Waddinxveen noemt i Open dagen De Kroon eens met 30 km op Heggewinde druk bezocht Advertentie NKF-mensen GUIT BMENSENB werkelijk aantal scheidingen: 74 lOPROEPJ Nieuwe entree Passage In 1988 trouwden 347 Waddinxveners DIAMANTEN Bijna 200 medewerkers zoeken nieuwe werkgever ECHTPAAR J. HERTOG Zaterdag carnaval bij Vanavond politieke forumavond Beloning voor tips diefstal gereedschap ’’Waddinxveen” '9. Nieuwsblad Onafhankelijk i HAR WA" TIJDENS DE RAI BINNEN 15 MINUTEN! EEN SCHERPE OFFERTE VOOR HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN HUURMAN B.V. Opvang Meer raadsleden Geboorten TELECOMMUNICATIE IS ONZE TOEKOMST MAAR NIET IN DELFZIJL n KAMPEERAUTO fl U IS TE HUUR U 2 TL!. inc^1 -in het nieuws- k 11 WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur kan op de Heggewinde in Groenswaard 2 een 30 km-regime gaan invoeren. Na jaren van juridische strijd heeft de Kroon de bezwaren tegen de uitvoering van deze snelheids- remmende maatregel afgewezen. TECHNISCH PERSONEEL NKF WADDINXVEEN ZOEKT NIEUWE WERKGEVER (ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD) BEL 01727-12110 U KRIJGT ER BESLIST GEEN SPIJT VAN! liilB DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS Woensdag 8 februari 1989 WADDINXVEEN - De open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Waddinxveen zijn weer goed bezocht geweest. PARTYCENTRUM CONCORDIA Bruiloften, party's, vergaderingen, koud buffet tot 300 personen, tegen zeer aantrekkelijk prijzen. Ruime parkeergelegenheid. Gemakkelijk te bereiken. ir tapijt gordijnen vinyl zonwering J. M. G. Derksen. AUTO VERKOOP LEASING O TELEFOON 01749-12883 O FAMILIE KLING A MONSTER c--GZJ i van het afgelopen jaar ook bewijzen. AUTORIJSCHOOL j Je VolL*Lrant VAN ZATERDAG 4 FEBRUARI 1989 grote politieke forumavond gehou- De advertentie uit De Volkskrant van zaterdag van 198 NKF-medewerk- ers. Na een opleiding bij Intituut Preahep is de heer P.P.G.H. AMERICA uit Wad dinxveen geslaagd voor het onderdeel Statistiek van het Staatsexamen SPD. De heer R.A. KOOIMAN eveneens uit Waddinxveen, behaalde het certificaat voor Bedrijfseconomie. WADDINXVEEN - Met deze kleine maar toch opvallende advertentie in De Volkskrant van zaterdag hebben 198 BREDEWEG 66 - MOERKAPELLE 01793-1528 WADDINXVEEN - Om de uitbrei dingsplannen van het winkelcentrum ”de Passage” in westelijke richting een beetje aanschouwelijk te maken staat er op het gemeentehuis een maquette, die de meest wenselijke situatie weergeeft. En meest wenselijk betekent sloop van de gereformeerde Kruiskerk, sloop van het verenigingsgebouw Het Trefpunt en verplaatsing naar het bedrijvenpark Coenecoop van de fabriek voor bakke rijgrondstoffen C.P. Broer BV. Tot de plannen behoort ook dat de bei de toegangen tot de Passage, zowel van af de kant van de Kanaalstraat/Ker- beentje voorgezet om de leerlingen uit groep 8 van de basisschool en hun ou ders uit Waddinxveen en omgeving te laten kennis maken met zoveel mogelijk aspecten van het plaatselijke voortgezet onderwijs. De samenwerkingsschool, De Wadde en de Prof. Kohnstammschool besteden elk veel aandacht aan de opvang van de nieuwe scholieren, die met een heel an der schoolleven te maken krijgen dan ze op de basisschool gewend waren. De leerlingen en hun ouders kregen dan ook alle informatie over de organisatie van de school van hun eventuele keuze. G.T. Uitoeijersa - Henegouwerweq 76 - Waddinxveen In Waddinxveen zagen in 1988 148 in woners hun 74 huwelijken ontbonden. Dat is het werkelijke aantal, dat overi gens niet veel afwijkt van het aantal echtscheidingen in 1987. Volgens het laatstverschenen Statistisch Jaarboek van de gemeente bedroeg het aantal in- Ouders en nieuwe leerlingen hebben op de samenwerkingsschool voor HAVO- Atheneum aan de Sniepweg, de christe lijke scholengemeenschap voor MA- VO/LTO/LHNO De Wadde aan de Sniepweg en de Prof. Kohnstamm school voor openbaar MAVO een goe de indruk gekregen van de diverse mo gelijkheden. Alle drie de scholen hebben hun beste 1991 kunnen beginnen. De Passage- huurprijs zou echter in het nieuwe ge deelte moeten worden gebracht op f 280,- per vierkante meter brutowinkel- oppervlak. In de ’’oude” Passage wordt 200,- betaald. De plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum ”de Passage” worden uitgewerkt in opdracht van het gemeen tebestuur van Waddinxveen door M AB Projectontwikkeling BV. Het geld moet komen van de belegger, het Bedrijfs fonds voor de Metaalindustrie. Gedrie ën hebben ze vorig jaar een intentiever klaring getekend. WADDINXVEEN - De heer JHertog (79) en mevrouw J. Hertog-Vink (ook 79) van de Prins Bernhardlaan hebben hun 60-jarig huwelijksfeest gevierd. Ze deden dat temidden van hun 4 kinde ren, 16 kleinkinderen en 8 achterklein kinderen, familie, vrienden en kennis sen op grootse wijze in Het Trefpunt. Het diamanten paar is geboren en geto gen in Waddinxveen. In de saliëring van het gemeentebestuur (college van B. en W.) en de ambtena ren komt geen verandering. Dat ge beurde in de zomer van 1987 bij het pas seren van de grens van 24.000 inwoners. De verwachting is dat aan het verwelko men van de 25.000ste Waddinxvener van gemeentewege wél aandacht zal worden geschonken. Dat was in 1987 bij het inschrijven van de 24.000ste inwo ner niet het gevalOok het passeren van de 23.000ste inwoner ging ongemerkt. Officieel verwelkomd werden wel de 22.000ste in 1983 (door wethouder me vrouw L.M. Oosterbroek-Waagmees- ter), de 21.000ste in 1977 (door burge meester mr. A.G. Smallenbroek) en de 20.000ste in 1971 (door burgemeester C.A. van der Hooft). Begin 1961 had Waddinxveen 11.677 inwoners. eekblad voor Waddinxveen niet alleen in dit Gouwedorp, maar ook elders gesloten. In totaal trouwden er in Waddinxveen vorig jaar 347 Waddinxveners. Ze trouwden met plaatsgenoten of haalden hun geliefden vanuit Nederland of nog verder. In ieder geval gaat het om ten minste 174 huwelijken in 1988, waarvan er een dikke honderd in Waddinxveen werden gesloten. Kijken we in het Statistisch Jaarboek 1987-1988 dan zien we dat er in 1987 welgeteld 124 huwelijken werden geslo ten in de trouwzaal van het gemeente huis aan het Raadhuisplein. Maar ook in dat jaar was het aantal Waddinxve ners dat waar dan ook ter wereld trouw de natuurlijk veel groter, zoals de cijfers Indien tijdig de 25.000ste inwoner kan worden ingeschreven zal na de gemeen teraadsverkiezingen van maart 1990 de gemeenteraad worden uitgebreid met twee zetels. Er zijn nu sinds 1974 19 ge meenteraadsleden en dan 21. Tijdens de open huizen was het moge lijk de Waddinxveense scholen voor voortgezet onderwijs ”in bedrijf’ te zien. Er kon kennis worden gemaakt met diverse docenten en lesmaterialen. Het gebruik van computers en de moge lijkheden van studiebegeleiding trok ken de aandacht van velen. Een jaar geleden werd al duidelijk dat het gemeentebestuur nauwelijks meer iets in de weg stond om ook van de Heg gewinde een 30-km-gebied te maken. Door de protesten van de bewoners te gen het oorspronkelijke inrichtingsplan was daarvan niets gekomen, maar tij dens een zitting van de Raad van State Uit Waddinxveense ouders werden in ieder geval in 1988 vier kinderern min der geboren dan in 1987. Bedroeg het aantal geboorten in 1987 369, vorig jaar waren dat er 365, van wie 175 jongens en 190 meisjes. Het aantal overleden Waddinxveners steeg van 98 in 1987 naar 111 vorig jaar. De nieuwe bevolkingscijfers van de ge meente Waddinxveen laten zien dat het Gouwedorp duidelijk op weg is naar de 25.000ste inwoner. Van dit aantal is het bijna 756-jarige dorp nog zo’n 300 inge zetenen verwijderd. Omdat Waddinxveen vorig jaar groeide met 326 inwoners tot 24.652 op Nieuw jaarsdag kan de 25.000ste bij het begin van het volgende winter worden in geschreven. medewerkers van NKF Kabel BV in Waddinxveen laten weten op zoek te zijn naar een nieuwe werkgever. Ze protesteren daarmee tegen de plan nen van NKF Holding BV om het hoofdkantoor voor de produktie van te- lecommunicatiekabelsystemen af te slanken en over te plaatsen naar de ves tiging in Delfzijl. Vakbonden zijn nog steeds in de weer de directie van het concern op andere gedachten te brengen,maar vooralsnog is de leiding in Delft niet van plan - gelet op de toenemende concurrentie in 1992 als de Europese landsgrenzen zullen wegvallen in het handelsverkeer en de mogelijkheden van een goedkopere produktie op één plaats - de reorganisa- tiegedachten te laten varen. In maart zullen er wat dit betreft spij kers met koppen geslagen moeten wor den en zal duidelijk moeten worden in hoeverre de centrale directie-raad be reid is water bij de wij n te doen en welke troeven de vakorganisaties in handen hebben om in samenwerking met het personeel de best mogelijke oplossing te bewerkstelligen. Op de achtergrond kijkt het gemeentebestuur van Wad dinxveen mee om te voorkomen dat de Waddinxveense vestiging wordt ont manteld. De 198 medewerkers van NKF Kabel BV in Waddinxveen hebben zich gead verteerd als 16 ingenieurs, 39 HBO’ers, 31 MBO’ers, 101 LBO’ers en 11 middel baar geschoolden. Ze vertegenwoordi gen ongeveer 90'procent van de techni sche kennis van het bedrijf aan de Noordkade. Het bestuur van de afdeling Waddinx veen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen heeft afscheid ge nomen van mevrouw K.M. MENKEN- BLOEMEN en van mevrouw H. WIL- LEMS-VAN DIJK. Beide dames ver trokken omdat de Plattelandsvrouwen de bestuursregel kennen dat men na drie jaar herkiesbaar is en dat men er na zes jaar uit moet. De Waddinxveense Karin Menken is 2 jaar secretaresse ge weest, 3 jaar presidente en 1 jaar vice- presidente. Mevrouw Willems uit Gou da is penningmeesteresse geweest. WADDINXVEEN - Bewoner J. de Geus van de Mauritslaan 81 is ernstig gedupeerd doordat in de nacht van maandag op dinsdag uit de voor zij n wo ning geparkeerde Fiat-bestelwagen waardevol gereedschap is gestolen. Dieven blijken zich toegang tot de wa gen hebben verschaft en voor zo’n 6.000,- aan dure boormachines, op laadbare machines, een soldeerkist en ander gereedschap te hebben gestolen. De Waddinxvener kan daardoor zijn werkzaamheden niet uitvoeren. Van de diefstal is aangifte gedaan bij de Waddinxveense rijkspolitie. De heer De Geus heeft een beloning van dui zend gulden uitgeloofd voor diegene die een tip kan gevendie leidt tot het terug vinden van het gereedschap. Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met de plaatselijke rijkspolitie. z xL 44e Jaargang - No. 2118 WADDINXVEEN - Komende zater dagavond 11 februari wordt het carna valsfeest gevierd bij Waddinxveen- voetbal. Het carnavalsfeest vindt plaats in de kantine van de vereniging op het sport complex ”De Sniep”. De feestelijkhe den vangen aan om 21.00 uur. De en tree is 5 gulden per persoon en carnava leske kleding is gewenst. De avond zal worden opgeluisterd door een bezoek vtm de Raad van Elf en le den van de carnavalsvereniging ”De Gouweslobbers”. WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om zo veel mogelijk een werkelijk beeld te schetsen van het wel en wee in Wad dinxveen. Rondom de loop der bevolking zijn dezer dagen dan ook cijfers over het afgelopen jaar bekend gemaakt, die een veel vollediger beeld ge ven dan de gemeentelijke statistische jaarboeken plegen te doen. Dit be treft vooral het aantal mensen dat scheidt en trouwt. In Den Haag is vastgesteld dat de inrich tingsplannen van voorzien in het plaatsen van bloembak ken en het planten van bomen, geen verkeersgevaar opleveren, terwijl er evinmin sprake is van verlies aan par keerplaatsen. In de directe omgeving blijft genoeg parkeerruimte over, aldus de Kroon. kweg-Oost als vanaf de kant van het Stationsplein, een ander aanzien krij gen. Bij de Kanaalstraat betekent dat de sloop van een woning om een ruimere entree te krijgen en bij het Stationsplein wordt gedacht aan de bouw van 40 ’’slanke” flats. De foto maakt een beetje zichtbaar hoe het uitgebreide winkelcentrum vanaf het Stationsplein zou moeten gaan ogen. Met de nieuwe winkel- en woon plannen is zo’n 25 miljoen gulden ge moeid. De bouw ervan zou - als alles meezit - in Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*- Na 18.00 uur: 01828-11951 Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 WADDINXVEEN - Vanavond woensdag 8 februari - om acht uur wordt een grote politieke forumavond gehou- den in de raadzaal van het gemeente huis. Over het onderwerp ”Hoe democra tisch is Nederland gaan dan met el kaar en de zaal in debat prof. dr. Rob Tielman, oud-voorzitter van het lande lijk Humanistisch Verbond, drs. Arie Oostlander, directeur van het weten schappelijk bureau van het CDA, mr. Klaas de Vries, oud-PvdA-Tweede Ka merlid en directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en Hans Dijkstal, VVD-Tweede-Kamerlid. Ge spreksleider is de journalist Bert Wou denberg. Na een welkomstwoord van regionaal HV-voorzitter dr. André de Bruin houdt prof. dr. Rob Tielman, de laatste dagen als lid van de Vakgroep Homos- tudies van de Rijksuniversiteit van Ut recht in het nieuws met zijn commen taar op het hersenonderzoek van homo- sexuelen, een inleiding, waarop de drie forumleden zullen reageren. De avond in de raadzaal van het ge meentehuis is opgezet door het Huma nistisch Verbond Midden-Holland en met medewertring van de Waddinx veense afdelingsbesturen van PvdA, CDA en VVD. De toegang is vrij. Wij, het technisch personeel van de NKF Telecommunicatie te Waddinxveen zoe ken een verstandige ondernemer in de Randstad die behoefte heeft aan technisch geschoold personeel. Alhoewel de NKF in Waddinxveen een flinke jaarwinst heeft, een goed gevulde orderportefeuille en een produkt maakt voor de toekomst, wil de direktie ons laten verhuizen naar Delfzijl. 16 x TU o.a. Chem. techn., Electronica, Electrotechn., Informatica, Techn. nat., Telecomm. Wtb, Metaalkunde. 39x HBO o.a. Bedrijfskunde. Chemie, Electronica, Electrotechn., Informatica, Na- tuurkunde. Telecomm., Wtb. 31 x MBO werkzaam als: Arbeidsanalist, Electro-monteur, fijn Mech. Techn., on- derh.bankwerker. Operator, proces Eng., Tek. constr.. Werkvoorbereider. 101 x LBO werkzaam als: Expeditie medew., Heftruck chauff., Keurings medew., Laborant, Onderh. monteur. Operator. 11 x Voortgezet onderwijs, werkzaam als Adm. medewerker, Bedrijfsplanner, Magazijnmeester. Deze mensen vertegenwoordigen ca. 90% van de technische kennis van het bedrijf, een deel ervan heeft ervaring met leiding geven. Heeft u belangstelling en bent u niet bangvoor de toekomst (zoals onze huidige direk tie). neem dan snel kontakt met ons op. De NKF kan ons behouden door in Waddinx veen te blijven. Wij zijn niet bang voor de toekomst. Ons adres is: Het Lager, Middelbaar en Hoger Technisch Personeel NKF, p/a Postbus 79, 2840 AB Waddinxveen. MR. J.M.G. DERKSEN (29) versterkt deze maand de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland als ’’hoofd uitvoering wettelijke taken”. Tot het veelzijdig takenpakket van de - Kamer behoort de uitvoering van een geschreven echtscheidingen toen 19 en aantal economische wetten. Dit zijn de Handelregisterwet (de ’’burgerlijke stand van het bedrijfsleven”, die de rechtszekerheid van het zakendoen be vordert), de Handelsnaamwet, de Ves- p—O 1 G 4 O k_— was gebleken dat er in feite nog maar de gemeente, die één bezwaarde was overgebleven. En dat was Heggewinde-bewoner J.H. Schouten. Hij stelde dat de 30 km in zijn buurt best gerealiseerd zou kunnen worden als er maar voor gezorgd zou worden dat hij zijn garage gemakkelijk in en uit zou kunnen. Met het bijgestelde inrichtingsplan, dat de gemeente drie jaar geleden al ont vouwde, wordt nu niet meer tegen de haren van de Heggewindebewoners in gestreken, zo leert de praktijk. De nieuw te maken entree van de Passage aan de kant van het Stationsplein/Kerkweg-West. (Foto: Sjaak Note- boom). 4 - ..nn.. iirrrW" dat zijn 38 mensen. De term ’’ingeschreven echtscheidin gen” slaat hier op de ontbinding van de in Waddinxveen gesloten huwelijken. De 148 gescheiden Waddinxveners van tigingswet Bedrijven en de Vestigings- vorig jaar zagenjwn huwelijk destijds wet Detailhandel. De heer Derksen is verantwoordelijk voor de desbetreffende afdelingen. Te vens zal hij zich bezighouden met de ad visering aan ondernemers over juridis che zaken als huur/verhuur van bedrijfs ruimte, rechtsvormen, winkelsluitings wet, merkenrecht, ontbinding vennoot schappen e.d. De heer Derksen is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Utrecht in de be drijfseconomische richting. Zijn keuze vakken waren Ondernemersrecht en Concernverhoudingen en Europees economisch recht. Na het vervullen van zijn diensttijd als reserve-officier heeft hij bij het Produktschap voor Pluimvee en Eieren in een leidinggevende functie werkzaamheden verricht rond het EEG. -landbouwbeleid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1