r i GU/T Gastouderproject niet weg te denken „Reeuwijk Omstreken” 29?° Gemeente koopt 19 hectare landbouwgrond voor 1,7 miljoen ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Jaarverslag 1987-1988 verschenen Toename van 35-40 procent in het jaar 2000 Vuurwerk doodt koolmezen Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid Jongeman (26) dood aangetroffen w C.D. VAN DB-1 Nieuwsblad Onafhankelijk wee< b HAR WA" W^OXX HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Pakket Haast Éénderde WAAROM PAARDEVLEES? Niet lovend Buurtonderzoek MIRHBi A T9 AUTO VAN DE WEEK: PEUGEOT309 XE, BLAUW, 37.000 KM, ACHTERSPOILER, STRIPPING, 1987 DE SNELWEG naar uw RUBEWUS KNACKEBRÖD ECHTE BAKKER THE REAL ROXANNE THE REAL ROXANNE SMAKMAN Kanaalstraat 2 (t.o. de Passage) ft o inc^1 eekblad voor Waddinxveen 44e Jaargang - No. 2113 Woonwijk Zuidplas stuk groter wordt ■M Verkeer slibt W’veen dicht -IIZU.„r. Woensdag 4 januari 1989 AUTORIJSCHOOL j FAA1DIVUM, U Will WIL WAUOM Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Hieronder valt van alles en nog wat: rui ling van grond, handhaven van de ’’ei gen weg” van het bedrijf naar de IJser- manweg, aanbrengen van nieuwe ver bindingsweg tussen Piasweg en User- manweg, een andere loop van het fiet spadennet in het nieuwe deel van de Zuidplas, het gebruik van klinkerbe- strating voor Van Leeuwen en het in maar beperkte mate verkeersluw ma ken van de Piasweg. In dat licht zal de fietspadroute in de Zuidplas en het verkeersluw maken van de Piasweg binnenkort nader bekeken moeten worden. BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 1987 1987 1987 1987 1985 1985 1984 1984 1985 1983 Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 G-T Uttbei^fsa - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ GJERTHUIZER JECHT JE PROEFT HET!! Zuldkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 EEN GREEP UIT ONZE OCCASIONCOLLECTIE NISSAN BLUEBIRD 1.6 LX (grijs kent.) VW GOLF, div. extra’s OPEL KADETT 1.6 S CARA VAN FORD SCORPIO 2.5 DIESEL, div. extra’s FORD ESCORT 1100 BR A VO FORD ESCORT 1.3 L, 5-deurs, stationwagon FORD GRANADA 2.0 L OPEL ASCONA 1.6 S, 4-deurs NISSAN PATROL 3.3 DIESEL HARDTOP MERCEDES 307 D, dichte bus Hoe dat is gebeurd is nog niet bekend F tapijt ir gordijnen fc vinyl zonwering ik Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 waarin al 40.000 gulden was gestoken (waarvan 25.000 gulden afkomstig van Pas in de loop van maandagavond kre gen de gemeenteraadsleden over de grondaankoop ’’achter” de Zuidplas tussen Piasweg en Beijerincklaan enige nadere informatie. Dit gebeurde in een korte brief, waarin over de aankoop van de landbouwgrond wordt gerept en waarover wordt gezegd dat de aankoop nodig is ten behoeve van een nader te bepalen uitwerking van de wijk Zuid plas. van Stolberglaan-Kanaalstraat. (Foto: Sjaak No- Duidelijk was in ieder geval dat B. en W. haast hadden betracht om sneller dan was voorzien te laten zien hoe het verkeersveiligheidsplan er uit gaat zien. De gemeenteraad heeft hierom bij her haling gevraagd en het gemeentebe stuur voorgehouden dat er dit jaar wat dit betreft spijkers met koppen geslagen zullen moeten worden. De besprekingen in de raadscommissie leverde op dat de afdeling Waddinx veen van Veilig Verkeer Nederland be reid is op het gebied van de verkeers- voorlichting en het verkeersonderwijs de handen uit de mouwen te steken, mits men kan beschikken over voldoen de mankracht en financiën. Ook de fe 4 WADDINXVEEN - De woonwijk Zuidplas wordt veel groter dan ge dacht. Voor dat doel heeft de gemeente Waddinxveen vlak voor de jaar wisseling overeenstemming bereikt over de aankoop van circa 19 hectare landbouwgrond van de vennootschap onder firma Van Leeuwen en Zo nen voor de som van 1,7 miljoen gulden. De woonwijk Zuidplas wordt nu zo’n eenderde groter dan tot nu toe gedacht. Het gemeentebestuur heeft inmiddels wel besloten een structuurplan te gaan maken, waarin zal worden aangegeven waar na het volraken van de nieuwe woonwijk in 1995 verder gebouwd zou kunnen worden. Daarop wordt nu al een voorschot genomen door er een stuk aan Zuidplas vast te plakken. Volgens wethouder P.F.J. van Schie (CDA) kreeg burgemeester C.M. van der Linden vorige week dinsdag de no dige vrijheid om de met de Van Leeu- wen-directeuren Jaap van Leeuwen (zoon van P. van Leeuwen) en W A. den Boer (pleegzoon van P. Jvan Leeu wen) de grootscheepse grondtransactie rond te maken. gemaakt, maar zeker is wel dat er ver gaande concessies zijn gedaan om de bereikbaarheid van Van Leeuwen BV tot in lengte van jaren zo optimaal mo gelijk te laten zijn. Er zouden wel zo’n 15 keiharde afspraken zijn gemaakt. WADDINXVEEN - Het verkeer zal in Waddinxveen in het jaar 2000 met 35 tot 40 procent zijn toegenomen. Er zullen door het gemeentebestuur onontkoombaar maatregelen genomen moeten worden om verstopping van de wegen binnen de bebouwde kom te voorkomen. Bovendien moe ten er routes komen voor fietsers en het openbaar vervoer. Een heel an der aspect hierbij is het milieu, die ook bijzondere aandacht vraagt. PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. De belangwekkende transactieis op maandag openbaar gemaakt door de Kabelkrant Waddinxveen. Daarop ver scheen tot verrassing van de niet-geïn- formeerde gemeenteraadsleden mede delingen over de grondaankoop van de gebroeders P. en P.J. van Leeuwen, re spectievelijk 80 en 77 jaar oud. Zij zijn de stichters van het huidige autobedrijf Van Leeuwen BV, waar 65 mensen wer ken. Die toekomstvisie verwoordde dinsdag middag CDA-wethouder P.F.J. van Schie in de raadscommissie voor Open bare Werken en Sportzaken, waar met de afdeling Waddinxveen van Veilig Verkeer Nederland en de plaatselijke rijkspolitie werd overlegd over het con cept-plan verkeersveiligheid (VVP) van het Bureau Goudappel Coffeng BV. De christen-democratische wethouder lichtte met zijn blik op het jaar 2000 een tipje op van de eerste stukken die zijn gemaakt voor het gemeentelijke ver keerscirculatieplan (VCP). Zowel dit plan als het verkeersveiligheidsplan moeten in de loop van dit jaar klaar zijn, zodat er in oktober besluiten over geno men kunnen worden. Coördinator drs. S.R.J. van Ma nen van het Gastouderproject. Wethouder Van Schie, die dinsdagmid dag heel summier op vragen van J. van den Berg (VVD) in de raadscommissie voor Openbare Werken en Sportzaken van dinsdagmiddag in ging op de kolos sale grondtransactie, betoogde dat er nog heel wat bestuurskunst nodig is om. alle gemeentelijke belangen zo goed mogelijk uit te voeren nu de bereikbaar heid van Van Leeuwen BV onder geen enkele voorwaarde ingeperkt zal kun nen worden. Voorzitter drs. J.J.W. Kempkes van het Gastouderproject. Ook de liberaal Van den Berg vond dat het rapport veel te veel de bestaande si tuatie weergaf. ”Er wordt in het stuk weinig gesproken over knelpunten, de onderbouwing ontbreekt, er staan geen oplossingen in, er zijn geen analyses en ook de constateringen ontbreken”. Wethouder Van Schie verdedigde de kritiek door te stellen dat het gaat om een inventariserende nota, waarin vol gens hem wel bruikbare aanknopings punten staan om daarop een verkeers- veiligheidsbeleid te gaan ontwikkelen. Zijn partijgenote mevrouw W.S.J. Wa- terreus-de Vries zei er ook ’’best blij” mee te zijn. ders nog geen plaatsing gerealiseerd. Bij deze 15 zitten ook vraagouders die voor een toekomstige situatie opvang vragen en dientengevolge nog niet di rect bemiddeld hoeven worden. Er staat echter een nog groter aantal gastouders op de wachtlijst. Van de 68 gastouders (27) hebben er op dit mo ment maar liefst 29 (15) geen kind. Dat betekent dat er op dit moment nog een reserve aan opvang is. Wat dit betreft wijkt het Gastouderproject Waddinx veen e.o. sterk af vanhet landelijk beeld. WADDINXVEEN - Op de ochtend van Nieuwjaarsdag is de bijna 27-jarige Waddinxvener P. A. Smith dood aange troffen onderaan zijn woning op de tweede etage aan de Willem de Rijkel- aan. Naar de omstandigheden van het overlijden van de alleenwonende jon- gemaan stelt de rijkspolitie in Waddinx veen een onderzoek in. Uit een gerechtelijk geneeskundig on- evenals twee jaar geleden nog een derzoek in Rijswijk is gebleken dat de Waddinxvener vrijwel op slag dood PAAKDEVLZZS is rijk aan vitaminen, ijzer en hoogwaardige eiwitten; PAARDEVLEES is mals en mager, PAAADEVLEES is voordelig Paardevlees van de ambachtelyke paardenslager (apart diploma) is vlees van de specialist Sr is geen nulsere en lekkerder biefstuk du een PAAIDEBBESTUK Bij inlevering van deze bon 500 gram Paardebiefstuk 7,50 Het project, dat bemiddelt in kinderop vang in een thuissituatie, begon met fi nanciële steun van de gemeente Wad dinxveen, maar werd door het ministe rie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aangewezen als een experi ment, hetgeen in 1987 en in 1988 een forse subsidie opleverde. Ook in 1989 zal van rijkssubsidie gebruik gemaakt kunnen worden. Blijkens het jaarverslag van de Stichting Gastouderproject Waddinxveen ston- De heren P. en P.J. van Leeuwen zijn geboren en getogen Waddinxveners. Ze zijn begonnen in de kolenhandel en gin gen door in de oliehandel. Uit dit be drijf trokken ze zich ruim 20 jaar gele- (ouders die opvang voor hun kinderen zoeken) ingeschreven. Vader en moe der vormen samen één vraagouder. Dat zijn er 40 meer dan twee jaar geleden. Van de 66 vraagouders zijn er 51 gekop peld aan gastouders die kinderen tegen betaling willen opvangen. WADDINXVEEN - De heer P. van der Starre uit de Piet Hein- straat in de Zeeheldenbuurt is ont daan door het optreden van enkele baldadige jongeren Zij stopten vuurwerk in een broed- huisje in de tuin van de Waddinxve ner. Daardoor lieten twee koolme zen het leven. De heer Van der Starre heeft geen goed woord over voor deze vorm van dierenmishandeling, waarover hij zijn afgrijzen uitspreekt. Vol gens hem is hier sprake van een bal dadigheid, die niet door de beugel kan. bestuurslid en rijschoolhouder Henk van Erk een verkeerseducatieplan om in een schooljaar 500 16-18-jarige leer lingen van de drie scholen voor voortge zet onderwijs praktische- en theoreti sche bromfietsles te geven. Dat zou moeten gebeuren door twee instruc teurs. De kosten hiervan bedragen ruim 32.000,-. In het vorig schooljaar is al ervaring opgedaan met het geven van verkeerslessen aan 17-jarigescholieren. Hoe enthousiast schoolbesturen, do centen en leerlingen hierover ook wa ren, een ouderbijdrage om dit vrijwilli gerswerk beter mogelijk te maken bleef echter uit. De gemeente is van plan een stuurgroep verkeersveiligheidsbeleid te gaan vor men, die kan beschikken over drie werkgroepen (bromfietsers, ouderen en verkeersonveilige lokaties). den terug. Van Leeuwen BV is een voortzetting van deze activiteiten. AMBACHTELIJK SLAGER rijkspolitie toonde de bereidheid waar mogelijk in te zullen haken op verkeers- acties die in Waddinxveen zullen wor den gehouden. Bijzondere aandachtsgebieden zijn de jongeren van 15-19 jaar, de ouderen, lo kale verkeersonveilige situaties en het meedoen met landelijke campagnes op het gebied van autogordels, valhelmen en maximum-snelheden. het ministerie van Verkeer en Water- In de raadscommissie ontvouwde VVN- staat), werd in de raadscommissie niet al te lovend gesproken. Met name de raadsleden J. Havenaar (PCW) en J. van den Berg (VVD) staken hun teleur stelling erover niet onder stoelen en banken. ’’Moest een bureau van buiten dit plan wel opstellen?”, zo vroeg de heer Have naar zich af. ”Het rapport zet alles op een rijtje dat we allang wisten. Waar het aan ontbreekt is dat we gepresenteerd krijgen waaraan het in Waddinxveen op het gebied van de verkeersveiligheid aan schort”. drs. S.R.J. van Manen en E. de Jong-Schilte. Het aantal gastouders is eveneens toe genomen en wel van 27 naar 68. Ook hier geldt, dat vader en moeder als één ouder tellen. Van de 68 gastouders heb ben er nu 39 één of meer kinderen opge vangen. Dat betekent dat 29 gastouders nog reserve zijn. Het aantal koppelingen volgt deze lijn. Werden er in 1986 37 kinderen opge vangen, nu zijn dat er 74. Het aantal kinderen waarvoor in het ka der van het Gastouderproject opvang den op 1 november 1988 66 vraagouders werd gezocht, is in de twee jaar precies J- verdubbeld; van 37 in 1986 naar 74 in 1988. Daarvan zijn er nu 59 geplaatst. In 1986 waren dat er 28. Het aantal koppelingen bedraagt 51, dus in 8 gevallen gaat het om meer dan één kind. Het totaal aantal opvanguren per week van de geplaatste kinderen bedraagt 1179 uur per week. Als we hier het aan tal uren bij optellen waarvoor nog op vang wordt gezocht, komen we op een totaal van 1429 uur per week. De conclusie die hieruit kan worden ge trokken is, dat: - het aantal gast- en vraagouders in de afgelopen twee jaar meer dan verdub beld is: - het aantal op te vangen kinderen ver dubbeld is; - het aantal koppelingen meer dan ver dubbeld is; - er ruim reservebestand is aan gastouders. Op 1 november 1988 hadden 59 kinde- moet zijn geweest als gevolg van een ge ren via het Gastouderproject opvang, broken nek. Dit is een saldo; hierbij is geen rekening Hij moet in de nacht van zaterdag 31 de- i i-- kleine 10 koppelin- cember op zondag 1 januari in ieder ge val na twee uur 's nachts door nog on verklaarbare redenen van zijn balcon- netje zijn gevallen. Over het verkeersveiligheidsplan, WADDINXVEEN - De Stichting Gastouderproject Waddinxveen en omgeving, die sinds 1986 in dit Gouwedorp actief is, wortelt zich steeds sterker in de Waddinxveense samenleving. Dat blijkt uit het pasversche- nen jaarverslag 1987-1988 van de stichting, die wordt voorgezeten door drs. J.J.W. Kempkes en die beschikt over twee betaalde medewerksters, - -- - Een van de gevaarlijke kruispunten is de Kerkweg-Oost-Juliana Gastouderproject opvang. gehouden met een gen die zijn beëindigd. De reden hier van was in hoofdzaak dat de behoefte aan op vang weg viel. Op dit moment is voor nog 15 vraagou- Een omwonende trof het levenloze li chaam Nieuwjaarsmorgen omstreeks kwart voor negen aan en alarmeerde daarop de politie. Die begon gelijk met een onderzoek. Ook een buurtonderzoek werd inge steld, maar tot nu toe zijn er geen aan knopingspunten gevonden die verklaar baar maken wat zich in de nacht van Oud op Nieuw in de Oranjewijk moet hebben afgespeeld. Waarnemend groepscommandant C. Barelds verklaarde dat de rijkspolitie doende is na te gaan of er sprake is van een noodlottig ongeval dan wel een mis drijf. De mogelijkheid van zelfdoding wordt nagenoeg uitgesloten, omdat daarvoor geen sporen zijn gevonden. Ook overmatig alcoholgebruik of iets dergelijks is niet aangetoond. Van een vechtpartij is evenmin sprake geweest. Peter Andreas Smith, wiens ouders in de Bomenwijk wonen, wordt vrijdag morgen na een rouwdienst in rouwcen- trum Gouwehof begraven op de alge mene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan. ri 4 1 i ¥1 ■7^'2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1