Plannen voor Politie waarschuwt sporters GU/T ^?72168 halskanker Waddinxveen ill fill» ÏHH Passage-West toch openbaar Bijeenkomst baarmoeder- 77 woningen met rijkssteun 19.90 DANSAVOND SMENSENB HEE T Ti s IE i ii J I Drastische terugloop zwembadbezoek Waddinxveens bruidspaar wint quiz ■L Nieuwsblad Onafhankelijk I OPGELET!! i “L ■L HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN C.D.VAjNoe weeK I I -I LH h M I IT (I-: c* i HAR WA" •=r DANSSCHOLEN Uw televisiedokter S. ATTEMA HUURMAN B.V. r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER PER 1 FEBRUAR11989 WOENSDAGMIDDAG GEOPEND MAANDAGOCHTEND GESLOTEN D. SONNEVELD VOOR AL UW KANTOOR BENODIGDHEDEN EN ROOKARTIKELEN DIV. ARTIESTEN ”14x knotsgek” DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS Zondag 29 januari IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR WADDINXVEEN - De rijkspolitie in Waddinxveen is er toe overgegaan sporters te waarschuwen voor diefstallen. Bovendien willen de politie mensen in verband met enkele diefstallen uit de kleedkamers van de sporthallen en het zwembad graag wat informatie geven om dit soort dief stallen te voorkomen. A Vnieuwenhuijzen AUTO VAN DE WEEK: ALLEEN BIJ ONS Dl REKT LEVERBAAR OPEL VECTRA E 1.6 i, 4-deurs, NIEUW OPEL CORSA 1.2 S, 3-deurs, 1986 tapijt gordijnen vinyl zonwering L AUTO VERKOOP LEASING VA 44e Jaargang - No. 2116 Volvo toont tekeningen Coenecoop *- <- s— B. en W. hebben de gemeenteraad geen I 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 I I X" meegedaan aan Ron’s Honeymoon Quiz van de TROS-televisie. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Waddinxveen heeft be sloten de voorlopige plannen voor de winkeluitbreiding van Passage-West toch al openbaar te maken. Dat is veel eerder dan het college van Burge meester en Wethouders van plan was. In de afgelopen week werd echter be kend dat nu al ruchtbaarheid gegeven WADDINXVEEN - In het gemeentehuis zal volgende week dinsdag avond 31 januari een voorlichtingsavond worden gehouden over het baar- moederhalskankeronderzoek dat ook in Waddinxveen op stapel staat. De avond, die op verzoek van de Gezondheidsdienst Midden-Holland door de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen wordt gehouden, begint om acht uur. zal worden aan de voorlopige plannen die in opdracht van de gemeente Wad dinxveen door MAB Projectontwikke ling zijn gemaakt. De presentatie van Passage-West aan de pers zal gebeuren volgende week maandagavond om tien uur. Dat is twee uur voor middernacht. B. en W. zeggen voor die datum en dat tijdstip te hebben gekozen omdat eerst nog een aantal an dere vergaderingen moeten worden ge houden. de zomervakantie kan dan worden doorgegaan met het neerzetten van het Dit kan bijvoorbeeld de beheerder zijn van de bar of van het sportcomplex. Ook kunnen de spullen worden meege nomen door teamleden die niet direct deelnemen aan de wedstrijd maar wel in de sportcomplex aanwezig blijven. de ruimtelijke ordening, woningbouw en bedrijfsterreinen toonden zich zeer ingenomen met de getoonde schetsont werpen. Volvo heeft vorig jaar voor Waddinx veen gekozen gezien de centrale ligging van de gemeente in het westen en ten doen van diefstal van goederen uit kleedkamers en sportcomplexen. BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 AUTORIJSCHOOL j (ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD) ALLEEN BIJ ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 M Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 I Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Telefoon 01828-13061 'xc- G.T. Urtbetjerse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen I I -in het nieuws- -r* C I VISSER EEN GREEP UIT ONZE OCCASION-COLLECTIE: PEUGEOT 309 XE VW GOLF, div. extra’s NISSAN BLEUBIRD 1.6 LX (Grijs kent.) FORD SCORPIO 2.5 Diesel, GL OPEL KADETT 1.6 S CARA VAN AUD1100 CC (115pk), div. extra’s AUD1100 CD (136pk), div. extra’s FORD ESCORT 1100 BRA VO PEUGEOT 305 MERCEDES 307 D (DICHTE BUS) als nieuw Bernhardlaan/Prinses Margrietstraat en bij de Alexanderstraat als sociale bouw projecten kunnen doorgaan. De aan Waddinxveen toegewezen 77 woningen worden genoemd in het ad vies van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or dening en Milieubeheer over de verde ling van de woningbouwcijfers voor 1989. delen, hetgeen de gebruikelijke in spraakprocedure betekent. Volvo is* van plan in april te beginnen met de bouw van het kantoorpand. Na De trouwfoto van Amanda Nijhof en Edward van Kesteren, die hebben Meldt verdachte omstandigheden altijd aan de beheerder van het sportcomplex of het zwembad en ook bij de politie. De politie vraagt u ook altijd aangifte te opzichte van België. Er bleken geen mogelijkheden meer te bestaan om in Den Haag te gaan uitbreiden. Voor het bouwen in Waddinxveen heeft het Zweedse moederbedrijf intussen al le lichten op groen gezet. 1987 1987 1987 1987 1987 1985 1985 1985 1982 1983 Het gemeentebestuur van Waddinx veen spreekt van een mager aantal wo ningen, dat in het Gouwedorp neerge zet mag worden. Wellicht dat het aantal van 23 vrije sectorwoningen met een eenmalige uitkering nog wat kan ople veren, maar daar blijft het dan wel bij. Met het toegewezen woningbouwcon- tingent moeten in ieder geval de senior- woningen op de plaats van de kleuter school De Goede Herder aan de Prins Waddinxveen, Boskoop, Zevenhuizen en Moerkapelle behoren tot het gebied waar door de gemeenschappelijke ge zondheidsdienst Midden-Holland in Gouda een baarmoederhalskankeron- derzoek zal worden verricht onder Ne derlandse en Marokkaanse vrouwen van 25 tot en met 54 jaar. Dit bevolkingsonderzoek wordt begin dit jaar gestart in samenwerking met het Integraal Kankercentrum West te Lei den, de plaatselijke Huisartsen Vereni ging en het Pathologisch Anatomisch Laboratorium. Eenmaal in de drie jaar zullen vrouwen van 25 t/rn 54 jaar van de GGD Midden ’s Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 F WADDINXVEEN - Het bezoek aan het zwembadcomplex ”de Sniep” aan de Sniepweg dat voor een deel zal wor den gesloopt in verband met het realise ren van een ’’pretbad” is drastisch ge daald. Dat blijkt uit het jaarverslag over de ge meentelijke zwembaden in 1987. Kwamen er in 1983 nog zo’n 100.000 be zoekers zwemmen (vrijzwemmen, schoolzwemmen, diplomazwemmen), vorig jaar waren dat er nog maar 39.528. In de tussenliggende jaren daalde het aantal bezoekers naar 57.350 (1984), 51.747(1985) en 64.359 (1986). Het gemiddeld aantal bezoekers per dag aan het zwembadcomplex is daar mee gedaald van 894 naar 369. De nieu we zwembadplannen zijn dan ook ge maakt om de terugloop van het aantal bezoekers tegen te gaan, meer in te spe len op de vrijetijdsbehoefte van deze tijd en om de tot ruim driekwart miljoen gulden opgelopen tekorten terug te dringen tot een meer acceptabeler be drag. Met weemoed denkt CDA-wethouder P.F.J. van Schie, die financiën en sport zaken in zijn portefeuille heeft zitten, terug aan de tijd dat het zwembadcom plex goed was voor zo’n 300.000 bezoe kers per jaar. ”We gaan nu in de richting van 50.000 bezoekers per jaar en dat aantal neemt nog meer af’, aldus de christen-demo- craat. Voor hem is het geen punt dat op zeer zomerse dagen de Waddinxveners hun vertier zoeken in en bij de Reeu- wijkse Plassen en de Zevenhuizenerplas of nog verder. Daarmee heeft het Waddinxveense zwembadcomplex niet te concurreren. En bovendien het aantal dagen dat het niet zo’n mooi weer is in Nederland nog altijd het grootst. Woensdag 25 januari 1989 Sporters wordt aangeraden om geen waardevolle voorwerpen zoals siera den, geld en dure kleding mee te ne men. Mocht dit toch worden meegeno men laat die spullen dan niet in de kleedkamers achter maar verzamel de ze en stel ze onder toezicht. - -- in de sociale huursector, 16 in de premie-koopsector en 23 in de vrije sector met een eenmalige uitkering. De Waddinxveense DRS. S.R.J. VAN MANEN stopt per 1 maart met haar werkzaamheden als coördinator van de Stichting Gastouderproject Waddinx veen en omgeving. Zij heeft er voor ge kozen uitbreiding te geven aan haar werkzaamheden voor commerciële kin deropvang voor een bedrijf in Bodegra ven. Het stichtingsbestuur is gestart met de werving van een nieuwe coördinator, die haar/zijn werkzaamheden zal ver richten in samenwerking met de andere coördinator mevrouw E.D.Ch. DE JONG-SCHILTE. -rg gen in het gemeentehuis gearriveerd. Uit de schetsen blijkt dat het kantoor pand hoger zal worden dan de tien me ter waarin het bestemmingsplan nu voorziet Amanda Nijhof woonde tot haar huwe lijk op 15 december vorig jaar aan het Diederik van Schagenplantsoen. Thans is ze met haar man in Rotterdam woon achtig. In het door Ron Brandsteder gepresen teerde televisieprogramma traden ook de ouders van Amanda op. Ze moesten raden hoe hun schoonzoon in bepaalde situaties zou reageren. Rond de jaarwisseling verkondigden burgemeester C.M. van der Linden en wethouder drs. M. Kraaijestein dat pas in het voorjaar, althans voor de zomer, getoond zou kunnen worden op welke wijze invulling gegeven zal kunnen wor den aan de realisatie van een hoofdwin kelcentrum dat Waddinxveen al zolang ontbeert. Holland een uitnodiging ontvangen om aan het bevolkingsonderzoek deel te nemen. De bedoeling is dat hiervoor een afspraak bij de eigen huisarts ge maakt wordt. Aan het bevolkingsonderzoek zijn voor ziekenfondsverzekerden geen kosten verbonden. Particulier verzekerden ontvangen een rekening en kunnen de ze afhankelijk van de polisvoorwaarden declareren bij hun verzekering. De huisarts speelt een belangrijke rol in het bevolkingsonderzoek. Hij of zij maakte het uiutstrijkje. Dat wordt in het laboratorium onderzocht. Binnen twee weken gaat de uitslag van het labo ratoriumonderzoek naar de huisarts. Wanneer de huisarts na 3 wekrn geen Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144. Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 eekblad voor Waddinxveen --f- --J WADDINXVEEN - Het Weekblad voor Waddinxveen is als eerste in staat te laten zien wat voor een bedrijfscom- plex Volvo Bedrijfswagens BV in het bedrijvenpark Coenecoop gaat bou wen. De tekeningen daarvoor zijn dezer da- WADDINXVEEN/DEN HAAG - Waddinxveen mag dit jaar (1989) met bêrichEheeft'doorgegeven aan "de^on- financiële steun van de rijksoverheid 77 woningen bouwen. Dat zijn er 38 derzochte vrouw, kan ervan worden uit gegaan dat de uitslag goed was. voorgsteld het betreffende-' bestem mingsplan op dit punt te wijzigen en daarvoor de koninklijke weg te bewan- bedrijfspand. Het complex van Volvo wordt een her kenbaar onderdeel van Coenecoop. De raadsleden van de raadscommissie voor WADDINXVEEN - Het echtpaar Amanda Nijhof en Edward van Kers bergen heeft vrijdagavond Ron’s Ho neymoon Quiz gewonnen. Ze kregen een auto, een luxe vakantie aan de Costa Brava, een zonnebank, een videocamera, een rieten eethoek en een taart cadeau voor hun prestaties in het veelbekeken TROS-televisiepro- gramma. i PARTYCENTRUM CONCORDIA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1