Gaan ditmaal 7 van de 10 naar stembus? Smallenbroek GUItS op VARA-tv ffBDgW Hoofdkantoor Kerkweg wordt vernieuwd financieel centrum naar R’dam Theo den Boon Officiële Directie: QD0 onderwijsgids PvdA Burgemeester vervangt drs. E. Heerma Waddinxveen in Goudse zorg over blokkade Telefoon- cirkels met 21 deelnemers exposeert bij Samsom Ook Boskopers met de bus NEEM MORGEN ALVAST EEN VOORSCHOT ww- opening Gertjan v.d. Loo Partner Zondagavond in Het moment” Onafhankelijk Nieuwsblad i HAR WA" HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Opname V R-rSèra- - CDA grootste Spitsdienst 30 Juni Onderzoeken Zwolle Discussie Raadhuis 45e Jaargang - No. 2136 I Woensdag 14 juni 1989 LEERLING-MONTEURS WADDINXVEEN - Waddinxveens oud-burgemeester cn ereburger mr. A.G. Smallenbroek uit de Friese gemeente Smallingerland is zondag avond de eerste én hoofdgast in het VARA-televisieprogramma ’’Het moment”. RIJOPLEIDING op VIDEO! EEN 55-PLUSSER WADDINXVEEN - De Coöperatieve Rabobank Waddinxveen heeft be sloten de twee bijkantoren in Waddinxveen te sluiten. Eind deze maand sluit het kantoor aan het Koningin Wilhelminaplein de deuren en in de loop van volgend jaar sluit het kantoor aan de Groensvoorde. Het hoofd kantoor aan de Kerkweg-Oost zal worden uitgebreid tot een financieel centrum, waar 54 mensen kunnen werken en waar cliëntgericht werken nog beter in de praktijk kan worden gebracht. WADDINXVEEN - Morgen - donderdag - gaan ook de Waddinxveners naar de stembus voor het kiezen van een nieuw Europees Parlement in Straatsburg. Voor de kiesgerechtigden zijn 14 stembureaus beschikbaar. De officiële uitslag wordt komende zondag bekend gemaakt. Het bijkantoor van de Rabobank Waddinxveen aan het Koningin Wilhel minaplein, dat eind van deze maand dicht gaat. (Foto: Sjaak Noteboom). t 7 i Mr. A.G. Smallenbroek in zijn Waddinxveense periode. tapijt gordijnen vinyl zonwering V - Het bijkantoor van de Rabobank Waddinxveen aan de Groensvoorde, dat in de loop van 1990 gaat sluiten. (Foto: Sjaak Noteboom). r WADDENBROOD ECHTE BAKKER GERTHUIZER Weekblad voor Waddinxveen Rabobank sluit twee bijkantoren I AUTORUSCNOOLj Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B. V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 opend om het pand aan de zuidkant - de zijde van de Stationsstraat - te kunnen uitbouwen. Deze verbouwing is nodig om alle medewcrkcrs/sters te kunnen huisvesten en om de cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn. Smallingerland zou kunnen terugkeren. Mr. Bert Smallenbroek was in Wad dinxveen burgemeester van 1976-1981. Bij zijn afscheid werd bij benoemd tot cre-burger. Het zondagavond 18 juni om 20.40 uur via Nederland 1 uit te zen den vraaggesprek met Paul Witteman wordt donderdagavond in het Utrechtse stadskasteel Oudacn opgenomen. Wij vragen voor onze werkplaats: De werkzaamheden zijn voor minimaal 4 dagen per week. In het bezit zijn van een rijbewijs strekt tot aanbeveling. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de heer J. Kok. G.T. UitDeiiefse - Henegouwenweg 76 - Waddinxveen Wij vragen voor algemene en logistieke werkzaamheden: De werkzaamheden vinden op afroep plaats. Een rijbewijs is voor deze funktie noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de heer J. Kok. PLANKIER 22 - BOSKOOP TELEFOON 01727 12110 i Doe-het-zelfmatenalen I Keukens - Kasten Wand- en vloertegels N. Tuinhout - Sierbestrating Tel 01828 12596 -Noordeinde 76a aa .B Wl h Waddinxveen Bij de in 1984 gehouden verkiezingen voor het Europees Parlement werden in Waddinxveen 8.508 stemmen uitge bracht. Hiervan ging 26,2 procent naar het CDA, 25,7 procent naar de PvdA, 22,0 procent naarde VVD en 17,1 pro cent naar SGP. GPV en RPF Van de overige partijen kreeg D’66 2,2 procent van de stemmen en verzamelden de sa menwerkende linkse partijen CPN/ Groene Partij Nederland/PPR/PSP) 3,2 procent. WADDINXVEEN - Partyservice Gert- jan van der Loo Partner aan de Sta- ringlaan gaat het nieuwe bedrijf op woensdag 28 juni officieel openen. Dat gebeurt die middag tussen half vier en half vijf. Op het programma, waar voor de uitnodigingen dezer dagen zijn verstuurd, staan verder een rondleiding door het bedrijf, een aperitief met aan sluitend een dincr-buffet en vanaf zeven uur tot middernacht een groots ope ningsfeest. ”Dc gastvriendelijkste sfeerexperts van Nederland”, zoals het Waddinxveense bedrijf zich noemt, heeft het door auto bedrijf Noordcgraaf Waddinxveen BV verlaten pand verbouwd en uitgebreid. Daarvoor was Gertjan van der Loo Partner actief aan de Nesse. Elders in dit weekblad voor Waddinx veen meer informatie over het besluit van de Rabobank Waddinxveen. De directe busverbinding moet een voorloper worden van een toekomstige spitssneldicnst tussen Boskoop/Wad- dinxveen en Rotterdam/Alexander. Bij Westnederland wordt momenteel een plan voor zo’n sneldienst uitgewerkt. De directe verbinding die op woensdag 7 juni ingaat, is een eerste graadmeter voor de Boskoopse behoefte aan een dergelijke sneldienst. Het besluit om de beide bijkantoren af te stolen is eenstemmig genomen door het bestuur, die daarbij wordt gesteund door de Raad van Toezicht, en de direc tie van de Rabobank. De medewerkers/ sters zijn eerder deze maand al van de nieuwe zienswijze op de hoogte gesteld. De cliënten zijn vandaag (woensdag) in een uitvoerige brief op de hoogte ge bracht. In dit programma van presentator Paul Witteman spreken drie gasten over het moment dat hun leven ingrijpend ver anderde. Voor de 52-jarige mr. Bert Smallenbroek zijn dat de momenten, die hem het bestuurlijk functioneren in Smallingerland ónmogelijk maakten en de Zwolse affaire die het afscheid heb ben versneld. opend in 1969, dus 20 jaar geleden. Beide kantoren haakten toen in op de wijze waarop in de jaren zestig en de ja ren zeventig bankzaken werden ge daan. Een tijd met nauwelijks cheques. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Op werkdagen krijgt de Snijdelwijk in Bos koop 's morgens vroeg een directe bus verbindingen naar Rotterdam-Alexan der. Deze buslijn van Westnederland loopt via Waddinxveen, vanwaar al bus sen heen en weer Maastad rijden. In Rotterdam-Alexander zullen nu ook de Boskopers kunnen overstappen op de metrolijn naar het centrum van Rot terdam. ’s Middags rijdt er maar ëën bus rechtstreeks vanuit Rotterdam naar Boskoop terug. De directe verbinding van Boskoop naar Rotterdam wordt verzorgd door lijn 175 en startte vorige week woensdag voor het eerst. In de ochtenduren rijdt deze lijn 3 ritten vanaf de stalling aan de Hoogeveenseweg via het Noordeinde naar Waddinxveen Station Noord. Daar gaat de rit via de gebruikelijke route door naar Rotterdam Station Ale xander. Van maandag t/m vrijdag vertrekt lijn 175 in Boskoop om 6.35 uur, 6.55 uur en 7.20 uur vanaf de stalling en stopt op twee plaatsen op het Noordeinde. Ten eerste op de al bestaande halte Zijde, vlakbij de Puttelaan en verder op een nieuw aangelegde halte bij de Snijdel- wijklaan. In de middagspits rijdt één rit van lijn 175 van Rotterdam via Wad dinxveen door naar de stalling in Bos koop. Deze rit vertrekt om 17.14 uur van Rotterdam en rijdt rond via het Noordeinde naar de stalling. Groensvoorde 12 geen gelduitgifteautomaten, veel hand werk en dergelijke. Ook aan de veilig heid in en om bankgebouwen en aan de privacy van de cliënt voor het loket wer den toen minder hoge eisen gesteld. De vraag zal zijn of er ditmaal 7 van de 10 Waddinxveners naar de stembus zul len gaan. Tot nu toe trokken de twee eerder gehouden verkiezingen voor een Europees parlement minder stemge rechtigden dan die voor de Tweede Ka mer, de gemeenteraad en de provinciale staten van Zuid-Holland. In 1979 - toen voor het eerst Europarle mentariërs rechtstreeks gekozen kon den worden - ging 63,08 procent van de Waddinxveense stemgerechtigden naar de stembus. Vijf jaar later (1984) was dat aantal gedaald tol 56,5 procent. Gelet op de aandacht voor de Twcede- Kamerverkiezingcn op 6 september a.s. door de val van het tweede kabinet- Lubbcrs wordt verwacht dat de stem busstrijd nu meer mensen zal boeien. Het bijkantoor aan het Koningin Wil helminaplein is op vrijdag 30 juni voor het laatst open. Dit kantoor van de in 1905 opgerichte Rabobank Waddinx veen bestaat sinds 1963. Toen werd nog ’’gebankierd” in een houten gebouwtje. In 1966 werd in de Oranjegalerij een ei gen pand betrokken. Het in de loop van 1990 te sluiten bij kantoor aan de Groensvoorde werd ge- Niet alleen de Nederlanders gaan mor gen naar de stembus voor een nieuw Eu ropees Parlement, ook de Engelsen, Spanjaarden, Ieren en Denen. In West- Duitsland, België, Luxemburg, Frank rijk, Portugal, Italië en Griekenland wordt zondag gestemd. Gelet op de landelijke ontwikkelingen, adviezen van Rabobank Nederland en uitgebreide lokale onderzoeken moet worden geconstateerd dat ëën finan cieel centrum in het hart van Waddinx veen nodig is om de cliënten van de Ra bobank Waddinxveen ook in de toe komst een optimale service en kwaliteit te kunnen garanderen. De Rabobank Waddinxveen zegt na diepgaand beraad in- en extern te heb ben besloten om alle bankzaken te con centreren aan de Kerkweg-Oost bij het winkelcentrum "de Passage", dat zal worden uitgebouwd tot hoofdwinkel centrum. Daar is het bankpersoneel dank zij de voortschrijdende automati sering en een verdere specialisatie in staat in veel sterkere mate persoonlijke aandacht aan ieders bankzaken te be steden. X"" 'X'.' s GOUDA - Het Regionaal Educatief Centrum Midden-Holland in Gouda heeft dezer dagen de Educatieve Weg wijzer 1989 uitgegeven. In deze gids voorde volwassen-educatie in Midden-Holland komt ook Waddinx veen voor. Zo worden de zes buurthui zen De Bonkelaar, De Boog, ’t Ge maal, De Paddestoel, Zuid en De Over kant genoemd, wordt verwezen naarde dagschool voor volwassenen Het Gouwe College, die ook een vestiging in Waddinxveen heeft en wordt de Al liance Francaise genoemd, die zoals be kend ook in Waddinxveen/Boskoop ac tief is. Voorts krijgen in de gids de aandacht de cursus voetverzorging van het OVV- Opleidingsinstitituut voor voetverzor ging aan de Groensvoorde in Waddinx veen. de vestigingen van de openbare bibliotheken, het Gewestelijk Arbeids bureau in Gouda en de Verenigde Mo devakschool aan het Kamilleveld 7 in Waddinxveen. Na een reeks van conflicten over de op vattingen van Waddinxveens oud-bur gemeester in de gemeenteraad van Smallingerland bleek het Zwolse uit stapje met burgemeester dr. S. Faber van Hoogeveen in de nacht van 26 op 27 september 1988 de druppel die de em mer deed overlopen. Over de gebeurtenissen concludeerde minister dr. C.P. van Dijk van Binnen landse Zaken dat de burgemeesters, elk op hun eigen wijze, zich in die nacht met weinig decorum hebben gedragen. Daarmee werd de zaak ’’Zwolle” als af gedaan beschouwd. De gemeenteraad zegde echter de sa menwerking met mr. Smallenbroek op, die uiteindelijk besloot op 31 december 1988 af te treden. Een beslissing waar van minister Van Dijk met instemming had kennisgenomen, omdat die er toe zou bijdragen dat de bestuurlijke rust in Op de 11 kandidatenlijsten voor Neder landse partijen in het Europees Parle ment staat de naam van ëën Waddinx- vener: P. Mulder uit de leplaan. Hij neemt de 25e plaats in op de lijst van SGP, GPV en RPF. WADDINXVEEN - De Waddinx veense kunstenaar Theo den Boon ex poseert in de galerie van Samsom Uitge verijen aan de Prinses Margrietlaan in Alphen aan den Rijn. De expositie met schilderijen in de K.I.N.G.G.-galery is vanmiddag (woensdag 14 juni) officieel geopend en duurt tot en met vrijdag 14 juli. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 11.00-16.00 uur en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Op de uitnodiging voor de expositie noemt Hugo Brutin het werk van Theo den Boon schitterend en uiterst moeilijk te omschrijven. Hij spreekt van landschappen van kleu rig ritme, grillige en soms heel breek bare vormen in een helle of een aantrek kelijke kleur, koloristische echo’s en een netwerk van ritmes. Theo den Boon werd in 1941 in Gouda geboren en woont en werkt sinds 1962 in Waddinxveen. Hij volgde in Rotterdam de ABK en in Den Haag de Vrije Aca demie. In 1968 exposeerde hij voor het eerst in Solingen. Gouda en Rotterdam. In 1970 kreeg hij de Kunstprijs van de stad Gouda en in 1976 de Geert Bouw meester Kunstprijs. In de afgelopen ja ren maakte hij wandreliëfs voor de Ko ningin Beatrixschool en de Kardinaal Aifrinkschool in de Waddinxveense wijk Zuidplas en voor NKB Offset in Blciswijk. In zeefdruk verzorgde hij di verse opdrachten. De indruk bestaat dat de macht van het Europees Parlement aan het toenemen is. De invloed van de 518 volksvertegen woordigers in Straatsburg neemt toe. Overigens bestaat het Europese Parle ment al 37 jaar. In 1952 vormden 78 volksvertegenwoordigers de gemeen schappelijke vergadering van de Euro pese Gemeenschap voor Kolen cn Staal. Sinds in 1983 de woningbouw in de wijk Zuidplas van stjirt ging werd binnen het bestuur cn de directie van de Rabobank Waddinxveen de vraag gesteld of er ook in het winkelcentrum Zuidplas een bankvestiging Zou moeten komen en welke gevolgen dit eventueel voor de beslaande bijkantoren zou kunnen heb ben. Ook in diverse ledenvergaderin gen kwam dit punt telkens terug. Na een discussie die bijna de gehele ja ren tachtig in beslag nam heeft de Rabo bank Waddinxveen besloten alle aan dacht te gaan richten op het hoofdkan toor aan de Kerkweg-Oost. Gelet op de aard en omvang van de bankzaken die in de bijkantoren worden gedaan en het gegeven dat beide neven-vestigingen grondig zouden moeten worden ver bouwd om aan een aantal moderne ei sen te voldoen is unaniem besloten in ëën pand - dat overigens voor iedereen altijd dichtbij blijft - alles onder te bren gen. Zoals bekend is in juni 1987 het hoofd kantoor na een ingrijpende verbouwing van vijf maanden heropend. Met het ge meentebestuur zijn de besprekingen ge- WADDINXVEEN - Staatssecretaris drs. E. Heerma van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft laten weten dat hij het winkelcen trum Zuidplas niet op woensdagmiddag 28 juni zal kunnen openen. Zijn taak zal nu worden overgenomen door ’’next best” burgemeester C.M. van der Lin den. Wekenlang is geprobeerd de ondermi nister naar het hart van de nieuwe woonwijk te laten komen, maar zijn programma liet het uiteindelijk niet toe de officiële openingshandeling te ver richten. Een dag later had hem beter ge-, schikt, maar dan zal het nieuwe winkel centrum vanaf tien uur ’s morgens voor het publiek geopend worden. DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J Tel 01820-15132 f WADDINXVEEN/GOUDA - In Wad dinxveen draaien drie Telefooncirkels met 21 deelnemers en 9 begeleiders. Dat staat in het verslag over het jaar 1988 van de afdeling Gouda en omstre ken van het Nederlands Rode Kruis. Volgens het verslag is er buiten het tele foneren om regelmatig contact tussen een aantal deelnemers. Zo werden er enkele koffieochtenden belegd tussen begeleiders en deelnemers. Eén bege leidster heeft een introductiecursus voor het Telefooncirkelwerk gevolgd. Er was vorig jaar een gezamenlijke uit gaansdag van de Welfare in Waddinx veen. In het bestuur van de Rode Kruis-afde- ling Gouda en omstreken (4.723 leden cn een contributie-opbrengst van 73.980,-) vertegenwoordigt mevrouw E. Kempkes-van der Hooft van de Mo- zartlaan Waddinxveen. Het Welfare- werk heeft in het verslagjaar met een kraam op de Waddinxveense week markt gestaan. WADDINXVEEN - De maandag gehouden blokkade van het NKF- personeel was voor de directie van het bedrijf aanleiding tot de uitgifte van de volgende persverklaring: De poortblokkade volgt op de standpuntbepaling door de directie - afgelopen vrijdag - over een door de adviseur van de Ondernemings raad W addinxveen opgesteld alter natief plan voor de reorganisatie van de telecommunicatiekabelsec- tor. Het standpunt van de directie be helst in hoofdlijnen: - Het voeren van een beleid, ge richt op het uiteindelijk concentre ren van de produktie van telecom- municatiekabel in Delfzijl. - Het zo lang openhouden van Waddinxveen als produktielokatie, dat grote persoonlijke problemen voor de betrokken medewerkers zoveel mogelijk kunnen worden vermeden. Zodra is besloten tot de uitvoering van de plannen - die in een advies aanvraag aan de COR zijn voorge legd - zal een actief begeleidings programma worden uitgewerkt. De directie van NKF verwacht dat als de voorgenomen plannen volle dig kunnen worden uitgevoerd, ge dwongen ontslagen van produktie- gebonden medewerkers die niet naar Delfzijl willen verhuizen, niet of slechts in uitzonderingsgevallen aan de orde zullen zijn. De directie hoopt dat de actie zo spoedig mogelijk achter de rug zal zijn, zodat de schade voor bedrijf en medewerkers tot een minimum beperkt kan blijven". Voordat woensdagmiddag 28 juni Wad dinxveens eerste burger het winkelcen trum Zuidplas zal openen wordt er eerst een bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden. Daar zullen burgemeester C.M. van der Linden, voorzitter H.G. van den Dool van de woningbouwvereniging SSW, de heer G. van Ringelenstein namens de zeven Zuidplas-winkeliers cn voorzitter J.H.P. Mulder van de KNOV-afdcling Waddinxveen (middenstandsvereni- ging) het woord voeren. Daarna gaat het gezelschap van geno digden in twee bussen naar het winkel centrum Zuidplas voor de officiële ope ningshandeling. En daarmee beschik ken de Zuidplasbewoncrs over ’’eigen” winkels zes jaar nadat in 1983 met de bouwactiviteiten in deze wijk was be gonnen. Ook daarvoor was een staatse cretaris actief: mr. G.Ph. Brokx, de toenmalige staatssecretaris van VROM.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1