GOUD VOOR VAN STIJN GU/T <”?72168 Opening ROZ- dienstencentrum Sarah Cheung op de televisie Opening van ’’Woubrecht” „Reeuwijk Omstreken” A- CDJA contra wethouder Bedrijf viert 60-jarig bestaan Als getalenteerd pianiste Vrijdagmiddag 7 april n Chemie- expositie in schooi Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid 4sx Keukencentrum W’veen van Wim Slingerland Nieuwsblad Onafhankelijk ONDERLINGE BRANDVERZEKERING os VAN OFWEGEN *^5®*«*Sö* I i HAR WA" VOOR EEN GOED VERZORGDE REPARATIE VAN UW SIERADEN, ZOWEL GOUD ALS ZILVER EN HORLOGES Geestelijk Hard gewerkt HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN ijVAN DER LOO HUURMAN B.V. DOE-HET-ZELF MATERIALEN KEUKENS-KASTEN WAND- EN VLOERTEGELS TEVENS VERZORGEN WIJ DE TAXATIE’S VAN UW SIERADEN Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD UIT EIGEN BAKKERIJ ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER TE HUUR GEVRAAGD: 1 A 2 HECTARE GRASLAND VOOR WEIDE TELEFOON 01828-10766 (NA 21.00 UUR) M ir tapijt F gordijnen vinyl zonwering Tel. 01828-16119 S 8 8 <8 DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS "SUPER"-AUTO VAN DE WEEK! VW PASSAT VARIANT "VAN" ANTR. GRIJS METALLIC, DAKRAILING, GETINT/WARMTE- WEREND GLAS, ETC., 27.000 Km (ACHTERBANK MOGELIJK) 1987INCL. BTW f 19.995,- AUTO VERKOOP LEASING O. En als appeltje voor de dorst: g 10% korting op alle soorten fruit! lasset verzekeringen SjZI hypotheken VERZEKERINGEN financieringen erke'x2 Fassw-ar've. ase L Vogellaan 22, Boskoop. Tel. O1727-13715 «o De Waddinxveensepianniste Sarah Cheung. (Foto: Sjaak Noteboom). "T 'I Een blik in het gezinsvervangend tehuis ’’Woubrecht” WADDINXVEEN TEL. 01828-17868 AUTORUSCNOOLj Over deze zaak heeft het college van B. en W. een brief van het CDJA gekre gen, welk schrijven elders staat afge- drukt. beren antwoord te geven op de hulpvra gen van de ouders. Het zijn de ouders, verenigd in de Fede ratie van Ouderverenigingen, die dit centrum gaan beheren, ondersteund door professionele krachten. ’’Geen eenvoudige klus, maar in het kader van ons vernieuwingsproject een grote uit daging”, vond de wethouder. Zij pleiten op een uiterst gemotiveerde en deskundige wijze voor kleinschalige internaten verspreid over de regio. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 OPEL REKORD 2.21 - OPEL KADETT 12 S GT-interieur OPEL SENATOR 251 Automaat BMW 315, diverse extra’» FORD SCORPIO 2.5 Diesel OL VW GOLF, diverse extra’s PEUGEOT 505 Automaat, diverse extra’s OPEL ASCONA 1.6 S, 5-deurs BMW320, nieuw model BMW524 TD, diverse extra’s ^ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkarte 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 De oplevering van het gezinsvervan gend tehuis ’’Woubrecht” gebeurde al in december. Begin dit jaar werd al met Zoals bekend wordt er hard gewerkt aan de realisatie van een internaat in Midden-Holland. Een zaak die de hoogste urgentie heeft. Tot op heden is de opzet nogal grootschalig van aard. /f, Groensvoorde 12 Waddinxveen a> «5 o. 04 cd co G.T. Urttegefse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen JUWELIER PASSAGE 234 Woensdag 5 april 1989 aan het Woubrechterf 4-10. (Foto: §jaak Noteboom). Weekblad voor addinxveen De Waddinxveense, die zichzelf had aangemeld, kreeg deze dagen bericht dat zij is uitgekozen en met zes andere kinderen een klassieke werkje in het TROS-televisieprogramma mag komen spelen. De repetities voor de uitzending zijn op zaterdag 29 april (Koninginnedag) in de televisiestudio van Joop van den Ende in Aalsmeer. eens. Uit informatie bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in Gouda is het de chris- ten-democratische jongeren gebleken dat Waddinxveen in februari van dit jaar 232 mensen beneden de 40 jaar zonder werk telde. Dat is ruim 40 pro cent van het totale aantal werklozen in dit Gouwedorp. Het Waddinxveense meisje uit een Chi nees gezin is een getalenteerde pianiste en leerlinge van de Stichting Streekmu- ziekschool Waddinxveen. Het televisieprogramma waarin Sarah Cheung is te zien en te horen zal op dins- dag 2 mei worden uitgezonden. Het is een soort presentatie van Nederlands jeugdtalent onder musicerende kinde ren. ”Een lang gekoesterde wens is in ver vulling gegaan”, aldus drs. Martin Kraaijestein. Het dienstencentrum fun geert als serviceinstituut in de meest brede zin van de verstandelijk gahandi- capten en de ouders. Het centrum is een centrale plaats waar ouders zonder drempel kunnen binnenkomen voor in formatie en het deponeren van hun hulpvragen met als extra dimensie dat ouders met de hulpverleners samen pro- WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden opent komende vrijdagmiddag 7 april om twee uur het gezinsvervangend tehuis ’’Wou brecht” aan het Woubrechterf 4-10. Na de officiële opening is er in dit complex van vier eengezinswoningen van de woningbouwvereniging Waddinxveen een receptie, die tot half vier duurt. WADDINXVEEN - De aan de Peuleyen wonende Sarah Cheung (9 jaar) is binnenkort te zien in het TROS-teievisieprogramma ’’Solo voor een kind”, dat de aandacht gaat vragen voor het Foster Parents Plan. 44e Jaargang - No. 2126 Met een zeer goed bezochte receptie stond het Waddinxveense bedrijf stil bij de oprichting in 1929 door de vaders van de beide neven die nu het bedrijf leiden, Jan en Willem van Stijn. De uitreiking van de onderscheidingen van de Goudse Kamer gebeurde door drs. J.C. Brink, directeur/algemeen se cretaris hiervan, en mevrouw J. van Stijn. Het aanbieden van geschenken bleef tot een minimum beperkt van het jubile rende bedrijf uit Waddinxveen-Zuid had de genodigden verzocht als men De deelnemers in het Regionaal Over legorgaan Zwakzinnigenzorg zijn ech ter recentelijk geconfronteerd met de visie van ouders die zeggen: ’’Jullie heb ben het nu over zorg op maat ’kleinscha ligheid en integratie’, maar hoe past in die visie dan zo’n relatief groot inter naat?” WADDINXVEEN - De gouden legpenning en de bijbehorende rever- speldjes voor de directeuren Jan en Jan van Stijn van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Holland werden vrijdagavond uiitge- reikt ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Van Stijn Triplex BV aan de Wilhelminakade. daartoe wilde overgaan een gift te wil len overmaken aan het Wereld Natuur Fonds in Zeist. Van Stijn "ï.^iex BV begon met de fa bricage van kleinmeubelen en radiokas- ten en startte in de jaren vijftig met tri- plexfabricage. Hierdoor legde het be drijf zich toe op meer produkten voor de toelevering van de meubelindustrie en de handel in interieuren van de pro fessionele scheepsbouw. Het bedrijf is nu ook bekend van exclusieve plaatma terialen ten behoeve van de scheep vaart, jachtbouw en projectinterieuren. WADDINXVEEN - PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein heeft in het Goudse pand Arti-Legi dinsdagmiddag gesproken ter gelegenheid van de opening van het dienstencentrum van het Regionaal Orgaan Zwakzinni genzorg Midden-Holland, waarvan hij voorzitter is. In het nieuwe gezinsvervangend tehuis wonen 12 bewoners en 7 groepsleiders. Bij het schoonmaken, koken en schoon houden van de huurhuizen zijn vier part-time krachten betrokken. Dank zij de inspanningen van de bewo ners en hun ouders zijn de woningen ge rieflijk en gezellig ingericht. Er staan ook televisies, muziekinstallaties, or gels en een grote vogelkooi. WADDINXVEEN - D- aar. de At- pherbrink wonende W.m Slingerland (42) opent volgende week aan de Hene gouwerweg 37 het Keukencentrum Waddinxveen. De opening van de nieuwe zaak is maandagmiddag Gm vijf uur door bur gemeester C.M. van der Linden. Voor het publiek gaat het Keukencentruum Waddinxveen dinsdag open. Die dag zal vanaf half vier een heteluchtballon met Waddinxveens eerste burger aan boord het luchtruim kiezen, indien het weer dit toelaat. Het Keukencentrum Waddinxveen is de eerste zelfstandige activiteit van de ondernemende Waddinxvener Wim Slingerland. Hij was tot voor kort als verkoper, bedrijfsleider en verkoper van keukens actief. In zijn zaak aan de Henegouwerweg zijn twee verdiepingen in gebruik. Hij laat daar 30 opstellingen van allerlei keukens zien, die in prijs variëren van 2.000,- tot enkele tienduizenden gul dens. De gemidelde keuken kost bij hem zo’n 15.000,-. WADDINXVEEN - Het Christen-De- mocratisch Jongeren Appèl (CDJA) heeft het aan de stok met PvdA-wet houder drs. M. Kraaijesteijn (PvdA). Onderwerp van de discussie is de jeugd werkloosheid. Volgens uitspraken van de wethouder in de raadscommissie voor economische en sociale zaken en tijdens het politiek café in café Sport is de jeugdwerkloos heid in Waddinxveen geen probleem meer. Het CDJA is dat volstrekt met het on- r de inrichting van de woningen begon nen. De acht mannelijke en vier vrouwelijke bewoners van 20 tot 51 jaar hebben een geestelijke handicap waardoor zelfstan dig wonen niet kan. Overdag werken ze in een sociale werkplaats of doen ander werk buitenshuis. ’’Woubrecht” is een project van de Al gemene Stichting Voor Zwakzinnigen zorg in Zuid-Holland. Met dergelijke gezinsvervangende tehuizen kunnen mensen met een handicap, die niet meer thuis zouden kunnen blijven, zoveel mogelijk in een gezinssituatie worden opgevangen. De bij de gouden legpenning van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland be horende speldjes werden opgespeld door directeur drs. J. C. Brink van de Goudse Kamer en mevrouw J. van Stijn. De ontvangers zijn de ne ven Jan en Jan van Stijn, die leiding geven aan het 60-jarige Van Stijn Triplex BV. (Foto: Sjaak Note- boom). Ta en ma 8aprt 1989 pertka* yxikD*’' UW** WADDINXVEEN - Onderwijswet houder K.W.Th. van Soest heeft dins dagmiddag in de Prof. Kohnstamm- school voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan de expositie ’’Chemie in het dagelijks leven” geopend. Deze tentoonstelling, die zaterdag door het publiek bezocht kan worden, blijft tot volgende week vrijdag 14 april in de school voor voortgezet onderwijs aan wezig. Leerlingen van de Prof. Kohnstamm- school zullen deze en volgende week bij ieder vak geconfronteerd worden met chemie in het dagelijks leven. Voor hen is ook een prijsvraag aan de tentoonstel ling verbonden. De tentoonstelling ’’Chemie in het da gelijks leven” laat de relatie zien tussen chemie en alle produkten die ons dage lijks omringen: van geneesmiddelen tot de disco en de surfplank. De expositie is een gezamenlijke pre sentatie van de Vereniging van de Ne derlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Koninklijke Nederlandse Chemi sche Vereniging. EEN GREEP UIT ONZE OCCASION-COLLECTIE: 1986 1986 1985 1983 1987 1987 1986 1983 1988 1987

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1