Pastoor: Laat cowboy maar in de kou staan Politie neemt 300 cassette Van ’t Wout maakt mini-heistelling Amnesty met fakkels op pad Popgroepen gekozen voor de finale bandjes mee Koffiebar met Sing-In Het Boek bestseller Co ’t Hart in Open Cirkel Polen musiceren in raadzaal December- zegels bij PTT Post ’"“'.v.tWOUTBM Geef eens iets kado wat je w e g g o o i t W Onder invloed Hot Legs Gotcha Alléén in december Schrijven Klips en Creeps Vechtpartij Dirty Herrie Verkeerscontrole Aanrijdingen Harvey Valse snip Duikalarm Inbraken fel '1 Tweede druk voor ”Het Boek”. HEIWERKEN WAOOIIMXVEEIM MS Probleemloos Onderhoudsvrij Comfortabel Dag en Nacht contactlenzen dragen De eerste Disposable (wegwerp) contactlens Korte Tiendeweg 12, Gouda Tel: 01820-13477 Contactlensspecialist A.N.V.C. Waddinxveen Probeer het eens een week Bel nu! 1 Pagina 9 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 7 december 1988 I Midden-Holland op zaterdag- jaarsdag (zaterdag 31 december) zijn op.gitaar en Randy Fox op de drums. C O NTACTLENSINSTITU U T kunt u bellen naar: Anja Dijkhuizen, tel. 17640. zakenleven schijnt de kerk overwonnen te hebben. In het jaar 1800 is er een gravure ge maakt van het dorp Waddinxveen. Een bij kan ook gedacht worden aan het hei en van schakelsysteempalen, buispalen, damwanden e.d. Na een routine-controle werd een Wad- dinxveense automobilist aangehouden die onder invloed van drank een auto bestuurde. De man is een ademanalyse afgenomen. Het leverde hem een pro- ces-verbaal op en een rijverbod voor 2 uur. De band Hot Legs maakt pure hardrock muziek. Met als grote voorbeelden Ronnie James Dio en VanHalen, spet teren de boys hun geluidsmuur de zaal in. De band, geformeerd rond de zanger Fred Pieters, geniet met hun geluid en show enige faam in het land. Naast Fred heeft de band Ricky Finch in haar mid den. Deze bassist uit Zoetermeer ken nen we van Highway Chile, met welke groep hij begin tachtiger jaren faam maakte. Een begaafd gitarist als Ricky maakt Hot Legs al tot een interessante deelne mer van deze finale. Naast Ricky en ■POLITIENIEUWS WADDINXVEEN - Dirty Herrie, Hot Legs, Harvey Wallbanger Band, Gotcha en Klips en Greeps zijn de vijf popgroepen die mee zullen doen aan de finale om de Superpopprijs van avond 10 december in De Bonkelaar. Eén van de Waddinxveense bijdrage van de finale is die van Gotcha. Deze rockpop-band is voortgekomen uit de redelijk bekende groep Nikki Roman band. De band draait hoofdzakelijk rond de uit een all-round orkest komende zan geres, met de welluidende naam Kisa. Een zangeres met veel ervaring en een kei van een stem. ki, Srymanowski en Bacewicz. De verkoop van plaatsbewijzen vindt plaats vanaf een half uur voor de aan vang van elk concert aan de zaal. Daar naast is het mogelijk telefonisch te rese- veren bij de afdeling Welzijn en Onder wijs op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, onder nummer 01828-14433, toestel 173. Gereserveerde kaarten kunnen tot 15 minuten voor de aanvang worden afgehaald. Kosten: losse kaarten 10,-, CJP en Pas 65/7,50. Deze aktie wordt gehouden in verband met de campagne die Amnesty voert en waarin aandacht wordt gevraagd voor de naleving van de mensenrechten. Op zaterdag 10 december is het 40 jaar gele den dat de Algemene Vergadering van WADDINXVEEN - Vrijdagavond 9 december zullen leden van de Wad dinxveense werkgroep van Amnesty International weer met fakkels en folders gedurende de avondspits bij de stations staan. aan de zelfontwikkelde en gefabriceer de mini-heistelling op rubberen rupsen. Achter de woning van de heer Dijkstra aan de Heggewinde 27 werden twee houten palen van 9 meter met een bet onnen opzetter van 1.75 meter geheid voor de aanbouw van een serre. Met de nieuwe mini-heistelling van Van ’t Wout is het mogelijk om te graven, te slopen (met hakker) en om te heien voor garages, schuren, terrassen, uit bouwen en het heien in woningen. Hier- WADDINXVEEN - Op verzoek van de auteursrechtenorganisatie Bu- ma/Stemra heeft de Waddinxveense rijkspolitie assistentie verleend bij een controle op de vlooienmarkt in de tuinbouwveiling aan de Bredeweg. De actie was speciaal gericht op de aanwezigheid van illegaal gecopieerde cassettebandjes. Er werden drie handelaren gecontroleerd. Twee hande laren bleken in het bezit van dit soort illegale bandjes. De partij illegale bandjes is inbeslaggenomen en moest in twee vuilniszakken worden afge voerd. Tegen de standhouders is proces-verbaal opgemaakt. Van ’t Wout heeft drie maanden lang in de avonduren en op zaterdagen gewerkt De decemberzegels zijn alleen in de cember te gebruiken voor het verzen den van Kerst- en Nieuwjaarskaarten binnen Nederland. De Kerst- en Nieuw jaarskaarten kunnen ’’gewoon” of in een open envelop worden verstuurd. Het gebruik van de decemberzegels daarbij komt neer op een voordeel van 5 cent per kaart, of 15 cent per kaart-in- open-envelop. Na december blijven de zegels ’’ge woon” bruikbaar als postzegels met de normale waarde van 50 cent. In 1989 blijft de decemberzegel overigens nog tot 1 september verkrijgbaar aan de fila- telie-loketten van PTT Post en bij de Fi latelistische Dienst te Groningen. De decemberzegel wordt ook opgenomen in de Jaarcollectie 1988, een jaarlijks te rugkerende uitgave van deze Filatelisti sche Dienst waarin alle in 1988 uitgege ven postzegels zijn opgenomen. De decmeberzegel is de laatste postze gel die de PTT als Staatsbedrijf uitgeeft. Vanaf 1 januari 1989 wordt de PTT ver zelfstandigd. Vanaf dat moment gaat PTT Post verder als ”PTT Post BV, werkmaatschappij van PTT Nederland NV. kerk met wat huizen er omheen vormde een rustiek tafereel. Vanuit het uitge strekte polderlandschap was van yerre het dorp te herkennen door zijn toren. In de loop der tijden is er veel veran derd. Torens verdwenen, andere wer den gebouwd; de nederzetting groeide uit van een plattelands plaats tot een verstedelijkt dorp. De toren van de Sint Victorkerk viel in de laatste eeuw de eer te beurt om aan te geven: ’’Hier ligt Waddinxveen”. Kwam je uit Utrecht en je zag de spitse toren aan de Gouwe, dan wist je: ”We zijn weer thuis”. Sinds enkele weken schijnt de rol van de St. Victortoren te zijn overgenomen door een reusachtige cowboy, die je welwillend van de hoogte aanstaart, als of hij zeggen wil: ”Zo, ben jeer weer?”. Heeft ook hier het zakenleven de kerk overwonnen? Ik hoop dat het alleen maar uiterlijk blijft. Immers, kerk-zijn moet zijn moet uit het hart komen. Ook al heeft ’de wereld de kerk’ de kerk niet meer nodig, moeten wij ons blijven realiseren, dat wij de ander nodig heb ben, en de ander ons nodig heeft. Zo kunnen we samen kerk zijn. En laat de cowboy maar in de kou staan”. WADD1NVEEN - Vrijdagavond 9 de cember wordt er in de hervormde kof fiebar De Schaapskooi aan de Nesse weer de zogenaamde ”Sing-In” gehou den. Ook deze keer weer met begeleiding van de koffiebar band: gitaar, fluit, pi ano, slagwerk en keyboard. Begonnen wordt om ongeveer half ne gen, maar de koffiebar is al open vanaf kwart voor acht. De vijf popgroepen zijn gekozen uit een selectie van 25 bands, zo heeft de orga niserende Stichting Muzikantenkollec- tief Midden-Holland laten weten. De winnende groep krijgt volgende week zaterdagavond als eerste prijs het ma ken van een grammofoonplaat aange boden. De finale om de Superpopprijs van Mid den-Holland begint om half negen. In welke volgorde de groepen zullen op treden zal die avond na loting worden vastgesteld. De toegangsprijs is vijf gul den. In december is er voor de laatste keer de Verenigde Naties de Universele Ver- - dit jaar weer gelegenheid te schrijven klaring van de Rechten van de Mens heeft goedgekeurd. De VN-lidstaten moeten hierdoor de daarin opgesomde mensenrechten respecteren. Al snel na de goedkeuring werd duidelijk dat niet iedere regering zich daaraan hield. Amnesty International werd opgericht om een aantal van deze rechten van mensen te beschermend. Sinds 1961 probeert Amnesty International gewe- tensgevangenen vrij te krijgen, eerlijke processen te bewerkstelligen voor poli tieke gevangenen en martelingen en de doodstraf uit te bannen. Daartoe maakt zij gebruik van de steun en inzet van Waddinxveens nieuwe pastoor C.J. v.d. Voort (55). (Archieffoto). WADDINXVEEN - P. van ’t Wout Heiwerken van de Werumeus Bunin- glaan in Waddinxveen heeft een mini- heistelling ontwikkeld, die nu ook in achtertuinen van woningen gebruikt kan worden. Afgelopen zaterdag werd hiermee aan de Heggewinde in Groens- waard 2 het eerste kleinschalige hei werk gedaan. Van 't Wout Heiwerken bestaat reeds ruim 20 jaar en is gespecialiseerd in het heien van in de grond gevormde palen tot 35 meter met de meest moderne heistelling. Daarnaast is er zeer veel vraag naar heiwerk voor garages en voor het uitbouwen voor woningen en terrassen. Met de tweede Waddinxveense groep Klips en Creeps wordt het vijftal com pleet. Deze punkrock-formatie zal ho pelijk een goede tegenhanger worden van het verdere toch rock-getinte pro gramma. Zij hebben met name hun fans in het Boskoopse omdat ze daar de eer hebben gehad De Tunnel plat te mogen spelen. Of dit deze keer ook in de thuis haven zal lukken, wachten we maar af. Naast Kisa vinden we Robert Markus terug op de bas en Martin van de Toorn op de gitaar het kwartet wordt gecom pleteerd door Bert Steenbruggen op de drums. Mat al die bekende namen wordt deze band waarschijnlijk de plaatselijke favoriet. In de avond van vrijdag 2 december raakten enkele bewoners van de Sniep- weg met elkaar slaags. Er vielen rake klappen over en weer waarbij gebruik werd gemaakt van een schop, een knup pel en een sabel. Aanleiding tot de vechtpartij was onenigheid over een liefdesverhouding. Eén der betrokkenen werd aangehou den en ingesloten. Twee anderen moes ten voor onderzoek naar het ziekenhuis met een gebroken rib, ingeklapte long, diverse kneuzingen en snij wonden. In het vuur van de strijd zou ook een geldsbedrag van rond de 800,- zijn zoekgeraakt. Nader verhoor van de ver liezer leerde dat deze een valse aangifte had gedaan om zodoende een financieel voordeeltje uit de situatie te halen. Er wordt tegen deze man proces-verbaal opgemaakt wegens het doen van een valse aangifte WADDINXVEEN - ’’Laat die cowboy maar in de kou staan”. Dat is het advies van pastoor C.J. van der Voort van de rooms-katholieke St. Victorparochie, dat hij geeft in het badi nerende stukje ”De tijden veranderen” in het kerkblaadje ’’Victorientje van Waddinxveen” en dat gaat over de ko lossale Marlboro-reclamezuil op het rein van triplexfabriek Gebr. Van ..jn aan de Wilhelminakde. Hij meent dat de herkenbaarheid van Waddinxveen voor wie het Gouwedorp binnenkomst door de rookmast is over genomen van de spitse toren van de St. Victorkerk. ’’Heeft ook hier het zaken- leven.de kerk overwonnen zo vraagt pastoor Van der Voort zich af. Dit is zijn stukje in ’’Victorientje van Waddinxveen”: ”In het hart van New York staat de St. Patricks Cathedral, die ongeveer zo groot is als de Notre Dame van Parijs. Een heel mooie kerk die echter in het niet gevallen is temid den van de zaken-gebouwen, zoals het Empire State Building (449 m hoog), het Chrysler-gebouw (319 m hoog) en vele andere gebouwen van rond de 200 m hoog. Tekenend voor deze tijd? Het voor gewetensgevangenen. De tijden en plaatsen zijn: maandagmiddag 12 december vanaf 13.30 uur bij Ineke de Wolff, Peuleyen 174, tel. 15376; maandagavond 12 de cember vanaf 20.00 uur bij Bep Tette- roo, Klaverveld 9, tel. 16691; dinsdag middag 13 december vanaf 13.45 uur bij Astrid v.d. Berg, Roosje Voshoeve 31, tel. 16229; woensdagavond 14 decem ber van 20.00-21.00 uur bij Hannie Ok- kes, Chopinlaan 26, tel. Ï6078; maan dagavond 19 decmeber van 19.00-20.(X) uur bij Marijke de Groot, Kievitdreef 19, tel 10082. Men kan schrijven voor Sylvia Schmidt meer dan een half miljoen leden en do- in Oost-Duitsland, die voor bijna 3 jaar nateurs over de hele wereld. In die 27 jaar is er heel wat gebeurd: duizenden mensen zijn vrijgelaten, duizenden an deren zijn opgepakt, gemarteld of ver moord. Amnesty International blijkt nog steeds nodig te zijn. Dirty Herrie heeft zich toegelegd op recht voor z’n raap rock. Ze omschrij ven het zelf als verrassend, melodieus, vlot maar rock. De groep, afkomstig uit Gouda en omstreken, bestaat uit vier mensen, die bas gitaar, zang, en drums gebruiken en niets meer (geen toetsen). De leden laten zich alleen maar met de volgende kernachtige namen bekend maken: Die Sonja (zang), Le Paul (gi taar), Een Wim (bas) en De Leo (drums). aan alle loketten van PTT Post in Wad dinxveen en omgeving weer de bekende decemberzegels verkrijgbaar. Vorig jaar gaf PTT Post de speciale de-; cemberzegels voor het eerst uit. Dat Er werden meer dan 160 miljoen van verkocht. Ook het aantal verzonden Kerst- en Nieuwjaars^ kaarten nam, stevig toe: 17 miljoen meer dan het jaar ervoor. Ondanks de grote drukte bestelde PTT Post in 1987 over de hele Kerst- en Nieuwjaarsperi-> ode ruim 91% van de Kerst- en Nieuw jaarskaarten binnen 24 uur. Ook dit jaar heeft de decemberzegel weer een waarde van 50 cent. Ze zijn te koop in ’’velletjes” van 20 stuks. Uit on-’ derzoek is namelijk gebleken dat een gemiddeld huishouden zo’n 20 wens kaarten verstuurt. De totaalprijs voor één velletje bedraagt 10,-. In de ochtenduren van vrijdag 2 decem ber is een roodlicht-controle uitgevoerd op de Kerkweg-Oost/Henegouwerweg. Speciale aandacht was er voor de fiet sers die weer massaal het rode licht ne geerden. Er werden 16 fietsers bekeurd. Ook twee autobestuurders werden be boet. schuwd. Daar het onduidelijk was of er sprake was van een te water geraakte bestuur der werd voor de zekerheid duikalarm gegeven. De duikploeg van de bran dweer haalde de fiets uit het water en kon verder geen drenkeling ontdekken. Vermoedelijk is de fiets door baldadige jeugd in het water gegooid. De fiets is aan het politiebureau geplaatst als ge vonden fiets. ZEVENHUIZEN - "Het Boek”, de nieuwe en gemakkelijk leesbare versi# van de Bijbel, blijkt een bestseller. De eerste druk van ”Het Boek”, de Neder landse editie van de Stichting Bible Hol land in Zevenhuizen was in drie weken uitverkocht. Dezer dagen komt de tweede druk (25.000 exemplaren) be schikbaar. Volgens de pricipes van Living Bibles International is de tekst van de Bijbel in ”Het Boek” niet woord na woord, maar gedachte na gedachte vertaald. Er is ge kozen voor alledaags Nederlands. ”Het Boek” is bedoeld om de inhoud van de Bijbel gemakkelijk toegankelijk te maken voor de mensen die niet ge wend zijn aan bijbellezen en moeite hebben met andere vertalingen. In de afgelopen jaren werkten vertalers en theologen van uiteenlopende kerke lijke signatuur aan de uitgave. Door middel van wetenschappelijke leestests werd vastgesteld of de gebruikte taal niet te moeilijk was. ”Het Boek” wordt uitgegeven door de Stichting Living Bibles Holland, de zelf standige Nederlandse tak van een we reldwijde organisatie, die nu in 96 lan den werkt. Het vertaalprincipe is ontwikkeld door dr. Kenneth N. Taylor, die ook de grondlegger van de organisatie was en er nog steeds mee verbonden is. Hij begon ooit met het in eenvoudig Engels opschrijven van bijbelgedeelten voor zijn kinderen. De Nederlandse versie van de complete Bijbel in eenvoudige taal blijkt goed aan te slaan. Uit alle kerkelijke richtin gen (maar ook van de kant van buiten kerkelijken) komen, volgens de uitge ver, positieve reakties op de uitgave. "Het Boek” is zowel in christelijke als seculiere boekwinkels te koop, alsmede in grote warenhuizen. In de namiddag van woensdag 30 no vember vond een aanrijding plaats op de fietsoversteekplaats van de Beetho venlaan nabij de Chopinlaan. Een fiet- ster wilde, komende vanaf de Alexan- dertunnel, linksaf de Chopinlaan oprij den. Zij zag daarbij een vanaf de tunnel komende personenauto over het hoofd en werd bij het oversteken geschept. De fietster liep een hoofdwond op. Diezelfde dag deed een bewoner van de Chopinlaan aangifte van een doorrijden na aanrijding. Het linkerportier van zijn geparkeerde auto liep door een onbe kend gebleven tegenpartij een deuk op. De wagen had geparkeerd gestaan op het parkeerterrein van het zwembad. Later in de week werden nog twee auto’s door een onbekend gebleven te genpartij aangereden en beschadigd. Een op de Passage geparkeerde Ford werd op vrijdag 2 december aangere den. Een deuk in de bumper was het ge volg. In de periode tussen donderdag 1 en za terdag 3 december werd een op de Grut- todreef geparkeerde auto aangereden. Hier werd de linkerachterzijde van een Triumph-personenauto beschadigd. Getuigen van deze aanrijdingen kunnen zich in verbinding stellen met de politie. Later op de avond vond een kop-staart aanrijding plaats op de Oranjelaan. Een personenauto die moest afremmen en stoppen doordat de doorgang versperd was, werd aangereden door een achter op komende personenauto. De bestuurder hiervan bleek onder in vloed van alcohol. Hem is een ade manalyse afgenomen, die zodanig uit viel dat proces-verbaal wordt opge maakt. Ook kreeg de bestuurder een rijverbod voor de duur van 7 uur opge legd. WADDINXVEEN - Vanavond - woensdag 7 december- om half negen komt de dichteres mevrouw Co ’t Hart in de hervormde ontmoetingskring De Open Cirkel aan de Nesse vertellen hoe een gedicht tot stand komt. Ze brengt boeken mee en draagt voor uit eigen werk. Iedere geïnteresseerde is welkom op 7 december. Vanaf 20.00 uur is er koffie en omstreeks 20.30 uur begint het pro gramma in De Schaapskooi (achter de Brugkerk) aan de Nesse. De Harvey Wallbanger Band komt van uit de omgeving Alphen. Zij spelen programma staat muziek van Paderews- hoofdzakelijk’covers’van andere groe- - pen van Bryan Adams tot Joe Jackson. De band is geformeerd rond de Bluesy (schuurpapiergeluid) stem van Inge Polderman. Verder zullen met name de gitaarsoli van oprichter van de band Carl de Lima, de nodige aandacht opei sen. Naast deze beide mensen bestaat de groep uit Jeroen de Klijne (gitaar). On- no van de Haven (bas), Klaas Smulders (sax) en de drumsticks worden beroerd door Edward van Nierop. 'y Op maandag 5 december werd door een plaatselijke bank weer een valse snip ontdekt. Het biljet bevond zich tussen de opbrengst van een sporthal. Er is geen signalement van een aanbieder. In de avond van zondag 27 november heeft de politie een onderzoek ingesteld naar een in een sloot langs de Bloemen- daalseweg aangetroffen fiets. Een buurtbewoner had de politie gewaar- WADDINXVEEN - Volgende week Fred bestaat de band uit Greg O’Reilly donderdagavond 15 december om 20.30 uur wordt er in de raadzaal van het ge meentehuis een extra kamermuziek concert gegeven door de twee Poolse musici Marek Szwarc en Waldemar Andrzejewski, viool en piano. Op het De afgelopen week werd op het Neptu- nuspad een groene damesfiets onbe heerd aangetroffen. De eigenaar kan de fiets op het bureau afhalen. Vanaf de Onderweg werd op maandag 28 november een bruine Batavus Run ner herenfiets ontvreemd. De fiets werd later in de week aangetroffen nabij ten nisvereniging Be Fair en is inmiddels weer bij de eigenaar. Vanuit de fietsenstalling van station Noord werd op donderdag 1 december een bruine Fongers herenfiets ont vreemd. Deze fiets had postcode 2742 AA 101. In een sloot aan de Heemraadwegen op de J. van Stolberglaan werden respec tievelijk een bruine damesfiets en een witte opoefiets aangetroffen. In de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 november werd vanaf het parkeer terrein van het zwembad aan de Sniep- weg een vrachtwagen met aanhangwa gen ontvreemd. Het gaat om een 22- wielige vrachtauto van het merk Volvo in de kleuren rood en geel en voorzien van het kenteken BV-73-ZN. De wagen was geladen met 10.700 kilo pinda- schaafsel. De afgelopen week is er 3 maal ingebro ken in kelderboxen van de flat aan de Wingerd. Ontvreemd werden spuitbus sen, een emmer en een Yamaha FSL I De bromfiets heeft een verchroomde WADDINXVEEN - Tot en met Oude- tank en verschroomde zijkappen. De daders hebben vermoedelijk gebruik gemaakt van een valse sleutel. Vanuit een onafgesloten kofferbak van een op de J. Dorrekenskade-Oost ge parkeerde auto werden twee tennisrac kets, een schooltas en diverse auto-on- -bleek een groot succes derdelen weggenomen. Het afgelopen weekeinde werd in drie eengezinswoningen ingebroken. Het betroffen woningen aan de Fazant- dreef, de Kievitdreef en de Nassaulaan. Bij de woningen aan de Dreven wist men te komen door vernieling van een raam aan de achterzijde. Van de woning aan de Nassaulaan werd een keuken raam aan de voorzijde geforceerd. Uit de woningen werden horloges, ringen, geld, een videorecorder en girobetaal kaarten ontvreemd. Vanuit een noodwoning aan het Herba renerf is een rol tapijt ontvreemd ter waarde van 400,-. Het gaat om een rol grijs tapijt met de afmetingen 4 x 2.70 m. gevangen zit omdat zij zonder toestem ming probeerde de grens te overschrij den: Shih Ming-Teh in Taiwan, die een gevangenisstraf van 15 jaar uitzit en ern stig ziek is. Hij is veroordeeld voor zijn rol bij een demonstratie tegen de rege ring, maar heeft daarbij geen geweld ge- En heett ook de steun van Waddinxve- bruikt. Moussa Konaté in Tsjaad, die ners nodig. Die steun kunt u geven door zonder vorm van proces vastgehouden lid te worden, geld te geven, brieven te wordt omdat, zo is Amnesty Internati- schrijven of in een Amnesty-werkgroep onal van mening, hij familie is van een mee te werken. Voor meer informatie tegenstander van de regering. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 9