BUIT BMENSENB Hapjes en drankjes op Euro-avond FL+RDK GRANDIOZE SCHILDERIJEN EXPOSITIE MET VERKOOP! Burgemeester opent Brugfestijn w Minister drs. W.J. Deelman en staatssecretaris drs. A.L. Heerma platenmarkt Ruimte voor bouw van 60-80 woningen NISSAN Fietsen en wandelen langs kunst werken Amnesty houdt boeken-en Jan Meijer hoofdbode Man onwel op station Ria Oomen bij CDJA L De Wadde voert 2 keer ’’Onderweg” op WADDINXVEEN - De christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LT/ LHNO De Wadde aan de Sniepweg in Waddinxveen treedt donderdagavond 8 en vrijdagavond 9 juni voor het voet licht met het negende theaterproject. Beide avonden, die om acht uur begin nen, zijn toegankelijk tegen betaling van twee gulden. De kaartverkoop is in handen van de coniërges. AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! OP Nieuwsblad Onafhankelijk Auto Baas Op donderdagavond 8 juni in Partyhome F-lil iHARWA" gesloten. U kunt ons dan vinden op de braderie in Waddinxveen. I Zaterdag 10 juni a.s. is onze showroom in Waddinxveen Voor de lunch zijn wij geopend: maandag t/m zaterdag voor diner: do. vrij. zat. en zond, zondag v.a. 16.00 uur elke week een speciaal menu Restaurant HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Discussie /?7W - II heerlijke drankjes worden geschonken. GOUDA: Antwerpseweg 16 Tel. 01820-13933 WADDINXVEEN: Zuidelijke Dwarsweg 1B Tel. 01828-17713 r WADDENBROOD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER RIJOPLEIDING op VIDEO! Op zaterdag 10 juni a.s. van 9.30-16.00 uur in de Voorzaal van Florida, A.P. van Neslaan, Boskoop. KEUZE UIT 400 SCHILDERIJEN Nu uw kans om voor weinig geld een fraai olieverfschilderij te kopen, als extra: een gratis lijst naar keuze! GRATIS TOEGANG - NOG NOOIT IN BOSKOOP VERTOOND - HARTELIJK WELKOM!!! tapijt gordijnen vinyl ir zonwering - ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985- EXCL. B.T.W. DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST ’1 1 Weekblad voor Waddinxveen Woensdag 7 juni 1989 45e Jaargang - No. 2135 Bewindslieden li naar W’veen "T L AUTO RUSCHOOLj Sportpark in 1991 vernieuwd -in het nieuws- ingaande 1 januari 1989 is mevrouw L. KLIK benoemd tot adjunct-directeur van de Theo Thijssenschool. WADDINXVEEN - Donderdagavond 8 juni vanaf acht uur zullen in Par tyhome aan de Passage de bezoekers van de Euro-avond onthaald worden op heerlijke hapjes uit diverse Europese landen. Uit de keuken van res taurant Bibelot komt haring uit Nederland, braadworst uit West-Duits- land, mini-pizza’s uit Italië en kaas uit Frankrijk. Ook zullen er allerlei Het woon- en winkelcentrum Zuidplas is een bouwactiviteit van de woning bouwvereniging SSW. Als staatssecre taris Heerma de uitnodiging definitief aanvaardt zal hij merken dat de eerste tientallen huurders van de appartemen ten boven de zeven winkels al zullen zijn bewoond. Maar de winkels zijn dan zover dat de winkeldeuren zullen open gaan. Tot de aanwezigen behoren onder meer de buitenlandspecialist van de PvdA- Tweede-Kamerfractie Leo Casteleijn. De Leidschendammer is thuis in de Eu ropese eenwording en weet alles op het gebied van de defensie. Namens het CDA komt J.G.M. Meer- tens uit Leiden, die de 15e plaats bezet op de kandidatenlijst voor het Europees Parlement. De VVD wordt vertegen woordigd door W.J.F. van Dam uit Rotterdam, die op de 13e plaats van de liberale lijst staat. pees Parlement. Met hen zal worden ge sproken over de betekenis van deze ver kiezingen voor Nederlandmaar ook en met name voor de Waddinxveners. In Partyhome zullen dus een avond lang de Europese lijnen samenkomen. De nieuwe hoofdbode in het gemeentehuis J. K. Meijer (41Foto: Sjaak Noteboom). Begonnen is al met de aanleg van een zandkunststofveld voor de hockeyclub Waddinxveen. Volgende week maan dagmiddag rolt sportwethouder P.F.J. van Schie (CDA) de eerste rollen uit. Aangelegd zullen ook nog worden een grashockeyveld en twee graskorfbalvel- den. Ook de beide grasvoetbalvelden zullen worden aangepakt. Zodra het nieuwe woonwagencentrum met 14 standplaatsen aan de Tweede Bloksweg-Tuinbouwweg gereed is zal het tijdelijk woonwagencentrum aan de Dreef-Sniepweg worden ontruimd. De plek zal in de toekomst gebruikt kunnen worden voor manifestaties, zoals een PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL 0172712110 WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveense Kunstdagen is van plan om in de week van 4-16 sep tember een wandel- en Fietsroute te organiseren langs een aantal kunst werken in Waddinxveen. Er zal hieraan een prijsvraag wor den verbonden met enkele inters- sante prijzen. Ook zal er, bij voldoende belang stelling, gelegenheid zijn voor de inwoners van Waddinxveen om, naast de bestaande beeldengroe pen, zelf een werkstuk te maken, dat in de route zal worden opgeno men. Deze werkstukken kunnen worden gemaakt door personen, groepen, scholen en/of verenigin gen. Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ECHT JE PROEFT HET!! r Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 ,d G.T. Uitbeijerse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen In deze entourage houden de afdelingen Waddinxveen van de VVD, het CDA en de PvdA een forum- en discussie avond over het Europees Parlement naar aanleiding van de op donderdag 15 juni te houden verkiezingen voor onze vertegenwoordigers in Straatsburg. Iedere minuut zal er een deelnemer starten. De eerste deelnemers zullen - met een officieel tintje - vanaf 8.30 uur bij het bureau van de Rijkspolitie aan de Mozartlaan aan hun rit beginnen. De Waddinxvener STEFAN NIJES- SEN is aan de Rijksuniversiteit te Lei den geslaagd voor de opleiding Neder lands recht. Zijn afstudeerrichting was èivielrécht. WADDINXVEEN - Donderdagavond 22 juni organiseert het CDJA-Wad- dinxveen in samenwerking met het CDJA-Gouda weer een thema-avond. Het thema zal zijn: milieu. CDA- Tweede Kamerlid Ria Oomen zal deze avond één van de sprekers zijn. Voor meer informatie kan men terecht bij Lex Gerts (tel. 12673) of kan men één van de CDJA-leden vrijdag op de markt (CDA-stand) aanspreken. tel. 01727-14283 of 01727-14886 Rozenlaan 4 Boskoop WADDINXVEEN - Het college van B. en W. heeft Waddinxvener Jan K. Meijer (41) benoemd tot hoofdbode in het gemeentehuis. Hij volgt in die functie de met de VUT gegane P.T. Rooks op. Jan Meijer, die al zeven jaar als bode bij de gemeente werkt, is te vens marktmeester en lid van de vrijwillige brandweer. Hij verricht zijn werkzaamheden samen met bode C. van Gils en de tot derde bode benoemde mevrouw Ria van Dijk. Bodewerkzaamheden worden in het gemeentehuis ook gedaan door de dames Manie de Vos en Ria Le- get. WADDINXVEEN - In 1991 zal het sportpark ”de Sniep” heringericht zijn. Die voorspelling hebben B. en W. aan de gemeenteraad gedaan. In de raadsvergadering van volgende week woensdagavond komt het voor stel aan de orde om in de herinrichtingsplannen anderhalve ton extra te steken om de voetbalvereniging Waddinxveen op korte termijn te helpen aan een ’’ingezaaid zand-oefenveld”. Aan een derde speelveld heeft de voetbalclub geen behoefte meer. Voor de herinrichting van het sportpark ”de Sniep” stelde de raad een half jaar geleden al anderhalf miljoen gulden be schikbaar. Voor dit geld moesten zes sportvelden worden aangelegd of gere construeerd. Met een bijdrage van een ton zal de korfbalvereniging Korbis van de Limaweg verhuizen naar een plek op het voormalige zwembadterrein. Ingaande 1 juni 1989 is mevrouw M.J. VAN DIESSEN, werkzaam ter ge meentesecretarie, afdeling Personeel cn Organisatie, in vaste dienst aange steld. Aan mevrouw L.M. HOOS-VISSER is ingaande 1 september 1989 op eigen verzoek ontslag verleend als lerares handvaardigheid aan de Prof. Kohn- stamm-mavo. Qroensvoonje 12 Burgemeester en Wethouders maken bekend dat het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet bij besluit van 14 februari 1989 is opgedragen aan me vrouw C. NOTEBOÖM-MOER- LAND. Op maandag 5 juni 1989 heeft ten overstaan van burgemeester C.M. van der Linden de beëdiging plaatsge vonden. WADDINXVEEN - Een inwoner van Hilversum is zaterdag 3 juni per ambu lance overgebracht naar het Goudse Bleulandziekenhuis nadat hij onwel was geworden op het NS-station Waddinx veen. Toen de man. die zich al enige tijd had opgehouden in het stationsgebouw, naar het perron liep zakte hij ineen. De inmiddels aanwezige politie waar schuwde daarop een ambulance. De avond, die wordt geleid door de Waddinxveense journalist Bert Wou denberg, zal worden bezocht door een aantal kandidaat-leden van het Euro- Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 circus of een lunapark. Voor het overige zullen er auto’s geparkeerd kunnen worden. Bij deze plek is een Texaco-benzinesta- tion in aanbouw. Dit ter verplaatsing van het pompstation en wasstraat van M. van der Graaf aan de Sniepweg. Op deze plek blijft wel het garagebedrijf van de Waddinxvener gevestigd. Ver koop van auto’s zal daar blijven gebeu ren. Volgens de gemeente beschikt Wad dinxveen in 1991 over een totaal ver nieuwd sportcomplex aan de Sniepweg, alsmede over een sluitend grondbedrijf- complex voor de bouw van een nieuwe hervormde kerk aan de Sniepweg (in de plaats van het wijkgebouw De Hoek steen aan de Esdoornlaan), kantoren aan de Limaweg en de Tomalaan, een café annex disco, alsmede minimaal 19.400 vierkante meter grond voor de bouw van 60 tot 80 woningen. En natuurlijk een zwembadcomplex dat is verbouwd tot een eigentijds pretbad. Het krediet voor de verbouw en uitbrei ding van het zwembadcomplex, dat de gemeenteraad in februari van dit jaar beschikbaar stelde, is middels door de provincie Zuid-Holland goedgekeurd. WADDINXVEEN - Naar Waddinxveen komen deze maand twee be windslieden. Minister drs. WJ. Deetman van Onderwijs en Wetenschap pen is volgende week dinsdagmorgen in dit Gouwedorp voor het van start laten gaan van de praktische verkeersproef voor scholieren en donderdag middag 28 juni is staatssecretaris drs. A.L. Heerma van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in Waddinxveen voor de officiële opening van het winkelcentrum Zuidplas. De winkeliers van het winkelcentrum Brug hebben in eigen beheer het Brug- festijn ’89 opgezet. Twee dagen lang zijn er allerlei attracties, zijn er terras sen en is er aan de Nesse een autoshow van vijf lokale en regionale autobedrij ven. Voor de optredens heeft het Brugcen- trum beslag weten te leggen op de drie popgroepen Private Business, Fingers en Point Zero van de Stichting Muzi kantencollectief Waddinxveen, de Goudse Vader Abraham (Theo v.d. Berg) met misschien de 8-jarige Belgi sche Anneke Hijon, The Mary Kee Country Band en de boerenkapel van de muziekvereniging Concordia. Optredens zijn er verder van een or kestje van de Stichting Streekmuziek- school Waddinxveen (die zaterdag een open dag houdt)de Waddinxveense to neelvereniging Maskerade met jeugdto neel, de namaak-rodeostier "Bertus” en anderen. Als het weer meezit wordt vrijdagavond een heteluchtballon van het Keukencentrum Waddinxveen op gelaten met aan boord het burgemees- tersechtpaar. Aan het Brugfestijn '89, waar ook di verse Waddinxveense organisaties en instellingen in kraampjes acte de pre sence geven, heeft het bestuur van het winkelcentrum Brug een prijsvraag ver bonden. De bezoekers wordt gevraagd te raden wat het gezamenlijke gewicht is van de zes bestuursleden. De bon die daarvoor moet worden ingevuld staat afgedrukt in dit Weekblad voor Wad dinxveen. De goede raders kunnen in totaal 300 gulden aan Brugcadeaubon- nen winnen. De Euro-avond in Partyhome zal vanaf negen uur ’s avonds rechtstreeks te vol gen zijn via de lokale omroep RTW (101.1 Mhz FM in stereo). Deze uitzen ding volgt op het programma van 20.00- 21.00 uur over de Sportontmoetingen in het kader van de Sportweek Waddinx veen. De presentatie in de studio zal tij dens het Europese programma ver zorgd worden door Hans van Meurs, terwijl Aalbers voor de RTW-radio de gebeurtenissen aan de Passage zal vol gen. De organisatoren proberen ook de Waddinxvener P. Mulder te krijgen. Hij is de enige Waddinxveense kandi daat op de elf lijsten van politieke par tijen die meedingen naar Nederlandse zetels in het Europees Parlement. Peter Mulder staat op een onverkiesbare 25e plaats op de lijst van SGP, GPV en RPF. Het theaterproject omvat ditmaal de opvoering van het toneelstuk "Onder weg", waarvoor 35 scholieren in touw zijn. De speeltijd neemt 90 minuten in beslag. Het stuk is een vrije bewerking van het boek The Car van Aidan Cham bers. Drie docenten van de school - Hermien Kleijer, Tom Glasbeek en Leen Melissen - hebben het script ge schreven en met een 27-tal leerlingen in gestudeerd. Leerlingen van de LTS-afdeling bouw techniek hebben onder supervisie van docent Bas Brunt het decor gemaakt: een autowrak in een steengroeve. Voor licht en geluid zorgt leraar Bert Pre- vosth met leerlingen en voor de kleding docente Lysbeth Siegersma. Het zijn opnieuw de leerlingen die grimeren en souffleren. WADDINXVEEN - Na de zomer vakantie zal de werkgroep Waddinx veen van Amnesty International op vrij dag 22 en zaterdag 23 september een grootse boeken- en platenmarkt hou den in de christelijke scholengemeen schap "De Wadde" aan de Sniepweg. Alle inwoners van Waddinxveen wordt om medewerking gevraagd. Een beeld van een eerder Brugfestijn. (Foto: Archiej). WADDINXVEEN - Vanaf vrijdagmiddag twee uur tot zaterdagmiddag vier uur wordt in de winkelstraten Nesse, Zuidkade en Kerkweg-Oost (onderaan de hefbrug over de Gouwe) het Brugfestijn ’89 gehouden. De grandioze openluchtmanifestatie met zo’n 80 kramen, demonstraties, aanbiedingen, optredens en dergelijke wordt geopend door burgemeester C.M. van der Linden. i|U4^ De zeven winkels zullen zes dagen in de week geopend zijn. Er is geen midda- gafsluiting, zo hebben de winkeliers af- gesproken. Verder zijn de winkels dicht op maandagmorgen en zaterdagmiddag na vier uur. De koopavond duurt in i Zuidplas tot acht uur op donderdag en i op zaterdagmorgen gaan de winkels al i om acht uur open. Het woon- en winkelcentrum Zuidplas zal met een aantal scholen, een buurt centrum en een sportzaal het hart gaan vormen van Waddinxveen grootste wijk- in wording. De praktische verkeersproef 1989, waarvoor minister Deetman volgende week dinsdagmorgen naar de Mozart laan bij het rijkspolitiebureau komt, is een activiteit van de afdeling Waddinx veen van de vereniging Veilig Verkeer Nederland. De verkeersproef wordt ge realiseerd in samenwerking met het on derwijs, de gemeente en de rijkspolitie. Het afnemen van deze praktische ver- keerstest gebeurt op dinsdag 13 juni door 360 leerlingen van de achtste groe pen van alle Waddinxveense basisscho len. Deze leerlingen hebben met succes eerder het theoretische gedeelte van de verkeersproef afgelegd. De scholieren zullen individueel een circa 5 km. lang parcours door het cen trum van de gemeente moeten afleggen te midden van het normale verkeer. Daarbij zijn vooral die verkeerspunten betrokken die de schoolverlaters straks ook veelvuldig zullen moeten passeren op weg naar de veelal buiten hun woon wijk gelegen scholen voor het voortge zet onderwijs. Daarbij zal het rijgedrag op diverse punten kritisch worden gadegeslagen door een team van een 100-tal vrijwilli gers, dat in het bijzonder zal letten op de praktische toepassing van de ver keersregels, die op de basis-scholen zijn onderwezen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1