Wethouder RTW liegt Autopechcursus gestart Hinderwet- GUIT ^172168 vergunning Van Benten Bouwmeester kantoormachines voor Brother computers met M.S. Dos en IBM compatible SBEDRIJVEN1 DANSAVOND BMENSENS Verkeerswethouder laat sleutelaars beginnen FOTO VAN JENNY DEVRIES Van Stijn Triplex BV zestig jaar CDA-wethouder wil nieuw huis bouwen aan Mozartlaan AVOND OVER COMPOSTVAT Onafhankelijk Nieuwsblad MANNENMODE U B.C.-straat 16 - Boskoop Zondag 12 maart b HAR WA" pn'nC HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Kalmoes 13 - Boskoop - Tel. 01727-15617 SCHEERDER BESTAAT 2 JAAR Ruim uitzicht Vuilprobleem Vergadering Belangen Geschokt JONG BEL KAAS Q95 DANSSCHOLEN MM 1 I I boekhandel veldwijk b.v. VOOR EEN GOED BOEK WADDINXVEEN - Voor de in het afgelopen jaar veelbesproken var- kensmesterij en vetsmelterij aan de Tweede Bloksweg 54 heeft de heer H. van Benten bij de gemeente Waddinxveen een nieuwe, de gehele inrich ting omvattende, hinderwetvergunning aangevraagd. Het verzoek daar toe ligt een maand lang in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein ter in zage. HUURMAN B.V. DOE-HET-ZELF MATERIALEN KEUKENS-KASTEN WAND- EN VLOERTEGELS Voor meer feestelijke aanbiedingen zie onze adv. elders in deze krant. 1986 1987 1987 1986 1986 1986 1986 1986 AUTO VAN DE WEEK: VW GOLF, 5-DEURS, MET DIVERSE EXTRA’S, SCHUIFDAK, CENTR. VERGREND., GETINT GLAS, RADIO/CASSETTE MET ANTI- DIEFSTAL SLEDE, R. BUITENSPIEGEL GTD WIELEN MET BREDE BANDEN E.A., SIGNAALROOD, 19.000 Km. NIEUWPRIJS 32.355,- NU 23.995,- tapijt ir gordijnen vinyl zonwering DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR 4 TEL. 01727-12110 AUTO VERKOOP LEASING \-A B H KNACKEBRÖD BAKKER GERTHUIZER WADDINXVEEN - Wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) heeft het bestuur van de lokale omroep RTW in een brief voor leugenaar uitge maakt. Volgens het socialistische lid van het college van B. en W. is er voor de RTW-microfoon een verkeerd beeld gegeven over het door de ge meente ingestelde NIPO-onderzoek naar de luisterdichtheid van de we kelijkse RTW-uitzendingen op zaterdagmiddag, die overigens zeer slecht beluisterd blijken te worden. 1 kilo wa J InIEUWENHUUZEN VISSER n Weekblad voor addinxveen Verkeerswethouder P.F.J. van Schie startte de VVN-cursus ’’Pech aan de auto”. (Foto: Sjaak Noteboom). J i I i AUTORIJSCHOOL NAAR Woensdag 8 maart 1989 44e Jaargang - No. 2122 De Waddinxveense CDA-voorzitter IR. B.W.M. KOECKHOVEN is per 1 mei benoemd tot algemeen secretaris van de Katholieke Nederlandse Boe ren- en Tuindersbond. Hij volgt drs. J.W.E.M. Mares op, die is voorgedra gen als nieuwe voorzitter. Koeckhoven (30), zoon van een akkerbouwer uit de Haarlemmermeer, werd na zijn studie aan de Landbouwhogeschool Wagenin- gen beleidsmedewerker bij het Land bouwschap. Groensvoorde 12 Waddinxveen Tal. 01828-16119 Hielema dat het NlPO-luisteronder- zoek over de RTW was afgerond. ”De resultaten zijn vertrouwelijk aan de lokale omroep RTW voorgelegd”, aldus toen al het socialistische lid van het college van B. en W. De RTW zou de luistercijfers van de goede bijbeho rende informatie dienen te voorzien. Een erg belangrijke bijdrage aan het be perken van de afvalstroom kunt u zelf ook leveren door groente-, fruit- en Aan de Rijksuniversiteit in Leiden is aan de faculteit der rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Nederlands recht, af gestudeerd de Waddinxvener PETER VERMEU. Het beoogde huis grenst aan een bin- nenplantsoen waar op die plek geen parkeerplaatsen zijn voorzien. De ach tertuin grenst aan het groengebied en waterpartijen achter het pompstation van Mobil aan de Chopinlaan. Er is dus zowel aan de voor als achterzijde sprake van een ruim uitzicht. WADDINXVEEN - CDA-wethouder P.F.J. van Schie heeft zijn oog laten val len op een stukje grond aan de Mozart laan voor de bouw van een groter eigen huis van rond 350.000,-. EEN GREEP UIT ONZE OCCASION COLLECTIE: PEUGEOT GT I 505. Automaat S.B.I FORD SCORPIO 2.5 Diesel GL, div. extra’s OPEL KADETT 1.6 S, 3-deurs, Caravan OPEL CORSA 1.2 SG.L FIAT UNO 45 FORD ESCORT BRAVO FORD SIËRRA 1.6 OPEL KADETT -in het nieuws- G.T. Udbetfene - Henegouwefweg 76 - Waddinxveen -in het nieuws-- De woning moet komen aan de oost zijde van het bouwplannetje voor 9 se- niorwoningen. Het blijkt hier niet al leen te gaan om de bouw van 9 huizen voor 55-plussers, maar ook om 2 vrije sectorwoningen. Volgens milieuwethouder K.W.Th. van Soest is het zelf compost maken mee werken aan het terugdringen van het vuilprobleem. De afvalberg groeit, maar dat kan niet onbeperkt doorgaan. We moeten voorkomen dat waarde volle grondstoffen verloren gaan en er voor zorgen dat deze stoffen waar mo gelijk, via de kringloop opnieuw ge bruikt kunnen worden. Dat is waken over ons milieu en over onze portemon nee. Zelf compost maken heeft vele voorde len: u levert een positieve bijdrage aan het milieu, u houdt er prima tuinmest aan over en u heeft er een dankbare leuke hobby aan. Volgens het bestuur van de lokale om roep RTW, namens wie pr-man Bert Witte in de uitzending van ’’Rondom de hefbrug” van zaterdagmiddag een me dedeling heeft laten voorlezen door de presentator Hans van Meurs, draagt men geen kennis van dit NlPO-luister- onderzoek. De vorige maand 56 jaar geworden Paul van Schie woont sinds 1961 aan de C. Huijgenslaan. Sinds 1968 is hij lid van de gemeenteraad, waar hij nu wethou der is van financiën, openbare werken en bedrijven, verkeer en sportzaken. Hij is oud-bedrijfsleider van een aanne- mingsmaatschappij. Het wethouder schap in Waddinxveen is sinds vorig jaar een full-timebaan. firstJmax De zaak-Van Benten kwam vooral vo rig voorjaar in het nieuws toen ’’over buurman” ir. R. Weerheym van de IJs- ermanweg 9 de gemeente voor de tweede maal schreef over de regelma tige stankoverlast van het bedrijf, dat zich bezig hield met het smelten van vet ten en (eerder) het koken van voedsel- resten. Daarom plaatsen we nu de foto van Jenny de Vries-Vrijdag in haar ”De Bruidsvilla” en temidden van haar stan daard-voorraad van zo’n 70 bruidsja ponnen. Het college van B. en W. heeft besloten dat op die in samenwerking met de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) op te zet ten avond VAM-vaten geen 120,- zul len kosten, maar 70,-. Dat is een voor deel van vijftig gulden. In de hal van het gemeentehuis staat een demonstratie- vat van de VAM. Van Beynum BV aan de Brederolaan. Daar zijn afgelopen dindsdagavond en worden volgende week dinsdagavond een 30-tal mensen ingewijd in het ver helpen van autopech. Het is voor het eerst dat VVN-Wad- dinxveen deorg^nisatn? van een derge- lijke cursus op zich heeft genomen. De Al in de vergadering van de raadscom missie voor welzijnszaken van woens dagavond 1 februari bevestigde wethou der Kraaijestein in antwoord op een vraag van CDA-fractievoorzitter JA. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat weer een voor lichtingsavond houden om in het Gouwedorp het zelf maken van compost te bevorderen. De aan schaf van een VAM-vat staat dan ook centraal op de dinsdagavond 21 maart om acht uur in de kantine van de dienst Openbare Werken en -Bedrijven aan de Noordkade te houden vrij toegankelijke bijeen komst. De heer A.G.W. van de Steeg van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland. r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER - UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE ECHT JE PROEFT HETII F Zuidkade 11 - Tel.'o1828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 De PvdA-wethouder beweert echter het tegendeel en heeft daarover dinsdag 7 maart een brief op hoge poten aan het bestuur van de lokale omroep RTW ge schreven. ’’Helaas heeft u niet de waar heid gesproken”, schrijft hij al direct in de eerste alinea. Drs. Kraaijestein: ”U bent wel degelijk in het bezit (geweest) van het NIPÓ- Van Stijn Triplex heeft een tiental men sen in dienst. De directie wordt gevoerd door de broers J.H.F.M. van Stijn en J.M.F. van Stijn. Het Waddinxveense bedrijf houdt zich bezig met edelgefineerde spaan-, meu bel- en multiplexplaten in diverse hout soorten en afmetingen en diktes. Ook worden er aan de Wilhelminakade spe ciale triplex-platen voor onder andere buigconstructies gemaakt. Van Stijn Triplex heeft de mensen ge- n keukenafval te verwerken tot compost, vraagd die het 60-jarig jubileum mee willen vieren eventuele giften en ge schenken ten goede te laten komen aan het Wereld Natuur Fonds in Zeist. Wist u dat meer dan de helft van het huisvuil op die manier te verwerken is? Compost is een oergezonden organi sche meststof om de bodem te verbete ren. Door de natuur haar gang te laten gaan creëert u uw eigen kringloop en beperkt u de hoeveelheid huisvuil tot de helft. Het initiatief voor het bouwplannetje van de in totaal 11 woningen is genomen door oud-Stuurman-directeur T.W. Verweij middels zijn Buro ASB BV. De huizen zullen naar een ontwerp van Stuurman Partners BV worden ge bouwd door aannemingsbedrijf De Langen Van den Berg BV in Bergam bacht. In de zomer 1988 moest de Waddinx veense advocaat mr. M.L. Groen na mens zijn cliënt ir. R. Weerheym echter meedelen dat de stellingen van de ’’overbuurman” over de chemische ver brandingen en stortingen moesten wor den ingetrokken omdat deze waren ge baseerd op geruchten en vermoedens. Ir. Weerheym had echter alleen een adequate aanpak van de voortdurende stankoverlast van het bedrijf BeWa (Van Benten Waddinxveen) op het oog, omdat door de gemeente Waddinxveen hierop in de loop der tijd niet of nauwe lijks was gereageerd. ”Dit terwijl bij cliënt en andere omwo nenden de onrust en ongerustheid steeds toenamen, omdat het bedrijf zich aanzienlijk heeft uitgebreid, zonder dat daarvoor een hinderwetvergunning en een bouwvergunning waren verstrekt”, aldus mr. Groen in zijn brief van 3 juni 1988. zowel theoretisch als praktisch opge zette cursus gaat over het gedrag in de auto, op de weg, bij pech, wat te doen na een klein ongeval en het repareren van kleine mankementen. De deelnemers kunnen tijdens de twee daagse cursus sleutelen aan hun eigen auto. Bij de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland is per 1 maart 1989 de heer A.G.W. VAN DE STEEG (47) als hoofd handelsvoorlich- ting/exportconsulent in dienst getreden. Hierdoor wordt voorzien in de vacature die ontstaan is door het overlijden van de heerH.E. Beijderwellen. Het takenpakket van de afdeling han- delsvoorlichting omvat algemene voor lichting over handelspolitiek, over heidsmaatregelen, im- en export en handelsinformatie (adresverstrekking) In dit kader worden ook bijeenkomsten (export-instuiven) en cursussen georga niseerd. Daarnaast worden voor bedrij ven diverse wettelijke in- en uitvoerdo- cumenten verzorgd en hiermee verband houdende taken verricht. De heer Van de Steeg heeft ruime ex- portervaring opgedaan bij bedrijven in uiteenlopende branches, zoals de vlees waren-, machine-, zetmeel-, kleefstof fen- en chemische industrie. In zijn laat ste functie als Export Manager was hij onder meer verantwoordelijk voor de divisie waterzuiverings- en boorspoe- lingschemicaliën. De heer Van de Steeg heeft uitgebreide buitenlandse reiserva ring opgedaan. De KvK is blij ten dienste van het be drijfsleven weer iemand in huis te heb ben die van vele markten thuis is. WADDINXVEEN - Verkeerswethou der P.F.J. van Schie (CDA) heeft dins dagavond in Waddinxveen de twee daagse cursus ’’Pech aan de auto” van de plaatselijke afdeling van Veilig Ver keer Nederland officieel van start laten gaan. Dat gebeurde in het autobedrijf van De gemeenteraad nam in zijn maande lijkse vergadering geschokt kennis van deze feiten en liet onmiddellijk een on derzoek door de milieudienst Midden- Holland instellen. Dit onderzoek en de vele contacten daarna, waarover door wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) in de raadscommissie voor de volksge zondheid en milieuzaken geregeld in formatie is verstrekt, heeft uiteindelijk geleid tot de aanvraag voor een nieuwe hinderwetvergunning. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 luisteronderzoek over uw omroep. In een bijeenkomst op 21 december 1988, waarbij u met drie bestuursleden verte genwoordigd was en ik vergezeld was van twee ambtenaren, heb ik u het rap port overhandigd”. ’’Mede ter bescherming van de belan gen van de RTW heb ik gevraagd om vertrouwelijkheid ten aanzien van de resultaten van het onderzoek. Het NIPO onderzoek maakt deel uit van een bredere evaluatie waarover het college van Burgemeester en Wethouders bin nenkort een standpunt zal innemen. Vanzelfsprekend zal het rapport dan in de openbaarheid komen”. AUTOBEDRIJF KOOL aan de Dorp straat houdt tot en met 13 maart een ‘Lentefestival, omdat Fiat als één der eerste autoconcerns al haar modellen levert met een schone motor. Want nu is elk Fiat-model ook verkrijgbaar met in- jectiemotor, driewegkatalysator en Lambda-sonde. Samen goed om te vol doen aan de strengste milieunormen, die eisen dat uitlaatgassen vrijwel ge- n's genomen kan worden, ontbrak, heel gereinigd worden. Feest is het ook omdat elk Fiat-model met katalysator nu een vijfversnellingsbak heeft. ’’Bovendien kunt u ze met een zeer voordelige financiering gaan rijden. Om een voorbeeld te noemen: De Panda 1000 L i.e. bijvoorbeeld voor maar 139,- per maand. Het kan zelfs voor minder. En het is feest voor ieder een die in maart de Auto van het Jaar, de Tipo, koopt. Want zij gaan gratis op reis naar Fiat in Turijn,” aldus directeur K.B. KOOL. ”Het bedrijf beschikt hiertoe noch over (een) hinderwetvergunning(en), noch (een) bouwvergunning(en) voor de re gelmatige uitbreiding ten behoeve van deze activiteiten”, aldus ir. Weerheym op 18 april 1988. Volgens hem zouden er aan de Tweede Bloksweg ook nog vooral 's nachts en in de weekeinden afgewerkte olieën en chemicaliën worden verbrand en ille gaal worden gestort. week zelfs op de voorpagina van het Weekblad voor Waddinxveen: de aan de Brugweg 90 wonende mevrouw Jenny de Vries-Vrijdag is onder de naam ”De Bruidsvilla” begonnen met de verkoop van nieuwe bruidsjapon nen. Alleen de foto bij dit artikeltje over de verkoop van bruidsjaponnen met alle toebehoren, waarvan op afspraak ken- WADDINXVEEN - Van Stijn Triplex BV aan de Wilhelminakade viert deze maand het 60-jarig bestaan. Dat gebeurt vrijdag 31 maart van 15.30- 20.00 uur met een feestelijke receptie in het bedrijf, dat volgens gegevens van de ondememerskring Industrieel Contact Waddinxveen (ICW) overigens in 1928 WADDINXVEEN - Het stond vorige werd opgericht. De omroepwethouder herrinnert er in zijn brief aan dat het RTW-bestuur he lemaal niet heeft gerept over een eigen onderzoek naar de belangstelling voor de RTW, waarmee de lokale omroep in januari zou zijn begonnen. ’’Door toe val raakten wij hiervan op de hoogte”, aldus een geïrriteerde wethouder drs. M. Kraaijestein. ’’Waarom deze onjuiste berichtgeving en geheimzinnigheid? Jammer! Uw be stuurlijke werkwijze doet helaas af breuk aan het werk van de medewer kers bij de RTW, die met veel enthou siasme echt met lokale radio bezig zijn”, zo staat er in zijn brief. RTW-bestuurslid Bert Witte ver klaarde in ieder geval zaterdagmiddag dat in december voor het laatst met de gemeente werd overlegd. Toen en daarna zouden er geen gegevens uit het luisteronderzoek over tafel zijn gegaan, aldus de RTW. Binnenkort is er wel nieuw overleg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1