalde in 1982 zijn diploma koordirectie aan het Twents Conservatorium, waar hij studeerde bij Kees Stolwijk. Daarnaast studeerde hij schoolmuziek. Hij is dirigent van drie koren en geeft les in het voortgezet onderwijs. Op het pro gramma staan werken van o.a. Debus sy, Mendelssohn en Sullivan. Het Gitaarduo A Capello wordt ge- overlast kan veroorzaken. Dit houdt in vormd door Clasien Langenberg en Louis Daniels. Zij spelen al geruime tijd samen, maar in februari van dit jaar be sloten zij een vast gitaarduo te vormen. Clasien Langenberg ontving haar oplei ding bij Antonio Pereira Arias aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Naast de gitaar bespeelt zij ook de luit. Momenteel is zij verbonden als docente aan de Capelse Muziekschool. Louis Daniëls studeerde eveneens gi taar aan het Koninklijk Conservatori um te Den Haag. Naast de klassieke muziek speelt hij ook graag lichte mu ziek. In dit verband maakt hij regelmatig ra- dio-opnames. Hij is als docent verbon den aan de Rotterdamse Muziekschool. Het programma bevat werken van Bach, Carulli, Sor en anderen. Ds. N. van der Want. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De consistorie van het kerkgebouw van de Christelijk Af- 1 gescheiden Gemeente aan de Dorp- straat is vernieuwd en uitgebreid. Dat werd gevierd met een open dag en een verkoping. Zaterdagmiddag was het een komen en gaan van mensen die I de nieuwbouw wilden bekijken en za ken wilde doen op de verkoping. Ds. N. van der Want was steeds aanwe- zig om toelichting te geven en met de mensen te praten. Hij legde uit wat er gebeurd was en gaf informatie over het kerkgenootschap aan de Dorpstraat. 4a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 19