OPGELET!! Ambtenaar opent Satcom r Doeco BV ook naar Coenecoop &UlfS SMENSENIE BOERENBAL D. SONNEVELD Eethuisjes erbij langs de Gouwe X „Reeuwijk Omstreken” Gemeente presenteert voorlopige ontwerpen ENTREE W’VEEN VERANDERT ASB bouwt seniorhuizen Mozartlaan Zoeken naar aardolie Verzekert al 75 jaar tot vólle tevredenheid ’’Hakkenbar” in centrum Zuidplashof Nieuwsblad Onafhankelijk 21.00 UUR ONDERLINGE BRANDVERZEKERING ARIE RIBBENS I X 7/ X B0SK00P uVAx-/L/\\| k TEL. 0172712110 HAR WA" •n Stationsstraat HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Langer 1991 Grill-steakhouse Woensdag 1 februari 1989 44e Jaargang - No. 2117 MAANDAGOCHTEND GESLOTEN Til inc*1011 -in het nieuws- TIJDENS DE RAI BINNEN 15 MINUTEN! EEN SCHERPE OFFERTE VOOR ZATERDAG 4 FEBRUARI BEL 01727-12110 U KRIJGT ER BESLIST GEEN SPIJT VAN! Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 PER 1 FEBRUAR11989 WOENSDAGMIDDAG GEOPEND DE KROOSHAPPERS ROZENBURCHT Boskoop HUURMAN B.V. (ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD) AUTO VERKOOP LEASING PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. F tapijt gordijnen fc vinyl zonwering Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 met om DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS VOOR AL UW KANTOORBENODIGDHEDEN EN ROOKARTIKELEN Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen - Telefoon 01828-13061 VERKOOP LEASING VA I - BW r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER Exploitatie: :rr* Veekblad voor Waddinxveen Voor nieuwe Passage moet gesloopt worden rn stemmingsplan nodig. AUTORIJSCHOOL j De Waddinxveense kunstenares NEEL VAN OOSTEN exposeert 21 etsen in restaurant d’Ouwe Stee in Reeuwijk en 10 aquarellen in koffieshop De Goud- sche Pijp in Gouda. Commissaris P.F.J. van SCHIE, CDA- wethouder in Waddinxveen, is gekozen rant van de familie T. Ververs een plaats moeten krijgen. En zo krijgt Waddinxveen aan deze kant langzaam maar zeker een ander aanzien. Het opvallende pand werd met een la sershow geopend door drs. A. de Rui ter, directeur telecommunicatie en post van het ministerie van Verkeer en Wa terstaat, die de op wintersportvakantie WADDINXVEEN - Vorige week is het nieuwe bedrijfspand van Satcom Inter national BV op het bedrijvenpark Coe necoop officieel in gebruik genomen. BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 Aan de faculteit der civiele techniek van de Hogeschool Rotterdam en omstre ken is afgestudeerd ING. A. WESTER- DUIN. G.T. UttoetjefSfl - Henegouwetweg 76 - Waddinxveen De architect-stedebouwkundige van het nieuwe Passage-plan is dr. ir. Rudger Smook. Hij was maandagavond bij de presentatie aanwezig, evenals de com mercieel directeur van de MAB Projec tontwikkeling, drs. G.W. Beker. Bei den schetsten dat het met het nieuwe winkelhart gedaan zal zijn met de woon- straat zoals de Stationsstraat nu nog is. Burgemeester C.M. van der Linden houdt staande dat het maken van een nieuw winkelhart niet ten koste behoeft te gaan van de bestaande winkelcentra in de Waddinxveense woonwijken, al zullen er ontegenzeggelijk verschuivin gen optreden die natuurlijk niet zonder gevolgen behoeven te blijven voor de kracht en de aantrekkelijkheid van de bestaande winkelcentra. WADDINXVEEN - Doeco Holding BV in Waddinxveen, welk bedrijf nu nog is gevestigd aan de Staringlaan in Waddinxveen-Noord, gaat een nieuw bedrijfspand in Coenecoop bouwen. De onderhandelingen daarover tussen burgemeester C.M. van der Linden en Doeco-directeur S. Doekemijer zijn daarover afgerond. De grondtransactie is deze week aan de gemeenteraad mee gedeeld. PLANKIER 22 26 WADDINXVEEN - De laatste 35 vier kante meter winkelruimte in het in aan bouw zijnde winkelcentrum Zuidplas- hof is nu ook bezet. De woningbouw vereniging SSW en het gemeentebe stuur zijn er na overleg met de plaatse lijke middenstandvereniging over eens dat zich hier zal kunnen vestigen schoenherstellersbedrijf annex sleutel- service J. v.d. Laken uit Alphen aan den Rijn. Aanvankelijk was het de bedoeling in deze kleine ruimte in het hart van de nieuwe woonwijk een schoonheidssalon te vestigen, maar daarvoor bleek geen enkele gegadigde uiteindelijk belang stelling te hebben. De komst van het schoenherstellersbe drijf annex sleutelservice wordt van be lang geacht voor de Zuidplasbewoners, omdat het zaakje een echte wijk- en buurtfunctie zal hebben. Bovendien is er in deze sector geen sprake van uit breiding, maar van vervanging omdat ruim een jaar geleden schoenhersteller H.C. Streng met zijn bedrijfje aan de Jan Dorrekenskade-West stopte. pCHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354~ Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda -Tel. 01820-15132 Mevrouw mr. A.C.J. VAN DOOIJE- WEERT van de Weidezoom, die bij Koninklijk Besluit is benoemd tot on dervoorzitter van de Raad van Beroep in Den Bosch, wordt donderdagmiddag 2 februari in die functie geïnstalleerd. Dat gebeurt ter buitengewone terecht zitting van de Raad van Beroep in het gebouw van de rechtbank aan de Beurd- sestraat in Den Bosch. Na bij de Raad van State werkzaam te zijn geweest is Adriana Rietveld-van Dooijeweert al enige tijd bij de Raad van Beroep werk zaam. Bij de Be Fair-voetbaljeugd zullen aan het eind van de competitie J. KOOLE (B-groep) en D. VLEGGEERT (C- Groep) hun trainerstaak neerleggen. Een nieuw jaarcontract hebben bij Be Fair getekend C. VERBREE (A- groep), C. VAN TRIET (D en F groep), I. SMALLEGANGE (E groep) en K. VERHOEF (jeugdkeepers). Aan de HTS (richting civiele techniek) slaagde de Waddinxvener D. VAN DER KOLK. In de eerste schetsen wordt duidelijk dat de huidige Passage ruim 100 meter langer moet worden om Waddinxveen aan een echt winkelhart te helpen, dat de koopkracht in dit Gouwedorp kan vasthouden. Aan beide zijden zijn bouwkundige aanpassingen nodig om hei centrum aantrekkelijk te maken. Dat betekent dat bij de Kanaalstraat een woning moet worden afgebroken en dat aan de zijde van het NS-station de fabriek van C.P. Broer BV plat moet voor de bouw van 40 nieuwe woningen. Doeco Holding BV koopt van de ge meente in Coenecoop 8.955 vierkamte meter bouwgrond voor de prijs van 1.410.412,50. Met de Dienst Openbare Werken en -Bedrijven is afgesproken dat van gemeentewege twee inritten van zes meter breed worden aangelegd. Voorts is contractueel bepaald dat aan de zijde van de Kanaaldijk minimaal in twee bouwlagen dient te worden ge bouwd. Dat blijkt uit de voorlopige plannen die MAB Projectontwikkeling BV in op dracht van het gemeentebestuur heeft laten maken. De plannen zijn maandag avond in het gemeentehuis aan belang- tot penningmeester en tot plaatsvervan- hebbenden en de pers toegelicht, gend secretaris van het nieuwe Energie bedrijf Midden-Holland NV, dat wordt voorgezeten door de Goudse wethou der en oud-Waddinxvener drs. R. HARMS (PvdA). Van de Raad van Commissarissen maakt verder deel uit het Waddinxveense VVD-raadslid ir. K.A. WARMENHOVEN. WADDINXVEEN - De Zuidkade en de Nesse ontwikkelt zich tot een echte ’’Gouwe-boulevard” met diverse eetgelegenheden. Voorbereidin gen worden namelijk getroffen voor de vestiging van twee nieuwe restau rants. Binnen de uitgebreide directie van Van dien Verzekeringen BV in Alphen aan den Rijn is de Waddinxvener J.A. LEEFLANG benoemd tot commercie el en verzekeringstechnisch directeur. Na een inwerkperiode is de heer M.A. BOEF benoemd tot financieel direc teur. De uitbreiding van de directie is een gevolg van de groei van het bedrijf. Met ingang van deze maand zijn de aan delen van Vandien Verzekeringen BV weer geheel in handen van de directie. Hierdoor behoort Vandien tot de groot ste onafhankelijk en zelfstandig wer kende assurantie- en assuradeurenbe- drijven in Nederland en is het bedrijf toonaangevend in de regio. Een en ander brengt met zich mee, dat ook een ruimere huisvesting nodig is, zodat aan de Henri Dunantweg te Al phen aan den Rijn een nieuw te bouwen kantoorpand is aangekocht, waardoor tevens alle activiteiten van Vandien weer onder één dak komen. Eind 1989 zal dit pand worden betrokken. Ook 4e computercapaciteit wordt uitgebreid, zodat de bekende optimale service ge waarborgd blijft. De Waddinxvener J. DANKERS heeft afscheid genomen als conrector van de Christelijke Scholengemeenschap op reformatorische grondslag De Driestar in Gouda. Hem werd vrijdagavond een afscheidsreceptie door het schoolbe stuur aangeboden. De heer Dankers maakt gebruik van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding. Wie aan het Welfarewerk van het Rode Kruis in Waddinxveen wil deelnemen kan daarvoor niet meer terecht bij se cretaris J.F. VAN DER KLAUW, maar bij de dames G. STEL-v.d. POL, Mozartlaan 71, tel. 12788 en bij L. TOL, Beethovenlaan 20, tel. 13585. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Belangrijk uitgangspunt van de plannen is dat de winkels en woningen van alle WADDINXVEEN - Buro ASB BV Waddinxveen gaat aan de Mozartlaan grond kopen voor de bouw van 11 seni- orkoophuizen. Het gaat hier om 2.900 vierkante meter grond, die door de ge meente voor 580.000,- van de hand wordt gedaan. Voor het bouwrijpmaken van deze plek achter en naast de huizen en praktijk van de huisarts G. Siemons en W.A. van Heel zal de gemeente Waddinxveen 300.000,- uittrekken. De 31 seniorwoningen in de huursfeer aan de Prins Bernhardlaan-Juliana van Stolberglaan zullen worden neergezet in opdracht van de woningbouwvereni ging SSW. De corporatie moet voor de ze huurwoningen een grondprijs beta len van 394.785,-. Met het bouwrijp maken is 230.000,- gemoeid. Inmiddels zijn de 31 seniorwoningen van de SSW ook bekeken door de Vrou wenadviescommissie voor de woning bouw (VAC). Deze commissie spreekt van een "leuk type”, maar vindt de wo ningen wel te klein. zijnde minister drs. N. Smit-Kroes van verkeer en Waterstaat verving. Voor de officiële opening bestond een grote belangstelling. Satcom had rela ties uit diverse landen op bezoek die een paar dagen gast bleven van het Wad dinxveense bedrijf, dat een stormachti ge groei achter de rug heeft. Bij alle Sat- com-bedrijven in ons land werken 40 mensen. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het project van MAB Projectontwikkeling, waarvoor als belegger geldt het Bedrijf spensioenfonds voor de Metaalindu strie, zo’n 25 miljoen gulden gaat kos ten. Met de realisatie ervan zou in 1991 beg onnen kunnen worden, het plan voor ziet ook in de renovatie van het bestaan de winkelcentrum. Of het winkelhart overdekt zal worden valt nu nog niet te zeggen. De eerste reacties op de plannen zijn positief. Voor de gemeente bestaat er geen reden om te zien naar een andere lokatie, bijvoorbeeld in de richting van het Brugcentrum, zoals het winkelcen trum Brug wil. Wel is al vastgesteld dat de huurprijs van de nieuwe winkelruim ten hoger zal komen te liggen dan de huidige, die gemiddeld 200 gulden per vierkante meter bedraagt. Dat zou wel eens 280 gulden per vierkante meter kunnen worden. MARIJKE ESSENBOOM van de Pep- pelhorst heeft de praktijk oefentherapie Mensendieck van mevrouw M.C. CAMMEL-HOUTMAN van de Mo zartlaan overgenomen. Mevrouw Cam- mel-Houtman beëindigt officieel haar praktijk eind februari wegens vertrek naar West-Duitsland. Oud-CDA-raadslid DIRK WESTER- DUIN (55) wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Dienstverleningscen- trum Waddinxveen (AF-centrum). Hij zal in die functie tijdelijk voorzitter me vrouw L.M. OOSTERBROEK- WAAGMEESTER opvolgen nadat het college van B. en W. had besloten wet houder drs. M. KRAAIJESTEIN uit het stichtingbestuur terug te trekken ter voorkoming van tegenstrijdige belan gen. De benoeming gaat in zodra de be treffende statuten zijn gewijzigd. WADDINXVEEN - Voor het uitbreiden van het winkelcentrum ”de Pas sage” in westelijke richting blijft het gemeentebestuur uitgaan van de sloop van de gereformeerde Kruiskerk, het verenigingsgebouw Het Tref punt en de fabriek voor bakkerijgrondstoffen C.P. Broer BV aan de Pas sage. Voorts komt er in het winkelpand van woninginrichter De Wilde Zn. aan de Nesse een grill-steakhouse van de heer P.F.J. Hundscheid uit Woubrugge. Hij heeft daarvoor de panden Nesse 12, 14 en 14a in november vorig jaar aange kocht en noemt ”de ligging en het uiter lijk zeer geschikt” voor een grill-steak house. Tegen een restaurant erbij - naast res taurant De Gouwe Dis en het Italiaanse eethuisje La Tarantella - heeft het colle ge van Burgemeester en Wethouders geen enkel bezwaar, omdat het een ver sterking zal betekenen van het boule- vard-karakter langs de Gouwe. Burgemeester Kees van der Lin den. zijden goed bereikbaar zijn met de auto. Dat betekent dat de weg die nu achter de Passageflats doorloopt en uit komt op de Juliana van Stolberglaan zal worden doorgetrokken naar het Sta tionsplein. Bovendien is er ruimte ge maakt voor het parkeren van 220 auto’s. Het gaat hier in feite om "verdiept par keren”. In het centrum van de nieuwe Passage zal een plein worden gemaakt, dat het oude en het nieuwe deel met elkaar zal verbinden. De omvang van dit plein na bij de Spar-supermarkt is 1.600 vierkan te meter. Het winkelhart zelf krijgt een uitbreiding van ongeveer 5.800 vierkan te meter. Drs. A. de Ruiter, directeur telecommunicatie en post, opende het nieuwe pand van Satcom International BV door het van start laten gaan van een lasershow. Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Waddinxveen krijgt een steeds andere entree in het zuid-westen. Nadat de Eksterflat een markant begin vormde van'-de wijk Zuidplas, kwam er de nieuwe T-krui- sing van de Beijerincklaan met de Dreef, werden de twee zuilen (”wok- kels”) van de Amsterdamse kunstenaar Herman Makkink gemetseld en werd begonnen met de bouw van het regio kantoor van de Grontmij Zuid-Holland NV. In deze omgeving komen nog meer kantoren en zal ook he£ nieuwe restau- WADDINXVEEN - Aan de Neder landse Aardolie Maatschappij BV te Assen is toestemming verleend tot het verrichten van een seismisch bodemon derzoek. Na het plotselinge vertrek van het Joe- Voor de vestiging van een grill-steak- goslavische restaurant Manastir is daar- house is wel een wijziging van het be- voor in de vrijkomende ruimte aan de 1 J- Nesse teruggekomen een Grieks restau rant. De Griek heeft zijn intrek geno men in dezelfde ruimte waar eens party centrum De Blauwe Druif was onderge bracht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1