Rabobank Q jeugdtournooi Zestig jaar getrouwd Sterk WSE- SGEVONDEN! i en 1 VERLORENE Dagblad Trouw sprak met vier SGP-jongeren uit Waddinxveen B-l in bekerfinale Per Com BV hoofdsponsor Titel voor Meisjes-A van De Gouwe SNELHEID EN ZORGVULDIGHEID BIJ AANVRAAG GELDLENING NIEUW SYSTEEM BIJ RABOBANK Standpunten Homosexualiteit Valse godsdienst Euthanasie Zwembad Programma Gevonden Verloren Pagina 9 Woensdag 31 mei 1989 (ADVERTENTIE) Een zwembad op zondag is anders dan een open hefbrug heb je dan zes jaar studie. Daar kun je w valse gods- (Foto: Sjaak Noteboom). gegeven moment is dat gewoon per soonlijk denk ik”. woonde en nu al weer 33 jaar in een in middels gerenoveerde woning aan de leplaan, heeft 3 kinderen (dochters), 9 kleinkinderen (6 jongens en 3 meisjes) en 7 achterkleinkinderen. Bruid en bruidegom verkeren in een goede gezondheid. De heer Vink zingt nog volop mee in een bejaardenkoor en samen fietsen ze nog volop. Beiden heb ben veel plezier beleefd aan de viering rond hun 6O-jarig huwelijk. Voel je je dan niet uitgesloten? ”Als je de Heere Jezus kent en als je het besef hebt dat er alleen door de Heere Jezus eeuwig leven is te krijgen, dat dat het enige geluk is, dat al het andere ge luk een zeepbel is, dan roept het je des te meer om mensen te waarschuwem: jullie geluk gaat voorbij en er is iets be ters wat stand houdt”. Belijdt de rooms-katholieke kerk dat volgens jou niet? Jan: ”De katholieke kerk belijdt de zelfwerkzaamheid van de mensen en niet Jezus Christus als enige zaligma ker”. Rudolf: ”Ik denk dat een heel belang rijk punt ook is dat bij ons de Heere Je zus naar ons toe komt, die ons zalig wil maken en bij alle andere godsdiensten moet je jezelf gaan vervolmaken, hetzij tot Allah, hetzij tot noem maar op. Dat is een heel wezenlijk kenmerk. De bij bel leert heel duidelijk dat de Heere Je zus naar osn toekomt om ons uit de put te trekken. En bij andere godsdiensten moet je zelf maar uit die put zien te klimmen”. Lena: ”Er staat in de bijbel: er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor we zalig moeten worden. En dat moeten we vasthouden. Dan vallen een heleboel godsdiensten af’. Is dat niet hard voor mensen die van kindsbeen af met zo’n godsdienst zijn grootgebracht. Lena: ”Ja maar, dat was voor de fari- zeeën ook hard”.. Jan: ”Het is typisch iets van de laatste jaren dat je iets niet meer zeker mag we ten. Je mag alleen nog maar zeggen: ik streef ernaar. Vroeger was dat heel an ders. Toen was het: dit en dat is zo. Nu is het van’’volgens mij is het zo”. Zijn er reformatorische jongeren die twijfelen? Lena: ”Er zijn aanvechtingen. De we- Nr. 3 poule 1 - Nr. 3 poule 2 15.30-16.35 uur - Nr. 2 poule 1 - Nr. 2 poule 2 16.45-18.00 uur Finale 18.00 uur Prijsuitreiking. Direct zeker weten of u over een lening kunt beschikken, en dat geld zonodig zelfs meteen mee kunnen nemen. Dat is sinds kort bij veel Rabobankkantoren mogelijk door een nieuw geautomatiseerd systeem. Met dit nieuwe systeem kan in veel gevallen binnen tien minuten en op een verantwoorde wijze een per soonlijke lening of een doorlopend krediet worden afgesloten. Tijdens het gesprek met de klant wordt eerst een aantal gegevens gevraagd. Daarna wordt er in het bijzijn van de aanvrager direct via een beeldscherm een verbinding gemaakt met de computer van De Lage Landen, de financierings- dochter van de Rabobank die het systeem heeft ontwikkeld. Alle noodzakelijke gegevens worden in de computer ingevoerd. Daarbij is het geautomatiseerde systeem geen vervanging, maar een ondersteuning van het adviesgesprek. Nadat alle gegevens zijn ingebracht, zoekt het systeem automatisch contact met het Bureau Krediet-Registratie in Tiel. Hier wordt nagegaan of de daar be kende gegevens de kredietverlening niet in de weg staan. Tevens wordt op basis van informatie over inkomen en gezinssituatie berekend of door de lening de verhouding tussen inkomsten en lasten binnen de daarvoor gestelde normen blijft en of men ook aan de overige verstrekkingsvoorwaarden voldoet. Bij een positieve uitkomst stelt de computer een contract op dat indien gewenst direct kan worden ondertekend. De klant kan dan eventueel meteen over het krediet beschikken. Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen Een publikatie van de Rabobanken Waddinxveen en Boskoop Rudolf: ”En wat betreft het opleggen Als enige reformatorische politieke par tij handhaaft de SGP onverkort de ’drie formulieren van enigheid’, mèt het om streden onderdeel van artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarin staat dat de overheid tot taak heeft ’te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst’. Het briljanten echtpaar H. Vink-van Soest van de leplaan. WADDINXVEEN - In een groot artikel heeft het dagblad Trouw zater dag de schijnwerper gericht op de groei van de landelijke jongerenclub van de Staatkundig Gereformeerde Partij, voluit het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS). De ’’grote Gideonsbende” is gestegen naar 7.000 leden. Het landelijke dag blad vond dat een reden voor een gesprek met vier leden van de Waddinx- veense studievereniging. WADDINXVEEN - Het B-l-elftal van Be Fair-voetbal speelt donderdagavond 25 mei in de finale om de KNVB-beker afd. Gouda voor B-junioren. Het B-l-team, dat een zeer goed sei zoen speelde in de hoofdgroep en daar derde werd, was niet te stuiten in de be- kercompetitie. Uit tegen Sportlust werd met 0-3 gewonnen. Snel en zorgvuldig Met het nieuwe systeem kan snel en zorgvuldig worden gewerkt. Zorgvuldig, omdat goed wordt nagegaan of de kredietverlening voor de cliënt en voor de bank verantwoord is. Snel, omdat voor deze toetsing nu gebruik wordt gemaakt van de meest moderne automatiseringssystemen. Dat leidt tot een forse tijd- en kostenbesparing en minimaliseert de kans op fouten. Zou het ook mogelijk zijn dat jij je stand punt zou herzien? "Dat ligt eraan welke argumenten hij heeft. Maar zo gauw het over abortus en euthanasie gaat, dan wijzig ik mijn standpunt niet. En bij meer van dat soort essentiële zaken. Bij principiële zaken zal ik mijn standpunt niet wijzi gen”. Gert van den Berg: ”Bij het euthanasie vraagstuk wordt direct met de tien ge boden gerekend, waar staat: Gij zult niet doodslaan. Je mag niet aan het le ven komen”. Rudolf: ”Het leven wordt absoluut geacht, tussen conceptie en het sterven suur. Dat is absoluut. De bijbel staat toch op één. Als de bijbel euthanasie af keurt, dan zegt de SGP niet: ja maar, dan krijg je zoveel oude mensen. Nee, de bijbel zegt: het leven; je mag geen euthanasie plegen”. Lena: ”En datzelfde geldt voor abortus natuurlijk. Hoe kan de vergrijzing er anders komen. Dat heeft er toch mee te maken dat het aantal geboorten dras tisch minder is geworden. Je kan ge woon zien aan de gevolgen van zoiets dat het verkeerd is”. ’’Maar”geeft ze toe: ’’euthanasie is een moeilijk vraagstuk. De grens tussen Maar die indruk wekken jullie wel. Soms wordt het CDA verweten niet meer prin cipieel te zijn. Heeft de SGP niet het ge mak van de kleine partij, die morgen niet hoeft waar te maken wat ze vandaag zegt? ”Het kabinet Van Agt-3 had maar 75 zetels. Toen was er sprake van de zoge naamde gedoogsteun. En ik dacht niet dat de SGP toen zoveel water bij de wijn heeft gedaanZo vanj ongenslaten we het kabinet maar in stand houden en we geven wel toe. Er zijn toen wel degelijk Het ziet er niet naar uit dat de SGP lan delijk gezien op korte termijn de meer derheid haalt en een regering vormt, dus het sluiten van compromissen is lan delijk niet aan de orde, maar regionaal en lokaal staat de partij wel in het span ningsveld tussen compromis en princi pe. Bijvoorbeeld in Moerkapelle, waar het ora et labora op een van de huizen je onmiddellijk bij het reformatorische ge dachtengoed bepaalt, heeft de SGP srie zetels in de gemeenteraad en een wet houder in het college. Toch is het voet balveld in Moerkapelle op' zohdag open. Een compromis. In Waddinx veen, waar de vier jongeren wonen, maakt de SGP deel uit van een reforma torische combinatie, die in de oppositie zit. Daar is tot hun leedwezen het zwembad op zondag open. Rudolf: ”Ik denk dat zodra de SGP het in Waddinxveen voor het zeggen heeft, de meerderheid van stemmen, het zwembad op zondag dicht gaat, ja”. Dan leg je een minderheid je wil op? Lena: ”Als de SGP de mogelijkheid krijgt om te besturen, mag zij de moge lijkheid aangrijpen om zo te besturen zoals God dat wil. En wij hebben daar over verantwoordelijkheid af te leggen tegenover God. En dan wordt het toch wel wat anders. Wij praten niet over recht, maar over verantwoordelijkheid. En ik denk dat het juist is dat het zwem bad dan dicht gaat”. Lena: ”Het is zonde. De zondag is be doeld om die te heiligen en op zondag met God bezig te zijn. En in het zwem bad zie ik dat niet zo zitten”. Rudolf: ”Het is niet zo dat als de SGP aan de macht zou zijn, dat er dan op zondag helemaal niets meer mag. In Waddinxveen gaat op zondag sinds twee jaar de brug omhoog. Die bleef tot een paar jaar geleden dicht. Dus alle pleziervaartuigen moesten wachten voor die brug. Ik zou er niet zoveel moeite mee hebben dat die mensen daar op zondag varen. Ik zou het zelf niet doen, op zich ben ik ertegen. Maar een zwembad is anders, andere mensen, zo als het zwembadpersoneel, zijn daar door verplicht op zondag te werken en omwonenden hebben er toch wel last van. Je hoort toch wel een hoop gejoel. Die mensen willen graag ook op zondag buiten zitten en een goed stichtelijk boek lezen. Ze willen dan niet het ge joel van de wereld horen, zoals de pop muziek die vaak ook uit het zwembad schettert”. Jan: ”Op een gegeven moment is de vraag: wat is zondagheiliging? Wordt met zwembadbezoek werkelijk de zon dag geheiligd? Als de meerderheid dan zegt: de zondag wordt daar duidelijk door ontheiligd, nou ja, we leven in een democratie, en de democratie is de dic tatuur van de helft plus één”. Poule 1: PSV, Sparta, FC Utrecht, WSE. Zaterdag 3 juni 12.00-13.05 uur - Sparta-FC Utrecht PSV-WSE 15.00-16.05 uur - PSV-FC Utrecht Sparta-WSE Zondag 4 juni 11.00-12.05 uur - WSE-FC Utrecht Sparta-PSV Poule 2: Feyenoord, Ajax, Fortuna Sit- tard, Telstar. Zaterdag 3 juni 13.30- 14.35 uur - Feyenoord-Telstar Ajax-Fortuna Sittard 16.30- 17.35 uur - Telstar-Fortuna Sit tard Feyenoord-Ajax 12.30- 13.35 uur - Feyenoord-Fortuna S. Ajax-Telstar Zondag 4 juni Finales 14.00-15.05 uur - Nr. 4 poule 1 - Nr. 4 reld trekt ontzettend hard. Ik ken men-P.ou[e2 sen die vrij jong van huis weggingen en die compleet los sloegen en die nu zeg gen: ”Ik kan eigenlijk niet meer terug komen, maar ik moet terugkomen want ik zit hier verkeefti”. WADDINXVEEN - Afgelopen maan dag waren de heer H. Vink (83) en me vrouw K. Vink-van Soest (82) zestig jaar getrouwd. De briljanten bruiloft werd onder andere zaterdagavond in hotel-café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost gevierd met een recep tie, dir druk werd bezocht. Het bekende Waddinxveense echtpaar, dat eerst aan de Jan Dorrekenskade Is dat momenteel ergens het geval? Lena: ”Het is wel geweest”. Het gesprek komt op popmuziek, die volgens de vier verderfelijk is. Rudolf: ”Er is helaas een aantal jonge ren bij mij op school die naar radio 3 luisteren. Het is muziek waar ik princi pieel op tegen ben. De teksten gaan meestal over seks, allerlei relaties, drugs, en via omdréaitechnieken ver werkt een aantal popartiesten in hun nummers pro-duivelse boodschappen”. Lena: ’’Zoals Michael Jackson zijn ui terlijk verandert, de sfeer die zijn mu ziek uitstraalt, de lichteffecten, de roo- keffecten, drum, dat is allemaal be doeld om mensen op te hitsen. Als je daarnaar luistert, gaat het verstand op nul en dan ben je nog meer open voor verkeerde invloeden van buiten, van de satan”. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden opent zaterdag morgen 3 juni om kwart voor elf het nationale jeugdtournooi PerCom WSE ’89, dat ook zondag nog wordt gehouden op het voetbalcomplex aan de Willem de Rijkelaanin de Vondelwijk. De toegang is 5,- en voorkin deren tot en met 12 jaar, WSE-leden en kaarthouders gratis. Trouw voerde met de vier Waddinx veense jongeren het volgende gesprek over Gods Woord in de politiek, dat van de duivel in de popmuziek, het zwem bad op zondag en de valse godsdienst. Lena Oskam spreekt het ’principiële’- van de SGP aan. ”Ze hebben gewoon standpunten en die blijven ze ook echt verdedigen. Ze gaan er niet mee schip peren. Het CDA is natuurlijk een grijze partij. Die heeft geen duidelijk stand punt. Dat heeft de SGP wel en dat spreekt aan, vooral ook onder jonge ren. Want er wordt toch van je verwacht dat je voor je mening uitkomt”. Aan het tweedaagse tournooi nemen in poule 1 deel PSV, Sparta, FC Utrecht, WSE en in poule 2 Feyenoord, Ajax, Fortuna Sittard en Telstar. De prijsuit reiking is zondagmiddag om zes uur. PerCom WSE ’89 is een vervolg op het succesvolle internationale tournooi WSE ’88, waar een jaar voorbereiding in is gaan zitten. Er was een internatio naal deelnemersveld en 40 sponsors stonden garant voor de financiering. Ruim honderd vrijwilligers moesten zorgdragen voor een perfect verloop. Er kwamen 6.000 toeschouwers. Het was niet mogelijk om het WSE- jeugdtournooi in augustus te houden, omdat dan PEC Zwolle een nationaal jeugdtournooi houdt. Nadat 3 en 4 juni was geprikt bleek het niet mogelijk om sterke buitenlandse jeugdteams te con tracteren. Vandaar dat gekozen werd’ voor de sterkste Nederlandse jeugd teams. De hoofdsponsering van het tournooi is van NKF Offset BV uit Bleiswijk over genomen door PerCom Automatisering BV aan de Staringlaan in Waddinxveen. Vandaar de naam PerCom WSE ’89. van de wil door een meerderheid aan een minderheid, dat doet de andere kant ook. Als een andere partij de macht heeft en een wet aanneemt waar de SGP tegen is, moet de SGP-bevol- king dat toch ook slikken”. Noem eens een voorbeeld? Jan: ”De anti-discriminatiewet. Homo sexualiteit wordt gewoon afgewezen in onze kring. Door die wet wordt ons op gelegd dat iemand die ronduit voor zijn homosexuele geaardheid uitkomt, toch voor een klas in een reformatorische school mag staan. Terwijl de ouders en het bestuur ertegen zijn”. Vaak gekozen leenvorm Een persoonlijke lening of doorlopend krediet blijkt voor veel mensen een goede oplossing te zijn. Er zijn natuurlijk ook nog andere vormen waarvoor men kan kiezen. Zo kan men kopen op huurkoopbasis en ook postorderbedrijven verlenen kredietfaci liteiten. Voor een weloverwogen keuze is een goede vergelijking tussen al deze vormen belangrijk. Denk hierbij aan de hoogte van de rente en of wel of niet een grote aanbetaling moet worden gedaan. Vrijwel altijd zal de conclusie zijn dat de bank een aantrekkelijk aanbod kan doen. Wel gaat de bank na of de verplichtingen die de financiering met zich meebrengt, passen binnen het inkomens- en uitgavenpatroon van de aanvrager. Een toetsing die zeker ook in het belang van de cliënt is, want niemand heeft er behoefte aan om in financiële problemen te komen door onverantwoorde finan- cieringsverplichtingen. Wat is volgens jullie een dienst? Lena: ’’Elke godsdienst die niet belijdt dat Jezus Christus zaligmaker is”. De vier Waddinxveense SGP-leden, va riërend in de leeftijd van 17 tot 24 jaar, zijn lid van de Christelijk Afgescheiden Gemeente, van de Gereformeerde Ge meente of van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlands Hervormde Kerk. Heeft het euthanasie-debat veel invloed gehad op de groei van de SGP-jongeren? Sinke: ”Ik denk wel dat zoiets prikkelt. Je wordt ais het ware gealarmeerd. Ik denk dat het euthanasie-debat mede een oorzaak is voor de lederiïtijging. Als je je tegen euthanasie wilt verzet ten, dan is lid worden van de SGP-jon geren natuurlijk een kanaal waarlangs dat kan”. De heer Vink, die heeft gevaren en bij houthandel Alblas en timmerfabriek Both (28 jaar) heeft gewerkt, was be stuurslid van de woningbouwvereniging Ons Begin (nu SSW), de voetbalvereni ging Be Fair en de toneelvereniging TOG. passieve en actieve euthanasie is moei- 1 lijk aan te geven. Binnen onze gezind- in de praktijk niks mee doen”, ten wordt daarom heel hard gewerkt om een ethiek te ontwikkelen - het Linde- boominstituut is daarvoor opgericht - om toch een beter zicht te krijgen op de vraag wat nu echt de juiste weg daarin is”. Gert: ”En je kunt van SGP-ers niet met een vragen van: jongens we zullen wel even zeggen hoe het wel of niet hoort”. Soms staat men voor een grote aankoop of een plotselinge uitgave. Er moeten nieuwe meubels worden aangeschaft of de auto heeft het begeven. Het spaartegoed laat deze (onverwachte) uitgaven niet altijd toe. Dan kan het nodig zijn om een doorlopend krediet of een persoonlijke lening af te sluiten. Het is dan prettig om snel te weten of men daarover kan beschikken. Met het nieuwe Aanvraag-, Acceptatie- en Invoersysteem van de Rabobank is het mogelijk om binnen 10 minuten te weten of men het gewenste bedrag kan krijgen en wat dat dan per maand kost. Dit in tegenstelling tot de tot nu toe ge bruikelijke procedure die al gauw enige dagen in beslag neemt. WADDINXVEEN - Het meisjes A-wa- terpoloteam van De Gouwe is er in het afgelopen weekeinde in geslaagd zich te plaatsen voor de kruisfinales om het kampioenschap van Nederland, dat wordt gehouden op 3 en 4 juni in het Combibad te Dordrecht. De Gouwe-meisjes behaalden in de voorronde een gelijkspel (3-3) tegen het sterke team van Merwede en boekten een royale 24-2 zege op WZK uit Was senaar. Door deze uitslagen en een beter doel saldo dan Merwerde kunnen de Gouwe- meisjes zich kampioen van Zuid-Hol- land beschouwen. De Gouwe-meisjes spelen op 3 juni een wedstrijd tegen OZPC uit Oldenzaal, Alliance uit Zaanstad en Njord uit Veldhoven. Dit is de B-poule. In de A-poule komen uit: de Skelp uit St. Annaparochie, het Ravijn uit Nij- verdal, Merwede uit Dordrecht en Zwemclub Zeist uit Zeist. Geïnterviewd werden de 19-jarige Lena Oskam van het Schuberthof, werkzaam in een boekhandel, de 19-jarige Jan Drost van de Nicolaas Beetslaan, stu dent aan de Technische Universiteit in Delft, de 17-jarige Rudolf de Rooij van de Henegouwerweg, student aan de re formatorische MEAO Trigland in Amersfoort, en de 24-jarige Gerrit van den Berg uit de Lijsterbesstraat, ver slaggever en student aan de Landbouw universiteit in Wageningen. Soms misschien wel. Is politiek niet een kwestie van geven en nemen. Van het sluiten van compromissen? Rudolf: ”Ja maar, waar gaat het om. Als het om principiële zaken gaat, zijn er geen compromissen mogelijk. Kijk, neem nou het milieu, dan zijn er ver schillen mogelijk. Daar kan je compro missen over sluiten denk ik. Maar niet over prinicipiële zaken”. Gert: ”Ik denk dat de SGP het kabinet nooit zou hebben laten vallen op het reiskostenforfait. Maar wel op abortus of euthanasie”. Is er ook sprake van typische mannenbe roepen en vrouwenberoepen? ”Er zijn beroepen die vrouwen meer liggen dan mannen, dat is duidelijk. Zo als de verzorging. En het blijkt dat de technische kant meisjes minder aan spreekt”. Jan: ”Het gros van de reformatische meisjes gaat naar een reformatische Mdgo (middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorg onderwijs) of naar een reformatische pabo (pedagogische aca demie voor het basisonderwijs). Er is een zekere angst om andere en open bare (niet-reformatische) scholen en studierichtingen te kiezen, terwijl refor matische jongens wel overal heen vlie gen”. Rudolf: ”Bij ons op school zitten alleen maar mensen die uit reformatische kring komen. Je zit in een bescher mende omgeving, dat is waar. Het is op school bijvoorbeeld meteen bekend als een van de vierhonderd leerlingen naar de disco gaat. De normen en waarden van de SGP staan bij ons op school niet ter discussie. In grote lijnen - zo gauw het uit de bijbel komt - zijn we het er over eens. Óver abortus, euthanasie zijn we het allemaal eens. Dat zijn zulke essentiële zaken, dat ligt vast. Daar is niks aan te veranderen. Als ik iemand tegenkom van buiten de gezindte en het gesprek komt op abortus, dan zal ik ze ker mijn standpunt verdedigen. Maar ik geloof niet dat ik dat zelf per se moet zoeken. Ik zie daar absoluut geen nut in”. De disco? Lena: ”Je kan alleen naar een plaats toe waar de Heere Jezus ook kan zijn, waar je Hem recht in de ogen kan kijken als het ware”. Herenhorloge; diverse sleutels; jack met drukknoopsluiting; pols- horloge/portemonnee; dames zo merjack; bruine herenportemon nee; zwarte poes met witte bef; zil verkleurig dameshorloge; grijs zo merjack; horloge; verzekerings- plaatje bromfiets; tas met skischoe nen; pakken waspoeder; een paar badslippers. Als de SGP aan de macht zou komen, zou ze dan katholieke kerken sluiten? Gert: ”Ik vind niet dat je die kerken moet sluiten. Jan: ”Dan krijg je de brandstapels weer. Wel betekent het dat je geen toe stemming verleent voor de bouw van een moskee, niet dat je die mensen de kop af moet hakken of zo”. Rudolf: ”Ik denk ook niet dat je zover moet gaan dat je iemand te vuur en te zwaard moet verbieden om in Allah te geloven”. Gert: ”Nee, ik denk niet dat je de mos keeën op slot moet doen en zeggen van: jullie bidden maar thuis. Dan kom je op de vraag: waar leg je de grens? Moet ik dan bijvoorbeeld een gereformeerde kerk openlaten en een oud-gerefor- meerde sluiten of een oud-gerefor- meerde kerk openlaten en een gerefor meerde kerk sluiten?” Diverse sleutels; diverse portemo- nees/portefeuilles; zwart linnen tas met opschrift en inhoud; Fisher Price loopbus; verzekeringsplaatje bromfiets; giromaatpas; plastic tas met ondergoed en surfgoed; bruine schooltas; tas met Japanse en Chi nese boeken; broche; tennisracket; etui met injectie-systeem voor dia beet; rose kinderfiets met zijwiel- tjes; dameshorloge; jong katje; gouden armband met inscriptie; herenhorloge; witte nylon met voorvak en diverse goederen. schreven in de bijbel dat je de overheid ejsen gesteld in de zin van: op het punt mag verzetten tegenover hen die boven je gesteld zijn. Dat is punt één. Dus daarom zal de SGP ook nooit voorstan der zijn van demonstraties of acties”. Rudolf de Rooij: ”Er staat ook duide lijk in de bijbel dat de relatie tussen werkgever en werknemer goed moet zijn. Dus dat betekent dat de werkgever wat mag eisen van de werknemer, dat die zich inzet voor zijn werk en dat die niet het werk in de steek laat. En ik denk dat verpleegkundigen niet zomaar het werk in de steek kunnen laten. Ze moeten op een andere manier het cao- conflict proberen op te lossen dan door wegen te blokkeren”. Even terug naar Gods woord in de poli tiek. De SGP is daar heel zeker over. Maar abortus, euthanasie, buitenlandse politiek, bewapeningswedloop, cao, geen van die woorden staan in de bijbel. Je moet de bijbel uitleggen. Hoe zeker is de partij dat haar interpretatie de juiste is? Hoe richt,de SGP haar buitenlandse politiek bijvoorbeeld in? Jan: ”Het eerste dat je moet nagaan is, of wat je doet de wil van God is, en of dat tot Gods eer strekt. Dat is je stre ven. Er zijn er binnen de SGP best wel die tegen kernwapens zijn. Ja, en op een Vrouwen Een andere principiële zaak in SGP- kring, maar in ieder geval bij de jeugd omstreden, is het vrouwenkiesrecht. Bij haar oprichting in 1918 sprak de partij zich in haar beginselprogramma uit te- gen passief en actief vrouwenkiesrecht als ’in strijd met de roeping van de vrouw’. Momenteel woedt er binnen de staatkundig gereformeerde gelederen een discussie of het beginselprogramma niet veranderd moet worden. Want de partij van wijlen ds. Kersten heeft haar drie zetels in belangrijke mate te dan ken aan vrouwen die zich niet storen aan dit ’gebod’ in de SGP-partijstatu ten. Lena is vóór het actief vrouwenkies recht. Ze vindt niet dat ze op een vrouw vijandige partij stemt. Haar ideaal is toch, als ze verkering krijgt, te trouwen en voor de kinderen te zorgen, want dat is de ’roeping van de vrouw’, vindt ze. Daarom geven veel meisjes uit reforma torische kring de studie er vroegtijdig aan. ”Dat komt omdat veel meisjes er net zo tegenaan kijken als ik: als je trouwt, ga je het huishouden in en wat Kun je een paar principiële dingen noe men waar ze niet mee mogen schippe ren? Lena: ”Nou, ze hanteren Gods woord als richtlijn en daar kan niet van afgewe ken wordenEn dat is eigenlij k heel dui- delijk”. Is dat niet moeilijk in de politiek: het hanteren van Gods woord? Er zijn nogal wat platte zaken in de politiek die niet let terlijk in de bijbel worden genoemd en die toch om een antwoord vragen. De verpleegkundigen-cao bijvoorbeeld. Jan Drost: ”Er staat in ieder geval ge- onderdanig móet zijn. Dus dat je je niet van abortus en euthanasie geven we ab soluut niet toe. Dan moet het kabinet maar vallen”. ”Je hebt je verantwoordelijkheid, of je nou 50 zetels achter je hebt of drie. Op een gegeven moment heb je een stand punt en daar sta je voor. De eerlijkheid gebiedt alleen al dat je dan niet water bij de wijn doet, Even de principes buiten beschouwing gelaten, is het niet netjes, vind ik, om te schipperen. Nou wil ik niet zeggen dat het CDA een echte schipperspartij is”. j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 9