Restaurants houden unieke in Trottoir volop versperd guit «i r Jf - !i0 „Reeuwijk Omstreken” Jenny de Vries’ De Bruidsvilla .11 ”proef-rit” Waddinxveen In memoriam Kees Kramp Jubileum ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Weer reis naar Polen personeels vereniging van start Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! Nieuwsblad Onafhankelijk Schilderlessen van Anke Mensink Eigen programma in De Schaapskooi f s' ÏHARWA" HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN HUURMAN B.V. INTERCOLOR 4^—3 Toerbeurt Opgave ra DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST Gratis film als u bij ons uw volle film laat afdrukken De gezamenlijke BOVAG- bedrijven in onze regio: nu om de week in het hart van deze krant. Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 F tapijt gordijnen to vinyl zonwering PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 (ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD) ENKELASSER VANAF f 1.450,- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985- EXCL. B.T.W. cc O 2UURS FOTOSERVICE DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS M S! -8 1^1 SI r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER i I -.,x, Weekblad voor addinxveen 44e Jaargang -No. 2121 150 mensen. Waddinxveense restaurateurs, chefs en sous-chefs vijf horecabedrijven overleggen over de ’’proefrit” op <2 van Ti AUTORIJSCHOOL^ Woensdag 1 maart 1989 zaterdag29 juni. (Foto: Sjaak Noteboom). foj NAMENS ZIJN DAMVRIENDEN, PIET SWART COR BARELDS langs de Kerkweg-Oost bij het parkeer terrein Beukenhof en de hoofdvestiging van de Rabobank Waddinxveen. Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 tie. Vele oud-leden en voorgangers van het huidige bestuur - op het Raadhuis plein door Sjaak Noteboom op de foto gezet - kwamen felicitaties aanbieden Lever uw volle filmrolletje bij ons in. Want wij geven u niet alleen perfekt afge drukte foto's terug, maar ook een gratis kleurenfilm. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA BV.. Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 O o u. c wordt een voorgerecht gebruikt, in het andere het hoofdgerecht enzovoorts. De plannen daarvoor zullen in de ko mende weken nader worden uitge werkt. Er bestaat bij de deelnemende restaurants grote interesse om dit initia tief tot een onvergetelijk gebeuren te maken en uit te laten groeien tot een cu linair hoogstandje. A—A Kerkweg-Oost 285 - Waddinxveen Telefoon 01828-14863 G.T. Uitbeiferee - Henegouweiweg 76 - Waddinxveen ■RmhHI s WADDINXVEEN - In Waddinxveen is er wekelijks op vrijdag een weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan, maar ook eens een drukte van belang kan zijn, doordeweeks staan her en der kramen langs de Waddinxveense straten. Geregeld laat het college van T meester en Wethouders in mededelin gen aan de gemeenteraad weten dat er weer standplaatsvergunningen zijn af gegeven of verlengd en dat er ventver gunningen zijn verstrekt. In het algemeen is bepaald dat de ver keersoverlast van standplaatsvergun- Te zien valt dat nagenoeg het volledige trottoir in beslag wordt genomen. Voet gangers, moeder met kinderen en men sen met een handicap hebben aardig wat moeite om hun weg te vervolgen. En dat terwijl de gemeente in Waddinx veen plannen heeft om in dit Gouwe- dorp te komen tot obstakel vrije loop routes... WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse wordt vrijdagavond 3 maart een eigen programma verzorgd. Rondom het thema ”In gesprek” heb ben enkele teamleden een programma gemaakt met liedjes, gedichten en spel situaties. In ”In gesprek” wordt er ontzettend veel gepraat, maar is er wel een ge sprek, wordt er wel geluisterd. WADDINXVEEN - Vijf horecabedrijven in Waddinxveen hebben het initiatief genomen om op zaterdag 29 april - de dag waarop officieel Ko ninginnedag 1989 wordt gevierd - een unieke ”proef-rit” te houdenyoor WADDINXVEEN - De jubileumvie ring van de personeelsvereniging van de gemeente Waddinxveen is zaterdag middag van start gegaan. WADDINXVEEN - In crematorium Hofwijk in Rotterdam-Overschie is maandag gecremeerd de heer Cornelis Hendrik Kramp van de Lijsterbes straat. kees Kramp, die vorige weck donder dag onverwachts op 62-jarige leeftijd overleed, was penningmeester en erelid van de damvereniging Excelsior, waar aan hij bijna 50 jaar verbonden was, cn was voorzitter van de wijk- en speeltuin vereniging De Paddestoel, waaraan hij meer dan 20 jaar zijn beste krachten gaf. Het is moeilijk te aanvaarden, dat Kees Kramp niet meer in ons midden is. Ieder rechtgeaarde Waddinxvener en veel mensen buiten Waddinxveen respec teerden Kees Kramp. Respect vooral voor de eerlijke een voud, zijn rechtvaardigheid en voor de enthousiaste inzet, welke van hem uit straalden. De Waddinxveense damvereniging Ex celsior heeft zich gelukkig mogen prij zen, dat zij zo'n fijn en waardevol mens in haar midden heeft gehad. Vooral uit zijn openheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid en het altijd voor een ander klaar staan, sprak een liefde voor zaken, waar Kees geheel achter stond. Niet alleen voor zaken van "zijn dam club”, maar ook voor andere zaken, welke hij behartigde. Niet alleen op het dambord stond hij zijn mannetje. Ook op organisatorisch gebied en in bestuurlijk opzicht ver vulde hij een stimulerende rol en toonde een nimmer aflatende inzet. Te recht moet dan ook gesteld worden, dat het een voorrecht was met hem te heb ben mogen samengewerkt. Het terugkerende: "...Stilte heren” zal op de wekelijkse damavonden van Ex celsior niet meer klinken. Nu zijn wij op een andere manier stil. Een beetje verslagen, omdat het zo on verwacht kwam. Het heengaan van Kees Kramp betekent een grote leegte in zijn gezin en bij Excelsior, de dam vereniging waaraan hij zo was ver knocht en voor welke vereniging hij zo veel heeft betekend. Tijdens de op zaterdag 10 januari 1981 gehouden receptie ter gelegenheid van het 75-jarig verenigingsjubileum van Excelsior werd Kees Kramp tot ere-lid benoemd. 48 jaar lang was hij lid van Excelsior, waarvan hij 40 jaar lang als penningmeester heeft gefungeerd. Liefst 12 maal was hij clubkampioen, twee maal kampioen van de Goudse Districts Dambond en twee maal kam pioen van Zuid-Holland(1951 en 1956). Gedurende 16 jaren maakte hij als pen ningmeester deel uit van het bestuur van de toenmalige G.D.D. (Goudse Districts Dambond). Hij was tevens ere-lid van de G.D.D. Hij was mede-initiatiefnemer van de alom bekende Waddinxveense school- damdagen en initiatiefnemer en gedu rende 26 achtereenvolgende jaren orga nisator van de jaarlijkse terugkerende Waddinxveense damdag. Ook op ander gebied vervulde hij zeer plichtgetrouw andere functies. Zo maakte hij ruim 25 jaar deel uit van het Sportweekcomité Waddinxveen. Zeer aktief was hij in de wijk- en speltuinver- eniging "De Paddestoel”, waarvan de 2 laatste jaren als voorzitter. De thans 60 leden tellende en mede door toedoen van Kees Kramp in stand gehouden damvereniging is het niet al tijd voor de wind gegaan. Legendarisch is bijna de uitspraak van Kees: "Ook al blijven we maar met twee man over, zullen we de club in stand houden”. In dat opzicht was Kees met name in de moeilijke 40-er jaren een vasthouder en ging van hem een stimulerende werking uit. Vanuit de dierbare herinneringen aan hetgeen Kees Kramp voor de damver eniging heeft betekend en aan datgene, wat hij op de voor hem zo voorteffelijke wijze tot stand heeft gebracht, zullen wij de kracht moeten putten om door te gaan met onze en "zijn” damvereni ging- Ook vanuit de dierbare herinneringen en hetgeen hij voor zijn gezin en ande ren heeft betekend, wensen wij, dat het zijn gezin mag worden gegeven kracht daaruit te putten om dit verlies te dra gen. Dat hij moge rusten in vrede. WADDINXVEEN - Aan de Brugweg 90 is mevrouw Jenny de Vries-Vrijdag actief met "De Bruidsvilla”. Ze ver koopt nieuwe bruidsjaponnen. Op af spraak kan ze bruidjes uit Waddinxveen en omgeving zo'n 70 bruidsjaponnen la ten zien, variërend in prijs van 450,- tot 1.500,- en in de maten 36 tot en met 42. Met "De Bruidsvilla” is Jenny dc Vries half november begonnen en inmiddels heeft ze al op succesvolle wijze kunnen werken. De Waddinxveense verkoopt nieuwe bruidsjaponnen met alle toebe horen, zoals schoene, hoepels, haartak- jes, handschoenen, sluiers en tasjes. Als coupeuse is ze ook in staat al het eventuele vermaakwerk uit te voeren. Haar voorraad bruidsjurken wordt ge- WADDINXVEEN - Bij voldoende deelname wordt van vrijdag 19 mei tot en met vrijdag 26 mei 1989 door de Ver eniging Holland-Polen, afdeling Gouda en omstreken, weer een reis naar Polen gemaakt. De bedoeling is dat dit keer niet ’s- nachts wordt gereisd, maar overdag. Het vertrek is daarom op 19 mei 's-mor- gens vroeg en de aankomst in de loop van de avond in Poznan. Poznan is een stad van 600.000 inwoners, die onge veer 180 Km over de Poolse grens licht. De deelnemers worden ondergebracht in gastgezinnen. Dit betekent dat de deelnemers kennis kunnen maken met het leven en werken van de Polen. Ook zal een tweedaagse excursie naar Warschau worden gemaakt op maandag 22 mei en dinsdag 23 mei 1989. Om de reis te laten doorgaan moeten er minimaal 35 deelnemers zijn. De kosten zullen ongeveer 450,- tot 500,- be dragen. In dit bedrag zijn alle kosten be grepen zoals reiskosten, visumkosten, verplicht wisselgeld en doorreiskosten door de DDR. De laatste reis is twee jaar geleden ge maakt. Vorig jaar zijn de Poolse gastge zinnen in Gouda en omstreken bij Hol landse gastgezinnen op bezoek geweest. Zij die interesse hebben in de reis kun nen zich aanmelden bij de familie A. Both, Lindengaarde 7, tel. 13098 (tus sen 18.00 en 19.00 uur). kenmerkt door allerlei typen, zoals creaties, tule, organza, satijn en taft. Wit voert de hoofdtoon. Jenny de Vries ervaart duidelijk de in vloed van de Honeymoon Quiz van Ron Brandsteder. Het zien van zoveel bruidsjaponnen doet menige bruid weer kiezen voor een echte trouwjurk. Als bij "De Bruidsvilla” voor een japon wordt gekozen dan krijgt de bruid een gratis direct-klaar-foto mee. Diverse activiteiten die dit voorjaar door de zilveren personeelsvereniging zullen worden ontwikkeld zullen in het kader van de jubileumviering worden gezet. ningen niet mag optredenToch leert de praktijk dat het rond de stalletjes wel Automobilisten die even snel een ha ring of een lekkerbekje willen kopen, Burge- die groente of fruit willen inslaan of die een bloemetje voor thuis willen meene men hebben niet altijd tijd of zin om door te rijden daar de dichtst bijzijnde parkeerplaats. Fotograaf Hans Scholtes van Foto De Rooy maakte een foto van de kraam van een standplaatshouder op het trottoir UIT EIGEN BAKKERIJ ECHT JE PROEFT HET!! F Zuldkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J ^^^^^TeH)Ï820-15132 WADDINXVEEN - Dc Waddinx veense kunstenares Anke Mensink gaat dinsdag 7 maart weer van start met een nieuwe reeks schilderlessen in olieverf, aquarel en gemengde technieken. De lessen worden gegeven in haar ate lier aan de Peppelhorst 110 in Waddinx veen op dinsdagochtend van 10.00- 12.1X1 uur en op dinsdagavond van 20.1X1-22.30 uur. De kosten bedragen 25,- per les. Voor aanmeldingen en inlichtingen is Anke Mensink dagelijks bereikbaar van 19.00-20.00 uur op haar telefoonnum mer 01828-15551 Nog nooit kreeg het publiek de kans om op één avond bij toerbeurt vier toon aangevende restaurants in Waddinx veen aan te doen. De ”proef-rit”, waar voor men zich kan opgeven bij de deel nemende restaurants, gaat dat onhaal bare mogelijk maken. Intussen is bij 't Baarsje, Bibelot, De Gouwe Dis en De Unie het plan gerijpt om te bezien of er vaker gezamenlijke initiatieven genomen kunnen worden. De ”proef-rit” smaakt duidelijk naar meer. De deelname van Gertjan van der Loo, de partyservice die een nieuwe lokatie aan de Staringlaan in Waddinx veen heeft betrokken, voorziet erin dat op de avond van Koninginnedag 1989 De ”proef-rit” omvat op Koninginne dag vanaf half zes 's middags een toer langs de Waddinxveense restaurants 't Baarsje aan de Zwarteweg, Bibelot aan de Passage, De Gouwe Dis aan de Zuid- kade en De Unie aan de Kerkweg-Oost. Het Oranjebal wordt ergens in Wad dinxveen verzorgd door partyservice Gertjan van der Loo. Het idee van dit voor Nederland unieke initiatief is afkomstig van de horecaman T. Ververs. Hij bracht de eigenaren van de deelnemende restaurants bij elkaar en zorgde ervoor dat de chefs en sou schefs van die bedrijven gingen overleg gen over de menu’s. Voor de proefrit op 29 april rijden drie bussen van Westnederland langs de in totaal vijf lokaties. In het ene restaurant gezorgd kan worden voor een daverend slot in de vorm van een Oranjebal. Bijna wekelijks is er wel overleg tussen de deelnemende horecabedrijven in Waddinxveen om de ”proef-rit” tot een grandioos succes te maken. Hoewel ver wacht zou mogen worden dat hiervoor honderden mensen belangstelling zul len hebben kunnen maar maximaal 150 deelnemers worden toegelaten. Meer plaats is er niet in de deelnemende eet huisjes. Over een aantal zaken willen de restau rateurs nu nog niet spreken. Daarover zal later informatie worden verstrekt. Vast staat in ieder geval wel dat de deel nemers aan de proef-rit menu’s zullen worden aangeboden die klinken als een In de raadzaal van het gemeentehuis klok, terwijl er voorts een programma is hield het bestuur van de 25-jarige perso- opgesteld dat in Waddinxveen zijn neelsvereniging een druk bezette recep- weerga niet zal kennen. Voor deelname kan men terecht bij ’t Baarsje (tel. 01829-4460), Bibelot (tel. 01828-16695), De Gouwe Dis (tel. 01828-12026), De Unie (tel. 01828- 12103) en bij partyservice Gertjan van der Loo. f t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1