Artsen en gemeentebestuur zijn het eindelijk eens NIEUW IN Inwonertal WADDINXVEEN GRILLROOM SPHINX Zwembadbouw uitgesteld Klas anderstaligen De Rabocard nu 4 maanden op proef! MET INRUIL HU IT gMENSENS Concert van Voorwaarts Marie Boere plantte een vleugelnoot DANSAVOND SLECHTS 109 VERLOOP Waddinxveen krijgt vrouwelijke huisarts VIJVERVISSEN Rabobank O Meer bank voor je geld >3 INTERCOLOR WADDINXVEEN Kerkweg-Oost 285 - Waddinxveen - Tel. 01828-14863 AANHANGWAGENS Nieuwsblad Onafhankelijk VERVANG NU UW OUDE CAMERA! DONDERDAG 13 APRIL A.S. IS DE OFFICIËLE OPENING OM 16.00 UUR. JÊ ■■■■■■■I i HAR WA" Zondag 16 april 2 UURS FOTOSERVICE Echo-dominee bij Open Cirkel VUVERS, VUVERFOLIE, PLANTEN, POMPEN ENZ. HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Profielschets Steakhouse Eten van de steen Shoarma 120 Zitplaatsen 7 Dagen per week geopend Reserveren mogeljjk Óók voor uw partijen, recepties, vergaderingen e.a. Bezorging v.a. 30- van 17.00-21.00 uur Procedure Groot assortiment DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! ENKELASSER VANAF 1.450,- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. I DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST 30,- inruil-premie voor uw oude en/of defekte camera, bij aankoop van de populaire Konica Pop klb camera met ingebouwde flitser. tapijt gordijnen vinyl zonwering NESSE 12 2741 ES WADDINXVEEN TELEFOON 01828-19398 V- NIEUWENHUIJZEN VISSER HUURMAN B.V. DOE-HET-ZELF MATERIALEN KEUKENS-KASTEN WAND- EN VLOERTEGELS Noordeinde 76a - Tel. 01828-12596 r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER IN DE ROZENBURCHT AANVANG: 20.30 UUR Met gratis film bij het ontwikkelen en afdrukken van een kleurenfilm vanaf 12 geslaagde opnamen. DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS Noordeinde 351 - Tel.: 15569 Vrijdag koopavond. U BENT VAN HARTE WELKOM OP DE RECEPTIE WOENSDAG 12 APRIL A.S.VAN17.00 TOT 22.00 UUR. Soo Weekblad voor Waddinxveen 44e Jaargang - No. 2127 PvdA-raadslid Marie Boereplantte op Nationale Boomfeestdag als eerste een vleugelnoot langs de zuidoever van - Thi DANSSCHOLEN AUTORIJSCHOOL j - in het nieuws- WADDINXVEEN - Waddinxveen krijgt een vrouw als negende huisarts. Dinsdag hebben de gezamelijke huisartsen het college van Burgemeester Ingaande 1 juni 1989 is de heer N.A. DE GRAAFF te Capelle aan den IJssel benoemd tot medewerker op de afde ling Financiën ter gemeentesecretarie. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 woonwijk Zuidplas nog nader geregeld moeten worden. WADDINXVEEN - Het aantal inwo ners van de gemeente Waddinxveen be droeg per 1 februari 1989 24.719. Dat hebben B. en W. de gemeenteraad laten weten. kingen met de bouwcombinatie die het werk moet doen en het bestek. Het uit stel zal leiden tot meer kosten, ’’maar die zijn uit te drukken in procenten”, al dus wethouder Van Schie. Door de ontstane situatie kan deze zo mer en komende winter gebruik ge maakt blijven worden van het over dekte zwembad. Ook zal geprobeerd worden het buitenbad deze zomer pro visorisch in gebruik te stellen, zodat ook daar op mooie dagen gezwommen kan worden. Ook deze avond zal erweer gelegenheid bestaan tot discussie met elkaar. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL 01727-12110 UIT EIGEN BAKKERIJ ECHT JE PROEFT HETII r' Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 Uit voorraad leverbaar: (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT) G.T. Uitbeiferse - Henegouwwweg 76 - Waddinxveen De werving van de nieuwe vrouwelijke huisarts startte vorig jaar al. In de zo mer van 1988 werd nog een hoorzitting voor de bevolking gehouden waar over de door de gemeente in samenspraak met de huisartsen opgestelde profiel schets van gedachten gewisseld kon worden. De Waddinxveense huisartsen zeggen dat ze zich heel intensief betrokken heb ben gevoeld bij de werving van de ne gende huisarts, vooral en met name voor wat betreft de waarneemregeling. Die moet te allen tijde kloppen. De procedure voor het aantrekken van een binnenkort ook gewenste tiende huisarts zal weer een andere zijn, want op 1 januari 1990 gaat een nieuwe wet telijke regeling van start die de invloed van een gemeentebestuur en de bevol king weer helemaal terugdraait. Aan de heer A. GOUW, medewerker bij de afdeling plantsoenen van de dienst van openbare werken en bedrij ven, is ingaande 1 mei 1989 wegens ge bruikmaking van de Regeling Vrijwil lige Vervroegde Uittreding eervol ont slag verleend. WADDINXVEEN - Het begin van de verbouw en uitbouw van het zwembadcomplex tot een pretbad is ongeveer een half jaar uitgesteld. Dat heeft wethouder P.F.J. van Schie (CDA) dinsdagavond na de verga dering van het college van B. en W. laten weten. de Petteplas. Daarna volgden honderd schoolkinderen zijn voorbeeld. (Foto: Sjaak Noteboom). en Wethouders laten weten dat zij helemaal instemmen met de nieuwe vrouwelijke collega, die ook zelf enthousiast en vol werklust klaar staat om in Waddinxveen te beginnen. De komst van de negende vrouwelijke huisarts heeft veel voeten in de aarde gehad. Een nieuwe wettelijke proce dure maakte het mogelijk dat het ge meentebestuur intensief betrokken was en wilde zijn bij de werving van de ne gende huisarts. Bovendien stelde men aan het Raadhuisplein dat bij gelijke ge schiktheid de voorkeur uitging naar een vrouwelijke huisarts. De. wijk- en speeltuinvereniging Oran- jewijk heeft een nieuw bestuur dat be staat uit E. KROL-BURGGRAAF (voorzitter), J. VAN ECK (secretaris), A. KLEIWEG (penningmeester), P. VAN ”T HOOG, G. KORTLEVER, F. VAN DUK en P. VREEM. Het se- cretariaatsadres is J. van Eek, Zuring- veld21,tel. 19216. Ingaande 1 april 1989 is de heer E. NE VEN te Waddinxveen benoemd tot ad- spirant-brandwacht bij de gemeente lijke vrijwillige brandweer. Het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen heeft beslo ten tot de instelling van een public rela tions commissie. Deze commissie heeft 'tot taak contact met de plaatselijke en regionale pers te onderhouden. Com missieleden namens het bestuur zijn A.R.J. WIJNEN-VERVLOSSEN en DJ. WICHERTS-VAN DER HOEF en namens de medewerksters I. VAN WIJNGAARDEN. Aan de heerH.M. REBERGEN, werk zaam op de afdeling Interne Zaken ter gemeentesecretarie, is wegens benoe ming elders ingaande 1 juni 1989 eervol ontslag verleend. Er zal nu in de tweede helft van dit jaar met het langverwachte karwei - waar over al zes jaar wordt gesproken - wor den begonnen. De christen-democrati- sche wethouder verwacht dat aan het begin van het nieuwe schoolseizoen in 1990 van de vernieuwde zwemaccom- modatie gebruik gemaakt kan worden. De start van de werkzaamheden, die eerst vorig najaar zouden beginnen en toen dit voorjaar, moesten worden uit gesteld gelet op de dan ontstane zwem- situatie en de nog voortdurende bespre- DICK TESSELAAR uit Nieuwveen is vertrokken als directeur van de rooms katholieke Mgr. Bekkersschool aan de Peter Zuidlaan. De 38-jarige onderwijs man, die in 1985 in Waddinxveen begon en in zijn woonplaats raadslid is voor de partij Gemeentebelangen, is in dienst getreden bij de Stichting Vakopleiding Wegvervoer in Alphen aan den Rijn als projectleider. Dick Tesselaar is 20 jaar in het onderwijs werkzaam geweest. Het leerlingenaantal op zijn school daalde fors nadat in de wijk Zuidplas de Kardinaal Alfrinkschool van start ging. Voordat B. en W. overigens een defini tief besluit zullen nemen over de komst van de vrouw zal het college nog even een gesprek hebben met de nieuwe huisarts. Ook zal de huisvesting in de De aan het Distelveld wonende Wad- dinxvener DRS. W.H.J.M. WIEN- TJENS is onlangs lid geworden van de hoofddirectie van de hoofdgroep tech- nische-wetenschappelijke diensten van TNO. Hij was daar directeur van de lo- katie Delft van de hoofdgroep maat schappelijke technologie, een plaats die van hem overgenomen is door prof. dr. W. Harder. Wim Wientjens is de echtgenoot van VVD-fractievoorzitter Maria Wien- tjens-van der Velden. In 1982 stond hij kandidaat voor het raadslidmaatschap van de WD, maar op de dag van de verkiezingen moest hij van zijn benoe ming afzien wegens gezondheidsrede nen. Zijn plaats werd toen ingenomen door JAAP VAN DEN BERG. In de loop der tijd haakten drie op de eerste plaats van de voordracht staande vrouwelijke huisartsen bij nader inzien om verschillende redenen af. Daardoor vertraagde de procedure en groeide over en weer irritatie en onbegrip. WADDINXVEEN - ’’Leven tussen hoop en vrees” is het thema van de op woensdagavond 12 april om acht uur in De Schaapskooi achter de Brugkerk te houden avond van de hervormde ont- moetingskring De Open Cirkel. Vanuit de Bijbel zal die avond getracht worden één antwoord te vinden op de belangrijke vragen van het leven. Ds. H. de Leede uit Amersfoort, die mede werker is van het evangelisatieblad ’’Echo”, zal het thema inleiden. WADDINXVEEN Hoofdkantoor: Kerkweg-Oost 161 Bijkantoren Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Tel. alle kantoren: 01828-14566 WADDINXVEEN - PvdA-raadslid Marie Boere heeft vorige week woens dagmorgen aan de zuidoever van de Petteplas een vleugelnoot. Hij gaf daar mee op Nationale Boomfeestdag het startsein voor het in de grond van een 16-tal andere bomen en zo’n 800 strui ken. Hij werd hierbij geholpen door onge veer honderd schoolkinderen van vier Waddinxveense basisscholen. De scho lieren werden in De Bonkeiaar later op de ochtend onthaald op een filmverto ning en ze kregen een versnapering en een presentje. WADDINXVEEN - VVD-wethouder K.W.Th. van Soest heeft de ’’opvang- groep anderstaligen” in de openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijermanslaan officieel van start laten gaan. De klas bestaat uit 15 Turkse en Marok kaanse leerlingen van verschillende ba sisscholen, die vier ochtenden in de week onderwijs krijgen in de Neder- Neem nü een Rabocard. Vraag ’m aan vóór 1 mei en probeer ’m vrijblijvend tot 1 september a.s. Met de vakanties in zicht een mooie gelegenheid om te ervaren hoe comfortabel het kan zijn: wereldwijd betalen met uw handtekening. De Rabocard is een complete creditcard, die met ƒ40,- per jaar behoort tot de goed koopste creditcards ter wereld. Bij uw Rabobank ligt een folder met meer informatie, voorwaarden en een aanvraagformulier voor u klaar. landse taal. ’s-Middags zitten ze weer op hun eigen school. Op die manier moeten ze de taal eerder en beter leren spreken en daarvoor ver loopt het integratieproces beter. Met een opvanggroep wordt een jaar proef gedraaid. De leerlingen zijn van 4-7 jaar. De openingshandeling bestond uit het rennen door een met papier dichtge plakte deur in de Klaas de Vriesschool. WADDINXVEEN - De Waddinx veense brassband Voorwaarts zal op vrijdagavond 28 april een voorjaarscon cert geven in de Kruiskerk. De muziekvereniging wordt geleid door dirigent Rein Quint. De presentatie is in handen van Ank de Ruiter. De toegang is gratis. Het voorj aarsconcert meldt 18 muzi kale programmapunten. Na afloop is er een gezellig samenzijn met het duo The Five Senses in Het Trefpunt. Woensdag 12 april 1989 Wethouder K. W. Th. van Soest (WD) laat via een door hem geopende papieren deur de leerlingen van de opvanggroep anderstaligen naar hun klas gaan. (F to: Sjaak Noteboom). O F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1