KERSTBOMEN 1 TE KOOP gemeente GW Winnaars kleurwedstrijd UW BETERE DICHT-BIJ-HUIS-DEAIER 29.90 DANSAVOND P. KALKMAN Vrouwen bij buitendienst „Reeuwijk Omstreken” EEHEH ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid C.D. VAN DB-1 Nieuwsblad Onafhankelijk GEMEENTE B BOSKOOP HAR WA" HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN AUTO VAN DE WEEK FORD ESCORT 1100 ”BRA VO”- LICHTBLAUW 50.000Km. VANf 12.750- VOOR f 12.250,- DIVERSE ARTIESTEN Zondag 11 december Maatregelen Voornemens Arbeid ZweihnachtstollenS TULBANDEN KERSTKRANSEN w-i INSTALLATIE BURGEMEESTER >1 Tussen 12-23 december zijn wij iedere maandag- t/m vrijdagavond geopend tot 21.00 uur. F tapijt gordijnen h vinyl zonwering Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 WADDINXVEEN - Bij de gemeente Waddinxveen werken 171 mensen, exclusief onderwijs en brandweer. Hiertoe behoren 73 mannen en 27 pro cent vrouwen. LET OP: VERLICHT EN OVERDEKT WINKELEN, NU OOK BIJ DE KERSTBOMEN! in verschillende maten en soorten, met of zonder kluit Voor de kinderen een klein boompje cadeau (zolang de voorraad strekt) PLANKIER 22 BOSKOOP TELEFOON 01727-12110. 4e Stationsstraat 464 2719 RB Zoetermeer Telefoon 079- 164141 drempels weg PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 Woensdag 7 december 1988 IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR BOEZEMLAAN 23A - BOSKOOP HOOGSTE DAGKOERS! BOON EDELMETAAL BV EEN GREEP UIT ONZE OCCASION-COLLECTIE: FORDSIËRRA 1.6, Blauw-metallic1985 OPEL REKORD Caravan 2.0 S1984 OPEL KADETT Caravan 1.6 S, 3-deurs 1985 FORD ESCORT 1300 ’'Laser"1985 VW GOLF, div. accesoires, Signaalrood 1987 OpelKADETT Caravan, L.P.G., onderbouw 1986 AUD1100 CD, div. accesoires, w.o. A.B.S. 1985 MERCEDES 307 D, als nieuw1983 VAN DER L.OO VERZEKERINGEN DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS J kNIEUWENHUIJZEN VISSER VAN GERT NET IETS X-/A- BETER. inG^1 X eekblad voor v addinxveen W’veens bedrijfsleven Uit de werkloosheidscijfers naar ’’oplei- DANSSCHOLEN goede zaak wanneer vrouwen die willen Boskoop, 7 december 1988. 4 AUTORIJSCHOOL j Vogellaan 22, Boskoop. Tel. 01727-13715 Burgemeester en wethouders delen mede dat de nieuwe burgemeester, de heer drs. J.J. Spros op vrijdag 16 december 1988 in een buitengewone raadsvergadering als zodanig zal worden geïnstalleerd. Op die dag is er van 20.30 tot 22.00 uur in de raadszaal voor de burgerij gelegenheid om met de burgemeester en zijn gezin kennis te maken. Burgemeester en wethouders nodigen de inwoners van de gemeente en vertegenwoordi gers van plaatselijke verenigingen, organisaties, bedrijven en instellingen uit van deze gelegenheid gebruik te maken. reau, omdat dan pas een goed beeld van de werkelijke situatie gegeven kan wor den”, aldus B. en W. Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Een ander onderwerp, dat zeker aan dacht verdient, is het volgende. In het beleidsplan emancipatie is voorzien dat voor de nieuwe generatie, die zich in 1990 op de arbeidsmarkt meldt, het so ciale zekerheidsstelsel geïndividuali seerd zal worden. Dit betekent in feite een plicht tot ar beid voor zowel mannen als vrouwen. Hoewel het te verwachten valt dat de rijksoverheid een actief voorlichtings beleid zal voeren, is het gewenst ook op gemeentelijk niveau extra aandacht aan deze materie te besteden door deze nieuwe ”1990 generatie op een aan spreekbare wijze voorlichting te geven. Maximaal rendement; van Uw fiscaal aftrekbare koopsompolis AUTOVERKOOP EN -LEASING schoolgaande kinderen onvoldoende. De voorgestelde zien van kinderopvang zijn voor het ei- BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOSKOOP de secretaris, de burgemeester, K. Dunnink. D. A. M. van Ooi-Houtman, l.b. Wij willen dan ook plaatsen beschik baar hebben voor de opvang van kinde ren van ons eigen personeel. Wij zullen de behoefte nader onderzoeken. Van zelfsprekend zal ook een ’’eigen bijdra ge” moeten worden betaald, aldus B. en W. Een andere voorziening, die uit emanci- patie-oogpunt van belang is, betreft de van (onbetaald) ouder- De volgende beleidsmaatregelen staan Ben Wvoor, voortbouwend op eerder genomen maatregelen. - Het onderzoeken van de reële werk gelegenheid en (verborgen) werkloos heid onder vrouwen, in samenwerking met GAB, Vrouwen Werkwinkel een gerichte informatiecampagne ontwik kelen over de arbeidsmogelijkheden van vrouwen. - In het acquisitiebeleid ten aanzien van bedrijven, kantoren, instellingen, bijzondere aandacht schenken aan sec toren waar veel vrouwen werkzaam zijn. - Het plaatselijk bedrijfsleven vragen bij het wervingsbeleid extra Sandacht aan de werving van vrouwen te beste den, met name in die sectoren waar een len B. en W. na gebleken behoefte plaatsen reserveren voor kinderen van ambtenaren. Zij gaan vooralsnog uit steem is echter voor vrouwen met jonge Van 2 volledige plaatsen dinxveen, die te kennen geven moeilijk mannelijke werknemers te kunnen krij gen. Het verdient aanbeveling werkge vers te wijzen op de in mei 1988 van kracht geworden Stimuleringsregeling Positieve Actie voor Vrouwen, welke subsidiemogelijkheden geeft voor acti viteiten op dit terrein. Ook gemeente en gesubsidieerde instellingen kunnen hier gebruik van maken. Op korte termijn wordt gestreefd bij de buitendienst Openbare Werken een aantal vrouwen aan te stellen ter vervul ling van vrijkomende vacatures. De Voor uw gouden sieraden, zilver, briljant, tandgoud en sloopgoud Mooie sieraden, speciale prijs. Ook voor antiek, kristal en reparaties van sieraden en klokken. Elke vrijdag van 13.00-17.00 uur in "Het Trefpunt”, Stationsstraat 18, Waddinxveen. Inl.: 01823-6700/2050. Legitimatie verplicht. den nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Het feit dat de lokale economie voor vrouwen niet veel perspectief biedt, houdt naar onze mening in dat, indien er zich keuzemogelijkheden voordoen, de acquisitie gericht zal moeten zijn op sectoren waar relatief veel vrouwen werkzaam zijn. Uit emancipatie-oogpunt zou men daar tegen in kunnen brengen dat dit ’’rolbe- vestigend” kan werken. Immers, vrou wen moeten in alle sectoren en beroe pen werkzaam kunnen zijn. De realiteit is echter, dat dit een langdurig proces is, terwijl vrouwen juist nu behoefte heb ben aan voldoende betaalde arbeid. Het verdient echter wel aanbeveling het bedrijfsleven en vrouwen te overtuigen dat vrouwen al dan niet na scholing in zetbaar kunnen zijn in nu traditionele ’’mannensectoren” en ’’mannenbroe- pen”. Dit kan op korte termijn ook soulaas bieden in bepaalde bedrijven in Wad- k. G.T. UrtDeiferse - Heneqouwefweq 76 - Waddinxveen J is, vergeleken met de landelijke cijfers, J1”1- 1 ZO/ XT7~ ,4 COT\ ten opzichte van 14% landelijk, blijkt beroepsopleiding). Daarentegen is er een sterke daling onder vrouwen met een LBO/LEAO-opleiding. Bij het pro grammeren van scholingsactiviteiten dient hiermee rekening gehouden te worden. Oostpolderweg 13; Sandra Speetjens (6), Amalia van Solmsstraat 36; Caro- liene van Es (5), Stationsstraat 7; Su zanne de Redelijkheid (5), Tweede Blokseg 38; Annemieke van der Eijk (4), Piasweg 30a en Chantal de Koning (4), Sweelinckhof 8. In het ’’beleidsplan emancipatie” van de rijksoverheid wordt gesteld dat ’’voorwaarde voor de realisering van de hoofddoelstelling van het emancipatie- belemmering zijn. ”Wij vinden het een beleid op het terrein van arbeid en inko- men, de mogelijkheid van algemene werken zich melden bij het Arbeidsbu- deelname van in principe ieder volwas sen individu aan de betaalde arbeid, is het beschikken over voldoende (betaal de) werkgelegenheid”. Deze visie on derschrijft Waddinxveen. Op gemeentelijk niveau betekent dit dat het beleid enerzijds gericht zal zijn op bevordering van werkgelegenheid voor vrouwen en anderzijds een actief beleid, gericht op de bestrijding van werkloosheid van vrouwen. Het ontbreekt op dit moment aan ade quate recente gegevens over de werkge legenheid van vrouwen in Waddinx veen. De onlangs gehouden enquete onder het bedrijfsleven zal daar meer inzicht in kunnen geven. De eerste cij fers wijzen echter op het verwachte beeld dat de Waddinxveense lokale economie voor vrouwen niet veel per spectief biedt: 41% van de werkgele genheid in Waddinxveen is afkomstig van de industrie en bouwnijverheid. Dit zijn sectoren waarin vrouwen tot op he- WADDINXVEEN - Een aantal namen stond vorige week al in het Weekblad voor Waddinxveen, deze keer de volle dige lijst van prijswinnaars van de door de middenstandsvereniging Waddinx veen gehouden kleurwedstrijd ter gele genheid van Sint Nicolaas. De prijzen haalden de jongelui vorige week op bij sterke ondervertegenwoordiging be staat. Bedrijven wijzen op subsidiemo gelijkheden. - In het scholingsbeleid voorrang be steden aan projecten vrouwen, bijvoor beeld het in januari 1989 te starten TIM- project. Een en ander in goede samen hang met het ISP-project. - Op goede wijze voorlichting geven over de gevolgen van de individualise ring in de sociale zekerheid voor jon gens en meisjes die zich in 1990 op de ar beidsmarkt melden. Een en ander in nauw overleg met het onderwijs. - Het bevorderen van voldoende kin- deropvangmogelijkheden om de ar beidsparticipatie van vrouwen mogelijk te maken. Heemskerk BV aan de Dorpstraat. Dit zijn de prijswinnaars: Inge Knol (10), Oostpolderweg 13; Paul van der Graaf (10), Fortunalaan 26; Monique Versluis (9), Schuberthof 61; Anna v.d. Plicht (2), Eksterdreef 6; Govert van Zandwijk (7), Peuleyen 59; Erik Dros (7), Lijsterbesstraat 50; Eina Knol (6), biedt vrouwen te weinig WADDINXVEEN - Binnen de gemeentelijke mogelijkheden zal het col lege van B. en W. intensiever doorgaan met het treffen van beleidsmaat regelen om de achterstandspositie van vrouwen zoveel mogelijk weg te werken. Vanzelfsprekend moet dit gezien worden in samenhang met be leidsmaatregelen in andere sectoren (bijvoorbeeld onderwijs, kinderop vang). Er zijn sectoren waar vrouwen in het ge heel afwezig zijn, te weten de buiten- De voorgestelde maatregelen ten aan- dienst van Openbare Werken. Het aan- zien van kinderopvang zijn voor het ei- tal mensen dat in deeltijd werkte is 28 gen personeel ook van belang. (16%), waarvan 26 vrouwen. Gebleken is dat vrouwen bij de gemeente sterk zijn ondervertegenwoordigd in de hoge re schalen en derhalve in de hogere functies. Waddinxveen heeft geen en kele vrouwelijke afdelingschef, doch wel drie vrouwelijke sectiechefs. In de afgelopen jaren hebben B. en W. in hun wervingsbeleid extra aandacht besteed aan deze achterstand, hetgeen mogelijkheid ook blijkt uit de advertentietekst die schapsverlof en calamiteiten”verlof wordt gebruikt. Een verandering ten (bijvoorbeeld kinderen die ziek worden goede is zeker ook de laatste jaren zicht- en opvang nodig hebben). De regering baar. heeft over het ouderschapsverlof recen- Op een aantal belangrijke beleidsfunc- telijk een wetsontwerp ingediend, ties zijn vrouwen benoemd. Het is ech ter gebleken dat binnen bepaalde on derdelen van de organisatie er weer standen overwonnen moeten worden om vrouwen te benoemen. Dit is na tuurlijk geen specifiek Waddinxveens probleem; het betekent wel dat het be leidsinstrumentarium om tot een gelijk- werving wordt nadrukkelijk daarop ge waardige positie van vrouwen te komen richt. verder geïntensiveerd zal moeten wor den. Essentieel blijft, vanzelfsprekend dat kwaliteit van personeel een 1 criterium blijft en niet ondergeschikt mag worden aan de emancipatiedoel- j Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B. V.Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 44e Jaargang - No. 2109 door mannen bezette functies. Naast het wervingsbeleid is het tevens wense lijk om na te gaan welke maatregelen er gehandhaafd, binnen de organisatie zelf nodig zijn om De Gemeente zal nadere studie verrich- het werken voor vrouwen aantrekkelij- ten naar de diverse varianten van ouder- ker te maken. schapsverlof. Bij de realisering van een Het huidige systeem van variabele kinderdagverblijf in Waddinxveen zul- werktijden geeft mannen en vrouwen meer vrijheid om werk en andere ’’ver plichtingen” te combineren. Dit sy- ECHT JE PROEFT f' Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354~^b Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen L Statensingel 115-Gouda J X.Tel. 01820-15132 Bij de vrijwillige brandweer zal even- eens op korte termijn gestreefd worderl enkele vrouwen te benoemen. De wer- belangrijk vingsprocedure is inmiddels gestart. B. en W. stellen zich tot doel het aantal vrouwen in leidinggevende en hogere stelling. B. en W. zijn ervan overtuigd functies op middellange termijn te ver- dat met het kwaliteits- en emancipatie- groten. Uiteraard met inachtname van criterium als uitgangspunt er verande- Ons beleid ten aanzien van andere ach- ringen in ons personeelsbestand moge- terstandsgroepen zal bij vrijkomende lijk zijn, die de positie van vrouwen zal vacatures in eerste instantie de externe versterken. werving gericht worden op vrouwen. Deze veranderingen hebben zich de Alleen indien blijkt dat de functie niet laatste jaren ook voltrokken. De laatste Op kwalitatief verantwoorde wijze kan 2 a 3 jaar zijn circa 10 vrouwen benoemd worden vervuld komen ook mannen in in nieuwe functies, dan wel in voorheen aanmerking. Uit een oogpunt van in- j-i-•;-« xt™* tern loopbaanbeleid zal bij interne wer ving de bestaande procedure worden Hoewel het ’’gemiddelde” werkloos- Uit de werkloosheidscijfers naar’’oplei- heidspercentage in Waddinxveen laag dingsniveau” valt op de sterke stijging van vrouwen met een MAVO/HAVO/ namelijk plm. 6% Waddinxveen (582) VWO-opleiding (zonder voortgezette uit de cijfers en de vergelijking tussen mannen (286) en vrouwen (276), duide lijk dat de werkloosheid onder vrouwen een extra beleidsinspanning rechtvaar digt. Daarbij komt nog dat er een categorie vrouwen is, die niet in de statistieken voorkomt, maar wel zal willen werken indien er voldoende geschikte werkge legenheid is. Daarnaast kan het ontbreken van ade quate kinderopvangvoorzieningen een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1