Bedrijfsterrein is op in Waddinxveen Aanmelden voor Zevenhuizenaar Europarlementariër Meer huizen voor W’veense werknemers Gebruikersraad voor Gouwebos Gezellig, druk en warm Ron van Leer 10 jaar chef-kok bij Bibelot ’’kunstroute gil j Gemeentelijk beleid kan daardoor in gevaar komen Waddinxveen regionaal werkgelegenheidscentrum? Braderie Moerkapelle viert eerste lustrum Aanrijding met zeven Excursie recreatieschap naar Brielle Vergadering Rabobank gewonden ’’Wingerd” in De Schaapskooi I Chiel van Praag Woningmarkt Activiteiten f Coenecoop 2 Vertrouwen Verkocht Uitslag Grote vraag Groei Voor de kinderen was er veel te doen op de braderie in Moerkapelle. Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Er is op dit moment in Waddinxveen nauwelijks nog bedrijfsterrein beschikbaar. Dat geluid heeft Waddinxveens burgemees ter C.M. van der Linden maandagmiddag laten horen toen hij de eerste officiële paal sloeg voor Volvo Bedrijfswagens BV op het bedrijvenpark Coenecoop. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Met ingang van volgend jaar krijgt het Gouwebos een gebruikersraad. In die raad komen drie Waddinxveners en drie Boskopers. Uit hun midden zal de voorzitter gekozen moetea wor den. WADDINXVEEN - Waddinxveen wil uitgroeien tot een regionaal werk gelegenheidscentrum. Daarvoor is het nodig dat Coenecoop 2, dat in de richting van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn aansluit op het volle bedrijvenpark Coenecoop 1sneller wordt ontwikkeld en dat het gemeen tebestuur de ruimte krijgt nieuwe werknemers passende huisvesting te bieden, zodat het woon-werkverkeer vermindert. 670 834 540 91 290 126 1 1 9 13 ft fO W af Woensdag 21 juni 1989 Pagina 18 W 0,2 4,2 MOERKAPELLE - De zaterdag in Moerkapelle gehouden braderie was gezellig, druk en warm. De eerste lus- trum-braderie met 94 kramen werd be zocht door ruim 15.000 mensen. Bij de Dorpsstraat had het Wapen van Moerkapelle een groot sfeervol terras neergezet met palmbomen en zitjes on der een parasol. Met live-muziek wer den de bezoekers in een echt vakantie- sfeertje gebracht. procent en dat is minder dan bij vorige verkiezingen. Terug moest ook de VVD (16,2 procent). te stimuleren (2). Nieuwe initiatieven worden van harte ondersteund (3). Het optreden begint om ongeveer half negen. Zoals altijd is de koffiebar open om kwart voor acht en de toegang is vrij. De leden, die worden benoemd door het recreatieschap, kunnen zichzelf aanmelden of kandidaat laten stellen door de plaatselijke bevolking. De zit tingsduur van de gebruikersraad is evenlang als die van het recreatieschap. het bedrijvenpark Coenecoop 2 kan dit dreigende tekort worden afgewend. 1 c 1 I 1 1 1 54,7 26,0 32,4 21,0 3,5 11,3 4,9 0,0 0,0 0,4 0,5 EP 84 58,2 30,4 22,8 26,3 2,5 11,5 2,1 tijds-kunstenaars gemeld bij de werk groep ’’beeldenroute” van de stichting om nadere informatie. De vrijetijds-kunstenaars die een eigen werkstuk willen maken en plaatsen kun nen een inschrijfformulier afhalen aan de balie in het Gemeentehuis te Wad dinxveen of telefonisch aanvragen bij E.J. van Straalen, telefoon 01828- 12776. 'v V i -i d 1 1 1 I V S n 2 k -c T 1 4 W ve Wi O zt cc A st i- 31 3( 61 8- b 2 3 I b n y v J 4 v 7 1 'i 1 1 van een grote diversiteit aan middel grote en kleine bedrijven. Toen vanaf 1984 de economie weer aantrok was dit veelzijdige midden- en kleinbedrijf in staat om snel op allerlei ontwikkelingen in te spelen. waar de kinderen zich kostelijk en kosteloos - dank zij de Rabobank - kon den vermaken. De oprichting van de gebruikersraad, waartoe tijdens de vergadering van het recreatieschap Bospark maandagavond in het gemeentehuis van Boskoop is be sloten, is een initiatief van de Bos- koopse PvdA-er Jan Jonkers. Hij ont vouwde zijn ideeën daarover dit voor jaar. De gebruikersraad van het Gouwebos heeft ten doel de gebruikers van het bos te betrekken bij de taakstelling en be voegdheden van het schap. De raad zal een positieve bijdrage kunnen leveren a>n een optimale bruikbaarheid van het Gouwebos. van grote betekenis te zijn voor de op vang van bedrijven afkomstig uit Wad dinxveen. Daarnaast vervult het be drijfsterrein een belangrijke regionale functie, overeenkomstig de bedoelin gen in het streekplan Zuid Holland- Oost. Een groot aantal bedrijven afkomstig uit Boskoop, Moerkapelle en Gouda heeft in de afgelopen jaren gekozen voor vestiging op het bedrijvenpark Coenecoop, waarmee de hiermee ver bonden werkgelegenheid voor de regio behouden is gebleven. De aandacht trok ook een groot podium vol met geluids- en video-apparatuur. Een grote wagen achter het podium liet duidelijk zien dat het hier ging om een muziekshow van Grundig gepresen teerd door Chiel van Praag. Zeer professioneel bewerkte deze pre sentator zijn toehoorders door hen te betrekken bij het zingen van liedjes en het maken van videoclips. Mooie walk mans en T-shirts werden aan het eind van iedere show de ’’winnaar” overhan digd. Dat betoog hield burgemeester C.M. van der Linden maandagmiddag bij de officiële start van de nieuwbouw voor Volvo Bedrijfswagens BV op Coene coop. Hij sprak op een zonovergoten bouwlokatie tot de directie en mede werkers van de Haagse importeur van vrachtwagens en bussen. Met ingang van 1 januari 1984 is een nieuwe Wet Gemeenschappelijke Re gelingen in werking getreden, waardoor alle bestaande gemeenschappelijke re gelingen aan de nieuwe wet moeten worden aangepast. Ook de gemeenschappelijke regeling tot het vormen en instandhouden van het recreatieschap Bospark is aan de nieuwe Wet aangepast. Eén van de wij zingen betreft de onmogelijkheid van niet-raadsleden om na 1 januari 1990 nog zitting te hebben in de raad van het Bospark. In de vergadering van de Bospark-raad van 3 april is als gevolg van de wijziging voorgesteld een gebruikersraad in te stellen. Dit voorstel is door het dage lijks bestuur overgenomen en uitge werkt in een onderhavig ontwerp-regle- ment voor de gebruikersraad van het re creatieschap Gouwebos. ZEVENHUIZEN - Bij de vorige week donderdag gehouden verkiezin gen voor het Eurpees Parlement is drs. Arie Oostlander uit Zevenhuizen gekozen voor het parlement in Straatsburg. Hij stond op de 9e plaats van de CDA-kandidatenlijst en kan dus naar de Franse plaats afreizen, omdat de christen-democraten tien zetels wisten te veroveren. WADDINXVEEN - De algemene ver gadering van de Rabobank Waddinx veen wordt gehouden op donderdag avond 6 juli om acht uur. Op de agenda van deze vergadering, die plaats vindt in het hoofdkantoor aan de Kerkweg-Oost, komen de notulen van de vorige vergadering, de jaarrekening 1988 en de verkiezing van leden van het bestuur en de raad van toezicht aan de orde. Opkomst PvdA CDA VVD Regenboog SGP-GPVRPF D’66 SP GMO IDE Janmaat Overige voerig stilgestaan bij de oorzaken. In dit rapport worden vraag en aanbod van bedrijsterrein nu en in de toekomst gea- teneinde de bedrijvigheid in de breedte nalyseerd, een en ander ten behoeve van een in een later stadium uit te voe ren vergelijkend lokatie-onderzoek. Blijkens dit rapport wordt Midden-Hol- land gekenmerkt door de aanwezigheid Aantal 89 stemmen 2575 Met dit affiche wordt aandacht gevraagd voor de wandel-fietsroute langs Waddinxveense kunstwerken op zaterdag 9 september. De braderie in Moerkapelle is goed georganiseerd, wat komt daar allemaal voor kijken? Bram Noordam: ”Dat lukt alleen maar als je beschikt over een stel enthousiaste mensen. Ons team bestaat uit 12 personen, deels winkeliers en na tuurlijk wordt er veel geautomatiseerd verwerkt”. De geestdrift is zo groot dat de organisa toren het volgend jaar nog beter, groot ser en gezelliger deze braderie willen opzetten. ’’Twee dagen en 150 kra men”. De heer A. Verweij wil de tweede helft van september - bij voldoende belang stelling - rondvluchten laten plaatsvin den in Zevenhuizen en Moerkapelle. Op deze manier hoopt hij het koor ’’Sursum Corda” in nieuwe koorkleding te kunnen steken. De kleding is welis waar al wel besteld, maar het benodigde bedrag is nog niet geheel binnen. Volgens Waddinxveens eerste burger is het duidelijk dat de toenemende bedrij vigheid in Waddinxveen de druk op de plaatselijke woningmarkt doet toene men. ”Wij vinden dat Waddinxveen haar economisch gebondenen passende huisvesting behoort te kunnen aanbie den. Op deze wijze kunnen tevens pen- delstromen worden voorkomen”. ’’Gezien het feit dat enerzijds in Wad dinxveen de beschikbare hoeveelheid bedrijfsterrein zeer snel is afgenomen, en anderzijds de vraag naar deze terrei nen vanuit Waddinxveen en directe om geving eerder toe- dan afneemt is de noodzaak tot snelontwikkeling van het reeds in het streekplan opgenomen be drijvenpark Coenecoop 2 evident,” al dus de burgemeester. Coenecoop 2 zal tegemoet moeten kun nen komen aan de toenemende vraag naar hoogwaardige kantoor- en be- drijfslokaties. De specifieke liggingsfac- toren van het terrein zijn daartoe in het stedebouwkundig plan zoveel mogelijk benut, met name langs de zuidrand en de hoek welke grenst aan de rijksweg Utrecht-Den Haag. Overigens zal het terrein voornamelijk een rol kunnen spelen voor de opvang van industriële en handelsactiviteiten met annex kan toorfuncties. Coenecoop 1 is bestemd voor de vesting van met name schone industriële en handelsbedrijven. De vraag naar dit be drijfsterrein heeft zich voorspoedig ont wikkeld, met als gevolg dat er thans een tekort dreigt. Met de ontwikkeling van Halverwege de Moerdijkstraat konden enthousiastelingen een zes meter hoge klimwand bestijgen, gesponsord door Perdijk Makelaardij uit Zevenhuizen. Deskundige begeleiders zorgden voor een veilig verloop. Bram Noordam, organisator van de braderie: ”Bij de opzet gaan wij uit van drie belangrijke aspecten: gezelligheid, gratis activiteiten en een beperkte bran- chebescherming. Vooral het laatste hanteren wij zo consequent mogelijk, zodat er niet teveel deelnemers zijn in dezelfde branche”. Behalve de kramen waren er voldoende andere activiteiten, voor de kleintjes en de groten. Op het Raadhuisplein was een baan afgezet voor UFO-scooters, WADDINXVEEN - De Waddinxvener Ron van Leer heeft zijn tweede lustrum gevoerd als chef-kok van het restaurant Bibelot aan de Passage van Ton en Ca roline Ververs. De tienjarige verbintenis met het eet huisje is niet ongemerkt voorbijgegaan. Er werd gedineerd met elkaar in een Gouds restaurant en Ron van Leer ZEVENHUIZEN - Op de kruising Noordelijke Dwarsweg met de Knibbel- weg in Zevenhuizen vond een aanrij ding plaats tussen twee personenauto’s, waarbij zeven gewonden vielen. Ze moesten met behoorlijk letsel naar zie kenhuizen in Gouda en Rotterdam wor den vervoerd. De personenauto op de Knibbelweg wilde vermoedelijk rechtdoor de krui sing met de Noordelijke Dwarsweg oversteken en gaf daarbij de personen auto op de Noordelijke Dwarsweg geen voorrang. Door de aanrijding werd de zijkant van een van de betrokken auto’s opengere ten, terwijl de andere over de kop is ge slagen. Gezien de ernst van de aanrijding zijn er ter plaatse, door de verkeersgroep, fo to’s gemaakt van de situatie. Bij de aan rijding raakten alle zeven inzittenden van de twee auto’s gewond. Alle inzit tenden zijn door ambulance’s afge voerd. Op de Bredeweg in Zevenhuizen waren een landbouwtrekker en een personen auto bij een aanrijding betrokken. De bestuurder van het landbouwvoertuig moest naar links uitwijken voor een voetganger. Juist op dat moment wilde de bestuur der van de personenauto de trekker in halen. Hij raakte daardoor een band van de aanhangwagen en vandaar stui terde hij aan de andere kant van de weg tegen een boom. Een bromfietser was getuige van de aanrijding. Deze wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Op de kruising Noordelijke Dwarsweg- Dorpsstraat waren 2 personenauto’s be trokken bij een aanrijding. De bestuur der van de ene auto wilde linksaf de Noordelijke Dwarsweg op rijden en moest wachten voor tegemoetkomend verkeer. De ander die achter hem reed merkte dit te laat op en botste op zijn voorganger. Op het Noordeinde in Zevenhuizen werd gewerkt met een kleine graafma chine. Toen een vrachtauto die wilde - passeren, dit zo krap deed werd de ma chine geraakt waardoor de man een ont zette arm opliep. De chauffeur van de vrachtauto reed de in de richting van het dorp. Op de rijksweg A-12 bij Zevenhuizen botste tijdens een file een personenauto op zijn voorganger. Dit ging met een dusdanige snelheid, dat de passagiere van de voorste auto met verwondingen naar het ziekenhuis moest worden ver voerd Het beschikbaar komen van aanvullend bedrijfsterrein is derhalve dringend noodzakelijk. Als meest geschikte loka- tie voor dit bedrijfsterrein komt een ook in het streekplan reeds aangegeven ter rein in aanmerking, te weten, het ten westen aan Coenecoop grenzende ge bied. In het nieuwe bestemmingsplan zal dit gebied Coenecoop 2 worden ge noemd. In 1988 zijn er in Waddinxveen ruim 950 bedrijven gevestigd. Een belangrijk deel van deze bedrijven is gelocaliseerd op bedrijfsterreinen. In het verleden zijn de bedrijfsterreinen Noord, Henegouwerweg/Brugweg en Zuid II ontwikkeld. Meer recentelijk zijn de bedrijfsterreinen Zuid I en het veilingterrein Bredeweg verder ontwik keld en is het bedrijvenpark Coenecoop in ontwikkeling gebracht. Het bedrijfsterrein Zuid I bood, vooral aan kleine bedrijven de mogelijkheid een eigen bedrijfspand te realiseren. Op het veilingterrein aan de Bredeweg heeft verder een aantal van de daar ge vestigde bedrijven grootschalige uit breidingsplannen gerealiseerd of heeft die plannen in uitvoering, waardoor ook daar de hoeveelheid uitgeefbaar bedrijfsterrein sterk is gedaald. WADDINXVEEN - Het algemeen be stuur van het recreatieschap Reeu- wijkse Plassen, waarvan Waddinxveen deel uitmaakt vanwege ’t Weegje, gaat op excursie. Dat gebeurt op donderdag 22 juni. Vanaf het gemeentehuis in Reeuwijk wordt dan vertrokken naar het recrea tieschap Voorne Putten Rozenburg. De Middenhollanders worden daarvoor ontvangen in het kantoor van dc techni sche dienst in Brielle. Na de lunch gaat het gezelschap een rondleiding door het recreatiegebied maken. Aan het eind van de middag komt men aan bij de horecavestiging van de heer Navarro in het Lage Bergse Bos van het recreatieschap Rotteme- ren. Met een hapje en een drankje wordt daar de excursie afgesloten, waarna ver trokken wordt naar het gemeentehuis van Reeeuwijk. Vanuit het bedrijfsleven zelf blijkt ver trouwen in toekomstige ontwikkelingen gezien de resultaten van de recente ge meentelijke enqueête over het bedrijfs leven in Waddinxveen. Ongeveer 40% heeft plannen voor ver huizing, verbouwing en/of uitbreiding. Daarbij blijkt tevens dat de onderne mers zich sterk op Waddinxveen geo riënteerd voelen, omdat diegenen die plannen voor verplaatsing hebben, dat binnen de gemeente denken te realise ren. Tenslotte blijkt dat de op de en quête reagerende ondernemers voor hun personeel zo’n 100 woningen clai men in de nabije toekomst. Thans zijn nagenoeg alle percelen op dit bedrijfsterrein verkocht. Vooral de opening van de Coenecoopbrug, waar door een vrij directe ontsluiting op het rijkswegennet is ontstaan, heeft belang rijk bijgedragen aan de attractiviteit van Coenecoop. Het zijn vooral schone industriële en handelsbedrijven geweest die op Coen- coop grond hebben aangekocht. Daar naast is er grond verkocht aan bedrijven behorende tot de (zakelijke) dienstver lening. Op Coenecoop hebben zich 26 bedrijven gevestigd (of kochten daar grond voor). Van deze bedrijven ko men er 9 uit Waddinxveen, 9 uit Gouda, 4 uit Boskoop/Moerkapelle, 3 uit overig Zuid-Holland en 1 uit de rest van Ne derland. Coenecoop blijkt dus in de eerste plaats Drs. Arie Oostlander, op wie in zijn woonplaats, maar ook in deze Goudse streek veel voorkeurstemmen zijn uit gebracht, is voorzitter van het weten schappelijk instituut van het CDA. Hij was nog niet eerder lid van het Euro pees Parlement. De 53-jarige Zevenhuizenaar is lid van het landelijke CDA-bestuur, schreef mee aan het Europese verkiezingspro gramma van de christen-democraten, studeerde psychologie en was weten schappelijk medewerker aan de Univer- siteit van Amsterdam. In Zevenhuizen ging 54,7 procent van de stemgerechtigde inwoners naar de stembus. Het CDA groeide in de ge- meente van PvdA-burgemeester A.H. van Gent flink, vooral ten opzichte van de Europese verkiezingen in 1984 als in vergelijking met de Tweede Kamer-ver- kiezingen in 1986. De christen-demo craten hadden nu 32,4 procent van de stemmen. De PvdA bleef steken op 26,0 WADDINXVEEN - De wandel-fiets- dag langs Waddinxveense kunstwer ken, die zaterdag 9 september op initia tief van de Stichting Waddinxveense Kunstdagen zal worden gehouden, be gint steeds meer vorm te krijgen. Op die dag krijgt de Waddinxveense be volking de gelegenheid wandelend of fietsend een tocht te maken langs be staande en tijdelijk geplaatste kunst werken binnen de bebouwde kom van dit Gouwedorp. Kunst waaraan men dagelijks waarschijnlijk onnadenkend voorbij loopt zal dan wellicht meer be tekenis kunnen krijgen. Inmiddels hebben zich diverse vrije- WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse treedt vrijdagavond 23 juni op de groep ’’Wingerd”. Deze Haagse groep brengt moderne Nederlands-talige tekst en muziek van De vluchten zullen worden uitgevoerd eigen hand. door een landbouwsproeibedrijf uit TI~* Zeeland. Er wordt vanuit Moerkapelle opgestegen, op welke plaats men ook weer zal landen. De plaatsing van deze kunstwerken gaat in overleg met met de Stichting Wad dinxveense Kunstdagen en de gemeente Waddinxveen. De sluitingsdatum van inschrijving is 11 augustus 1989. In de afgelopen jaren is de vraag naar bedrijfsterrein in Waddinxveen immers sterk toegenomen. De belangstelling van bedrijven is daarbij in eerste instan tie uitgegaan naar Coenecoop. Echter, ook andere terreinen, zoals het veel kleinere terrein aan de Maarten Schoutenstraat, maar ook het meer ge specialiseerde veilingterrein aan de Bredeweg hebben van deze groeiende belangstelling voor Waddinxveen als vestigingsplaats geprofiteerd. Het tekort aan bedrijfsterrein kan het Waddinxveense beleid, dat gericht is op verbreding en versterking van de be staande economische structuur en uit breiding van de werkgelegenheid, op korte termijn in gevaar brengen. Ook kan Waddinxveen hierdoor haar bovenlokale werkgelegenheidsfunctie .zoals beschreven in het streekplan Zuid-Holland-Oost, niet langer naar behoren vervullen. Champagne van Ton Ververs voor chef-kok Ron van Leer (links). Foto: Sjaak Noteboom). kreeg een reischeque aangeboden als bijdrage in de reis die hij volgend jaar naar Indonesië wil maken. De Waddinxveense chef-kok geeft lei ding aan een keukenbrigade van drie personen. Bibelot, waar hij sinds 1979 werkt, bestaat nu 12 jaar. Het restau rant wil bij de hoek Limaweg-Sniepweg een nieuw complex bouwen. Dit is de uitslag van de Europese verkie zingen in Zevenhuizen EP Overigens is dit een bedrijfsterrein, waar zich vooralsnog alleen aan de vei ling verwante bedrijfsactiviteiten mo gen vestigen. Niet alleen in Waddinxveen maar in de hele regio Midden-Holland is de vraag naar bedrijfsterrein groot. Dit is het ge- (uitbreiding van) bestaande en oprich- in de regio die zich positief onderscheidt Het gemeentelij k beleid is er op gericht van zowel Zuid-Holland als de rest van de locale economie te behouden en te Nederland. versterken. Er zijn daarin drie doelstel- In een recent rapport betreffende de be- lingen te onderscheiden: De reeds in de drijfsterreinsituatie in het woon-werk- gemeente gevestigde bedrijven worden gebied Gouda/Waddinxveen wordt uit- zoveel mogelijk vastgehouden (1). De komst van nieuwe bedrijfsactiviteiten binnen die gemeente wordt bevorderd De economische groei en de gunstige vooruitzichten in de regio zijn derhalve overwegend te danken aan de auto nome groei in het gebied. Hieronder wordt verstaan dat het overgrote deel van de groei voor rekening komt van volg van een economische ontwikkeling ting van nieuwe vestigingen. •«jP

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 18