Gemeente maakt bouw seniorenhuizen mogelijk Mr. A.G. Smallenbroek tsun bij afscheid P.T. Rooks Wethouder leidde recreatiediscussie Ontbijt voor 10 moeders ïfl VVD-wethouder Door SSW aan de Prins Bernhardlaan Gemeentebode stopt er na 20 jaar mee opvang Dorpstraat klaar voor zaterdag 27 mei Thema-avond over kinder- Succesvolle feestmarkten Open huis autobedrijf Van Leeuwen opent pand van De Vos Eva den Hartog bij KVO ’80 EGAM GOUDA B.V. Nieuwsblad Onafhankelijk V i HAR WA HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Ruimte Leasing incl. onderhoud en btw. Wens 1 'n f ir tapijt dr gordijnen fc vinyl zonwering 'rt DE SNELWEG naar uw RIJBEWIJS Uw officiële Mercedes-Benz dealer vooFGouda en omstreken voor zowel nieuwe Mercedes-Benz personenauto's, bedrijfswagens als Ster Garant Occasions. RECTIFICATIE MAAR IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM BH Restaurant FL+RIDk r DAT IS NIEUW DAT IS LEKKER KNACKEBRÖD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER Mercedes-Benz 190 benzine vanaf fl. 941,-* Mercedes-Benz 190 diesel vanaf fl. 967,-* per maand) rlOokvoor J STER GARANT- L '■P. '\„A 'Cï I eekblad voor addinxveen burg. Bij zijn afscheid ontmoette hoofdbode P. T. Rooks en zijn echtgenote ook Waddinxveens oud-burgemeester mr. Tel. 01820-15132 ook Waddinxveens oud-burgemeester Hooft en burgemeester C.M. ri Een moederdagontbijt werd verzorgd door het winkelcentrum Brug. (Foto: De Rooy). AUTORIJSCHOOL j WADDINXVEEN - De door de winke liers van het winkelcentrum Brug in Waddinxveen gehouden kleurplaten wedstrijd is een groot succes geworden. Hun kinderen hadden door mee te doen aan de kleurplatenwedstrijd van de win keliers die Bankzegels geven deze ver rassing voor hun moeder in de wacht Rijn, Oranjelaan 10 (6 jaar); Stefan Langenhuizen, Zuidplaslaan 81 (7 jaar); Matthijs Jansma, Bilderdijklaan 14 (8 jaar); Esther Heerlien, St. Victor- straat 21 (9 jaar); Marije Knijff, Brug weg 34 (10 jaar); Mark Hofman, Onder weg 67 (11 jaar); Ingrid Boere, Lede 1 (12 jaar). WADDINXVEEN - Het winkelcen trum Dorpstraat maakt zich op voor de feestelijke braderie die zaterdag 27 mei in het oudste centrum van Waddinx veen wordt gehouden. WADDINXVEEN - Met behoorlijke financiële steun van de gemeente Waddinxveen zal de woningbouwvereniging SSW bij de Prins Bernhard laan een complex van 31 seniorwoningen kunnen neerzetten. De wonin gen zullen ’’leunen” op Huize Souburgh en worden voorzien van een mul tifunctionele ruimte. A.G. Smallenbroek. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Hoofdbode P.T. Rooks van het gemeentehuis heeft dins dagmiddag tijdens een receptie in de raadzaal afscheid genomen. De op de zelfde dag 60 jaar geworden ambtenaar maakte van de mogelijkheid gebruik vervroegd uit te treden. De heer Rooks is 20 jaar in Waddinxveen werkzaam ge weest. Op de afscheidsreceptie, waar hij sa men met zijn vrouw de handen schudde van talrijke aanwezigen, bevond zich Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 G.T. Uitbegerse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen Doe-het-zelfmaterialen I Keukens - Kasten I j Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Ta. 0182S-12596 Hoortdnde 76a 5^11 wi b. I Waddinxveen netto financiële leasing voor partikulieren. wettelijke aanbetaling 25% of d.m.v. inruil. na 48 maanden kontrakt wordt de auto Uw eigendom nadat de slottermijn van fl. 13000,- is voldaan. onderhoud op basis van 20.000 km per jaar en kontraktduur van 48 mnd. betreft officieel kontrakt Mercedes-Benz Leasing. wijzigingen voorbehouden. Burg, van Reenensingel 49 Gouda Tel. 01820-13955 In de advertentie voor moederdag van Restaurant Florida is een storende fout geslopen. Niet alleen moeder mag in het restaurant A.P. van Neslaan 1 - 2771 DL Boskoop tel. 01727-14886/14283 Woensdag 17 mei 1989 serwaard en Gouda. De geboren en ge togen Fries woont aan de Sparren- gaarde en heeft een caravan in Fries land. Hij komt daar nu meer aan toe, terwijl ook zijn kinderen en kleinkinde ren hem wellicht vaker kunnen zien. De gezellige dag in de Dorpstraat is al weer sinds jaren een traditie van de win keliers in het winkelcentrum, van ’s morgens tien uur tot ’s middags vijf uur zal het er zaterdag 27 mei gezellig toeven zijn. Er wordt op gerekend dat het weer die dag niets te wensen zal overlaten. WADDINXVEEN In het Vrouwen raadhuis De Vlieger aan de Staringlaan wordt dinsdagavond 23 mei om acht uur een thema-avond over kinderopvang gehouden. Y.M.L. de Jong-Dernison, zullen het woord voeren drs. M.L.A. Keulen- Werker van de Stichting Gastouderpro- ject Waddinxveen, mevrouw E.M. Möller van het kinderdagverblijf De Harlekijn in Gouda en mevrouw A.M. Scheurkogel-Kossen van Belangen Waddinxveense Peuterspeel zalen. De winkeliers, die van de gemeente de Dorpstraat tussen de Veenkade en de Beethovenlaan mogen afzetten, zijn weer van plan jong en oud te verrassen met talrijke attracties. WADDINXVEEN/BODEGRAVEN - Het intergemeentelijke samen werkingsorgaan Midden-Holland hield in het gemeentehuis van Bodegra ven een thema-dag over ’’Recreatie en toerisme in de regio Midden-Hol land”, die werd voorgezeten door Waddinxveens wethouder P.F.J. van Schie (CDA). Hij is vice-voorzitter van Midden-Holland. UIT EIGEN BAKKERIJ ECHT JE PROEFT r' Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Al Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J V Tel. 01820-15132 J mr. A.G. Smallenbroek. Hij had zijn woonplaats Drachten verlaten om naar Waddinxveen te gaan, terwijl op dat moment zijn opvolger in de Friese ge meente Smallingerland werd geïnstal- weest bij zuivelbedrijven in de Alblas- leerd. Mr. Bert Smallenbroek was één van de drie burgemeesters die de heer Rooks tijdens zijn arbeidszaam leven in Wad dinxveen heeft meegemaakt. De andere twee waren burgemeester C A. van der In het complex is op initiatief van de ge meente tevens opgenomen een multi- funtionele ruimte. Het ligt in de bedoe ling hierin activiteiten te ontplooien vanuit het Kruiswerk en het flankerend ouderenbeleid en in verband hiermede deze ruimte onder nader te stellen voor waarden te huren van de corporatie. In beginsel hebben B. en W. in de ex ploitatie van de multifunctionele ruimte een ten laste van de grondexploitatie te brengen bijdrage toegezegd van 50.000,-. De kosten voor de bouw van de multi functionele ruimte zijn in verband met het vorenstaande niet in het verzoek om geldelijke steun en gemeentegarantie opgenomen. van der WADDINXVEEN - Dinsdagavond 23 mei om acht uur komt de in Alphen aan den Rijn wonende Eva den Hartog van het Leger des Heils voor de afdeling Waddinxveen van de Katholieke Vrou wen Organisatie KVO ’80 in het Anne Frank-centrum iets vertellen ovér haar werk in de Derde Wereld. Zij zal de volgende thema’s behande len: ”De wereld mijn werkterrein” en ’’Christelijke betrokkenheid in een noodlijdende wereld”. Haar verhaal wordt aangevuld met een dia-serie. Het wordt beslist een interes sante avond. Introducees en andere be langstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Op deze avond zullen ook de resultaten van de door het CDA-Vrouwenberaad gehouden enquete over kinderopvang- mogelijkheden in Waddinxveen wor den gepresenteerd door mevrouw T.M.B. Gerts. bij te dragen ten laste van de grondex ploitatie. Een aantal noodzakelijke voorzienin gen in het complex kan binnen het normkostensysteem slechts worden ge realiseerd door deze op te voeren als ex tra kosten. Zo worden liftkosten (ca. 128.430,-) als kwaliteitsverbetering aangemerkt. Subsidie hiervoor kan niet worden verkregen, doch de voorziening is wel noodzakelijk in het kader van de ouderenhuisvesting. Deze extra kosten moeten mitsdien worden gedekt uit de huuropbrengst. De totale extra kosten boven het norm kostenbudget zijn geraamd op 339.268,-. Verdergaande bezuinigingen met daarnaast instandhouding van de uitgangspunten waren niet meer moge lijk. WADDINXVEEN - Het nieuwe be drijfspand van De Vos Kunststofkozij- nen (en timmerbedrijf) aan de Staring laan 7a in Waddinxveen-Noord zal vrij dagmiddag 19 mei om drie uur officieel worden geopend door wethouder K.W.Th. van Soest (VVD). Aan het complex, waarvoor burge meester C.M. van der Linden vorig jaar al de eerste paal sloeg, is geruime tijd gewerkt. Na de officiële opening houdt het bedrijf een receptie van 15.15-18.00 uur. Op zaterdag 20 mei is er van 10.00-16.00 uur een open huis bij De Vos Kunststof- kozijnen (en timmerbedrijf). Door de realisering van dit complex se niorwoningen, gesitueerd èn in de di recte nabijheid van het Prot. Chr. Be jaardentehuis Souburgh èn in de directe nabijheid van het centrum, wordt vol gens de gemeente tegemoetgekomen aan een lang gekoesterde wens. Door de directe ligging nabij het bejaar- B. en W. hebben de donderdagavond vergaderende gemeenteraad voorge steld accoord te gaan met het garande ren van de betaling van de rente en af lossing van een aan te gane geldlening van SSW en het verstrekken van in to taal 360.620,- om de exploitatie rond te krijgen. Het gaat hier om eenmalige bijdragen van 310.620,- voor diverse beginkosten en 50.000,- voor oude renvoorzieningen. Linden. Met zijn vertrek als gemeentebode sluit de heer Rooks een gevarieerde loop baan af. Eerder was hij werkzaam ge- WADDINXVEEN - Zaterdag 20 mei van 9.00-18.00 uur houdt het autobe drijf Van Leeuwen BV aan de Piasweg een feestelijk open huis ter gelegenheid van de opening van het totaal ver bouwde en gemoderniseerde pand, ge combineerd met de opening van het Au- toschadebedrijf Van Leeuwen. Bezoekers kunnen het gehele complex bezichtigen en ook in de diverse show rooms kennis maken met het complete Toyota personen- en bedrijfswagenpro gramma. In de week na het open huis houdt Van Leeuwen BV een openingsshow met speciale en voordelige openingsaanbie- dingen. Het bedrijf biedt dan voor spe ciale prijzen de Starlet ”Lion Special” aan en de Corolla Hatchback ’’Lion Special”. Wie tijdens de showweek een first class-occasion koopt voor de prijs vanaf 7.500,- krijgt geheel gratis een radio-cassetterecorder of een zonnedak cadeau. Van Leeuwen BV heeft haar hoofvesti- ging in Waddinxveen totaal verbouwd en vernieuwd. De vrachtwagensector, die het merk MAN vertegenwoordigt, is in een geheel nieuw gebouw gekomen, dat drie keer zo groot is geworden. Alle kantoren en magazijnen zijn totaal vernieuwd, zodat het geheel nu nog overzichtelijker en gemakkelijker te verwerken is. De riante showrooms van de Toyota personen- en bedrijfswagens zijn modern van uiterlijk en bieden het complete programma aan. De afdeling autoschade kreeg óók een nieuw pand. Omdat autoschade een steeds belangrijkere rol ging spelen bij. Van Leeuwen, is deze afdeling in een ul tra-modern pand gevestigd. Geavanceerde apparatuur en vakkun dig geschoold personeel zorgen voor perfect schade-herstel aan alle merken personen- en bedrijfswagens. Zaterdag 20 mei houden al deze afdelin gen van Van Leeuwen open-huis, be halve MAN, die op zaterdag 27 mei een open-huis houdt. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 45e Jaargang - No. 2132 dentehuis kan tevens - voor zover nood zakelijk - bewoners de mogelijkheid worden geboden te ’’leunen” op een aantal faciliteiten van het bejaardente huis (oproep via de alarminstallatie, het bezorgen van maaltijden etc). De woningen zullen worden gebouwd in de (S)ociale (H)uur (S)ector, waarvoor budgetcontingenten beschikbaar zijn gesteld. Subsidie kan worden verleend op grond van de Regeling Geldelijke Steun Huurwoningen Normkostensys teem 1988, ten behoeve waarvan norm bedragen voor de bouwkosten en een budget voor de ’’kopkosten” gelden. De kopkosten (regiokosten, funde- ringskosten, geluidkosten en bouw- plaatskosten) zijn inmiddels voor een bedrag van in totaal 310.620,- goedge keurd door het Rijk. In het complex is een aantal voorzienin gen opgenomen ten behoeve van de ou deren en minder-validen, waaronder rolstoeltoegankelijkheid, extra tele foonaansluiting in de hoofdslaapkamer, galerijverbreding en diepere balkons ten behoeve van de rolstoelgebruiker. De kosten van deze voorzieningen zijn geraamd op ca. 61.765,-. B. en W. stellen de raad voor conform de daartoe gegeven mogelijkheden bin nen het normkostensysteem in de kos ten van deze voorzieningen 50.000,- Ambtenaren van de 16 Midden-Hol- land-gemeenten waren uitgenodigd om zich te buigen over de vraag: ”Is er een noodzaak tot samenwerking op het ter rein van recreatie en toerisme in de re gio, teneinde te komen tot meer gecoör dineerd toeristisch en recreatief aan bod, waarmee ook de werkgelegenheid in deze sector zal zijn gediend”. Ook andere betrokkenen op dit terrein waren aanwezig. De recreatieschappen, de VVV’s, zowel lokaal, regionaal als provinciaal, de Kamer van Koophan del, particulier initiatief en het aangren zende samenwerkingsorgaan. Rijn streek, Provincie en Rijk waren er om informatie te verstrekken over hun be leidsvoornemens, vertaald naar de re gionale situatie. Onder andere uit financiële overwegin gen is de trend in deze sector dat in toe nemende mate projecten tot stand ge bracht (moeten) worden in samenwer- Op deze avond, die wordt geopend door king tussen overheden en particulier ini- Vrouwenraads-voorzitter mevrouw tiatief. Bijvoorbeeld in de Publiek Pri vate Samenwerkingsprojecten worden gezamenlijk plannen gemaakt en uitge voerd. De overheid heeft hierbij met name een ondersteunende en voor waarden scheppende rol. ■Stf.mbouwstattón I autotelefoon- I L- «lanninsta'latig^ weten te slepen. Het was voor de jury een moeilijke taak. Maar uiteindelijk zijn ze er toch Dat hebben tien moeders ondervonden, uitgekomen. Dit zijn de winnaars: Leanne Goddijn, Klaverveld 14 (3 jaar); Mavries Coenen, Ch. de Bour- bonstraat 22 (4 jaar); Maaike Waser, Jan Luijkenstraat 5 (5 jaar)Sander van Het nieuwe pand van Autoschade Van Leeuwen BV aan de Piasweg. (Foto: Van Leeuwen BV). WADDINXVEEN - De marktlieden in Waddinxveen hebben twee succesvolle feestmarkten in de Willem de Zwijger- laan achter de rug. De bezoekers stel den het bijzonder op prijs in aanmer king te komen voor één van de mooie prijzen, die door het invullen van bon nen te verdienen waren. Marktmeester J.K. Meijer laat weten dat alle levensmiddelenmanden reeds afgehaald zijn, evenals de tuinset. Een 14-tal waardebonnen moeten nog bij hem afgehaald worden. Dat kan ko mende vrijdag. De waardebonnen zijn gewonnen door: E. van Wijk, Brederolaan 27; Vonk, Bonenakker 18; Edwin v.d. Akker, Berkengaarde 9; R. Verbeek, W. de Rijkelaan 56; P. Verdegaal, Jacob van Lennepstraat 3; Koole, Kerkweg 40; Fam. Bierman, De Akker 56; Fam. Tabben, Molenring 57; N. Hoven, Tes- selschadelaan 46; Danielle van Rijnen, Wingerd 33; A. Vos, Zuidkade 9; Ste ven Verwerda, Van Nassau Dillenburg straat 13; N. Vermeulen, 5e Tochtweg 8, Moordrecht; W.H. Paayen, Spoorha- ven 16, Boskoop. de Stichting Hiervoor is nodig dat het vergunningen stelsel en de subsidievoorwaarden ver eenvoudigd worden en dat de toeganke lijkheid tot de juiste overheidskanalen verbeterd wordt. In de regio Midden-Holland is een veel heid aan recreatieve elementen aanwe zig, zij het versnipperd en de verbindin gen zijn vaak gebrekkig, terwijl de ele menten afzonderlijk te weinig bekend heid genieten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1