GEMEENTE WADDINXVEEN Feestelijke opening Eben Haëzerschool SRTW-RADIfll BOfl oo, Pi Tal van toespraken na onthulling plaquette Expo Tineke Pruijmboom in Hazerswoude Redelijke vangst kruiderij "de peperboonü l HINDERWET Van den Berg heeft nu ook Honeymoongebak BO UWVERGUNNINGEN VERGADERINGEN KAMERMUZIEKCONCERT COLLECTEVERGUNNING Negen ton VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN SPREEKUREN ■d Eerste steen TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN HERBESTRA TINGS- WERKZAAMHEDEN ORANJEWIJK Pagina 3 Ter inzagelegging aanvraag en ontwerp-beschikking 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-14044 01828-17613 01820-28011 Juliana van Stolberglaan 6 telefoon:01828-17689 j Op de agenda o.a.: Verzoeken om vrijstelling Commissie voor de Financiën op donderdag 2 maart 1989, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. SUPERSLANK AFSLANKEN ZONDER HONGERGEVOEL - i r WADDINXVEEN - Op bijzonder feestelijke wijze is vorige week woens dag de verbouwde en vernieuwde hervormde Eben Haëzerschool aan de Jan Dorrekenskade-Oost officieel in gebruik genomen. Voorzitter J. de Visser van de bouwcommissie van de Hervormde Schoolvereniging ont hulde in de school een plastiek, waarna er door de genodigden een rond gang door de school gemaakt kon worden, ’s Avonds was er een open huis. l al 1 A ai at 39,95 ^2.,J V |4 «Li Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 1 maart 1989 01820-16066 010-362244 Milieudienst Midden-Holland, nr. 680/89. WADDINXVEEN, 1 maart 1989 Sniepweg 13d Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de ZATERDAG 4 MAART 1989 9 I 1 a 2 maatjes in veertien dagen! Wethouder K. W. Th. van Soest hield een toespraak. I -programma- het gedeeltelijk veranderen en vernieu wen van 36 woonhuizen De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 130) ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Waddinxveen, 1 maart 1989 De burgemeester voornoemd, Van der Linden Juliana van Stolberg- Iaan9t/m79 (oneven nrs.) Coenecoop Maarten Schouten straat 25 en 27 het oprichten van een bedrijfsruimte het oprichten van een werkplaats met woonhuis Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op het be paalde in artikel 12 en 29, eerste lid van de Wet algemene bepalin gen milieuhygiëne op 19 januari 1989 een aanvraag is ontvangen van Aangezien op voorhand wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan over de aanvraag adviezen of bezwaren in te dienen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijk met de aan vraag ter inzage gelegd. Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder 18 voor schriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en alle andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 2 maart 1989 tot 2 april 1989 ter inzage bij de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, afd. Ruimte en Bouw in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en, op verzoek op de maandagavonden gedurende drie uren. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. WINKELCENTRUM 'PASSAGE - WADDINXVEEN. - Nota ’’Gemeentelijk Emancipatiebeleid”. - Wijziging regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten. - Begroting 1988 Madi Zuidplas. - Afwijzen drie verzoeken om subsidie. - Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van verdere rapportage Verkeerscirculatieplan. BOUWPERCEEL Stationsstraat 61 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, De secretaris, de burgemeester, J. MEULEMAN VAN DER LINDEN 14433 14433 14433 (toestel 159) Op donderdag 9 maart a.s. wordt om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Waddinxveen een kamermuziekconcert ge geven door Peter Brunt, viool; Jacob Slagter, hoorn en Ellen Cor- ver, piano. Op het programma staan werken van W. A. Mozart en J. Brahms. Toegangskaarten kunnen telefonisch gereserveerd worden op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur onder nummer 01828-14433, toestel 173 of 239. De gereserveerde kaarten dienen aan de zaal te worden betaald. Daarnaast vindt de verkoop van plaatsbewijzen plaats vanaf een half uur voor de aanvang van het concert aan de zaal. De meest natuurlijke manier van afslanken is het opgebruiken van gevormde vet reserves die het zwaardere gewicht veroorzaken Deze vetreserves zitten in hoofdzaak op de heupen, bips, buik en dijbeen. Natuurlijk afslanken ver mindert dus taille, heupomvang en te dikke bovenbenen. Nadien kwam de toestemming om de school met vier groepen uit te breiden en het gebouw dus geschikt te maken voor acht groepen. van mei vorig jaar een krediet van 867.535,- beschikbaar. Dit was een ma ximaal bedrag, want in overleg met het schoolbestuur zou worden bekeken of dit geld echt wel allemaal nodig zou blij ken te zijn. Het plastiek herinnerde aan de kleuter school De Goede Herder aan de Prinses Margrietstraat, die is afgebroken omdat het basisonderwijs om een geïnte greerde school vraagt en omdat op die plek 31 seniorwoningen worden neerge zet. ZONDAG 5 MAART 1989 9.45 uur - Uitzending van een in de Re monstrantse Kerk opgenomen kerk dienst, waarin voorgaat ds. E.H. Cos- see. Medewerking verleent het Bos- koops Kamerkoor. In de vorm van een veertiendaagse kuur is uitsluitend gericht op de natuurlijke vermindering van genoemde vetreserves (ze worden verbruikt). Deze methode geeft dan ook een blijvende vermindering van gewicht. Tijdens de kuur krijgt het lichaam alles wat het nodig heeft (bouwstoffen, eiwitten, koolhydraten, mineralen etc.) maar het dieet geeft vrijwel geen calorieën. Erg belangrijk is ook dat er geen sprake is van honger. In deze tijd van het jaar een lichtpuntje voor veel nannen en vrouwen! De Eben Haëzerschool aan de Jan Dor- rekenskade-Oost mocht aanvankelijk worden uitgebreid met drie leerlingen- groepen. Over de uitbreiding en ver bouwing is ruimschoots overleg gevoerd met de gemeente en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, omdat de rijksvergoeding aanvankelijk niet voorzag in de kosten van de verbou wingswerkzaamheden Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) De chef van de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie heeft aan Stichting het Nationaal Reumafonds vergunning verleend voor een collecte in de periode van 6 t/m 12 maart 1989. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe stuur gebracht. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. te» Bouwcommissievoorzitter Jde Visser opent de hervormde Eben Haëzerschool. (Foto: Sjaak Noteboom). De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat verzoeken om afgifte van bouwvergunningen zijn ingediend ten behoeve van: 1. het perceel Prins Bemhardlaan hoek Juliana van Stolberglaan: het oprichten van 31 meergezinswoningen; 2. een perceel, gelegen tussen de spoorlijn Gouda-Alphen en de Kanaaldijk, ten noorden van- en grenzend aan het bedrijfster rein Coenecoop: het oprichten ven bedrijfs- en kantoorruimte. Deze verzoeken kunnen slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimte- AARD VAN HET BOUWPLAN het gedeeltelijk veranderen van een magazijnruimte het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen en het vergroten van een zweminrichting Koningin Wilhelmina- het gedeelteijk veranderen en vernieuwen plein 17 t/m 40 van 24 woonhuizen Voor de verbouwing en uitbreiding stel de de gemeenteraad in zijn vergadering WADDINXVEEN/AALSMEER Ook banketbakker Van den Berg, met winkels in Waddinxveen (Brederolaan en de Passage) en Gouda, heeft steeds meegedaan aan Ron’s Honeymoon Quizz van de TROS-televisie. De gezamenlijke Nederlandse ambach telijke banketbakkers, verenigd in de Stichting Propaganda Banketbakkerij en Gebak-express, hebben tijdens alle acht uitzendingen van deze Honey- moon-quiz hun vakmanschap getoond. Als sluitstuk bij iedere uitzending werd een bruidstaart gepresenteerd die de kijkers een impressie gaf van het vak manschap dat bij de Nederlandse am bachtelijke banketbakkerijen aanwezig is. Bruidstaarten in vele etages met fontei nen en met figuren in suiker trek- en blaaswerk. De Bruidstaart als pronk stuk tijdens het huwelijk is de laatste ja- ren weer helemaal in de belangstelling. De ambachtelijke banketbakkers heb ben in de laatste uitzending Honey moongebak aan het publiek uitgedeeld. Dit honeymoongebak is een nieuw ac- tie-produkt van de banketbakker en wordt geïntroduceerd onder het motto: ’’Honeymoongebak-Hartveroverend” Burgemeester en wethouders hebben de navolgende bouwvergun ningen verleend: Burgemeester C.M. van der Linden: uitsluitend na afspraak met de secretaresse. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdag 3 maart 1989 van 11.00 tot 12.00 uur. WADDINXVEEN - Zaterdag viste de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW haar zevende wedstrijd in de win tercompetitie. Op een paar man na die geen vis had den, wist iedereen aardig vis op de kant te brengen. De eerste vijf waren: 1. P. Grootendorst (4620 gr), 2. J. Verhoef (3350 gr), 3. R. Jenner (2740 gr), 4. L. Pouwer (2670 gr) en 5. H. Romeyn (2640 gr). De eerstvolgende wedstrijd is aan staande zaterdag. Er wordt dan gevist in de Zaan. Vertrek voor deze wedstrijd om 6.00 uur vanaf het NS-station. 1 «s/ -«Wk «♦I passen en meten om binnen de beschik bare ruimte uit te kunnen komen. Van oorspronkelijke gedachten om een deel van de Jan Dorrekenskade-Oost naast het PTT-postverdeelcentrum gebruik te maken werd afgezien. Tijdens de opening werd ook het woord gevoerd door WD-wethouder K.W.Th. van Soest. Hij ging in op de gemaakte leerlingprognoses en dan met name voor wat betreft de belangstelling voor het hervormd schoolonderwijs. Zijn woorden werden gevolgd door toe spraken van diverse anderen. Allen maakten duidelijk dat iedereen blij kan zijn met de metamorfose van de Eben Haëzerschool. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense kunstenares Tineke Pruijm boom exposeert in De Dorpsbloem aan de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp tekeningen in gemengd technieken. Ze doet dat op vrijdag 10 maart (19.00- 21.00 uur) en zaterdag 11 maart (9.00- 17.00 uur) tijdens de paasshow in deze winkel voor creatief bloemwerk. Naast werk van Tineke Pruijmboom zijn er ook geschilderde eieren te zien van Ans Verhuist. L Tijdens genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schrif telijk bij hun college worden ingediend. Degene die een bezwaar schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Indien u daarom verzoekt (tel. 01828-14433, tst. 116, dhr. W. Kaandorp), kan er voor 23 maart 1989 een zitting wor den gehouden, waarop u mondeling bezwaren kunt indienen. de heer Jacob van der Laken, Rozenstraat 3, 2406 BJ ALPHEN AAN DEN RIJN om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en/of in werking hebben van een schoenherstelbedrijf/ sleutelservice op een perceel, gelegen aan de Zuidplaslaan, kadas traal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nr. 2535. 00.00-01.00 UUR - Dag week, hallo weekend. Presentatie: Ineke van Wijn gaarden. 13.00-14.00 uur - RTW’s Country Mix. Country en westernprogramma. Pre sentatie: Ton van Bemmel. 14.00-15.00 uur - Popexpress. Presenta tie: Peter Teunisse. Deze week staat het vandalisme centraal. 15.00-16.00 uur - Kijk in het bedrijf. Be- drijvenprogramma. Deze week interna tionaal transportbedrijf Van Wijk BV. 16.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Informatief programma. Presentatie: Hans van Meurs. 17.00-17.30 uur - Sport uit onze omge ving. Sportprogramma. Presentatie: André de Knoop. 17.30-18.00 uur - Programma voor Ara- bisch-sprekenden. Presentatie: Ahmed Sahli. De laatste kleuterschool die uit het Waddinxveense straatbeeld is verdwe nen heeft onderdak gekregen in de daarvoor uitgebreide Eben Haëzer school. Bij de plastiek is ook de eerste steen ingemetseld van de op 26 oktober 1962 door wijlen ds. J.R. Cuperus ge legde eerste steen voor de Eben Haë zerschool. De nu geintegreerde basisschool is ver bouwd naar een ontwerp van ir. P. Stip- kovits uit Rijswijk. Het was behoorlijk i I I «I t gaat hier af lijke Ordening, aangezien de bouwplannen in strijd zijn met de be palingen van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen: 1. Oranjewijk’75; 2. Landelijk Gebied West, De gemeenteraad moet nu nog instem men met de uitgave van 26.657,- voor de verbetering van de speelplaats bij de hervormde school. Aanvankelijk wilde het schoolbestuur hiervoor 49.612,50 uitgeven, maar daar hebben B. en W. een stokje voor gestoken. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpuntpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst: Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.3(1 üur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. EEN VEERTIENDAAGSE KUUR KOST-XV V| z- J J Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vrij stelling te verlenen, genoemde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen de gevraagde bouw vergunningen te verlenen. In verband hiermede liggen de verzoeken om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekenin gen, TER INZAGE met ingang van 2 maart 1989 gedurende 14 da gen, tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, voor een ieder bij de afdeling Ruimte en Bouw van de Dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. GEDURENDE DEZE TERMIJN kunnen TEGEN het voorne men om VRIJSTELLING te verlenen door een ieder SCHRIFTE- LIJK BEZWAREN worden ingediend bij BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van WADDINXVEEN, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: Postbus 400,2740 AK Waddinxveen).. en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Wo ningwet. Op maandag 6 maart a.s. wordt begonnen met de herbestratings- werkzaamheden in de noord-oostelijke hoek van de Oranjewijk. Deze bestratingswerkzaamheden zullen ongeveer 130 werkbare werkdagen duren. Achtereenvolgens zullen de Louise de Colignylaan, de Maurits- laan, de Frederik Hendriklaan en de Amalia van Solmsstraat her- bestraat worden. Gelijktijdig met de werkzaamheden zal de P.T.T. de P.T.T.-kabels vernieuwen. De bewoners worden ook nog nader geïnformeerd ongeveer 1 week voordat de werkzaamheden in hun straat beginnen. 'A A H z>-. WT w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 3