HEEL GOED Van 17 naar 25 Werken in kale boomgaard Verplaatsing van bomen glasbakken in Waddinxveen ÏBEDRIJVENf "WIM KOK IS r\ Bethelkerk CONCERT IN GOUDA Paaszang- avond in de Klassiek concert in Zevenhuizen Verzoek om statiegeld op draagtas Jl Hartstichting houdt cursus reanimatie Voorjaars nota komt in april Geslaagden bij Tergouw ’’Debat” Leo van Velzen en Bep Vermeij Amazing Stroopwafels in Moerkapelle 1 Opbrengst Adrian Snell Leo van Velzen Adrian Snell zingt in Gouda Belasting BEP VERMEIJ PvdA te l Pagina 13 c 1< I Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 1 maart 1989 steentje zal willen bijdragen aan het be houd van het milieu”. r De lage bomen maken het werk in de boomgaard ook eenvoudiger. Voor het snoeien of plukken van het fruit zijn praktisch geen ladders meer nodig. - De eigen afdeling is onvoldoende be trokken bij de landelijke partijpolitieke beleidsvorming. - Er bestaat nauwelijks belangstelling, laat staan betrokkenheid (is die er wel?) over de vraag wat de PvdA op Europees Niveau, 1992 zou moeten inbrengen. Na zijn woorden kwam de Volkskrant met een uitgebreid verhaal over de PvdA, daar omschreven als de Partij van de Aftocht. WADDINXVEEN - In de Bomenwijk is de plantsoenendienst van de ge zorgd wordt door ”de pianoworkshop” te Nieuwerkerk a/d IJssel, worden gra tis beschikbaar gesteld. Op het programma staan naast het Sla venkoor van Verdi ook enkele musical- fragmenten, waarbij leden van het zan- gersensemble solistisch zullen optreden tezamen met het mannenkoor. Om te voorkomen dat er door het snoei- werk een volledige kaalslag plaatsvindt, zal een deel van een te dunnen beplan- tingsvak blijven staan. In hoeverre dat mogelijk is, hangt af van de aard van de beplanting. In een aantal gevallen zal er nieuw plantmateriaal worden aangebracht om beplantingsvakken weer compleet te maken of te reconstrueren. in het nieuws- io at d M V In 1988 was de hoeveelheid glas dat via de glasbakken terugkwam in Wad dinxveen 44% van het totale glasgebruik, terwijl het landelijk gemiddelde op 47% ligt. In totaal wordt in Nederland per jaar 425.000 ton glas voor eenmalig ge bruik geproduceerd, waarvan thans ongeveer 200.000 ton via de glasbakken terugkomt. Sinds 1979 is het jaarlijkse glasaanbod in Waddinxveen gestegen van 130 ton tot 320 ton in 1988. De acht extra glasbakken zullen worden geplaatst bij de Dorpstraat/Kerk- weg, benzinestation Dreef, benzinestation Chopinlaan, benzinestation He- negouwerweg, Wingerdflat, winkels Zuidplas en het Jan van Bijnenpad. De thans aanwezige glasbakken staan bij de winkels Brederolaan, winkels Groensvoorde, winkels Kon. Wilhelminaplein, Jan Dorrekenskade/Zuid- kade, Kerkweg-Oost/Oranjelaan, winkels Passage, winkels leplaan, Apol- lolaan/Zuidkade, Zuidpiaslaan (cirkelflats, Dreef tegenover Sportpad) en tenslotte bij het gemeenteterrein Noordkade. GOUDA - In twaalf gemeenten in de Goudse streek is de actie 12=1 gestart om geld in te zamelen voor de bouw van bacterievrije ruimtes voor jonge leuke- miepatientjes in de Daniel de Hoed-kli- niek te Rotterdam. In het kader hiervan heeft het mannén- koor "de Liedertafel” onder leiding ven André Bunnik en het zangersensemble onder leiding van Akke Lagendijk een concert georganiseerd in de Oud Katho lieke Kerk aan de Hoge Gouwe (107- 113, gewone deur) te Gouda. Medewerking zal worden verleend door het harp-fluit duo, bestaande uit Anne- lies Houtman harp en Dorette Lagen dijk dwarsfluit. Alle medewerking is geheel belange loos. Ook de kerk en de piano, die ver- COMVIK CARD CALL BV, Wad dinxveenheeft het zaakadres gewijzigd in Harderwijkweg 3, Gouda. Dit is nu ook het zaakadres geworden voor COMVIK HOLDING BV, Waddinx veen. In het handelsrcgister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Middcn-Holland is nieuw ingeschreven TRUSTOR COMPONENTS HOL DING BV, Waddinxveen, Omschrij ving bedrijf: belegging in/deelneming in vennootschappen en andere onderne mingen. Maatschappelijk kapitaal: 3.500.000,-, waarvan geplaatst/gestort 750.000,-. Directeur: N.C. Nellen, Waddinxveen. Commissarissen: C.O. Hendriksson, Brussel, C.G. Olson, Stockholm, P.O. Norberg, Karlstad. WADDINXVEEN - In het PvdA-blad Prikbord zijn PvdA-voorzitter Leo van Velzen en PvdA-fractievoorzitter Bep Vermeij met elkaar in openbare discussie gewikkeld over de malaise waarin de landelijke partij al dan niet in zou zijn te komen verkeren. In Nederland neemt de fruitteelt onge veer 22.000 hectare in beslag. Hieman nemen de appelbomen de meeste plaats in: ongeveer 70%. De perebomen staan met 23% op de tweede plaats. De meeste appels, en peren worden in Ne derland opgegeten. Ongeveer een kwart van de fruitoogst vindt zijn weg naar het buitenland, vooral naar West-Duitsland en Enge land. ir WADDINXVEEN - De Vrienden van de Hartstichting in Boskoop en Wad dinxveen gaan woensdag 8 maart van start met een cursus reanimatie. De cur sus wordt in Waddinxveen gegeven. De cursus zal worden gegeven door de heer Ligthart, verbonden aan het Aca demisch Ziekenhuis te Leiden. De eind verantwoording zal (tijdelijk) liggen bij mevr. Visser, als arts verbonden aan het Bleuland Ziekenhuis te Gouda. De reanimatiecursus zal slechts drie avonden in beslag nemen. De eerste avond zal bestaan uit het theoretisch ge deelte, de tweede avond praktijk en de derde avond zal de behandelde stof worden herhaald. Aan het eind van de derde avond zal, na gebleken geschiktheid, een diploma worden overhandigd. Het is de bedoe ling dat deelnemers na deze cursus, na verloop van een half jaar, een herha- lingsavond gaan volgen. De kosten van de gehele cursus zijn 35,-. De herhalingsavond zal 12,50 gaan kosten. Wie ook wil gaan helpen bij een hartstilstand moet voor verdere informatie bellen naar mevrouw C. v.d. Welle, Sniepweg 52 (tel. 01828-12874). GOUDA - In de sporthal De Mammoet in Gqtida treedt zondagavond 19 maart om kwart voor acht op de Engelse zan ger Adrian Snell, die een tournee door Ned^land maakt met zijn nieuwe pro- mg of an Exile. Het optreden in prennèretournee. "Song of an Exile” is de titel van het al lernieuwste projekt van Adrian Snell, de z$er bekende zanger/componist uit het Engelse Leeds. Regelmatig heeft Adrian reeds in Nederland concerten gegeten, voor het laatst in april 1988 met ^ijn indrukwekkende ’’Alpha Omegea”-projekt, dat avond aan avond overvolle zalen trok. Het enthousiasme was (oen zo overweldigend dat ook nu weer in een grote bezetting (ca. 150 me dewerkenden) wordt gewerkt. Bij de tourflee met het nieuwe projekt van 8 t/ m 19jmaart worden vele duizenden toe schouwers verwacht. Adrian Snell doet al jaren van zich spre ken,'ook in Nederland: vele tournees, concerten en uitzendingen van AVRO, NCRV en EO. Van zijn 12 Ip’s waren er twee projekten zo opmerkelijk dat ze door BBC en NCRV voor televisie in hun’geheel uitgezonden werden (o.a. The Passion). Zijn vorige lp ’’Alpha Oméga” was de best verkochte gospel- Ip van 1986 in Nederland en vele andere Europese landen. Tevens heeft Adrian reedk concerten gegeven op vrijwel alle continenten. NedO'l; ject Soi Gouda is de afsluiting van een wereld- WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan de concept-voorjaarsnota in de ge meenteraadsvergadering van april te behandelen. Het stuk, dat de financiële stand van za ken aangeeft tijdens dit lopende begro tingsjaar, komt dinsdagavond 4 april aan de orde in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken. De commissievergadering komt in de plaats van de vergadering die voor dins dag 7 maart is uitgeschreven. Voor die vergadering zijn geen voldoende voor bereide zaken ter bespreking voorbe reid. Over de Partij van de Arbeid had voor zitter Leo van Velzen niet alleen tijdens een nieuwjaarsrede gesproken, maar ook schreef hij er over,in het PvdA-blad Prikbord. ”Los uit de pols, maar recht uit het hart”, vond hij er zelf van. Zijn toespraak ging over zijn zorg over de geringe betrokkenheid van ons alle maal bij en in ”de” politiek. Hij deed daarin een poging om het door hem ver meende gebrek aan voldoende betrok kenheid - en de gevolgen daarvan - in beeld te brengen. Hoofdzakelij ke kempunten/stellingen daarbij waren: - Regering en parlement - inclusief de PvdA-volksvertegenwoordigers - zijn niet of te weinig betrokken bij wat echt onder ”het volk” leeft. - De eigen afdeling is onvoldoende be trokken bij het PvdA-streek- en ge westelijke gebeuren, mede daardoor. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentebestuur zal binnen en kele weken acht extra glasbakken gaan plaatsen. Hiermee verwacht de ge meente dat de glasopbrengst verder zal toenemen. Tevens zal bij iedere glasaanbiedingsplaats een batterijcontainer worden geplaatst. Nu staan er in Waddinxveen 17 glasbakken. Dit is één glasbak op elke 1.440 inwoners. Na de plaatsing van de acht extra glasbakken zal er één glasbak op elke 1.000 inwoners staan. De loopafstand tot een glasbak wordt dan korter, waardoor de opbrengst naar verwachting zal stijgen. Met Leo van Velzen is Bep Vermeij eens dat er in publikaties en in gesprek ken over de PvdA een negatief beeld wordt gegeven. "Wat ik je echter kwa lijk neem”, zo schrijft ze aan partijge noot Leo van Velzen, "is dat jij als voor zitter van de afdeling Waddinxveen van diezelfde partij meegaat met die nega tieve uitingen. Dat "hoort” niet. Tenzij je óók vindt dat onze socialistische par tij negatief, dus slecht bezig is”. Interne verschillen en verschillende me ningen hebben de socialisten, volgens Bep Vermeij, ’’gelukkig” altijd gehad binnen de partij, landelijk en plaatse lijk. En zolang het over politieke inzich ten gaat kunnen en moeten ze daar ook over discussiëren. ”De ’’buitenwacht” zegt dan dat het in die PvdA altijd ruzie is. Nu zegt ”de krant”: ”Ze hebben niet eens ruzie!” hoe moet je het dan goed doen?” aldus de fractievoorzitster. Ze schrijft verder: ”Als je aan politiek doet sta je per definitie in een minder goed daglicht in ons land. Vreemd, want iedereen, letterlijk iedereen heeft dagelijks met politieke beslissingen te maken”. "Politici zijn nu eenmaal mensen die aan politiek doen: ze nemen beleidsbe- WADDINXVEEN - Voor de eerste keer dit jaar houden de Waddinxveners Peter Burger en Chris Stellaard in sa menwerking met de Hervormd-Gere- formeerde Jeugdbond uit Schoonhoven een zangavond in de Bethelkerk aan de Bilderdijklaan. Deze zangavond zal in het teken staan van het naderende Paasfeest. Nico Belo van de HGJB verzorgt op deze avond de presentatie. Nico Belo: ”De HGJB probeert op dit soort avonden, die we ook elders in Zuid-Holland organiseren, ouderen en jongeren samen te brengen en samen liederen te zingen tot Gods eer”. Peter en Chris nemen op deze avond, zoals iedere keer, de begeleiding voor hun rekening op orgel en piano. Daar naast verleent ook Karen van Garderen haar muzikale medewerking op de dwarsfluit. Naast begeleiding zullen zij gedrieën ook nog enkele solo ten gehore bren gen, o.a. een improvisatie over het lied "Als ik in gedachten sta”. Verder verzorgt HGJB-medewerkster Hijltje Vink een declamatie en ds. G.C. Kunz neemt de sluiting voor zijn reke ning. Deze avond, bedoelt voor jong en oud, begint om kwart over acht en de toe gang is gratis. De fruitteler werkt met de snoeischaar of de snoeizaag. Veel fruittelers worden bij het werk geholpen door een pers- luchtinstallatie. Samengeperste lucht zorgt ervoor dat de snoeischaar al bij een lichte druk van de hand zijn werk doet. In Nederland zijn ruim 2800 gespeciali seerde bedrijven waar appels en peren worden geteeld. Een middelgroot be drijf beslaat omgeveer zeven hectare. Op de bedrijven staan laagstambomen. Van deze kleine bomen kunnen na een jaar of twee al vruchten worden ge plukt. Bij de ouderwetse hoogstammen duurde dit wel tien jaar of langer. slissingen die iedereen aangaan. Nu is de ene politicus beter dan de andere, of maakt meer of minder fouten dan de an der. Want weet je, politici zijn men sen!” ’’Binnen onze PvdA, landelijk, provin ciaal en plaatselijk kun je de politici niet verwijten dat ze a-socialistisch of onde mocratisch bezig zijn. Wat je ze wèl kunt verwijten is dat er wel eens iemand het wat duidelijker links of wat minder ”regeer-geil” zou moeten presente ren.” ’’Doordat ik het laatste half jaar helaas nogal veel thuis moest zijn, heb ik veel naar de radio kunnen luisteren en naar de tv kunnen kijken. Daarbij ging mijn voorkeur, hoe kan het ook anders, uit naar de Tweede Kameruitzendingen op de radio en rechtstreekse uitzendingen van die Tweede Kamer op de tv. En ik moet je zeggen: de PvdA viel mij hele maal niet tegen en Wim Kok vond ik zelfs heel goed! Ik raad iedereen aan ook maar eens naar die Tweede Kame ruitzendingen op de radio te luisteren.” ”Wat betreft de belangstelling van de leden van de PvdA in Waddinxveen voor ”de politiek”, die valt mij ook te gen. Jammer, want zoals ik al zei: ieder een heeft dagelijks met politieke beslis singen te maken. En juist binnen de PvdA kun je meepraten en meediscus- siéren over die politiek”. ”Ik moet ook constateren dat het aantal "harde werkers” binnen de partij, de "doorzetters”, die altijd aanwezig zijn en waarop steeds een beroep gedaan kan worden de jaren door steeds gering geweest is, maar ze zijn er!” "Echter als het erop aan kómt, bij ver kiezingen, bij belangrijke te nemen be slissingen in de landelijke en zeker de gemeentelijke politiek zijn ”ze” er weer. Onze vrienden en vriendinnen en medestrijders voor een leefbare maat schappij zullen er weer zijn!”, besluit Bep Vermeij. ZEVENHUIZEN - De culturele com missie Zeven Muzen houdt zaterdag avond 18 maart in Zevenhuizen een concert met klassieke kamermuziek. Het programma zal worden verzorgd door het fluitensemble Oktopus en be vat werken van Vivaldi, Kuhlau, Rimsky-Korsakov en Loevendie. Het concert zal plaatsvonden in de Vrijzin nige Kerk, Dorpsstraat 139 te Zeven huizen. Aanvang 19.30 uur. Toegang 10,-; leden van de Zeven Muzen 7,50, jongeren t/m 16 jaar gratis. Het fluitensemble Oktobus werd in 1981 opgericht aan het Utrechts Con servatorium. Het ensemble bestaat uit Tersite Ayele, Ankevan der Bijl, Ingrid Jalving en Marielle Souverijn. Zij studeerden bij Abby de Ouant, Nine Sligtcr en Ingrid Dey. Gedurende hun opleiding volgden zij bovendien mees- tercursussen bij Frans Vester, Andras Adorjan, Geoffrey Gilbert en Peter Lukas Graf. Door regelmatige optredens, vooral in de Randstad en in de regio Midden- Holland, heeft het ensemble een hecht samenspel kunnen ontwikkelen. Er is een groot repertoire opgebouwd, waar bij bewust gestreefd naar veelzijdig heid. De belangrijke muzikale stromingen van de afgelopen vier eeuwen zijn alle vertegenwoordigd. Naast fluit spelen de leden van dit ensemble ook piccolo en altfluit. VMS-VENTURE MANAGEMENT SERVICE BV, Waddinxveen, heeft het geplaatste/gestorte kapitaal gewij zigd in 40.000,-. Nieuw ingeschreven in het handelsre- gister van de Kamer van Koophandel en Bedrijven is RAUCH PROMO-DES IGN BV, Waddinxveen, met als han delsnaam Rauch Design. Omschrijving bedrijf: De (groot)handel in relatiege schenken, promotie- en sportartikelen, alsmede beheersactiviteiten. Maat schappelijk kapitaal: 200.000,-, waar van geplaatst/gestort 40.000,-. Be stuurder: W. Rauch, Waddinxveen. GOUDA - In de school voor verpleeg kunde "Tergouw” aan de Livingstone- laan in Gouda is vorige week dinsdag groot feest gevierd. Vahuit de Verpleeghuizen Bloemen- daal en De Riethoek in Gouda en de Ichtus in Capelle a/d IJssel hebben 31 leeflingen de opleiding ziekenverzor ging nieuwe stijl in Tergouw gevolgd. Eén werd afgewezen en Marjolein van der Horst was voor een spoedopname in hefziekenhuis beland. In aanwezigheid van de directeur, do centen en bestuursleden van de school, twéé gecommiteerde van het ministerie van Völksgezondheid en veel familiele den legde 29 leerlingen de gelofte van geheimhouding af, kregen zij de insig- ne speld opgespeld en konden zij hun di ploma in ontvangst nemen. De*gelukkig geslaagden zijn: Angelique Bijl, Irien Dekker, Hetty Dekkèr, Corrie Klarenbeek, Mariska vai Leeuwen, Jeanette Maaijen, Anita Verdouw, Carin Vos, Dinie de Borst, Ria Geluk. Marcia Markus, Eveline Nevens. Betsie Simons, Jeanette Snij- def, Ingrid Vermeulen, Corina v.d. Bog, Dineke Dokter, Bettina Fama, Ca*ola Fortuin, Mariska v.d. Horst, Marian Koetsier, Janie Rademaker, Je^iette Reyneveld, Elles Schalkwijk, Josf-Schildt, Martine Sluimer, Joke Spek, Corien Stigter en Arjan Verhoef. WADDINXVEEN - In de wintermaan den zijn de fruittelers bijna dagelijks te vinden tussen hun kale appel- en pere bomen. Ze zijn bezig met de zoge naamde wintersnoei en nemen takken of delen van takken weg. Dit is onder andere nodig om een goede oogst van appels en peren van prima kwaliteit te krijgen. Tegelijk worden door de wintersnoei de zogenaamde beurtjaren voorkomen. Bij beurtjaren geeft de boom bijvoor beeld het ene jaar veel, maar kleine, vruchten en het volgende jaar weinig en dus grote vruchten. Snoeien is hand werk. MOERKAPELLE - Wegens hun over weldigend succes bij hun optreden vorig jaar en op veler verzoek treden The Amazing Stroopwafels zaterdagavond 4 maarf om negen uur opnieuw op in sport-, party- en kegelcentrum Op Moerjn Moerkapelle. The Amazing Stroopwafels bestaat uit Wim Kerkhof (zang, piano, synthezi- ser, ^hopt en speelt zijn rose-groene contrabas), Wim de Bruin (zang, akous- tisch gitaar, trekzak en harmonica) en Arie v.d. Graaf (elektrische gitaar). Het tfcio, dat momenteel vaak te horen en te Zien is op radio en tv met hun num mer ’*Voor de storm" bestaat al vele ja ren en heeft inmiddels 9 Ip’s en cd’s ach ter zi|n naam staan, waarvan vele num mers als hit bekend zijn zoals Ome Ko- bus, XVij gaan naar Frankrijk, Oude Maasleeg, Radijs enz. Een pure live act zijn The Amazing Stroopwafels. Zo zijn zij nog regelmatig te zien op straat met hun optredens in het hart van Rotterdam. Bij dézaaloptredens brengen zij het pu bliek jtot groot enthousiasme met hun act, die een knipoog heeft naar het ca baret’ de lachsalvo’s zijn dan ook niet van dé lucht. Het Optreden, wat 2 uur duurt, begint om 2K00 uur. Een beperkt aantal kaar ten a J 10,- is vanaf heden verkrijgbaar in dë£voorverkoop bij dorpshuis ”Op Moert’ aan de Raadhuisstraat 40 in Moeikapelle. WADDINXVEEN - ”De Nederlandse consument gebruikt ongeveer 35 plastic draagtassen per jaar. Een gemiddeld gezin van vier personen gebruikt dus zo’n 140 van dergelijke draagtassen per jaar. Dat verbruik kan aanzienlijk wor den verminderd”, aldus Marijke Brunt van de Stichting Natuur en Milieu. De stichting Natuur en Milieu wil dat het gebruik van draagtassen beperkt wordt. Vooral de van PVC gemaakte tas, waarbij bij verbranding schadelijke gassen vrijkomen, ziet de stichting graag verdwijnen. Marijke Brunt: ”Een pastic tas is een wegwerpartikel. Je kunt het wel een paar keer gebruiken, maar het heeft geen lange levensduur. Toch is er veel energie en grondstof nodig om het arti kel te vervaardigen. Bovendien is plas- tic-afval schadelijk voor het milieu. Daarom is het veel beter als consument een boodschappentas te gebruiken van bijvoorbeeld stof. Zo’n tas is niet duur en gaat jaren mee”. Italië gaat op tassen die schadelijk zijn voor het milieu een belasting heffen van 15 cent per tas. De detaillist zal dit dan waarschijnlijk doorberekenen aan de consument. De Stichting Natuur en Mi lieu zou een zelfde initiatief, gecombi neerd met een statiegeldheffing van bij voorbeeld 50 cent per tas, graag toege past zien in Nederland. Nogmaals Ma rijke Brunt: ”Het is een goed systeem om milieu-onvriendelijke produkten onaantrekkelijk te maken. Bovendien kan het geld dat met zo’n heffing vrij komt gebruikt worden om de recycling van plastic te verbeteren. Helaas geeft een groot aantal detaillisten aan teveel consumenten gratis een plastic tas om dat hij dit ziet als een vorm van service- meente Waddinxveen druk in de weer verlening. Ik denk dat als de detaillist met het verplaatsen van bomen. Door zijn klant uitlegt waarom hij zijn plastic jje verplaatsing krijgen de bewoners tassen niet meer gratis geeft, dat de van de Eikenlaan weer meer licht in hun klant zeker begrip zal hebben en haar woningen. Om een goede kroonvorm te krijgen, zullen de jonge bomen moeten worden gesnoeid. 4 l f ■.■JSSgr FM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 13