Kees van Kooten naar Boskoop Grondaankoop voor Plantarium lijmt breuk Wachthuisje bij station JONGEJAN’S BOEKHANDEL HEROPENING ÏGEVONDENë ien ■VERLORENE SYLVIA BURING START MET PODOKINESIOLOGIE 1'1 Maandelijkse sjoelavond Jeugd van Zonnig Zuid op kegelbaan 9,95 9,90 9,95 Prestatieloop Zevenhuizen ƒ16,95 1C l 1 AANBIEDINGEN Gevonden Verloren JONGEJAN’S BOEKHANDEL jH i Gratis Gegraveerd Parker Jotter steel SUPER SPEELBOEK ’’HENZO” Foto-album voorheen Boekhandel van Geest nu: D.H. Lawrence OMNIBUS BOSKOOP - De aankoop van een stuk grond achter het terrein van Westnederiand - niet door een groep kwekers, zoals sommi ge kranten meldden, maar door de firma Joh. Stolwijk - is voor de boomkwekers voldoende om de rijen te sluiten. Met de grondaankoop lijkt Plantarium voor Boskoop behouden te zijn, omdat de Stichting Vakbeurs hierin voldoende garanties ziet om niet te verhuizen naar Bleiswijk. Voorlopig is echter nog geen sprake van de bouw van een handelscentrum of iets van dien aard. Stibos heeft de grondaankoop toegejuicht, maar gaat door met het zoeken naar een geschikte plaats voor een handels centrum. I NATUURLIJK MOOI ZIJN ’’Dorstig als het land” -V - MM d Pagina 9 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 1 maart 1989 Waddinxveen unieke praktijk gestart. (Foto: Sjaak Noteboom). Vakbeurs blijft in Boskoop I van J3445O- een logisch anatomisch patroon, dat sterk gelijkt op dat van het lichaam zelf. BOSKOOP - Ter gelegenheid van de Boekenweek, van 8 tot 18 maart met het thema ’Boek en film’, zal de thriller auteur Tomas Ross een lezing houden in de bibliotheek op donderdag 16 maart. De entree is gratis en de aan vangstijd is 20.00 uur. Voorts wordt op 5 oktober een avond verzorgd door Kees van Kooten. Aan beide avonden wordt medewerking verleend door de twee Boskoopse boekhandels, Van Geest en Kruiswijk. In de maand maart wordt in de biblio theek ook aandacht besteed aan ’Bos koop Creatief, aangevuld met zijde- schilderen door Loes Vermeer. In april volgt nog een Boskoopse versie van ’Tussen kunst en kitsch, waaraan een tiental deskundigen medewerking ver leent. In juni komt de Pandabus van het Wereld Natuur Fonds op bezoek. Ook aan boeken wordt echter aandacht geschonken. Al jaren is de top-10 kast een succes. Hierin zijn boeken te vinden die op dat moment in de belangstelling staan. Deze maand zijn dat onder an dere boeken van Adriaan van Dis, Kees van Kooten, Liesbeth den Uyl en Ge rard Reve. Geruime tijd zijn ook de boeken van Jean Auel erg gewild. De in de bibliotheek aanwezige exemplaren zijn bijna constant uitgeleend. Voor haar boeken heeft Jean Auel veel on derzoek verricht. Ustijd In 1977 dacht Jean Auel na over een idee, dat al lang in haar hoofd rond spookte: een kort verhaal schrijven dat zich afspeelt in de Ustijd, 35.000 jaar geleden, met als hoofdpersoon het jon ge, blonde meisje Ayla, dat door een primitieve stam alleen wordt aangetrof fen en meegenomen. Het begin was onzeker maar, zo zegt de schrijfster, ’Natiën bladzijden ontdekte ik dat ik er plezier aan had en ik zag ook wat er niet goed aan was: ik beschreef te weinig. Hoe zagen die mensen er uit? Wat voor kleren droegen ze? Hadden ze vuur? Ik ging naar de bibliotheek om me er in te verdiepen en kwam met armen vol boeken terug. En binnen een paar dagen ging er een nieuwe wereld voor me open. De fascinerende en ge compliceerde samenleving van onze voorouders uit de Ustijd. Ik kon niet ophouden met lezen, m’n fantasie ging er met me vandoor.’ Daar is nu verandering ingekomen want aan het Stations is een wachthuisje ge plaatst voor busreizigers. Dat gebeurt met medewerking van de gemeente Waddinxveen. De kosten komen voor rekening van het problemen op te lossen. Er worden daarover nog besprekingen gevoerd. Confrontatie-sfeer De Boskoopse gemeenteraad heeft don derdagavond, nadat het bericht was be kendgemaakt, met instemming gerea geerd, al werd meteen gevraagd om meer informatie. Die kon wethouder Van Teylingen op dat moment ook niet geven. ’Maar ik ben blij' dat men er in geslaagd is dit uit de confrontatie-sfeer te halen. Westnederiand geeft alle mo gelijke medewerking maar er zullen nog veel zaken doorgesproken moeten wor den’, zei de wethouder. Heilige man ’Zij begroeven hun doden met veel zorg en ritueel. Was hun samenleving gea vanceerd genoeg om voor de zwakken en ouderen te zorgen? Door de genees krachtige bloemen kwam ik op het idee van Iza, de medicijnvrouw, die de ou derloze Ayla het eerst zag en onder haar hoede nam. De Neanderthaler met één oog en één arm werd Dreb, de heilige man van grote wijsheid, die bereid was een meisje te accepteren dat anders was dan de mensen van zijn stam.’ Het resultaat van Jean’s onderzoekin gen, die meer dan vijf jaar duurden, waren tot nu toe drie schitterende ro mans die over de hele wereld tientallen miljoenen lezers vonden. Ook Neder land heeft deze sympathieke, bijna 50- jarige schrijfster in het hart gesloten. Meer dan 300.000 lezers en lezeressen volgden trouw de lotgevallen van de mooie Ayma, die 35.000 jaar geleden al een vrouw van deze tijd was. Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen Kring-voorzitter P. Trimp die het nieuws vorige week bekend maakte tijdens een ledenvergadering van de NBvB. Rugzak met thermoskan; gouden schakelarmband; mapje met sleu tels, geld en strippenkaart; diverse sleutels; handschoen; dameshorlo ge; zilveren halsketting; zilveren armband met bedeltjes; bruin leren handtas; mapje met drie pasjes; een wekker; een haan. Een praktische en natuurlijke methode voor gezondheidsverzorging van jL9r90' foto-album 60 bladzijden verkrijgbaar in vijf kleuren van f __23/00' Van Annie Oosterbroek Dutschum Een romance in drievoud van/ JA9S- g QQ NA EEN KLEINE VERBOUWING VAN ONZE WINKEL Trimp kan op dit moment nog niet zeg gen hoe het nu verder gaat. ’Hier is hard aan gewerkt en er zijn nog een heleboel moetjagers. Jean’s research ging veel verder dan de inhoud van de bibliotheek. Ze reisde enkele malen naar Europa en Rusland om er aan de universiteiten de Cromag- non- en Neanderthaler-beschaving te bestuderen. Ze leerde stenen instrumen ten maken, jagen met primitieve wa pens, ze volgde overlevingscursussen en het gevolg was, kon tijdens een algeme ne ledenvergadering van de Nederland se Bond van Boomkwekers worden meegedeeld dat een terrein was aange kocht waar Plantarium kan worden ge houden. De mededeling werd gedaan door P. Trimp, voorzitter van de Kring Boskoop, die tevens was aangewezen als woordvoerder. Aardkinderen Toen Jean klaar was met haar ’ver haal’, dat ze voorlopig De Aardkinde ren had genoemd, bleek ze meer dan een half miljoen woorden op papier te hebben gezet. En toen herkende ze ook Max. 10 tekens en de levertijd is 7 dagen. Niet voor handelaren van _JA95-' Precies op het moment dat het gekra keel over de aangekondigde verhuizing van Plantarium naar Bleiswijk een hoogtepunt bereikte, en een scheuring tussen voor- en tegenstanders daarvan direct wat zij in feite had gedaan: een uitgebreide inhoudsbeschrijving ge maakt voor de zes lijvige romans, waar van De Aardkinderen de serietitel zou worden. Er zijn inmiddels drie delen verschenen: De stam van de holebeer, De vallei van de paarden en De mam- Rode body-stocking met rits; gou den oorhanger; zilveren schake larmband; diverse sleutels; zilveren schakelarmband; rijbewijs; paar zwart leren herenhandschoenen; diverse portemonnees met geld en/ of bescheiden; Samsonite attaché koffer; Little Pony-handtasje met tekenboek; rode tas met rits. Kees van Kooten verzorgt op 5 okto ber een avond in de Rozenburcht. verdiepte zich in de kruidengenees- kunst. Dit alles om inzicht en voeling te krijgen in en methet bestaan van onze voorouders in de Ustijd, die leefden van de aarde hun gaf. Jean Auel ontdekte dat de Ustijd een unieke tijd is in onze prehistorie. Een volmaakt gegeven voor een serie prach tige romans. Over hoe ze haar bevindin gen verwerkt, zegt Jean: ’In de loop van mijn onderzoek ontdekte ik het mense lijke in onze voorvaderen. Tussen alle regels van de wetenschappelijke ge schriften door begon ik mensen, indivi duen te zien. Ik las over Neanderthalers die met bloemen werden begraven, bloemen van planten die tot op de dag van vandaag geneeskundige waarde hebben. En ik las over een oude man, die aan één oog blind was en een geam puteerde arm had. Ze wisten dus hoe ze het bloeden van een geamputeerde arm moesten stelpen.’ WADDINXVEEN - Zaterdag is de jeugd van de wijk- en speeltuinvereni ging Zonnig Zuid naar de kegelbaan in Moerkapelle geweest. Dit uitstapje was georganiseerd voor de jeugd van 9 tot en met 16 jaar. De op komst was overweldigend. Omdat het bestuur had gevraagd, om de kinderen vooruit op te geven, kon het bestuur in samenwerking met Westne deriand zorgdragen voor een extra bus van de lijndienst van deze maatschap pij. De kinderen vertrokken met de bus om ongeveer 13.30 uur. Na een ver moeiende middag, wamt de kinderen zijn het toch ook niet gewend, gingen zij vermoeid maar voldaan om 17.00 uur weer huiswaarts. Het bestuur denkt dat de jeugd nog en kele dagen onder elkaar hebben nage kaart, want in de bus huiswaarts zagen ze er allemaal tevreden en vergenoegd uit. Het bestuur hoopt dan ook dit mid dagje uit in de toekomst te kunnen her halen. WADDINXVEEN - Vanavond (woensdag 1 maart) is weer de maande lijkse avond van de sjoelvereniging Waddinxveen in het clubgebouw van de schuttersvereniging Waddinxveen aan de Alberdingk Thijmlaan. De avond begint om zeven uur. De laatste sjoeluitslagen zijn: klasse A: 1. Wim Slingerland (1380 pnt), klasse B: 1. Bas Koppenaal (1307 pnt), klasse C: 1. Arend Oskam (1195 pnt), klasse D: 1. Ed de Drijver (1153 pnt) en klasse E: 1. Peter Bötger (1034 pnt). Dorpsstraat 10, 2771 DH Boskoop. Tel. 01727 - 12119. gediplomeerd chiropediste. In 1987 heeft ze met succes de cursus voetreflex- zone-therapie afgesloten, waarna ze vo rig jaar de cursus podokinesiologie volgde. De Waddinxveense, die elf jaar in Wad dinxveen woont en twee kinderen heeft, is bijzonder goed thuis in alles wat met de voet te maken heeft. ”De voet is de landkaart van het lichaam”, zegt ze, daarmee aangevend dat pijn en onge makken verminderd kunnen worden als gebruik wordt gemaakt van de juiste therapie-zooltjes van de Franse neuro loog dr. R.J. Bourdiol. Voor een positieve invloed op het spier- Opvallend feit is dat de grondtransactie plaatsvond nadat eerder een werkgroep alle mogelijke locaties in de regio had bekeken en ze geen van alle geschikt vond, ook de plek achter Westneder iand niet. Is de locatie dan wel geschikt voor Plantarium in verband met het plaatsen van tenten, water, energie, sa nitair en parkeerruimte? ’Ik zou niet willen zeggen dat het niet geschikt is’, aldus het voorzichtige antwoord van Trimp. Hij wijst op een andere kwestie; ’De taakstelling van de werkgroep was anders. Die ging met een andere op dracht op stap. Wij zijn daarna gaan kijken naar een terrein dat geschikt is voor Plantarium, niet zozeer voor de Stibos-plannen. Stibos blijft door werken aan haar eigen plannen maar Stibos juicht deze ontwikkeling wel toe.’ Natuurlijk zijn er concessies gedaan want het doel was dat er één grote, landelijke Plantarium moet komen. Daarom moesten we snel handelen. Of dit jaar Plantarium al op deze plaats kan worden gehouden is nog een beetje de vraag, maar er is een goede kans’, aldus Trimp. openbaar vervoer, dat door de geboden reclame-mogelijkheden van een abri op een andere wijze weer geld terug ont vangt voor de service aan de gebruikers van het openbaar vervoer. Het egaliseren van het terrein en plaat sen van tenten, mobiel sanitair en nuts voorzieningen is zeer goed mogelijk voor een Plantarium in september. Meer problemen zal het parkeren ge ven. Op het terrein zelf kan niet gepar keerd worden, er is geen ontsluitings- weg en het terrein van Westnederiand is niet toereikend. Bovendien ligt het ter rein binnen de Waddinxveense gemeen tegrenzen. Hiermee blijft echter wel druk op de ketel om te blijven zoèken naar een permanente oplossing. Eén ding is zeker: in Bleiswijk hoeft Plama- rium nooit meer aan te kloppen, al is daar vrij laconiek gereageerd om de ommezwaai. ZEVENHUIZEN - Zaterdag 6 mei wordt de jaarlijkse campingprestatie- loop weer georganiseerd vanaf camping ’’Zevenhuizen”. De afstanden zijn 2 1/2 - 5 en 10 km. Alle deelnemers kunnen gratis gebruik' maken van het verwarmde zwembad ’’de’Koornmolen” welke tevens als om- kleedruimte fungeert. Voor de winnaars bij dames/heren staat de John/EIIa wisseltrofee ter beschik king, welke eerder is gewonnen door Kees van Buren en thans in het bezit is van Peter v.d. Velde. Hetparcourrecord is inhanden van Bert Koppendraaier. Reflexologie is een methode tot het sti muleren van de reflexen in de voeten om in corresponderende delen van het lichaam reakties op te wekken. Zo kun nen we door vingerdruk op de reflex- punten in alle delen van het lichaam ontspanning brengen en tal van klach ten en kwalen (pijn, vermoeidheid en spanningen) verhelpen. Reflexologie is een boeiende en doeltreffende metho de, omdat ze het gehele lichaam wil sti muleren en het herstel van de even wichtstoestand binnen alle lichaams functies bevorderen. Reflexen in de voet zijn in feite ’’beel den” van lichaamsdelen. Hun lokatie en zenuwstelsel zijn deze proprioceptieve onderling verband op de voet volgen zooltjes - die beslist niet kunnen worden - gezien als steunzolen - onontbeerlijk. ”De therapie-zooltjes werken direct in op het actief houdings- en bewegings- mechanisme van de voet en kunnen zo doende invloed uitoefenen op de gehele houding en spanning van de spieren van het gehele lichaam”, weet Sylvia Bu- ring. Voetreflexologie, ook wel reflexzone- therapie genoemd, is een van de intere- ressesferen die in de voetverzorgings- wereld hand over hand toeneemt. De grondlegger van deze therapie is de Amerikaanse arts W. Fitzgerald, die vanaf het begin van deze eeuw deze the rapie met succes heeft toegepast. Eu nice Ingham heeft deze therapie verder ontwikkeld en toegespitst op de voeten. Reeds vanaf 1967 wordt deze therapie in Europa onderwezen. van ,9-^ö" 6,95 WADDINXVEEN - Treinreizigers konden natuurlijk al beschut op het NS- station Waddinxveen wachten op de trein. Busreizigers moesten tot voor kort nog in weer en wind wachten op hun bus of aansluiting. Sylvia Buring-Verhoeff is met een voor WADDINXVEEN - De Waddinx- veetjse Sylvia Buring-Verhoeff aan het Woubrechterf 108 in Waddinxveen is als gediplomeerd podokinesiologe, re- flexdloge en chiropodiste van start ge gaan met haar praktijk. De door de Ne derlandse Vereniging voor Podo-Kine- siológie naar de methode van dr. R.J. Bourdiol opgeleide Waddinxveense werkt op afspraak. De 36-jarige Sylvia Buring is sinds 1980 fT w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 9