Weer ruimte bij volkstuinders Zes dronken voorbeeld voor Piasweg Sport- en speldagen M’kapelle/Zevenhuizen rijders gepakt Bloemendaalseweg was f VVD-bestuurslid mijmert over Waddinxveens groen Theater- Open huis Topslager J an Tilburg Schapen scheren Open dag bij Van der Haven Strijkplank Janine Vis als prijs optredens in de bibliotheek Kleuters bij tandarts JANTJE BETON BLIJFT STEUNEN WERELD- GEBEDSDAG voor scholen Film in koffiebar Stiefmoederlijk Aanrijdingen Groene ruimte Flinke wijzigingen Schade aan uw auto vereist Fj deskundige reparatie. Geen voetbalschoe- nen Diefstallen Vernielingen het sportcomplex ”De Wilde Venen” te Moerkapelle. «rms Waddinxveen GLASBEEK AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 n. rock sbgir Ml 11! Pagina 15 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 1 maart 1989 IHUWU J iFOCWA Die verzuchting slaakt mr. Titus van der Torren, bestuurslid van de afdeling Waddinxveen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), in de laatste nieuwsbrief van zijn politieke partij ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE - Evenals vorig jaar houden de voetbalvereniging Groeneweg (Zevenhuizen) en Moerkapelle tijdens de Paasvakantie sportdagen voor alle leerlingen van alle basisscholen in Ze venhuizen en Moerkapelle. De sportieve aktiviteiten worden georgani- Beide dagen zullen aanvangen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur en tussen de bedrijven door krijgt de deelne mende schooljeugd en de belegeleiding een eenvoudige lunch aangeboden. In de avonduren van zaterdag 18 fe bruari is ingebroken in twee woningen aan het Jan van Bijnenpad. Men klom op de balkons waarna de deuren werden opengebroken. Uit één der woningen In het weekend zijn vernielingen aange richt op het terrein van de Paddestoel in de Lijsterbesstraat. Van een houten ge bouwtje werd een lat verwijderd en twee ruiten werden vernield waarna de inboedel onder handen werd genomen. Er werd speelgoed vernield en wegge nomen. Rechts Janine Vis. Titus van der Torren stelt in zijn verhaal ”Als de groene ruimte in Waddinxveen je lief is Neem bijvoorbeeld de Bloemendaalseweg in de wijk Bloe- mendaal in Gouda, waar men de oude agrarische bebouwing heeft laten staan met alle oude beplanting erbij, zoals fruitbomen, knotwilgen, paardekastan- jes, etc. De weg zelf is fietspad geworden en een ieder die er wel eens gefietst heeft zal zonder meer moeten beamen dat het re- ■POLITIENIEUWS® ”Het programma heeft”, aldus Laurens Segaar, een van de commissieleden van het organisatiecomité ”in vergelijking tot 1988 flinke wijzigingen ondergaan en het meest opvallende is wel, dat beide voetbalverenigingen minder de nadruk op het voetballen leggen, van daar ook dat niet meer over schoolvoet- bal maar over sport- en speldagen voor Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA, kenmerk voor vakwerk. FOCWA, kenmerk voor vakwerk Op ons complex heerst een oase van rust, hier voelt u zich dan ook één met de natuur tussen de koeien, hazen en de vogels, zoals scholeksters, grutto’s, kie viten en wulpen. Kom gerust eens een keer kijken of neem contact met ons op voor nog meer informatie. Tuinders zonder enige ervaring kunnen worden begeleid”, stelt de Ons Genoegen-se- cretaris Commissaris. Voor inlichtingen kan men altijd bellen met hem (tel. 12739) of bij geen gehoor met de heer Polfliet (tel. 13430). die het hoogst aantal punten scoren. Een andere wijziging is dat het sport- en spelprogramma is onderverdeeld in drie groepen en wel als volgt: groep 1: jon gens en meisjes van 6 t/m 8 jaar, groep 2: jongens en meisjes van 9 t/m 10 jaar, groep 3: jongens en meisjes van 11 t/m 12 jaar. Per groep worden 10 leerlingen (zowel jongens als meisjes) in één team inge deeld en verder tellen alle resultaten van alle teams mee voor de wisselbeker, die thans nog in de prijzenkast staat van de chr. basisschool ”De Eendracht” uit Zevenhuizen. Tevens zijn per groep twee bekers beschikbaar voor de teams WADDINXVEEN - Kleuters van de openbare Theo Thijssenschool aan de Kerkweg-Oost hebben vorige week vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de praktijk van tandarts M.V.W. van der Linden aan de Souburghlaan. Ze bekeken de praktijk en de kinderen mochten om de beurt ”de stoel” probe ren. Ook liet de tandarts zien bij een kind hoe ze hun tanden goed moeten poet sen. Dit bezoek aan de tandarts was bedoeld als afsluiting van het project mondver- zorging. WADDINXVEEN - De Piasweg had eigenlijk net zoals de Bloemendaal seweg in Gouda een laan moeten blijven met de oorspronkelijke beplan ting in de vorm van fruitbomen, knotwilgen en paardekastanjes en met de bijbehorende agrarische bebouwing. WADDINXVEEN - De openbare bi bliotheek aan de Van 1 Schwerinlaan is aan 6-12-jarigen gratis kaartjes aan het uitdelen voor een twee tal theatervoorstellingen die in de bi bliotheek gegeven zullen worden. Op zaterdag 11 maart wordt het lees- nog kaartjes overblijven, kunnen ook Op vrijdag andere kinderen een kaartje krijgen. t WADDINXVEEN - De door Ja nine Vis (luxe en huishoudelijke ar tikelen, kunstnijverheid) in het winkelcentrum ”de Passage” ge houden etalagewedstrijd van Bra- bantia heeft een Waddinxveense prijs opgeleverd. Elja v.d. Berg was één van deze landelijke prijswinnaars en kreeg een first-class strijkplank waarde 159,-. Bij deze prachtige brede strijplank met linnenrek behoort ook nog een snoergeleider, mouwplank en een stabiele stoomstrijkijzer-houder zowel voor een links- als rechtshan- dige. VVD-bestuurslid Titus van der Torren beschrijft dat Waddinxveen met haar 25.(XX) inwoners en 3.000 hectare een gemeente is met een bevolkingsdicht heid van 8(X) inwoners per km2. Dat is invcrgclijking met de ons omringende steden nog niet eens zo schrikbarend, maar die liggen dan ook niet in het groene hart van Zuid-Holland. WADDINXVEEN - De volkstuindersvereniging Ons Genoegen heeft op het complex aan de Tweede Bloksweg weer enkele tuintjes te huur. De huurprij s bedraagt 1,25 per vierkante meter per j aar en de percelen zij n ongeveer 100 vierkante meter of meer. f Om zoveel mogelijk onder gelijke om standigheden tegen elkaar uit te komen, is het verder verboden om op voetbal schoenen aan de voetbalwedstrijden deel te nemen (uitsluitend sport- en trimschoenen zijn toegestaan). ”Het organisatiecomité is verder”, al dus een tevreden ogende Segaar, ’’zeer blij met de deelname van de basisscho len van Oud-Verlaat uit Zevenhuizen en van de Kruisweg uit Bleiswijk. Zeer bijzonder is verder dat ook kinderen vanaf 6 t/m 12 jaar, welke wel in Zeven huizen of Moerkapelle wonen, maar niet op de basisscholen in Zevenhuizen en Moerkapelle zitten ook aan de sport dagen kunnen deelnemen. Voor deelnemers c.q. deelneemsters uit Zevenhuizen en Oud-Verlaat zal op beide dagen voor vervoer naar Moerka pelle worden zorggedragen. Inmiddels zijn inschrijfformulieren op de basis scholen uitgereikt door de leerkrachten aan de leerlingen en het organisatie-co- mité rekent weer op een overweldi gende deelname van jongens en meisjes van alle basisscholen uit Zevenhuizen en Moerkapelle. ZEVENHUIZEN - Vrijdagavond 3 maart wordt in de Zevenhuizense kof fiebar ’t Praathuis de film ’’Thin Ice” ge draaid. Zes jongeren gaan er samen een week end op uit om te skiën. Het is nogal een uiteenlopende gezelschap, met zeer verschillende achtergronden en interes ses. Het zijn de verschillen en tegenstel lingen, die aanleiding geven tot fikse botsingen. ”Thin Ice” is een boeiende, meesle pende film, die afrekent met onechtheid en huichelarijen de mensen naar voren haalt zoals ze zijn. De aanvang is 20.00 uur. Iedereen vanaf 16 jaar is hartelijk welkom in het Her vormd Centrum, Dorpsstraat 156. WADDINXVEEN - Elk jaar zijn er in Waddinxveen wel berichten dat het Na tionaal Jeugd Fonds - beter bekend als ’’Jantje Beton” - lokale initiatieven steunt. Laatst kon worden gemeld dat de Stichting Behartiging Belangen Waddinxveense Peuterspeelzalen steunde met een bijdrage van 2.500 gul den. De bijdrage is bestemd voor de start van een vijfde peuterspeelzaal ’’Dikkie Dik” in Waddinxveen. Al meer dan 20 jaar staat het Nationaal Jeugd Fonds op de bres voor een betere leef- en speelruimte voor de jeugd. Want het staat vast dat gebrek aan vol doende speelmogelijkheden, zowel bin nen als buiten, ingrijpende gevolgen heeft voor de ontwikkeling naar volwas senheid. Jaarlijks steunt het fonds van Jantje Be ton honderden jeugdprojecten, zowel in de stad als op het platteland. Daarbij gaat het om kinderboerderijen, jeugd- gebouwen, speeltuinen en speelvoor- zieningen, speelotheken, jeugdcircus- sen en peuterspeelzalen. Het geld hiervoor is onder andere af komstig van de jaarlijkse nationale jeugdcollecte, de actie van Jantje Be ton. sultaat heel aardig is. Jammer dat iets dergelijks niet met de langs de Piasweg voorheen aanwezige boerderijen gerea liseerd is: ook deze moesten met de er bij behorende oude beplanting wijken voor nieuwbouw. Gelukkig heeft de nieuwbouw nog uit zicht op de prachtige groenvoorziening rondom de manege Rpigersburg. maar de instandhouding daarvan is dan ook te danken aan het door onze partij onder schreven particuliere initiatief en de ge meentelijke planologen hebben er dan ook nog geen vat op gekregen. Wel wordt de Piasweg tot Willem II ver keersluw gemaakt en dat moet een op luchting zijn voor alle fietsers en trim mers die nu met ware doodsverachting tussen het sluip- en vrachtverkeer op de Piasweg hun doel proberen te bereiken. Laten we hopen, dat de gemeente bij de inrichting van haar nieuwste bouwloka- tie (grondaankoop Van Leeuwen) het groen, mede om milieu-technische re denen wat meer de ruimte geeft, in ie der geval meer dan zij tot nu toe van plan is, namelijk ongeveer 2 ha en nu reeds beginnen met de aanplant, want voor groen geldt nog altijd: ’’boompje groot, plantertje dood.” Alberdingk Thijmlaan is een aantal ver nielingen gepleegd. Onbekenden heb ben twee grafstenen omgeduwd, een grafkelder opengeschoven en bloemen lezen. Over datzelfde onderwerp heb- rondgegooid. ben al die kinderen getekend en ge schreven. De jeugdbibliotheek hangt er vol mee. Ook de theatervoorstelling gaat over het thema ’’helden”. Op een heuvel staat een oude poort met een prachtig verhaal. Sjanet kent dat verhaal, ze heeft het vaak gelezen. Op een goede dag heeft de held van het verhaal geen zin meer om de held uit te hangen. Maar, wat is nou een verhaal zonder held? Sjanet neemt manmoedig de rol,van de held over, maar dan op haar manier. Ze weet wat haar te wachten staat, totdat ze vlucht voor de opdringerige min streel en en daardoor tussen de regels valt. Dat is weer een ander verhaal. De voorstelling wordt twee keer ge speeld. De eerste keer van 13.30-14.30 uur en de tweede keer van 16.00-17.00 uur. De toegang is gratis. In eerste instantie is de voorstelling be stemd voor kinderen die hebben meege daan aan het leesprogramma. Als er Op vrijdag 17 februari is door de ge meente Waddinxveen aangifte gedaan van diefstal van een hoofd- en een eind- versterker uit een antennekast op de Jo hannes Postlaan. De daders hebben het deksel van de kast gehaald en de appa ratuur gedemonteerd. Ook deze week is weer een Puch Maxi bromfiets gestolen. Deze keer werd de bromfiets in de avond van vrijdag 17 fe bruari weggenomen bij de sporthal aan de Sniepweg. Het gaat om een blauw wit model met het verzekeringsplaatje nummer WSH 752. j 17 februari werd vanuit de tuin van een woning aan de Prinses Bea- trixlaan een onafgesloten grijze Batavus herenfiets weggenomen. Vanaf het NS station aan het stations plein is een zwarte opoefiets ontvreemd voorzien van de postcode 2743 DH 49. In de avond van vrijdag 24 februari werd een zwarte Union damesfiets voorzien van de postcode 2741 DR 45 gestolen bij de sporthal aan de Sniep weg. Te Gouda is een witte opoefiets aange troffen met een Waddinxveense postco de. De postcode is echter niet juist ver meld zodat de rechtmatige eigenaar niet te achterhalen valt. Degene die meent aanspraak op de fiets te kunnen maken kan contact opnemen met de gemeente politie Gouda. De afgelopen week heeft de politie te gen zes automobilisten proces-verbaal opgemaakt omdat zij onder invloed van alcohol achter het stuur van hun auto werden aangetroffen en al dan niet bij een aanrijding betrokken waren. Alle betrokken autobestuurders hebben aan het bureau een ademanalyse ondergaan en zijn hierna met een rijverbod huis waarts gestuurd. In de nacht van zaterdag 18 februari vond een aanrijding plaats op de Zuid- kade. Een geparkeerde auto werd ge ramd door een passerend voertuig. De bestuurder hiervan verklaarde ^’’er gens” van geschrokken te zijn waarna de aanrijding volgde. De veroorzaker bleek onder invloed van alcohol. Om dat de man militair bleek te zijn is de zaak overgegeven aan de Koninklijke Marechaussee. Op vrijdag 17 februari belandde een be stuurder met zijn auto op de Tweede Bloksweg in de naast de weg gelegen sloot. De man had moeten uitwijken voor een van de Tuinbouwweg ko mende auto. Hij belandde in de berm, draaide 180 graden en reed achteruit het water in. Het uitwijken had in zover succes dat de auto’s elkaar niet geraakt hebben. Op de Noordkade vond een kop-staart aanrijding plaats doordat een automo bilist afremde voor een overstekende eend. Een achterop komende auto had dit allemaal te laat in de gaten en reed op zijn voorganger. Op de oprit van de Coenecoopbrug vond op woensdag 22 februari een aan rijding plaats waarbij de twee betrok ken voertuigen zodanig beschadigd werden dat zij afgesleept moesten wor den. De voertuigen naderden elkaar uit tegenovergestelde richting waarbij één der voertuigen op de weghelft van de te genligger kwam en de voertuigen elkaar ramden. In de ochtend van donderdag 23 fe bruari ging een bromfietser door onbe kende oorzaak onderuit op de Brede- weg. De man is met verwondingen aan arm en knie voor onderzoek overge bracht naar een ziekenhuis te Gouda. Op vrijdag 24 februari raakten twee op het fietspad van het Noordeinde rij dende bromfietsers elkaar frontaal. Omdat twee naast elkaar rijdende bromfietsers een fietser inhaalden bleef er te weinig ruimte over voor een tege moetkomende bromfietser, zodat een aanrijding volgde. Beide bestuurders moesten naar het ziekenhuis met res pectievelijk een pinkbreuk en een her senschudding. Een Spaanse vrachtwagenchauffeur die met zijn vrachtwagencombinatie op de Zuidelijke Dwarsweg verdwaalde en een doodlopend pad inreed zorgde voor blokkering van diezelfde weg op maan dag 27 februari. Bij het manouevreren om weer op de weg te komen kwam de auto hopeloos vast te zitten en moest er getakeld worden om het gevaarte weer te kunnen laten rijden. Hierdoor was de doorgang geruime tijd gestremd. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen heeft een nieuw pro gramma samengesteld voor mi lieueducatie op basisscholen. Het afgelopen jaar hebben de ba- «sisscholen in de gemeente Wad- ‘■dinxveen deelgenomen aan diverse ^activiteiten op het gebied van mi- lieu-educatié. De belangstelling ’•voor de activiteiten was bijzonder groot. - Voor komend voorjaar is het pro gramma aangepast met verschil- Jlende voorjaarsthema’s. Boven dien is het aanbod aan onderwer pen uitgebreid. Nieuw op het programma is een les kist over bomen, een lesbrief over de historie van het Gouwebos, het /bijwonen van het schapen-scheren in Warnaarplantsoen en tenslotte een excursie in ’t Weegje. Wie in deze tijd op zaterdag langs volks tuincomplexen komt, ziet mannen en vrouwen ijverig bezig in hun volkstuin tje. Het leggen van tuinbonen, doperwten en peulen is weer begonnen. De spina zie wordt weer gezaaid. De bonenstok ken worden weer opgezet, het tuinsei zoen is weer gestart na deze zachte win ter. Een aangenaam rustig vertoeven in deze ’’snelle” wereld, hier kom je tot rust tussen de vogels, en je oogst. ”Het is een goede therapie, je hebt een bezigheid buiten de dagelijkse beslom meringen, het is een middel tegen stress. Het is een prima tijdsbesteding voor mensen die in de VUT of met pen sioen gaan, zij die in de WAO geraken of en zeker niet op de laatste plaats voor huisvrouwen die overdag wat uren ver lost willen zijn van de dagelijkse sleur. Wat is het niet mooier om ’s avonds je eigen gekweekte sla in vele variëteiten) op tafel te kunnen zetten”, aldus secre taris J. Commissaris van de volkstuin vereniging Ons Genoegen. Zijn vereni ging heeft een 80-tal tuintjes aan de Tweede Bloksweg achter nummer 42. De volkstuinders van Ons Genoegen betalen per jaar 15,- aan contributie en een eenmalig inschrijfgeld van 25,-. ’’Zoekt u nog een bezigheid voor nu of in de nabije toekomst, dan lijkt het volkstuinen een mogelijke uitkomst. WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie voert een actief be leid voor wat betreft het opsporen van dronken bestuurders. Nieuwe appa ratuur helpt daar heel goed bij en het is duidelijk dat de pakkans behoor lijk is toegenomen. Door een bedrijf aan de Passage is aan- Mecklenburg gifte gedaan van vernieling van een 6-tal --raampjes. De ruiten werden ingegooid. De schade wordt geschat op 150,-. Later in de week werd ook een ruit ver nield van het zwembad. De dubbelglas ruit werd met een steen ingegooid. programma ”Een kast vol helden” afge- Op de algemene begraafplaats aan de sloten met de theatervoorstelling ”Een ander verhaal”. De afgelopen 2 1/2 maand hebben zo’n 250 kinderen allerlei heldenboeken ge- ’’Sommige van onze buurgemeenten komen niet verder dan ongeveer 100 in woners per km2 en kunnen een veel groener en dorpser karakter behouden. Dit is geen pleidooi om alles bij het oude te laten, maar het is nu eenmaal zo dat je zuinig moet zijn op zaken waar je maar weinig van hebt, zoals ruimte en groen,” vindt' de liberaal. ’’Vooropge steld, dat woningbouw voor de eigen Waddinxveense aanwas noodzakelijk is, dat bedrijvigheid en industrie ge wenst zijn en we niet zonder verkeer kunnen, is de plaatselijke groenvoorzie ning met ’t Weegje en het met Boskoop gedeelde Gouwebos stiefmoederlijk be deeld. Ook de aafikleding van de wijken zelf, met name van de Zuidplas is verre van royaal te noemen, terwijl hier met enige (planologische) wil en inventivi teit toch heel wat te bereiken is”. werd 10,- weggenomen. Uit de andere woning werd niets vermist. Tussen vrijdag 17 en zondag 19 februari is ingebroken in een flatwoning aan de Peter Zuidlaan. Mogelijk dat men is binnengekomen via een niet afgesloten balkondeur. Er wordt tot op heden niets vermist. Vanuit de kantine van de voetbalvereni ging W.S.E. is op zaterdag 18 februari een zwarte Nolan integraalhelm ont vreemd. De helm lag in de hal van de kantine. Tussen zaterdag 18 en maandag 20 fe bruari is vanuit een bedrijf aan de Zuid- kade een draadloze telefoon ont vreemd. De daders konden via een gat in de muur het apparaat wegnemen. Het energiebedrijf Midden Holland NV heeft op dinsdag 21 februari aangifte ge daan van diefstal van een stroomaggre- gaat. Het apparaat stond in een onbe heerd achtergelaten aanhangwagen op de Zuidelijke Dwarsweg en werd ver moedelijk al op dinsdag 14 februari weggenomen. In de middaguren van woensdag 22 fe bruari is vanuit een bedrijfsgebouw aan de Staringlaan een drietal magnetrono- vens ontvreemd. De drie vermoedelijke daders reden naar alle waarschijnlijk heid in een groene Ford Escort bestel. In de nacht van zaterdag 25 februari werd ingebroken in het Mobil benzine station aan de Chopinlaan. Naar later bleek werd de kraak uitgevoerd door drie Hagenaars in de leeftijd tussen 25 en 37 jaar. De mannen wisten in het ge bouwtje te komen door een ruit in te gooien. Eenmaabin de zaak werd voor enkele honderden guldens aan sigaretten buit gemaakt. De mannen namen de vlucht in een te Den Haag gestolen VW kever. Getuigen wisten echter een kenteken te noteren en nadat de omliggende korp sen ingeseind waren werd de auto op de Rijksweg A12 richting Den Haag gesig naleerd. In Den Haag werd de auto klemgereden. In eerste instantie wei gerden de mannen uit de auto te komen en sloten de auto hermetisch af. Nadat de politie een ruit van de auto had inge slagen wist men met gebruikmaking van een surveillancehond de mannen snel uit de auto te halen Tijdens het verhoor bekende het drietal de inbraak in Waddinxveen. Voorts be kenden zij zes diefstallen en pogingen daartoe van 6 auto’s die zij voor hun rooftochten nodig hadden. Een van de auto’s werd in ieder geval gebruikt bij een ’’snelkraak” te Pijnacker. Daar werd in de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 februari ingebroken in een kledingzaak. Er werd voor ong. 6.000,- aan herenkleding ontvreemd. Op dinsdag 28 februari zijn de daders voorgeleid voor de officier van justitie te Rotterdam. De partij sigaretten die in Waddinxveen werd buitgemaakt is weer teruggegeven aan de eigenaar. Een strijkplank van Brabantia won de Waddinxveense Elly v.d. Berg. Op verzoek van de politie Vianen heeft de Waddinxveense politie een Wad dinxveense automobilist onderschept die kort daarvoor te Vianen was door gereden na een aanrijding. Bij aanhou ding bleek ook deze man onder invloed te zijn. Hem is een ademanalyse afgeno- men waaruit bleek dat hij onder de strafbare grens bleef. Wel is hij voor het doorrijden door de Waddinxveense po litie gehoord. Een op de rijksweg hevig slingerende personenauto trok in de nacht van don derdag 23 februari de aandacht van de politie. De bestuurder verkeerde onder invloed. De auto bleek rijtechnisch in zo’n slechte staat van onderhoud te ver keren dat deze voor een nader technisch onderzoek uit het verkeer is genomen. Bij een routinecontrole op vrijdag 24 fe bruari werd wederom een autobestuur der betrapt op het gebruik van alcohol. Na ademanalyse bleek ook deze be stuurder te diep in het glaasje gekeken te hebben. In de avond en nacht van zaterdag 25 fe bruari werd van de in totaal drie be stuurders een ademanalyse afgenomen. De eerste bestuurder werd na een routi necontrole betrapt. De man krijgt te vens proces-verbaal voor het hebben van een dolkmes. Ook was hij vermoe delijk in het bezit van verdovende mid delen. Dit wordt vprder onderzocht. De tweede bestuurder werd op de Groene- zoon aangehouden en de derde bestuur der had een klein aanrijdinkje veroor zaakt op het doodlopende straatje naast sporthal ”de Sniep”. Hij was daar tegen een paal tot stilstand gekomen. De uit slag van de ademanalyse was zodanig dat de man rijverbod kreeg van 13 uur. WADDINXVEEN - Komende vrijdag 3 maart is het Wereldgebedsdag. Er zal dan een gebedsdienst worden gehouden iq ae Remonstrantse Kerk aan de Zuid- icaae §9, die om 19.00 uur begint. De liturgie wordt door jongeren ver zorgd. Verder werken de Cantorij o.l.v. Ria Rruin en de organist de heer Hei- mee. WADDINXVEEN - Het Voetverzor- gingscentrum Van der Haven aan de Groensvoorde in Waddinxveen be steedt op zaterdag 18 maart aandacht aan de ”Dag van de Voetverzorging” met een open huis. Tussen 10.00 en 15.00 uur zullen de bezoekers van dit open huis kennis kunnen maken met de opleidingen voor voetverzorging. Voetverzorgingscentrum Van der Ha ven is aangesloten bij de landelijke VOV, de Vereniging van Opleidingsin- stuten Voetverzorging die opleidingen in Nederland bundelt op het gebied van de voetverzorging. De aangesloten instituten leiden op voor het erkende SEPVO-diploma. Tij- - - dens het open huis wordt informatiege- seerd op woensdag 29 en donderdag 30 maart en zullen plaatsvinden op geven over de opleiding, voetverzor ging in het algemeen en kunnen tevens nuttige adviezen en tips verschaffen voor mensen met bepaalde voetproble- men. Voetverzorging is vakkundig en veelzij dig werk. Een gedegen opleiding is daarom van het grootste belang. Over de vele soorten opleidingen, de tijds duur, vereiste vooropleiding en kosten informeert tijdens de open dag op zater dag 18 maart. Belangrijke elementen bij de opleidin gen voor voetverzorging zijn uiteraard de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam, pathologie (ziekte leer), gezondheidszorg, schoeisel en materialen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan praktische zaken als financiën en fi- basisscholen wordt gesproken” nanciering, administratie, sociale wet- J geving en belastingen. De opleidingen geven daarmee een uit stekende basis voor het starten van een eigen praktijk, aan huis, bij de cliënten thuis, in een voetverzorgingssalon, in een ziekenhuis, verpleeg- en verzor gingshuis. Belangrijker dan vooropleiding is de motivatie, de inzet en de beschikbare tijd van hen die voetverzorger willen worden. Want voetverzorging is een vak dat geleerd kan worden. En op za terdag 18 maart vertelt voetverzorgings centrum Van der Haven graag hoe. WADDINXVEEN - Topslager Van Tilburg aan het Koningin Wil- heiminaplein houdt volgende week woensdagavond 8 maart van 18.30- 21.00 uur open huis in de gemoder niseerde winkel. De vernieuwing van de slagerij is één dezer dagen gereed gekomen. Slager Van Tilburg wil op het open huis laten zien op welke moderne en hygiënische wijze klanten wor den geholpen. Tijdens het open huis staan voor de bezoekers een drankje en een hapje klaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 15