Restaurateurs presenteren haring en asperges i 33 GU/T <"?72168 Les voor chauffeurs Euro-avond in Partyhome L 1 Rondkijken bij nieuw huis '1 Voor rijden op vluchtstrook Van VVD, CDA en PvdA Groep in De Schaapskooi Toi-Toi zaterdag weer in AF-centrum Dodelijk ongeval I II E 8 U L. Bazar en rommelmarkt bij Kruiskerk iïJ Zaterdag vuurwerk Petteplas Onafhankelijk Nieuwsblad n 41 LV>j HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Groei inwoners COMPEER Drs. H. C. M. COMPEER w f I Voorzieningen V -4 - ''ZA F Fs r l«8 i HAR WA” M Uw televisiedokter S. ATTEMA De dienstverlening omvat ondermeer: - opstellen van en rapporteren over jaarrekeningen - verrichten van (wettelijke) accountantscontroles - adviseren bij het verkrijgen van overheidssubsid’ês - adviseren over de inrichting van de administratie - opstellen van bedrijfseconomische-, financiële- en fiscale adviezen - voorzien in tijdelijke administratieve assistentie ■L ACCOUNTANTSKANTOOR A RIJOPLEIDING op VIDEO! A -• ABk A A As®. WADDINXVEEN - Er wordt in kringen van het Waddinx- veense gemeentebestuur serieus over gedacht om het aantal wethouders uit te breiden naar vier. REGISTERACCOUNTANT 4 A tapijt gordijnen vinyl zonwering 1 1 A V WADDENBROOD DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER - 'i. 3 '"Mr,,,. 'i W'ï. 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 door BERT WOUDENBERG J AUTORIJSCHOOL J Woensdag 31 mei 1989 45e Jaargang - No. 2134 Vierde wethouder komt in beeld WADDINXVEEN - Vrijdagavond zal in de hervormde koffiebar De Schaaps kooi aan de Nesse in Waddinxveen de groep Hine MaTov optreden. De groep brengt een aantal Israëlische volksdansen, waarbij de betekenis van zo’n dans centraal staat. Het programma begint om ongeveer half negen. De koffiebar is open vanaf kwart voor acht, voor iedereen vanaf 15 jaar. De toegang is gratis. Sinds het begin van de jaren zeventig heeft Waddinxveen drie wethouders, die met de burgemeester het college van Burgemeester en Wethouders vormen. Het wethouderschap is in deze raadspe riode een full-time baan geworden. Daarvoor moest het worden gecombi- WADDINXVEEN - De eerste Hol landse Nieuwe voor het gemeentebe stuur en heerlijke verse asperges voor een groot publiek. Daarmee verrastte vorige week de restaurants De Gouwe Dis aan de Zuidkade en Bibelot aan de Passage. neerd met andere werkzaamheden om in het dagelijks levensonderhoud te voorzien. Maarten van Velzen van De Gouwe Dis wist beslag te leggen op enkele Groensvoonie 12 Waddinxveen Tei. 01828-16119 Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz Het dit jaar verwelkomen van de G.T. UtPeqerse - Henegouwerweg 76 - Wacd-nxveen eekblad voor waddinxveen van Leer en zij assistent Peter Zwaan van restaurant Bibelot alle misverstan den weg over het klaarmaken en eten van verse asperges. nen had toog hij gelijk met chef-kok Jan Hartman naar het gemeentehuis om de aanwezige leden van het college van B. en W. de Hollandse Nieuwe aan te bieden. In de supermarkt van H. van Mourik aan de Passage ruimden chef-kok Ron —w I Doe-bet-zetfmatenaten Keukens - Kasten J Wand- en vloertegels x. Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828 -12596 --- Moortende 76a l ft ja »i h Waddtaveen De eerste met een helikopter op Schiphol aangevoerde haring van Alida-SCH 6 en Wiron 3 en 4 was woensdagmiddag al in Waddinxveen. Ton en Caroline Ververs zaterdag morgen en middag te laten zien hoe het ’’witte goud” wordt schoonge maakt (heel belangrijk voor het eind resultaat) en de vele mogelijkheden van deze bijzondere groente als soep, salade of als hoofdgerecht! WADDINXVEEN - Op het plein voor de Kruiskerk aan de Passage en in Het Trefpunt wordt komende zaterdag 3 juni vanwege de Gereformeerde Kerk een bazar en rommelmarkt gehouden van 9.00-16.00 uur. Aan de voorbereiding van dit evene ment is maanden voorbereiding vooraf gegaan. Met de jaarlijkse rommelmarkt worden eigen doelen bekostigd. Vorig jaar ging 4.000,- naar de seniorenreis, werd 6.000,- gebruikt voor de aan schaf van avondmaalbekers en werd 30 procent van de netto-opbrengst besteed aan de Vierde Wereld Beweging. Een op de bazar te kopen lot van 10,- biedt kans op een weekendtrip naar een nader te bepalen reisdoel. De bazar en rommelmarkt omvat verder een hand- werkkraam, huishoudkraam, curiosa- kraam, meubelen, speelgoedkraam, kledingkraam, boeken, jeugdtheater, verlotingen en hapjes en drankjes. WADDINXVEEN/UTRECHT - Chauffeurs van Westnederland hebben de afgelopen weken uitgebreide instructie gehad om een vluchtstrook zo veilig mogelijk te gaan berijden. Jan Dorrekenskade-Oost 48-2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16877 - Fax 01828-16686 De eerste Hollandse Nieuwe voor burgemeester C.M. van Van Mourik vond het een goed idee om in samenwerking met Bibelot van 7^ V Groensvoonie 12 WADDINXVEEN - Bij een verkeers ongeval in de Vondelwijk is maandag de 51-jarige mevrouw EJ.M. Hendriks- Schreiner van de Roemer Visscher- straat 21 om het leven gekomen. Ze wordt vrijdagmorgen na een dienst in de St. Victorkerk aan de Zuidkade begra ven op de rooms-katholieke begraaf plaats aan de Alberdingk Thijmlaan. De dodelijke aanrijding bij het winkel centrum Luifelbaan aan de Brederolaan gebeurde maandagmiddag om vijf mi nuten voor twee en vond plaats op de kruising van de Koningin Wilhelmina- singel met de Vondellaan, de Bredero laan en de Jacob Catslan. Uit de resultaten van een tot op heden ingesteld onderzoek van de Waddinx- veense rijkspolitie is vast komen te staan dat de vrouw, rijdende op haar fiets over de Koningin Wilhelminasin- gel voornemens was om linksaf de Von dellaan op te rijden. Bij het afslaan werd de vrouw geschept door een ach terop komende vrachtauto. Ze werd in kritieke toestand overge bracht naar een Gouds ziekenhuis, waar, zij kort na aankomst overleed. Even tuele getuigen wordt verzocht zich te melden bij de politie Waddinxveen, (tel. 01828-13688). het bouwproject, waarmee in mei 1988 werd gestart. Het woon- en winkelcentrum Zuidplas zal met een aantal scholen, een buurt centrum en een sportzaal het hart gaan vormen van Waddinxveen grootste wijk- in wording. Het centrum wordt gebouwd in op dracht van de woningbouwvereniging ’’Samen Sociale Woningbouw (S.S.W.). Het ontwerp is van architec tenbureau Stuurman Partners B.V. te Waddinxveen en het wordt gebouwd door Bouw- en Aannemingsmaatschap- pij Boogaerdt Schmidt B.V. uit Stol wijk. Het project omvat 7 winkels en 64 wo ningen. De 7 winkels zijn inmiddels al len verhuurd. 20km hoger zijn dan de snelheid van de voertuigen die worden ingehaald. De maximum-snelheid van de bus op de vluchtstrook is echter vastgesteld op 40 km per uur. WADDINXVEEN - Voor eigenlijk te weinig publiek - de thuisblijvers kregen ongelijk - verzorgd de Waddinxveense toneelvereniging Toi-Toi zaterdag avond in het Anne Frank-centrum de première van het toneelspel ’’Reiziger zonder bagage” van Jean Anouilh. Vijf dagen eerder had Toi-Toi dit stuk voor de bejaarden op de planken gebracht. De tweede avond in het Anne Frank- centrum werd geopend door regisseuse J. Wolvers. Daarna begon het boeien de, fascinerende en soms ontroerende toneelspel dat zich afspeelde rond de ja ren 1930. Toi-Toi heeft met de moedige keuze van dit stuk bewezen dit aan te kunnen. De reacties van het publiek waren dan ook vol lof voor alle spelers en speel sters, die er door hun uitstekende spel, de aankleding, verschillende belich- tingsscènes en voortreffelijke tekstken- nis een geweldige toneelavond van maakte. Jammer genoeg was de zaal niet geheel gevuld. Toi-Toi speelt dit mooie boeiende toneelspel komende zaterdag avond om acht uur nog een keer in het Anne Frank-centrum, zodat een ieder die het gemist heeft alsnog kan komen kijken. Het Ministerie van Verkeer en Water staat start donderdag 1 juni op het tra ject Oudenrijn-Hooggelegen (A2) de proef ’’Lijnbus op vluchtstrook”. Het doel van de proef is zowel het bevorde ren van het gebruik van het openbaar vervoer (vergroting regelmaat en'stipt- heid) door het openbaar vervoer langs de file over de vluchtstrook te leiden als het nagaan van de effecten van dit vluchtstrookgebruik door de bus op de verkeersveiligheid. De proef past in het kader van het Be reikbaarheidsplan voor de Randstad (BPR). De bus zal op werkdagen tussen 7.00 en 9.30 uur bij file van de vlucht strook gebruik maken. De snelheid van de bus mag maximaal WADDINXVEEN - Volgende week donderdagavond 8 juni om acht uur wordt - zeven dagen voor de Europese verkiezingen - in Partyhome aan de Passage een Europese forumavond gehonden, die wordt georganiseerd door de plaatselijke afdelingen van V. V.D C.D.A. en P.v.d. A. De uitgenodigde sprekers zulten ingaan op de vraag welk belang een inwo ner van een gemeente als Waddinxveen heeft bij een Europees Parlement en waarom het belangrijk is op met name de partij van de spreker/ster een stem uit te brengen. Op de forumavond is iedereen van harte welkom. Het debat zal, in het te ken staan var de komende Europese Verkiezingen op dom'erdag IS juni. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 25.000ste inwoner en als gevolg daarvan de groei van 19 naar 21 gemeenteraads zetels na de volgend jaar te houden raadsverkiezingen heeft voedsel gege ven aan de discussie om te bezien of een vierde wethouder kan worden be noemd. Bovendien zijn er redenen om de taak verdeling binnen het college van B. en W. te gaan veranderen. Zoals bekend heeft burgemeester C.M. van der Lin den naast wettelijk voorgeschreven por tefeuilles ook de zware politieke porte feuille van ruimtelijke ordening, wo ningbouw en bedrijfsterreinen. In de komende maanden, als de defini tieve partijprogramma’s zullen worden opgesteld, zal moeten blijken in hoe verre de in de raad vertegenwoordigde groeperingen uitzien naar een vierde wethouder. Vrijwel zeker is dat die dan uit de kring van de Protestantse Combinatie Wad dinxveen (PCW) zal komen, omdat de meerderheid van de gemeenteraad voorstander is van een afspiegelingscol lege. Eerder maakte de PCW deel uit van het college van B. en W., welke plaats werd overgenomen door de VVD. Eerst me vrouw L.M. Oosterbroek-Waagmees- ter en toen K.W.Th. van Soest. Indien voor de vierde wethouder ge zocht wordt binnen de huidige college partijen PvdA, CDA en VVD ligt een tweede PvdA-wethouder voor de hand. Het CDA is met wethouder P.F.J. van Schie, burgemeester C.M. van der Lin den en gemeentesecretaris J. Meule- man sterk vertegenwoordigd, terwijl de PvdA een stuk groter is dan de VVD. Over het vierde wethouderschap zal in Waddinxveen nog heel wat gesproken worden. Hier en daar bestaat er een voorkeur voor, maar het ligt ook in de lijn dat als de betrokkenen het niet eens worden over de politieke man of vrouw die deze zetel in B. en W. moet gaan be zetten de kwestie vooruit wordt gescho ven. Van Belang is natuurlijk ook de kwali teit en de beschikbaarheid van de ge meenteraadsleden, die deel zullen gaan nemen aan een nieuwe raadsperiode 1990-1994. Een wethouder moet im mers uit hun midden worden benoemd. Langs het traject zijn diverse voorzie ningen aangebracht waaronder 3 bor den met de tekst ’’Lijnbus op vlucht strook”. De borden zijn uitgevoerd in verdwijnuitvoering, zodat ze alleen zichtbaar zijn op de tijden dat de bus daadwerkelijk van de vluchtstrook ge bruik maakt. Naast de vluchtstrook is een extra pech- haven aangebracht waarbij ook een praatpaal wordt geïnstalleerd. Tijdens de proef wordt er onderzoek gedaan naar het gedrag van het verkeer (auto en bus), verkeersveiligheidsaspecten, effekten op het gebruik van het open baar vervoer e.d. De proef is voorbereid in een samen werkingsverband tussen de Rijksver keersinspectie, ANWB, gemeentepoli tie Utrecht, AVD, Openbaar Ministe rie, busmaatschappij Westnederland, Dienst Verkeerskunde en Rijkswater staat directie Utrecht. Om de weggebruiker zo volledig moge lijk te informeren is er een uitgebreide publiciteitscampagne opgezet. Op een aantal dagen voorafgaande aan de proef worden er door medewerkers van Rijkswaterstaat folders uitgedeeld waarin de weggebruiker informatie krijgt over deze proef. Via een bijgeslo ten antwoordkaart bestaat er de moge lijkheid gratis openbaarvervoerkaarten aan te vragen. De kosten van deze proef, ’’Lijnbus op vluchtstrook”, bedragen inclusief de voorlichtingscampagne ca. 250.000,-. De onderzoekskosten zijn hier niet bij inbegrepc.T. De proef op dit traject zal voorlopig een half jaar duren. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 3 juni om half elf wordt, tegen het vallen van de duisternis, aan de Petteplas - in het kader van de 44e Sportweek Wad dinxveen - een groot vuurwerk afgesto ken. Het vuurwerk wordt gegeven ter afslui ting van het lunapark, dat deze week vijf dagen wordt gehouden op het par keerterrein in het sportpark ”de Sniep”. Het Sportweekbestuur stelt zich voor dat grote drommen mensen eerst het lu napark zullen bezoeken en daarna geza menlijk naar de Petteplas trekken om het vuurwerk te aanschouwen. Vooral de weerkaatsing van het vuurwerk in het water zal een schitterend schouw spel te zien geven. Het bezoek An het lunapark en het vuurwerk is gratis. Chef-kok Ron van Leer van restaurant Bibelot presenteert in supermarkt H. van Mourik aan de Passage verse asperges. (Foto’s: Sjaak Noteboom). Overleg tussen de nieuwe bewoners van huurwoningen boven het winkel centrum Zuidplashof. (Foto: Sjaak Noteboom). De eerste Hollandse Nieuwe voor burgemeester C.M. van der Linden en wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA- in het midden - en Maarten M. van Velzen van De Gouwe Dis en chef-kok Hartman. vaatjes, die ’s morgens in Katwijk wa ren geveild. Inmiddels heeft hij zo’n 350 Hollandse Nieuwe in zijn restau rant verkocht. ”De haringen zijn dit jaar groot en - zoals dat behoort - vol en vet”, aldus Maarten van Velzen. Toen hij ze bin- WADDINXVEEN - Er werd maandag middag volop rondgekeken in de eerste 22 van de 64 uurwoningen, die boven het winkelcentrum Zuidplas aan de Zuidplaslaan voor bezichtiging door der woningbouwvereniging SSW waren opengesteld. Vanaf vier uur konden de belangstellen den zien hoe hun huizen er in werkelijk heid uitzien. Voor 22 woningen worden de sleutels uitgereikt op donderdag 22 juni; de resterende 64 sleutels zullen zo’n vier weken later ter bestemde plaats komen. Na de bezichtiging ter plaatse had de woningbouwvereniging SSW 's avonds om acht uur in Het Trefpunt een bewo- nersavond georganiseerd, waar alle huurders vragen konden stellen over Zuidkade 11 - Tel. 0182^-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 - Waddinxveen l Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1