Bouw gestart Annie M.G. Schmidtschool IBI0SC0PEN1 iCOLOPHON! KERK n m n iinnn F I Directeur en scholieren sloegen feestelijke paal ASB bouwt seniorhuizen In Waddinxveen gestart met cyclus concilair proces Tropische disco in De Bonkelaar Internationale Vrouwendag in Waddinxveen op 11 maart Jeugddienst Zevenhuizen Lezing over Nepal-reis bij platte landsvrouwen Stuurman tekent raadhuis Sassenheim RTW belicht Van Wijk BV lift Filmhuis Gouda Thema’s Plannen Koffie-ochtend Excursie Geschiedenis Weekenddienst dierenarts: Arcade Bioscopen I- 2 pelsysteem, dat het grote voordeel heeft Stadswandeling dat er zeer snel oewerkt kan worden. De O Het Verbond, zoals dat in de bijbel ge- Voorbeelden -H- IXIbiIIX diensten NEDERLANDS C PIANOHANDEL „MOS EN SPETTER” te ■1'3 Pagina 5 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 1 maart 1989 Ondertrouwd: J. van der Starre en N. Nicodem. De feestelijke paal werd ’s middags ge- kleuterspeelzaal wordt opgetrokken in het Tastabouwsysteem, een droogsta- "leuk type", maar vindt de wo- Eén persoon kan velen vrou- i i Gehuwd: H.P. Bullee en W. Hofman; W. Versluis en C.A.M. Sirre; W.A. Nihot en W.F. Havenaar. I t I I Geboren: Esther, d.v. P. Noorlander en K.I. Nijbakker; Rudy, z.v. F. Kooger en M.L. ten Hoope; Remco William Nicholas, z.v. R.P. van Beek en H. A. Rijpsma; Aziza, d.v. D. El Khaoui en M. Zourhlal; Lijntje Wilhelmina, d.v. M.C. van der Spek en W. van den Berg; Lianne, d.v. G.H. van Woudenberg en A. Grooten- dorst; Sander Rogier, z.v. M.A. van Veen en H.F. Koolhof; Talitha, d.v. A.J.B. van Gijzel en C.J.M. Schreurs. WADDINXVEEN - Maandagmiddag is de bouw van de openbare Annie M.G. Schmidtschool aan de Zuidplashof in de wijk Zuidplas officieel van start gegaan. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen heeft de voor dins dag 14 maart uitgeschreven avond ver schoven naar woensdagavond 29 maart. Dan komen de Waddinxveense Platte landsvrouwen in Het Trefpunt om acht uur bijeen voor de lezing van mevrouw Els Bijleveld uit Rotterdam over haar voettocht rond het 8.000 meter hoge Annapurnagebergte in Nepal. Tijdens, de reis heeft zij dia’s gemaakt die zij in Nepaleese klederdracht zal tonen. Do. t/m zo. 9 uur: TAMPOPO. Het conciliair proces kent drie thema’s: gerechtigheid, vrede en heelheid van de Schepping. Aanvankelijk is gepleit voor een vredesconcilie. Dat riep nogal wat bezwaren op, met name vanuit de Oos- terse-orthodoxe kerk (lid van de We reldraad) en vanuit de Rooms-Katho- De Nederlandse Raad van Kerken heeft in 1987 een stuurgroep ingesteld. De opdracht: zet in Nederland voor de ker ken het C.P. op, en wel zo dat vanuit kerken mensen bereid zijn daadwerke- Op donderdag 6 april is alweer de laat ste koffie-ochtend van de Plattelands vrouwen van dit seizoen. Mevrouw Han Erath zal komen vertellen over het Vluchtelingenwerk te Waddinxveen. Het belooft een boeiende ochtend te worden. De koffie-ochtend zal worden gehou den in café-restaurant De Unie en de aanvahg is 10.00 uur. -Gouda- lieke Kerk (geen lid van maar wel in kontakt met de Wereldraad). Het woord "concilie” heeft te sterke kerk historische wortels. Vanuit de derde wereld kwam de kritiek dat een vredesconcilie zich toch vooral zou bezighouden met de problemen van Oost en West. De volken van de derde wereld zouden de dupe worden. De dreiging van een verschrikkelijke oorlog hangt dan wel boven ons hoofd, menigeen treft nu al een verschrikkelijk lot van honger, uitbuiting, racisme. Het recht wordt nu al vertrapt. Gerechtig heid moet daarom voorp gaan in het conciliair proces. Maar dat is niet het enige. Wat te doen met een rechtvaardige en vreedzame wereld waar het leven verstrikt wordt door de rotzooi die mensen gemaakt hebben? Op dinsdag 21 maart organiseert de Ne derlandse Bond van Plattelandsvrou wen een excursie naar de marsepeinma- kerij ”De Ware Amandel” te Nieuw Vennep. Speciaal voor Pasen zullen de leden het beschilderen van marsepeinen paasfiguren te zien krijgen. Deze excursie is ’s-middags en men wordt om 12.45 uur verwacht bij de Pas sage aan de Amrobank-zijde. Het eerste gedeelte van de avond werd in kleine groepjes besteed aan denken en discussie over wat de thema’s ’’ge rechtigheid”, ’’vrede” en ’’heelheid van de schepping” te zeggen hebben. Na deze inventarisatie in kleine groepjes werd het resultaat van dit denken en deze discussie plenair samengevat. Vervolgens ging ir. Jaap van der. Sar, voorzitter van de Werkgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken in Ne derland, in op de inhoud van het conci liair proces (C.P.). Hij begon met de ge schiedenis. WADDINXVEEN - In De Bonkelaar start een geheel vernieuwde groep vrij willigers vrijdagavond 3 maart voor 12- 16-jarigen weer de tweewekelijkse dis- coavonden. Nieuwe medewerkers, nieuwe sfeer, dus ook ruimte voor nieuwe ideeën en nieuwe inbreng. Op 3 maart wordt gestart met een tropi sche disco. Een tropische zon boven blinkende stranden en wuivende pal men en een ruisende zee. Onder de klanken van Caraïbische muziek kan men schaars gekleed genieten van een groot aanbod aan cocktails, ijs en ook nog het ’’gewone” top-40-werk. De avond begint om half acht en duurt tot half elf. De entree is 1,25. De fris drankjes kosten één gulden. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 09.30 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Ontmoetingskerk: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 08.45 uur (klassemis) Donderdag: 09.00 uur Elke 2e vrijdag van de maand: Anne Frank-centrum om 10.00 uur (dan vervalt de dienst van 19.00 uur) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur Geen opgave ontvangen Woensdag 1 maart (Bidstond) 15.00 uur ds. G.J. v. Aalst 19.30 uur ds. G.J. v. Aalst GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoom 14.45 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. E. Poppe 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking CHR.GER.KERK BOSKOOP 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. G.C. den Hartog, Leiden De afdeling Waddinxveen organiseert op dinsdag 11 april een stadswandeling door Gouda. Deze wandeling zal onge veer een uur duren en vertrekt vanaf de VVV op de markt in Gouda. Vervoer op eigen gelegenheid. a. God neemt het initiatief. Dat is een eenzijdige daad, een oproep van God. De oproep is echter tweezijdig van ka rakter: God houdt zich er aan en roept op zich er aan te houden. b. Welk verbond ook gesloten wordt - het is niet los te koppelen van richtlij- dat er zeer snel gewerkt kan worden. De planning is zodanig dat het gebouw reeds eind juni opgeleverd kan worden zodat nog dit jaar het nieuwe gebouw betrokken kan worden. WADDINXVEEN - Meer dan zestig mensen waren vorige week dinsdag avond aanwezig in de gemeentezaal van de hervormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan tijdens de eerste avond uit een serie van vier, geor ganiseerd door de Interkerkelijke Werkgroep Conciliair Proces. In 1934 riep de Duitse theoloog Bon- hoeffer tijdens een oecumenische con ferentie op tot een wereldwijd concilie van de heilige kerk van Christus. Tegen over de oorlogsdreiging moest de kerk de boodschap van de vrede brengen. De oproep vond toen nauwelijks gehoor. De kerken uit de DDR hebben echter in 1983 het pleidooi van Bonhoeffer op nieuw laten klinken, op de vergadering van de Wereldraad van Kerken in Van couver. Daar vond ook de verbreding plaats naar de drie thema’s. Op de West-Duitse Kirchentag in 1985 heeft de atoomfysicus Carl Friedrich von Weizsacker de oproep om te komen tot een C.P. krachtig herhaald. In een aantal landen wordt er nu uitvoerig op gereageerd, o.a. in Nederland. De derde wereld laat het niet afweten, maar legt de prioriteiten toch wat ster ker bij gerechtigheid dan bij de beide andere thema’s. Als je vandaag geen eten hebt, vecht je desnoods om het voedsel; heb je wel wat voedsel be machtigd, dan gebruik je desnoods de laatste boom om het te koken. Deze vragen leidden tot het thema Ge rechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping (J.P.I.C. Justice, Peace and Integrity of Creation)Die thema’s hebben op zichzelf al voldoende kracht. Maar de thema’s zijn bovendien nog met elkaar verbonden: ’’Environmental refugee” milieuvluchteling. De the ma’s worden in Nederland in de vol gende subthema’s uitgewerkt - de machtsongelijkheid tussen wen en mannen - de verarming in Nederland - het verhongeren van de derde wereld (wereldvoedselvraagstuk- en schulden- krisis) - het racisme uit en thuis - de vijandschap tussen Oost en West (ontspanning en ontwapening) - de verspilling, vervuiling en vernieti ging van de natuurlijke bestaansbron- nen (toegespitst op verkeer, energie, landbouw, zorg voor natuur en eigen leefmilieu). één van de drie uitverkoren bedrijven het nieuwe gemeentehuis van Sassen heim. Stuurman Partners tekende eerder an dere raadhuizen, zoals dat van de ge- meente Waddinxveen dat in 1978 door proberen in te gaan tegen, in opstand te prins Bemhard officieel werd geopend, komen tegen de doodskultuur, de be wapening, de onwil gerechtigheid te doen. d. Het verbond wordt altijd gevierd. zua, met Jezus - het nieuwe Verbond - Avondmaal). De heer Van der Sar doorspekte zijn be toog met vele aansprekende voorbeel den. Zo zal elke aanwezige zijn voor beeld van ”de potvis op het strand” nooit meer vergeten. De essentie van het verhaal is dat er maar één overtuigd persoon in beweging hoeft te komen om velen in beweging te brengen. Het heeft dus wel degelijk zin in bewe ging te komen. Dat blijkt ook uit het feit dat papierinzameling, glas in glasbak ken, composthopen of afval gescheiden houden, batterijen apart houden, enz. nu heel gewoon gevonden worden. De volgende avond uit de serie van 4 avonden zal gewijd zijn aan het thema ’’vluchtelingen”. Mocht u verdere in formatie wensen over het werk van de Interkerkelijke Werkgroep Conciliair proces, belt u dan Gert Jan Hiddink, tel. 10064. Overleden: Bakker ev Schouten, Doemina, oud 78 jaar; van Reeu- wijk, Gijsbert, oud 88 jaar; Rückert wv Anneveldt, Rosa Elisa- 3 beth, oud 82 jaar. ZATERDAG 4 MAART 1989 Arts: P.C.W. Hertogh, De Akker 68, tel. 19239 Apotheek:Boskoopse apotheek, Bugemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-17834 MEDISCHE,. BURGERLIJKE, WADDINXVEEN - Het Waddinx- veense architectenbureau Stuurman nen, de tien richtingwijzers, de tien ge- Partners BV aan de Brugweg tekent als boden die gegevens zijn. c. Het verbond is steeds gericht op het ontmaskeren en afzweren van de afgo den. Pas daardoor kan de echte God ontdekt worden, in het licht geplaatst worden. Dat betekent dat men moet WADDINXVEEN - Op zaterdagmid dag 11 maart houdt de Stichting Vrou wenraad Waddinxveen in het kader van de Internationale Vrouwendag (8 maart) een bijeenkomst in Eet Vrou wenraadhuis ”De Vlieger” aan de Sta- ringlaan. Deze bijeenkomst heeft als thema ’’Vrouw en milieu”. Hieraan wordt meegewerkt door Nely v.d. Weijde- Vlok, milieuvoorlichtster van het Mi- lieukwartet. Het Milieukwartet is een stichting van vrouwen uit vrouwenorganisaties aan gesloten bij de Nederlandse Vrouwen raad. Het Milieukwartet wil graag kennis doorgeven en organiseert voorlichtings bijeenkomsten over o.a. afval, energie en voedsel. Met het milieu hebben we iedere dag te maken. Elke dag weer moeten we kie zen: wel of niet in het belang van het mi lieu. Kopen we statiegeldflessen of niet? Willen we geur- en kleurstoffen of niet? Juist deze keuzemogelijkheden wil het Milieukwartet onder de aan dacht brengen. De middag wordt besloten met een op treden van de cabaretière Wieke Mulier met haar programma "Een leven lang”. Op deze vrouwendag zijn alle Waddinx- veense vrouwen van harte welkom. Het programma begint om 13.00 uur. Kinderopvang is aanwezig. lijk zich met de thema’s bezig te hou den. Een van de eerste zaken die de stuur groep afsprak was dat het conciliair pro ces drie jaar duurt. Die drie jaar zijn als volgt verdeeld: 1987-1988 voorbereiding, 1988-1989 verdieping, 1989-1990 verbreding. Tijdens die jaren zijn er allerlei aktivi- teiten. Zo is er volgend jaar 16 septem ber een kerkendag in Utrecht. Ver wacht aantal mensen plm. 20.000. Men sen geven dan aan wat zij ontdekt heb ben in de loop van de tijd rond het con ciliair proces. Op Pinksteren 1988 is een ’’Geloofs brief’ verschenen onder de titel ’’Een verbond voor het leven”. Het gaat daarin om alle drie thema’s. Vanuit ver schillende hoeken, zowel binnen als buiten de kerken, worden activiteiten ontplooid op de thema’s (brochures, studiedagen, trainingen enz.). In mei 1989 is er in Basel een Europese kerkenconferentie, in september 1989 een Nederlandse en in 1990 een mon diale (de World Convocation) in Seoul. Centraal in het conciliair proces staat dat mensen een verbond sluiten met het oog op het leven, tegen de bedreigingen die daarbij zich voordoen. Het verbond is een verplichtend verbond - zoals God ook steeds verplichtende verbonden heeft gesloten (met Noach, met Abra- ham, op de Sinai (10 geboden), met Jo- moet blij kenr Voor Sassenheim behoren naast Stuur man Partners architectenbureau Tau ber Alkmaar BV en B D Architekten uit Oosterbeek tot de gegadigden. Met de viering kan het beginnen. En in Het trio ontwerpers heeft tot 18 april de de viering loop je ook al een beetje vooruit op wat komen gaat. e. Een verbond is nooit exclusief, uit sluitend. Het kan iedereen omvatten die zich er daadwerkelijk in begeeft, liet verbond is voor iedereen bestemd. Het verbond moet steeds, in iedere tijd en op elke plaats, geaktualiseerd wor den, op het heden betrokken. Het heeft betrekking op het leven hier en nu. Dat tijd om met de eerste tekeningen te ko men. Daarna wordt een keuze gemaakt. Het is de bedoeling dat ook de Sassen- heimse bevolking bij de nieuwbouw- plannen wordt betrokken. De drie schetsen worden te zijner tijd ter visie gelegd. Weekblad voor- Waddinxveen Uitgeverij: VETA B.V. Directie: F. van Kempen j Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: ;Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 ft Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, slagen door directeur Bert de Rijke, die daarbij geassisteerd werd door een achttal leerlingen, Niels Scheps, Priscil- lia Moestadja, Mariska Evelein, Lau rens de Koning, Erik Schaaf, Jeroen Saat, Nynke v.d. Wey en Marlies Köl- ker. Onder belangstelling van vrijwel alle ouders, de architect Hans Peeters van Stuurman Partners BV, vertegenwoor digers van Noorlander B.V. en Tadema ging de paal vlot de grond in. De leerlingen hadden reeds een feeste lijke middag achter de rug. Een feest met een heerlijk stuk taart, limonade, een kleurwedstrijd allemaal mogelijk gemaakt door een gift van Noorlander B.V. De kinderen ontvingen als aan denken aan de dag een linodruk. Het gebouw, 6 groepslokalen en een J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts ^Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens. Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). WADDINXVEEN - Buro ASB BV Waddinxveen gaat aan de Mozartlaan grond kopen voor de bouw van 11 seni- orkoophuizen. Het gaat hier om 2.900 vierkante meter grond, die door de ge meente voor 580.000,- van de hand wordt gedaan. Voor het bouwrijpmaken van deze plek achter en naast de huizen en praktijk van de huisarts G. Siemons en W.A. van Heel zal de gemeente Waddinxveen 300.(XX),- uittrekken. De 31 seniorwoningen in de huursfeer ZONDAG 5 MAART 1989 -Arts: Th.G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Apotheek:Boskoopse apotheek, Bugemeester Colijnstraat 71, ZBoskoop, tel. 01727-17834 ’Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 ‘•Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld *voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende ^verkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon- '*dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren ‘■•behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende “dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende •spoedgevallen bereikbaar. Za zo. en wo. 2 uur, do. t/m wo. 7 en 9.30 uur: COCKTAIL. Za zo. en wo. 2 uur, do. t/m wo. 7 en 9.30 uur: JAN RAP EN Z’N MAAT. Do. t/m ma. en wo. 7 en 9.30uur: A FISH CALLED WANDA. Za zo. en wo. 2 uur: FRANK EN FREY. Dinsdag 8.30 uur: A CLOC KWORKORANGE. in beweging brengen toond wordt, heeft volgens de Oost- Duitse theoloog Heino Falcke een aan tal karakteristieken: v.jv uur as. j. v.o. Meijaen, Dkwt.Hi'V 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. G. v.d. End, Huizen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. A. den Hartog, Leusden Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. D.C. Nicolai, Leiden 17.00 uur ds. A. A. van Houwelingen K j GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.15 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. J.C. de Moor Woensdag 8 maart (Bidstond) f 20.00 uur ds. J.C. de Moor Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J. Roggeveen, Heemstede 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: Streekdienst in Zwammerdam HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Postabonnement: 33,- per half jaar. J Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,48 (exclusief BTW); contract-tarieven en J tekst-advertenties op aanvraag. ZEVENHUIZEN - Zondag 5 maart wordt er in de Hervormde Kerk van Ze venhuizen een jeugddienst gehouden met als thema: ’’Bidden - vra genderwijs”. De dienst, die om 19.00 uur begint, staat onder leiding van dominee K. Bregman uit Renesse en muzikale me dewerking wordt verleend door het koor ”E1 Jade” uit Krimpen aan de IJs- sel. Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie te blijven drinken en nog wat na te praten. Iedereen is van harte wel kom. ZONDAG 25 FEBRUARI 1989 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. W. Vroegindeweij Voorthuizen 17.00 uur ds. J.W. Goossen De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J. v.d. Meijden, Bleiswijk aan de Prins Bernhardlaan-Juliana van Stolberglaan zullen worden neergezet in opdracht van de woningbouwvereni ging SSW. De corporatie moet voor de- WADDINXVEEN - Het transportbe- ze huurwoningen een grondprijs beta- drijf Van Wijk BV aan de Bredeweg len van 394.785,-. Met het bouwrijp- staat komende zaterdagmiddag centraal maken is 230.000,-gemoeid. --j- Inmiddels zijn de 31 seniorwoningen van de SSW ook bekeken door de Vrou wenadviescommissie voor de woning- in het tussen drie en vier uur door de RTW-radio uit te zenden veertien daagse programma Kijk in het bedrijf. De uitzending is te beluisteren via het bouw (VAC). Deze commissie spreekt kabelnet op-de 101.1 Mhz FM-band in van een "leuk type", maar vindt de wo- stereo. ningen wel te klein. jn het programma hebben medewer kers van de RTW-radio gesprekken met de directie en medewerkers van dit ruim 50 personen grote bedrijf. Van Wijk verzorgt met circa 50 vracht wagens nationale en internationale transporten, waarbij zo goed als alles kan worden vervoerd. Eén van de werkzaamheden die de firma op zich neemt zijn de zeer in het oog lopende transporten voor Marskra- mer/intertoys. Alle facetten van het be drijf worden in het RTW-programma belicht. Natuurlijk wordt het spel Bedrijvige Bedrijven gespeeld. Het belooft ook deze keer weer een spannende strijd te worden. St. Victorplein 2 2741 JN Waddinxveen Tel. 01828-11697 (b.g.g. 17970) NIEUWE EN GEBRUIKTE KWALITEITSINSTRUMENTEN TEVENS ACCESSOIRES OPENINGSTIJDEN: DO., VR. EN ZAT. 9.00-17.00 UUR OOK VOOR STEMMEN, REPARATIE, VERHUUR, ETC.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 5