Moet monument voor 9 Passage-West wijken Eén ton voor opleidingen de Nesse GU/T ^??2168 DANSAVOND voor reconstructie Noordeinde’ ’Boskoop moet meer betalen ’’Kreta” aan I Jonge bewoners maken alvast bezwaar Kamerkoor in kerkdienst EGAM GOUDA B.V. fl&g Nieuwsblad Onafhankelijk l Zondag 26 februari i'HAR WA" HUURMAN B.V. HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN i Brief Geen prijs DANSSCHOLEN Uw televisiedokter S. ATTEMA UW PERSOONLIJKE FELICITATIE OP TELEVISIE? VOOR SLECHTS ƒ10,- IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR WETHOUDER DRS. M. KRAAIJESTEIN AUTO VAN DE WEEK: OPEL ASCONA, 5-DEURS, 1.6S, 1986, GRIJS-METALLIC, DIV. EXTRA’S, f 19.250,- EEN GREEP UIT ONZE OCCASION-COLLECTIE: OPEL KADETT 1.6S, 3-deurs, Caravan FORD SCORPIO 2.5 Diesel GL NISSAN BLEUBIRD 1.6 LX (Grijs kenteken) PEUGEOT 309 XE MERCEDES 200 (benzine) diverse extra’s AUDI 1OO CD, diverse extra’s BMW318I W tapijt F gordijnen 3b* vinyl zonwering DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS f’- V 75^1 Uw officiële Mercedes-Benz dealer voor Gouda en omstreken voor zowel nieuwe Mercedes-Benz personenauto’s, bedrijfswagens als Ster Garant Occasions. GERTHHIZER 44e Jaargang - No. 2120 De Griekse restauranthouder Alexandras Brachtvanis voor zijn eethuisje Minder tankers door de Gouwe 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 “i 1984 AUTORIJSCHOOL j r Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Grotere tankschepen zijn ook in Boskoop niet welkom. Het is al eens gebeurd dat ter hoogte van de Voor- kade twee schepen klem kwamen te zitten (archieffoto). tijd aanwezig. Vliegtuigkerosine is on voorstelbaar gevaarlijk. Een ramp als gevolg van een aanvaring zal voor de mensen in de wijde omgeving van on gekende omvang zijn’, aldus de ver eniging. Gewezen wordt voorts op eventuele schade aan woningen op dij ken langs de route. Als grote tankers bij uitwijkmanoeuvres de walkanten ra ken, kan dat ver doortrillen. dacht is voor dit monument. Toch stelde hij vast dat dit monument minder plaatsgebonden is dan herdenkingsmo numenten elders in het land. Maar toch zegde drs. Kraaijestein toe dat beslist niet zeker is dat het Waddinxveense monument zou moeten worden ver plaatst. Elders in dit Weekblad voor Waddinx veen de geschiedenis van het monument aan het Stationsplein. In deze dienst gaat voor de plaatselijk predikant ds. E.H. Cossée die zal spre ken over het thema: ’’Niet alleen van brood zal de mens leven”. Deze dienst heeft een speciaal karakter omdat deze dienst wordt opgenomen door de lokale omroep RTW en op 5 maart des morgens over de radio zal worden uitgezonden. WADDINXVEEN - Het Boskoops Ka merkoor verleent komende zondag morgen om 10.00 uur in de kerkdienst van de Remonstrantse Gemeente aan de Zuidkade haar medewerking. "Kreta" aan de Ness. (Foto: Sjaak Noteboom). sfeer. De inrichting, de menukaart en de wijze waarop de gerechten worden geserveerd herinneren aan het voor ve len uit de vakantie bekende Grieken land. De kaart vermeldt echter ook een aantall op de Hollandse smaak afge stemde specialiteiten. Aan de Nesse staat de bar van het Griekse specialiteitenrestaurant achte rin de zaak, vlak bij de geheel gemoder niseerde keuken. Alexandras Bachtse- vanis is er in geslaagd in zijn zaak de ge dachten naar Kreta te laten uitgaan. Het Griekse specialiteitenrestaurant ’’Kreta” is alle dagen van de week ge opend van 16.30-23.00 uur. 1987 1987 1987 1987 1987 1985 1985 1986 1985 1987 (ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD) HEEFT U EEN JARIGE, JUBILARIS, BRUIDSPAAR ETC. IN FAMILIE- OF KENNISSENKRING? KUNTU HEN FELICITEREN VIA HUN EIGEN T.V. BEL VOOR INFORMATIE 01828-14788 W eekblad voor W addinxveen van de informatica te bevorderen door het personeel te stimuleren daarvoor specifieke cursussen te volgen. Nagegaan is welke personeelsleden in aanmerking komen voor het volgen van één of meer opleidingen, omdat zij nu of in de toekomst direct met automati sering te maken krijgen. Uit het onderzoek is gebleken dat circa 35 personeelsleden daarvoor in aanmer king komen. Uiteraard is mede in ogen schouw genomen of een bepaalde admi nistratie (te zijner tijd) geautomatiseerd gevoerd kan en/of mag worden. Bezwaren In Waddinxveen heeft de besluitvor ming echter enige vertraging opgelopen, door de vele bezwaren die zijn ingé bracht tegen de voorgestelde recon structie. Bezwaren zijn ingediend door Progressief Boskoop, de Nederlandse Bond van Prat. Chr. Beroepsgoederen- WADDINXVEEN - Er moet een pijpleiding komen voor het transport van kerosine van Pernis naar Schiphol. Maar aangezien deze pijpleiding nog wel even op zich zal laten wachten hebben de gezamenlijke oliemaat schappijen plannen om met grotere tankschepen te gaan varen. Dit stuit echter op verzet bij gemeentelijke overheden en jachthavens. Pijpleiding beste oplossing Voor ieder staat vast dat een pijpleiding de beste oplossing is, maar deze zal op korte termijn niet gerealiseerd worden. Volgens een woordvoerder van Shell Nederland zijn er nog geen concrete plannen voor. Een functionaris van oliemaatschappij Total heeft echter ge steld dat zo’n pijpleiding er over vier jaar is en noemt een bedrag van vijftig miljoen gulden. Het is dan de bedoeling dat de kerosine per schip over de Lek naar Utrecht gaat en vandaar via een pijpleiding naar Schiphol wordt ge transporteerd. Daartoe zou al een gezamenlijk plan bestaan van Total, Shell, Esso, BP, Chevron, Texaco, KPN, Elf, Fina en Mobil Oil. Alle bedrijven zouden in principe bereid zijn mee te betalen aan de pijpleiding, waardoor deze kan wor den aangelegd zonder enige overheids steun. Op dit moment wordt per jaar 1,6 miljard liter kerosine aan Schiphol geleverd. Gelet op de uitbreiding van de luchtvaart zou dat in de toekomst 3 miljard liter moeten gaan worden. Via de vaarroute naar Utrecht en de pijplei ding moet dit probleemloos kunnen. Alle geuite bezwaren worden door de adviserende Grontmij N.V. meegeno men in een nader te geven advies. Dit advies zal worden betrokken in een ver gadering van de commissie openbare werken, die op 28 februari in Waddinx veen wordt gehouden. Hoewel de voor bereiding van de reconstructie is opge dragen aan de Grontmij, gebeurt dit in overleg met de diensten openbare werken van Waddinxveen en Boskoop. OPEL CORSA 1.2S GL AUDI 1OO CC VMf GOLF, diverse extra’s VW POLO GT COUPÉ 1983 FIAT PANDA Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 G.T. Urtbegerse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen tel. Aangezien Waddinxveen als beheerder van de weg is aangewezen, betaalt deze gemeente driekwart van het overblij vende bedrag en Boskoop de rest. Dat zou 178.000 gulden moeten zijn maar Boskoop heeft 162.500 gulden uitge trokken. Waddinxveen vindt dit (veel) te weinig. Dat was gebeurd met een brief, die ver scheen op het moment dat op het ge meentehuis raadsleden en Passage-win- keliers werden geïnformeerd over de voorlopige uitwerking. Tot openbaar making van deze plannen was besloten door het college van B. en W omdat er hierover al te veel geruchten de ronde deden. Wat de toekomst van oorlogsmonu ment betreft betooogde wethouder drs. Kraaijestein dat er uiteraard alle aan- -Z"" De twee jeugdige Waddinxveners had den het namelijk niet zo begrepen op de door de gemeente gepresenteerde ma quettes van het nieuwe winkelhart. Daar uit bleek dat met de gedachten wordt gespeeld het ’’oorlogsmonu ment” te verplaatsen en de woningen aan het Stationsplein weg te bestem men. LEASING!) Met name Shell wil met grotere schepen gaan werken. Op dit moment varen er tankschepen met een inhoud van 1100 kubieke meter het traject dat ook via Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Al- phen loopt. In de nabije toekomst moet de capaciteit van tankschepen worden opgevoerd tot 1500 kubieke meter. Vol gens een woordvoerder van Shell zijn de kerosinetransporten absoluut veilig en behoeft ook in de toekomst niet ge vreesd te worden. Dat neemt niet weg dat veel gemeenten langs het tracé bepaald niet blij zijn met de tankschepen die vliegtuigbrandstof vervoeren. Kerosine is brandbaar en ontplofbaar, al roepen de betrokken bedrijven in koor dat op de schepen alle veiligheidsnormen in acht worden ge nomen. Bekend is dat Boskoop en Al- phen hun bezorgdheid hebben geuit, omdat de Gouwe en oude Rijn plaatse- lijT zeer smal zijn en het al eerder ge beurde dat twee tegenliggers klem kwa men te zitten. WADDINXVEEN - Jonge bewoners van het Stationsplein hebben er in het gemeentehuis bezwaar tegen gemaakt dat het ’’oorlogsmonument” bij het NS-station wel eens zou kunnen verdwijnen voor de uitbreiding van het winkelcentrum ”de Passage”. Ze uitten hun protest daartegen tij dens de vergadering van de raadscommissie voor economische en sociale zaken. PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein, voorzitter van de betreffende raads commissie, moest toegeven zich te heb ben gestoord aan de maquette, die in derdaad de mogelijkheid invulde om de huizenrij bij het Stationsplein voor iets anders weg te bestemmen. ’’Deze presentatie verdient de schoon heidsprijs niet”, zo zei hij tegen de jon ge Stationsplein-bewoners, die gezien de procedure rond de komst van het PTT-postverdeelcentrum niet méér zo veel vertrouwen zeiden te hebben in de BOSKOOP/WADDINXVEEN - Bos koop zou aan de reconstructie van het Noordeinde aanzienlijk meer moeten bijdragen dan het uitgetrokken bedrag van 162.500 gulden. Dat vinden burge meester en wethouders van Waddinx veen, hetgeen is verwoord in een voor stel aan de raad. De totale reconstructie van het Noordeinde, aanvankelijk be groot op 2,6 miljoen, moet 2,8 miljoen gulden kosten, waarvan de provincie driekwart voor haar rekening neemt, daar het project is ingepast in het Pro vinciale Investeringsschema tertiaire wegen 1989-’93. Het resterende bedrag moet door Waddinxveen en Boskoop worden betaald aan de hand van een jaren geleden afgesproken verdeelsleu- WADDINXVEEN - Aan de Nesse 8 in het Brugcentrum heeft Alexandras Bachtsevanis vandaag (woensdag 22 fe bruari) zijn Grieks specialiteitenrestau- - rant ’’Kreta” geopend. In het eethuisje is tussen vijf en zeven uur een receptie gehouden. Levende muziek zorgde ervoor dat de start van ’’Kreta" een feestelijk karakter kreeg. Het Griekse specialiteitenrestaurant is ondergebracht in het pand waarin eer der het partycentrum De Blauwe Druif en het Joegoslavische restaurant Man- astir waren gevestigd. Daarvoor had de lokatie een winkelbestemming. In ’’Kreta” heerst de echte Griekse vervoer, de Fietsersbond ENFB en di verse particulieren. De ingediende be zwaren houden verband met de voorge stelde versmalling van de weg, te wij zigen kruispunten en de positie van de wielrijders op het fietspad. Jachthavens Evenmin blij met de aankondiging dat er grotere schepen komen, zijn de eige naren van jachtwerven en -havens. Ver schillende eigenaren hebben gedepu teerde staten verzocht geen toestem ming te verlenen voor de grotere tank schepen. Met name in Woubrugge hebben jachthavens nu al te leiden van de tankers, die gebruik maken van de smalle Woudwetering. De tankers heb ben zoveel diepgang dat bagger naar de zijkanten wordt opgeduwd, die door de jachthavens dan weer weggebaggerd moet worden. Het komt regelmatig voor dat een vaartuig met een diepgang van 1.80 meter de haven niet binnen kan, die geacht wordt een diepte van 2.50 meter te hebben. Het probleem wordt nog erger als met grotere tankers gevaren gaat worden. Op dit moment gaan er per dag ongeveer vier tank schepen per dag heen en weer. Ook de Vereniging van Ingelanden in Zuid-Holland is gekant tegen het voor nemen om grotere schepen in te zetten. De belanghebbende polderbewoners hebben gedeputeerde staten eveneens gevraagd geen vergunning te verlenen voor grotere tankers. Evenals gemeen tebesturen zijn ze bang voor explosiege vaar. ’Hoe voorzichtig en langzaam de schepen ook varen, het gevaar blijft al- Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 k NIEUWENHUIJZEN VISSER WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen wil één ton 100.000,-) uittrekken voor de computeropleidin gen van het personeel. B. en W. zijn in het afgelopen jaar re gelmatig benaderd deel te nemen aan pc-privé-projecten. Het doel van die projecten is het personeel te doen ken nismaken met automatisering in het al gemeen en het verwerven van kennis in zake het gebruik van personal-compu ters voor diverse doeleinden in het bij zonder. In het kader van het project worden door de werkgever tegen sterk geredu ceerde prijzen personal-computers aan het personeel beschikbaargesteld. Di verse instellingen hebben zich gestort op het verzorgen van de pc-privé-pro- jecten. Het college heeft gemeend aan de pc- privé-projecten niet deel te nemen. B. en W. zijn van mening dat het beter is het verwerven van kennis op het terrein Burg, van Reenensingel 49 Gouda Tel. 01820-13955 plannen van het Waddinxveense ge meentebestuur. Zij meenden dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het bepleiten van in dividuele belangen. Bepaald onvol doende vonden ze dan ook de wijze waarop de bewoners van het Stations plein en de Stationsstraat waren geïn formeerd over de uitbreidingsplannen van ”de Passage”. r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER ECHTJE PROEFT HET!! f' Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354~A^ Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen 1 Statensingel 115 - Gouda J x_ Tel. 01820-15132 Woensdag 22 februari 1989 Wppkhlari vnnT' i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1