GEMEENTE WADDINXVEEN gemotiveerd om er iets mee te doen Gouwe Sanghers enthousiast na Hongaars festival ’We hebben enorm veel geleerd, ook ERTW-RADIQS ■GEVONDEN! ^VERLOREN! gg Geldboetes voor twee radiopiraten Kerstmiddagen van WH in het AF-centrum 1 wjjji iw MILIEUKLACHTEN KAMERMUZIEKCONCER T EXPOSITIE RECREA TIESCHAP BOSPARK SPREEKUREN CURSUS INFORM A TIC A BOUWVERGUNNINGEN Degradatie ZTTC GLAS IN DE GLASBAK Gevonden Verloren AFSTEKEN VUURWERK TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN VER GADERINGEN I Pagina 3 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 december 1988 01820-16066 010-362244 Noordkade bij 102-104 Woubrechterf35 Amalia van Solmsstraat 34 duur aantal deelneemsters eigen bijdrage vooropleiding ZATERDAG 10 DECEMBER 1988 door Cees Bakker ZONDAG 11 DECEMBER 1988 Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen i 5 -programma- Bloemendaalseweg 14c en achter 14a TIPS VAN MAX MILIEU: Voor langdurig werkloze vrouwen en herintredende vrouwen orga niseert de gemeente in samenwerking met de Stichting Informatica Midden-Holland (SIOM) een tweetal informaticacursussen. Doel van deze cursussen is enerzijds om de "angst” voor computers weg te nemen, anderzijds om de mogelijkheid tot het verkrijgen van een administratieve baan te vergroten. Verdere bijzonderheden: plaats aanvang buurtcentrum de Bonkelaar t maandag 19 december en dinsdag 20 december aanstaande Als een klok Zaterdagmorgen om 8.00 uur was het hele koor compleet om in te zingen en, ondanks het vroege tijdstip, klonk het als een klok. Om 9.00 uur stond het koor op het podium van de festivalzaal en leverde daar een prima prestatie, zo als de videoband van de Hongaarse tele visie later bevestigde. Zaterdagmiddag werd een uitgestelde loer door Boedapest gemaakt, waarbij de koorleden hun ogen uitkeken op de prachtige, historische gebouwen. Het koor heeft tijdens de toer nog even ge zongen in de Matyaskerk, een monu mentaal gebouw met een perfecte klank maar helaas was het hier niet mogelijk Alarmering Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Meldpost milieuklachten 20 weken, waarbij één ochtend per week van 9-12 uur les wordt gegeven (zowel op de maandag als dinsdag) 12 personen per cursus, dus voor 2 cursussen in totaal 24 personen 70,- per deelneemster t.b.v. de aanschaf van een instructieboek minimaal LBO-niveau 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-14044 01828-17613 01820-28011 Tot en met 14 december 1988 wordt in de raadzaal van het gemeen tehuis een expositie gehouden van werken van twee plaatselijke kunstenaars. De twee kunstenaars zijn Toos Mathot (collages) en Peter Tredgett (sculpture) die drie weken hun werken onder de ogen van belangstellenden brengen. De expositie is te bezichtigen op werkdagen tijdens kantooruren en op donderdagavond van zeven uur tot half negen. Op zaterdag zijn de deuren van de raadzaal geopend van één tot vier uur 's middags. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdag 6 januari 1989 van 10.00-12.00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdag 9 december 1988 van 10.00- 12.00 uur. Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst: Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. 14433 14433 AARD VAN HETBOUWPLAN het gedeeltelij k veranderen van een woonhuis het gedeeltelijk vernieuwen en het vergroten van een warenhuis wel voor gewaakt dat het niet tè gezellig werd, want Die Gouwe Sanghers moest de volgende morgen om 9.00 uur aan treden als eerste deelnemer voor het of ficiële festival. Derhalve werd een bar- verbod uitgevaardigd waar ieder zich stipt aan hield. en De gemeente Waddinxveen heeft de advisering over milieuvraag stukken overgedragen aan het Milieubureau van het Intergemeen telijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland te Gouda. Het milieubureau heeft een Meldpost Milieuklachten. Men kan. zich met milieuklachten tot deze meldpost wenden. De Meldpost Milieuklachten is 24 uur per dag bereikbaar voor klachten onder te lefoonnummer 01820-28011 Voor overige milieuvraagstukken is er elke woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur een medewerker van de milieudienst in het ge meentehuis bij de afdeling Ruimte en Bouw aanwezig. Buiten deze tijd kan men zich op de gebruikelijke openingstijden wenden tot de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. 9.00-12.00 uur - Rechtstreekse uitzen ding van de Centrale Hervormde Ge meente van Waddinxveen. De kerk dienst, waarin oud-predikant ds. L. Roetman uit Ermelo voorgaat, wordt uitgezonden vanuit de Bethelkerk. Het radioprogramma draagt het thema "Advent” en ziet er als volgt uit: 9.00- 9.30 uur: kinderprogramma, waarin kinderen een stemmenspel verzorgen, 9.30-11.00 uur: kerkdienst vanuit de Bethelkerk, 11.00-11.20 uur: declama- torium afgewisseld met muziek en 11.20-12.00 uur: gevarieerd programma omtrent advent. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur In de middaguren kunt iïalleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. BOSKOOP - ’Het was ongelooflijk goed voor de clubsfeer en er is geen onvertogen woord gevallen. Ook on derweg in de bus niet. Geweldig was het en enorm stimulerend. We hebben enorm veel geleerd en hebben ook de motivatie om er iets mee te doen. Na tuurlijk hoopten we op een prijs maar we hebben er vrede mee dat we niet in de prijzen vielen. Andere koren waren ge woon schitterend. Het feit dat we goed genoeg werden bevonden om mee te doen was al fantastisch.’ Belangstellenden worden verzocht om zich zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch aan te melden bij mevrouw B. de Fretes, afdeling Algemene Zaken, gemeentehuis Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen, telefoon 14433, toestel 125. Verleende Bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de navolgende bouwvergun ningen verleend: BOUWPERCEEL Henegouwerweg 2 een Mis te zingen, gezien het feit dat er of vier repetities per week te draaien. De erg veel toeristen in en uit lopen. Dat werd later alsnog gedaan in, wat alge- div. sleutels; knipportemonneetje; muntgeld; zilveren ring met inscriptie. blauwe kinderhandschoenen; zwarte poes met witte bef en witte sokjes; bankpasje; grijs-groene dwergpapa- gaai; zilverkleurige broche; div. sleu tels; bibliotheekkaart; dameshorloge met zwart bandje; schooltas; groene tas met map, drinkbekers en broodtrom mel; gouden dasspeld met kettinkje; re gistratiebewijs trailer; Uitermate enthousiast na de Hongaarse trip van het mannenkoor Die Gouwe Sanghers komt voorzitter L. Verweij bijna superlatieven tekort om het deel nemen aan een internationaal koren festival in Boedapest te schetsen. Er is enorm hard gewerkt maar ook veel ge zien door de 40 leden en 23 personen ’aanhang’. Jammer genoeg kon niet het voltallige koor naar Hongarije, een deel moest om allerlei redenen (werk) thuis blijven. Het koor, uitgewuifd door ere-voorzit- ter J.H. Reinders, arriveerde na een 24 uur durende busreis in de Hongaarse stad, waar hen een prima hotel wachtte. De dag daarop, donderdag 17 novem ber, werd gerepeteerd in een zaal van het hotel, waarna een klankrepetitie volgde in de festivalhal Szazhalombat- ta, waar zo’n 600 mensen in kunnen. Volgens de beschrijving van Verweij een prachtig barokke zaal met een goed geluid. Donderdagavond vond de offi ciële opening van het festival plaats met een waarlijk fantastisch concert door een koor met 120 mensen en een 60 personen tellend orkest. Daarna werden delegaties van alle koren verwelkomd op een buffet. Aan het festival deden 35 koren mee met in totaal zo’n 2.000 mensen. Barverbod De vrijdagmorgen werd opnieuw be gonnen met een repetitie waarna men ging winkelen in de prachtige oude stad Boedapest. ’Wat ons daar opviel’, ver telt Verweijwas het grote aantal muzie kwinkels waar ook veel bladmuziek werd verkocht. En het was daar net zo druk als bij ons de supermarkt op zater dagmorgen. Zo’n muziekcultuur heb ben ze daar.’ In Waddinxveen geldt een verordening gevaarlijke stoffen met vooral een aantal bepalingen aangaande vuurwerk. Vuurwerk mag uitsluitend worden afgestoken tijdens de jaarwisse ling en wel tussen 23.00 en 1.30 uur. Het is verboden vuurwerk te ontsteken indien dat gevaar, schade, hinder of overlast kan veroorzaken. Dit houdt in dat in ieder geval verboden is vuurwerk af te steken op trappen en galerijen, in por tieken, gangen, passages en wachtruimten van het openbaar ver voer, in trein en bus, op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn op straat en op punten die door de burgemeester kunnen worden aangewezen. Vuurwerk mag alleen op 29 en 30 december worden verkocht en al leen aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Deze bepalingen betref fen overigens niet het onschuldige vuurwerk als klappertjes e.d. De politie zal verbaliserend tegen overtredingen optreden. Over treding van de bepalingen van de verordening kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste 500,-. WADDINXVEEN - Volgende week dinsdagmiddag 13 en woensdagmiddag 14 december viert de afdeling Waddinx veen van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (WH) het Kerstfeest met de ouderen van Waddinxveen. Dat gebeurt op beide middagen om half drie in de theaterzaal van het Anne Frank-centrum. De vergadering is voor een ieder toegankelijk. De agendastukken liggen in de gemeentehuizen van Boskoop en Waddinxveen voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden en belangstellenden kun nen gebruik maken van het spreekrecht indien zij dit tevoren mel den bij de plaatsvervangend voorzitter van het schap, de heer H.M. van Teijlingen, telefoon 01727-19500. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 130) ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over dé regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. glas is geen afval. glas hoort niet in de vuilniszak. glas kunt u kwijt in de glascontainer. Waddinxveen heeft er mo menteel 17. niet alleen flessen, maar ook ander (gebroken) glas kan daar in. grotere stukken (kapot) glas, zoals een gebroken ruit en dergelij ke, kunnen worden afgeleverd op de gemeentewerf aan de Noordkade 48 in de daarvoor bestemde glascontainer. Op donderdag 15 december a.s. wordt om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een extra kamermuziekconcert gegeven door de twee Poolse musici Marek Szwarc en Waldemar Andrzejewski, viool en piano. Op het programma staat o.a. muziek van Paderewski, Srymanows- ki en Bacewicz. De verkoop van plaatsbewijzen vindt plaats vanaf een half uur voor de aanvang van elk concert aan de zaal. Daarnaast is het mogelijk telefonisch te reserveren bij de afdeling Welzijn en Onderwijs op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, onder nummer 01828-14433, toestel 173. Gereserveerde kaarten kunnen tot 15 minuten voor de aanvang worden afgehaald. Kosten: losse kaarten 10,- C.J.P. en Pas 65+ 7,50. ZEVENHUIZEN - Vrijdag speelde het eerste team van de Zevenhuizense tafel- tennisclub ZTTC de tiende wedstrijd in de eerste klasse van de tafeltenniscom- petitie tegen het Goudae ILAC 2. ZTTC, die deze wedstrijd moest win nen met minstens 6-4 en een beter ga- megemiddelde dan ILAC, speelde 5-5 gelijk tegen de Gouwenaren. Vergadering algemeen bestuur op maandag 12 december 1988, aanvang 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis van Boskoop. Op de agenda o.a.: - Aanlijngebod voor honden in het Gouwebos. - Begroting 1989 en meerjarenbegroting 1989-1993. - Besluit tot het aangaan en verstrekken van kasgeldleningen in 1989. - Inrichting deelplan West (fase II) van het Gouwebos. - Jaarverslag boswachter. - Vergaderschema 1989 Recreatieschap. 00.00-01.00 uur - Dag week, hallo week end. Presentatie: Ineke van Wijngaar den. 13.00-14.00 uur - RTW's Country Mix. Country en westernprogramma. Pre sentatie: Ton van Bemmel. 14.00-15.00 uur - Popexpress. Presenta tie: Peter Teunisse. Je hoort weer een plaat van de LP van de maand. Verder wordt het stoplichtenspel weer ge speeld. 15.00-16.00 uur - Kijk in het bedrijf. Be- drijvenprogramma. Presentatieteam: Bert Westerman, Gerda Cortvriendt, Gré Karsten, Wijtze Visser en Anjo Kloosterman. Deze week Autopoets- centrale Marijt. 16.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Informatief programma. Presentatie: Ineke van Wijngaarden en Hans van Meurs. 17.00-17.30 uur - Sport uit onze omge ving. Sportprogramma. Presentatie: André de Knoop. 17.30-18.00 uur - programma voor Ara- bisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. 18.00-18.30 uur - Programma voor Turks-sprekenden. Presentatie: Salih Hayranoglu. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense eigenaren van twee illegale ra diostations (Pulsar Radio en Radio Ak- tief), die op 2 april van dit jaar uit de lucht werden gehaald, hebben boetes van respectievelijk 250,- en 500,- gehad. Op die bewuste dag werden om 20.00 uur de zenders, die opgesteld stonden op de Peulyen en de Willem de Rijkel- aan. uit de lucht gehaald. Als zij de boe- •tes betalen wordt van verdere strafver volging afgezien. Na opnieuw een repetitie ’s middags werd ’s avonds opgetreden met een ’partnerkoor’, het Hongaarse Liszt fe- renc koor en het Segakoor ’Noorus’ uit Tallin in Estland. Een vrij jong en ge mengd koor dat ongelooflijk professio neel werkt onder leiding van twee vrou welijke dirigenten. Verweij: ’Juist met dit koor hadden we een prima contact. Het zijn allemaal studenten die zich be hoorlijk goed in het Engels verstaan baar kunnen maken. Het was een bele venis om dit koor te horen zingen. Deze mensen uit Estland hebben ook een sterk vrijheidsidee en dat probeerden ze via ons uit te dragen. We hebben ge schenken uitgewisseld en ze waren erg ingenomen met ons Boskoopse schild je.’ De avond eindigde erg gezellig toen de koren zich eenmaal vermengden. Uiter aard werd daarbij veel gezongen en geïmproviseerd, waarbij dirigent Je roen Bosman de show stal door een stukje swingend solo te zingen. Er werd Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven het qprichten van een woonhuis (als 2e bedrijfswoning) het oprichten van een woonhuis met garage het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis, plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. ’Noorus’ uit Estland de totaaloverwin- Discipline ning in de wacht sleepte. Die Gouwe Dat bleek ook uit de discipline van de Sanghers ontvingen een ere-diploma en festivalgangers, die na een busreis van een plaquete als aandenken. 22 uur met een enorm pak sneeuw in ’Het was ook gewoon een beter koor’, Duitsland, maandagmiddag met wat beaamt Verweij. Deze mensen hebben bleke gezichten in Boskoop uitstapten, zich een jaar lang voorbereid door drie ’Maandagavond waren we allemaal weer present op de wekelijkse repetitie’, meldt Verweij niet zonder trots. ’Dan blijkt hoe ieder reageert op wat we ge zien en gehoord hebben. Door een enorme motivatie. Er is veel over nage praat, we hebben enorm veel geleerd en gaan daar ook zeker wat mee doen.’ Overigens hoopt het koor ook nog wat te doen met de aangeknoopte relatie met het koor uit Estland. Gehoopt wordt dat het contact nog eens her nieuwd kan worden, al zal dat niet een voudig zijn. Een koor van een dergelij ke klasse en met zo’n reputatie komt niet zomaar even naar Boskoop of Waddinxveen. Daar is een meer passen de ambiance voor nodig. Wellicht is het mogelijk deelname van Segakoor ’Noorus’ aan een topfestival in Neder land te bewerkstelligen en daar een be zoekje aan Boskoop aan vast te kno pen. Grappig is in dit verband dat de Bos koopse gemeenteraad nog maar kort geleden heeft besloten te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor jumelage- avtiviteiten met een plaats in Rusland, waarbij met name Estland, Letland en Litouwen werden genoemd. De samen loop van omstandigheden kan wellicht nog vruchten afwerpen. De gezellige kennismaking tussen le den van Die Gouwe Sanghers en het gemengd koor Segakoor ’Noorus’ uit Estland. (Foto: Gerrit Jongen burger) Commissie voor Volksgezondheid en Milieuzaken op donderdag 8 december 1988, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Voorstel tot vaststelling van de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap "Reeuwijkse Plassen” en het recreatieschap ’’Gouwebos”. - Voorstel tot intrekking van de gemeentelijke verordening op de keuring van waren. - Aktieprogramma afvalscheiding aan de bron. - Voorstel tot vaststelling van een subsidieverordening inzameling oud papier. - Notitie inzake aanpassing van de uitvoering van de Hinderwet. mensen worden er voor geselecteerd en het is gewoon theater wat ze doen, met meen wordt bevestigd, de mooiste ba- mimiek en een show...’ rokkerk van Boedapest, de Esztergom. Het is duidelijk dat dergelijke semi-pro- Het koor heeft zich hier helemaal uit- fessionele koren er bovenuit steken geleefd en kreeg na afloop een luid ap- maar Verweij stelt na het zien van de plaus, wat in Hongaarse kerken be- videoband dat Die Gouwe Sanghers paald geen gewoonte is. zich best op niveau kon meten. ’Er werd ook heel streng gejureerd. Op Theater-koorzang alles werd gelet, ook op houding e.d. Het festival werd besloten op zaterdag- Ons koor zal de absolute top niet berei- avond 19 november in aanwezigheid ken, maar wij kiezen ook voor wat ma- van alle koren. Hier werden de prijzen ximaal bereikbaar is. De clubsfeer is bekendgemaakt, waarbij een Fins man- voor ons zeker zo belangrijk en die is nenkoor de eerste prijs wegsleepte in zeker gebaat door hieraan deel te ne- deze categorie, terwijl het ’partnerkoor’ men’, zegt de voorzitter. van Die Gouwe Sanghers, het Segakoor Z...-, - 'ZZ"z//z,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 3