Pettep las VUUR MASSA SPORT DE CHINESE MUUR Hfflsssn O GLUT'S UW BETERE DKHT-BIJ-HUIS-DEALER Bouwmeester kantoormachines voor Brother computers EXTRA KOOPAVONDEN KERSTAANKOPEN DANSAVOND WERK i» H i n C.D. van os weex k B. en W. op pad met unanieme motie van gemeenteraad Actie Indonesië voor echtpaar C.J. Voerman Benoeming mr. A.C.J. Rietveld- van Dooijeweert In 1989 weer ondernemersbeurs Midden-Holland Ondernemers vereniging Boskoop Eén extra koopavond V€>1 VIS I Nieuwsblad Onafhankelijk f HAR WA" Wij wensen u goede feestdagen toe. ZweihnachtstollenS TULBANDEN KERSTKRANSEN Kalmoes 13 - Boskoop H □j MiiMpBU miiWiifflOMlifflliffi iï i - -W Spr e Motie 'h Overleg HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Succesvol Onkundig K -W Met de feestdagen een leuke verrassing **l “iggi donderdagavond 22 december woensdagavond 21 december vrijdagavond 23 december eerste kerstdag geopend tweede kerstdag geopend 31 december geopend 1 januari geopend van 11.00-22.00 uur van 11.00-22.00 uur van 11.00-22.30 uur van 11.00-22.00 uur GROOTSTE ASSORTIMENT TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN!! NESSE 40-44 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-19448 VERKOOPDAGEN: 30 EN 31 DECEMBER VAN GERT NET IETS BETER. PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. PLANKIER 22 - BOSKOOR TELEFOON 01727-12110. v tapijt gordijnen vinyl zonwering Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 SS SS SS VOOR UW 2-DE KERSTDAG 26 DECEMBER A.S. IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR HOOGSTE DAGKOERS! Mooie sieraden, speciale prijs. Ook voor antiek, kristal en reparaties van sieraden en klokken. BOON EDELMETAALBV tevens wensen wgurrict na: rcco mwtw Dorpsstraat 8 - 2771 DH Boskoop Telefoon: 01727-13769 AUTO VERKOOP LEASING DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS J k NIEUWENHUIJZEN LF visser AUTO VAN DE WEEK: FORD ESCORT 1.3 L, 5-DEURS, STATIONWAGEN, MET LPG, 1985. EEN GREEP UIT ONZE OCCASIONCOLLECTIE: AUDI 1OO CD, 136 PK, ABS enz. 1985 VW GOLF, Signaalrood1987 FORD GRANADA 2.0 L 1984 OPEL KADETT 1.6 S, 3-deurs1985 H NISSAN BLEUBIRD 1.6 LX Grijs kent.)1987 ft FORD ESCORT 11OO Bravo 1985 OPEL KADETT Berlina, 56.000 Km1980 PEUGEOT 309 XE 1987 MERCEDES 307 D (dichte bus) 1983 CITROEN 2 CV 6 Club 1982 f3.250,-!! EROS RAMAZZOTTI MUSICA E 2Q90 W Gezellig uit eten met de Kerstdagen in ons gezellige restaurant jW* o.a. heerlijke kanton, szechuan peking en originele Chinese rijsttafels L - f fe' KW eekblad voor addinxveen Groeiende steun voor behoud NKF Kabel BV 75JAAH VQOK MEKAAR (Foto: Sjaak Noteboom). rl Mr. Adriana van Dooijeweert. DANSSCHOLEN i t d AUTORIJSCHOOL j rwi- Elders in dit Weekblad voor Waddinx veen meer nieuws over NKF Kabel BV. BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 WADDINXVEEN - De steun voor het streven om het hoofdkantoor van de fabrieken voor telecommunicatiekabelsystemen van NKF Kabel BV aan de Noordkade in Waddinxveen te houden en om het schrappen van 220 arbeidsplaatsen te voorkomen groeit zienderogen. Dat valt te consta teren uit de diverse reacties die zijn gekomen na het een kleine week gele den door NKF Kabel BV en NKF Holding NV in Delft uitgegeven persbe richt dat er in een paar jaar tijd een ingrijpende reorganisatie zal worden uitgevoerd bij het bedrijf waar in totaal (Delft, Waddinxveen en Delfzijl) 1.500 mensen werken. Tel. 01727- 15617 AUTOVERKOOP EN -LEASING Het 965296083. Het college van B. en W. is met een una nieme motie van de vorige week vrij- 4 •y PLANKIER 22-26 BOSKOOP i. TEL. 01727-12110 Voor uw gouden sieraden, zilver, briljant, tandgoud en sloopgoud Elke vrijdag van 13.00-17.00 uur in "Het Trefpunt", Stationsstraat 18, Waddinxveen. Inl.: 01823-6700/2050. Legitimatie verplicht. Kerstmis 1989 wGrdt dus met de gebrui kelijke koopavond op donderdag voor afgegaan door twee avonden waarop in kopen gedaan kunnen worden. Het college heeft inmiddels over de ont stane situatie en de mogelijkheden van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken nader overlegd. Een nieuwe af spraak met de directie van NKF Kabel BV moet nog worden gemaakt. Dan zal 44e Jaargang-No. 2111 Woensdag 21 december 1989 WADDINXVEEN - De Waddinxveen- se mr. A.C.J. Rietveld-van Dooije weert is vandaag - woensdag 21 decem ber - in Den Bosch geïnstalleerd als on dervoorzitter van de Raad van Beroep in deze Brabantse hoofdstad. Mr. Adriana van Dooijeweert, die aan de Weidezoom woont, was al plaatsver vangend voorzitter van de Raad van Be roep in deze gemeente. Aan haar nieu we benoeming ging een koninklijk be sluit vooraf. Chinees-lndich Specialiteiten restaurant Aan het Raadhuisplein dacht men zelfs aan een uitbreiding van de activiteiten of een fusie toen de directie van NKF Kabel BV belde voor een afspraak. ook kennis worden genomen van de re actie op de Waddinxveense motie van een unanieme gemeenteraad, die niets wil horen van een ontmanteling van NKF-Waddinxveen. B. en W. zijn zelfs bereid de ondernemingsraad van het bedrijf de kosten van een tegenonder zoek te betalen. soorten aankopen en uitzetten. Een aanwezig hoofdbestuurslid van de Ne derlandse Vereniging van Spprtvissers- federaties, de heer Sleeuwenhoek, complimenteerde de HSW-voorzitter met de volgens hem unieke ligging van de Petteplas en met de fraaie visstand. Wel meende hij, dat de rietkragen er slecht bijstaan en adviseerde hij, elke winter het riet te maaien, zodat in de zo mer een mooiere rietbegroeiing ont staat. De hengelsportvereniging zegt, bij monde van haar secretaris, de heer H.J.M. Elkhuizen, dat 3-jaarlijkse op- vissingen, hoewel vrij duur (ca. 2.000,-), toch de enige goede inventari- satie-wijze zijn, waarop het visstandbe- heer uitstekend kan worden aangepast. Ook is hij trots op het Waddinxveense mini-natuurgebied en zegt er alles aan te willen doen, de plas schoon en mooi te houden, niet alleen voor de henge laar, zo betoogt hij, doch juist ook voor wandelaars en natuurliefhebbers. WADDINXVEEN - Er is deze week in Waddinxveen maar één extra koop avond, zo heeft de plaatselijke KNOV- afdeling Waddinxveen besloten, en die is op vrijdagavond tot 21.00 uur. gekomen gemeenteraad op zak al de boer op gegaan om na te gaan op welke wijze de strategische plannen van NKF om de vestiging in Waddinxveen op ter mijn te ontmantelen en over te plaatsen naar de vestiging in Delfzijl en intussen 220 van de 520 "Waddinxveense” ar beidsplaatsen te schrappen om zeep ge holpen kunnen worden. Als concentratie van de produktie van telecommunicatiekabelsystemen inder daad in Delfzijl moet plaatsvinden, om de moordende internationale concur rentie ook na 1992 het hoofd te kunnen en bieden en om goedkoper te kunnen werken, zal in ieder geval door het ge meentebestuur worden geprobeerd NKF op het bedrijventerrein Coene- coop een nieuw kantoor te laten bou wen. Tenslotte ligt het in de bedoeling van NKF Kabel BV om de produktie-afde- ling te concentreren in het hoge noor den en voor de administratie ’’elders in de Randstad” een plek te vinden. Dat zou Coenecoop kunnen zijn. In het kantoor aan de Noordkade kan een an der bedrijf trekken. Het resterende deel van het fabrieksterrein zou voor wo ningbouw gebruikt kunnen worden. WADDINXVEEN - De hengelsport vereniging Waddinxveen HSW hield dinsdagmiddag 20 december eert zegen- bevissing op de Petteplas Drie beroepsvissers met een 800 meter lang staand net vingen 1400 kg vis. Deze werden door HSW-leden stuk voor stuk gemeten, gedeeltelijk gewo gen en daarna weer vrijgelaten. Doel van deze bevissing was inventari satie van de visstand, zonodig de grote concentraties van één vissoort verplaat- i sen naar elders en bepalen, of en zo ja, welke vissoorten moeten worden uitge- S zet. Tot genoegen van het HSW-bestuur bleek de visstand zeer gezond, goed van leeftijdsopbouw en zeer soortenrijk. Liefst 11 verschillende vissoorten dien den zich aan. De zwaarste karper woog 29 pond. Alleen de beide voornsoorten (riet- en blankvoorn) waren wat weinig in aantal; helaas was ook niet veel snoek aanwezig. Het HSW-bestuur zal deze 3 G.T. Uitoeijeree - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen De ondervoorzitter van de Raad van Beroep in Den Bosch is 35 jaar en heeft twee kinderen. Haar voorlaatste functie was die van jurist bij de stafafdeling Rechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Mr. Ardiana van Dooijeweert was in Waddinxveen voorzitter van de afdeling van de VVD en maakte daar roerige tij den mee. Naast de vakbonden, de ondernemings- dagavond in spoedvergadering bijeen- raad, het gemeentelijke Overlegorgaan Werkgelegenheid Waddinxveen (werk gevers, werknemers, middenstand), de kern Waddinxveen van het CDJA, de gemeenteraad van Waddinxveen en uiteraard de Waddinxveense NKF’ers zelf heeft ook de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden-Holland zich in de strijd geworpen voor het be houd van de kabelfabriek voor Wad dinxveen, mits de bedrijfsvrijheid niet wordt aangetast. Een week lang heeft de sluiting van de vestiging van NKF Kabel BV in één a twee jaar en het schrappen van 220 ar beidsplaatsen de gespreksstof in dit Gouwedorp beheerst. De oud-Philips- dochter opereert namelijk zeer succes vol op de telecommunicatiekabelmarkt, want de in 1987 gemaakte 21.7 miljoen gulden winst zal dit jaar ruimschoots overtroffen worden. NKF Kabel BV vierde dit jaar het 75-ja- rig bestaan. In het voorjaar was er voor alle medewerkers een grandioze feesta vond in Utrecht, werd er een rijdende polikliniek voor het Westafrikaanse ontwikkelingsland Ghana en was er in september een themamiddag in Delft. Op die dag waren ook aanwezig burge meester C.M. van der Linden en ge meentesecretaris J. Meuleman. Ze lie pen wat verloren rond daar, want NKF Kabel BV van de Noordkade is toch veel minder een Waddinxveens bedrijf geworden dan gewenst zou zij nHet be drijf is wel lid van de ondernemerskring Industrieel Contact Waddinxveen (ICW). Dat het gemeentebestuur overigens g minder goed op de hoogte is van het wel I, en wee van het Waddinxveense bedrijf- sleven bleek vorige week donderdag morgen weer. Nadat bijna een jaar geleden het faillis sement van de Rehorst-bedrijven met 220 medewerkers als een verrassing kwam en overigens niet direct leidde tot gemeentelijke actie (de raadsmeerder- heid besloot niet te treden in de gunning van de bouw van een woon- en winkel centrum in de wijk Zuidplas aan een an der bedrijf dan Rehorst Bouw BV), wa ren ook nu de leden van het college van B. en W. totaal onkundig van datgene wat NKF Kabel BV in anderhalf jaar ti jd had klaargestoomd. WADDINXVEEN/GOUDA - De Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland heeft besloten vol gend najaar weer een bedrijvenbeurs te gaan houden in het veilingcomplex Bleiswijk. Op deze vorige maand voor de tweede maal gehouden tweedaagse beurs ’’On dernemen in Midden-Holland”, waar Waddinxveense bedrijven voor een ge zamenlijke inzending tekenden, kwa men 8.600 mensen af; een kleine 3.000 meer dan in 1987. Ook het aantal stands lag dit jaar met 320 anderhalf maal zo hoog als vorig jaar. Voor de overzichtelijkheid was de beurs ditmaal in sectoren onderver deeld, te weten bouw, techniek, mana- gementadvies, promotie, onderwijs en arbeid, overheid/voorlichting en kant- oorefficiency/automatisering. Dit jaar waren er vooral meer indu striële bedrijven vertegenwoordigd dan in 1987. Bedrijven en instellingen uit Waddinxveen hebben zich dit jar geza menlijk gepresenteerd. ’’Kwaliteit en de jaren negentig” was het centrale thema van de bedrijven beurs. Hiertoe werd op de tweede dag van de beurs een symposium gehouden, waar met name naar voren kwam dat de mens ondanks allerlei technische ont wikkelingen centraal blijft staan”. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 WADDINXVEEN - Marja de Rouw van de Overtoom 4 is een actie gestart om geld bij elkaar te krijgen voor het echtpaar C.J. Voerman van de Alpher- wetering. Mevrouw J.E. Voerman-Hupex kreeg namelijk onlangs van het Nederlandse Rode Kruis bericht dat haar moeder in Indonesië was opgespoord. Na 40 jaar weet ze weer dat haar moeder nog leeft Voor het maken van een reis naar Ind onesië heeft het gelukkige echtpaar geen geld. Vandaar dat Marja de Rouw (tel. 17387) voor dat doel een rekening heeft geopend bij de Centrale Volks bank onder het motto ’’Aktie Indone sië”. Het rekeningnummer is ECHT JE PROEFT HETII F Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Ak Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda 1 Tel. 01820-15132 1 kt 'i II

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 1