Gaat dubbele slaan weer toe doctorandus WSE leiden? Gezelligheidstournooi ouder-kind bij Be Fair Twee jeugdkampen van W’veen-voetbal Elke woensdagmiddag voetbalinstuif WSE Gouwe ’’masters” Jan Janssens kandidaat gesteld De Sperwer In de zomer 4 tegen 4 tournooien voor de jeugd naar NK Tweede plaats B-jeugd van Rentokil-ZVH Redelijke vangst Zwemmers De Gouwe Straten- korfbal- tournooi bij Korbis Skeelertocht Zevenhuizen Sponsorloop Kardinaal Alfrinkschool Jan van Loon ingelopen bij jeu de boules Fietstocht op 1 juli Vrijwilligers Langebaan Open dag Zomervoetbal Loterij Sporen verdiend Senioren B-kring WADDINXVEEN - Als alles verloopt zoals ze zich dat bij WSE-voetbal voorstellen wordt architect Frits Leenen dit najaar als voorzitter opge volgd door de Leidse wetenschappelijk onderzoeker drs. Jan Janssens. WADDINXVEEN - Op het tennispark De Buitenhof aan de Sniepweg hield Be Fair-tennis zaterdag van 10.00-14.00 uur het ouder-kind gezellig heidstournooi. Waddinxveen-voetbal hield voor de C-, D-, E- en F-junioren een tweetal jeugdkampen van drie dagen in Boxtel. (Foto: Waddinxveen-voetbal) Pagina 19 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 21 juni 1989 SPORT...RECREATIE 1 I De kinderen - variërend in leeftijd van 8-17 jaar - waren maatgevend voor de indeling in een poule. Voornamelijk in gefluisterd door hoofdtrainer Klaas An dringa was er een A-, B- en C-poule. len. Ook zij keerden moe maar tevre den naar huis. Mede door de sponsering van Slagerij Koot, Assurantiekantoor D. Verwey, Makelaarskantoor P. de Pater, jeugd- voorzitter A. Beumer, bladenverkoper Fred v.d. Krans en Electro-Medico B.V. uit Alphen aan den Rijn werden de onvergetelijke jeugdkamp mede mo gelijk gemaakt. de kring Gouwe-Rijnstreek hebben voor de De Gouwe-zwemmers vijf me- ZEVENHUIZEN - Op zaterdag wordt bij de camping Zevenhuizen in Zeven huizen de tweede skeelertocht gehou den. Deze skeelertoertocht zal in geslo ten formatie 90, 60, 40 en 20 kilometer omvatten. De skeelermarathon start met de 90 kilometer afstand om 9.00 uur. De herstart van deze 90 km (vanwege de lange afstand) vindt plaats om 10.30 uur, waarbij zich dan ook de skeelers voor de 60, 40 en 20 kilometer voegen. WSE kan ogenschijnlijk putten uit een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Ook in de zomer zal een flink aantal mensen bezig zijn met bijvoorbeeld het Op zondag hadden de ’’masters” in Haarlem hun tweede langebaan wed strijd van dit seizoen. Nico Geers werd hier overtuigend eerste op de 1 km vrij- eslag in de klasse boven de 40 jaar in 14.21.3. Hans den Boer eindigde ditmaal met 18.03.3 in de achterhoede. Bij de dames ging de eerste plaats naar de zwemster Judith van Berkel-de Nijs die in een goede 16.19.8 over de finish kwam. Tijdens de zeer geslaagde open dag van de jeu de boulesvereniging Waddinx veen stond ook een persbouleontmoe- ting op het programma. Helaas lieten WADDINXVEEN - Na de succesvolle opening van het langebaan zwemsei- zoen, vorige week op de Amsterdamse Bosbaan, hebben de De Gouwe-”mas- ters” ook dit weekeinde weer van zich doen spreken. Op zaterdag namen twee van de De Gouwe-veteranen in Arnhem deel aan master-wedstrijden bij de vereniging Napando, die de Nederlandse masters in de gelegenheid stelde om hun krach ten op de langere afstanden te meten. Deze ontmoeting zou voor Hans den Met de organisatie van de 4 tegen 4 in stuif start WSE met een geheel nieuw fenomeen in de regio. Het zomervoet bal is een nieuw initiatief van de toch al zo actieve club uit de Oranjewijk. Men beoogt hiermee de lange voetballoze WADDINXVEEN - Vorige week dins dag viste de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW haar derde wed strijd voor de zomeravondcompetitie. En er werd ”bij mooi weer” door de meesten redelijk vis gevangen. Als eerste vijf eindigden: 1. R. Jenner (3640 gr), 2. W. Houtman (3500 gr), 3. M. Reichard (3480 gr), 4. F. v. Steende ren (2000 gr) en 5. H. de Haan (1220 gr)- Aanstaande zaterdag is de 7e wedstrijd voor de zomercompetitie. Vertrek hier voor om 05.30 uur vanaf het N.S.-sta tion. dingen binnen de vereniging. Daarbij is Jan een persoon die inmiddels veel, veelal goede initiatieven heeft ont plooid en ook dat brengt er ons toe hem naar voren te schuiven. Leeftijd is dan ook geen probleem. We zijn een moder ne, actieve vereniging en daar hoort een dito voorzitter bij”, aldus het bestuur. In de regel zal een kandidaat-voorzitter ook daadwerkelijk als voorzitter geko zen worden. De algemene ledenverga dering, het hoogste orgaan van een ver eniging, kan de kandidaat hoogstens af stemmen. In dat geval zal het bestuur met een ander voorstel moeten komen. WADDINXVEEN - Vanaf volgende week woensdag 28 juni organiseert opknappen van het complex, bezetting -- --- -- - - - z4 ri z4r~r nieuwe seizoen en de begeleiding van diverse activiteiten. Ook na de organisatie van bijvoorbeeld het PerCom WSE ’89 jeugdtournooi gaan de oranje-zwarten gewoon door, terwijl er alweer druk gewerkt wordt aan de komende activiteiten, zoals de pupillen-sportdagen, de profweek en het landelijke jeugdzaalvoetbaltour- WADDINXVEEN - De rooms-katho- lieke Kardinaal Alfrinkschool houdt za terdagmiddag 24 juni van 14.00-16.00 uur een sponsorloop rondom het schoolgebouw aan de Zuidplashof. Sinds begin deze maand zijn de leerlin gen van deze school druk in de weer om sponsors te vinden. Het geld dat zij bij elkaar zullen lopen is in de eerste plaats bestemd voor de aan schaf van geluidsapparatuur. Een deel ervan wordt ook afgestaan aan de actie ’’Laat ze leren, maak ze sterk”. De actie geeft kinderen in Derde Wereld-landen de kans om een vakgerichte opleiding te kunnen volgen. Op de begin september te houden alge mene ledenvergadering van de Wad- dinxveense Sportvereniging Excelsior zal namelijk een nieuwe voorzitter moe ten worden gekozen. Frits Leenen zal zich na drie perioden (9 jaar) niet meer herkiesbaar stellen voor een nieuwe pe riode. Drukke werkzaamheden nopen hem een punt achter zijn optreden als voorzitter van WSE te zetten. Tijdens de algemene ledenvergadering zal afscheid genomen worden van Frits Leenen, die de vereniging in die 9 jaar heeft zien uitgroeien van een modale vereniging tot een club die inmiddels een regionale functie vervult, niet in de laatste plaats door het uitgebreide scala aan activiteiten, zoals onlangs nog het PerCom WSE ’89 jeugdtournooi. Leenen blijft nog wel actief op andere terreinen binnen de vereniging, zoals de sponsorcommissie Óp de algemene ledenvergadering zal een nieuwe voorzitter gekozen worden. Het WSE-hoofdbestuur stelt Jan Jans sens kandidaat als nieuwe voorzitter voor WSE. Jan Janssens is 29 jaar, woonachtig in Leiden en getrouwd met Ineke de Wit. In het dagelijks leven is hij werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker in dienst van de Rijksuniversiteit van Lei den. Op het ogenblik doet hij een on derzoek naar de rol van de commisaris van de Koningin in het openbaar be stuur. Janssens is in het bezit van twee doctoralen. Hij studeerde sociologie en politieke wetenschappen. Op de eerste vrijdagavond was er voor de E- en F-pupillen van Waddinxveen- voetbal een speurtocht. Zaterdagmor gen was het vroeg opstaan om te gaan voetballen bij O.D.C. Op het kunst- grasveld van deze vereniging werden leuke wedstrijden gespeeld, ’s Middags gingen de jonge Waddinxveense voet ballertjes zwemmen in het zwembad Oisterwijk. De middag werd besloten met een tocht in een huifkar. ’s Avonds vertrokken de jongelui rich ting bos. Een letterspel en vlaggeroof waren de spelen die afgewerkt moesten worden. Zondag stond geheel in het te ken van een tienkamp, vooral het trek ken van de ponykar was voor deze jon gens een geliefd onderdeel. Moe maar voldaan keerde men ’s middags huis waarts. - Op vrijdag 16 juni waren de C- en D-ju- nioren aan de beurt. Eerst werd er in Boxtel zeer fanatiek bingo gespeeld en daarna was er ook voor hen een speur tocht. Zaterdag werd er ook zeer fana tiek gevoetbald tegen O.D.C. en ook het zwemmen was weer geslaagd. De zaterdagavond was voor deze jon gens het mooiste van het kamp. Na zo’n twee uur bezig te zijn geweest, met het vinden van letters van de slagzin: ”Ga naar de bus iets drinken, daarna word je gedropt”, was het dan zover. Na vele kilometers goed gelopen te heb ben (maar ook verkeerd), keerden de jongens uitgeput huiswaarts. Op zondag was er ook voor hen een tienkamp. Vooral het fietsen op de 6- persoons fiets, het touwtrekken en het boomstam zagen waren leuke onderde- meer dankzij een enthousiast team van kantine-medewerkers is de nieuwe kan- tine-opzet een succes gebleken. In haar motivatie Jan Janssens als kan didaat te stellen als voorzitter van WSE, stelde het WSE-bestuur de voorkeur te geven aan iemand uit de eigen gelede ren boven een persoon van buitenaf. ’’Juist in een periode dat de vereniging meer leeft dan ooit tevoren, is het de zaak dat er iemand aan het roer staat, die volledig bekend is met de verhou- de Waddinxveense voetbalvereniging WSE elke week op woensdagmid- van de kant'ne,de voorbereiding op het dag een 4 tegen 4 instuif voor de Waddinxveense jeugd tot en met 12 jaar. Elke voetballiefhebber of -liefhebster (men hoeft dus geen lid van WSE te zijn) kan op woensdagmiddag vanaf 2 uur terecht op het WSE-complex in de Oranjewijk. WADDINXVEEN - De Gouwe-zwem- en waterpolo zal dit jaar met een re cordaantal inschrijvingen deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen zwemmen, die op 23, 24 en 30 juni en 1 en 2 juli gehouden worden in het Sport fondsenband te Amersfoort. Toch heeft dit kampioenschap voor De Gouwe een schaduwzijde. De favoriete zwemster Marion v. Hooft zal door een elleboog-blessure niet aan deze wed strijden deelnemen. Marion had met 10 starts verreweg de meeste limieten in handen. Zij zou uitkomen op de 100, 200,400 en 800m vrijeslag, de 100 en 200m rugslag, de 200 en 400m wisselslag persoonlijk en tenslotte op de 100 en 200m vlinder slag. Marion loopt hiermee tevens een zekere kans op deelname aan de Euro- peese Jeugd Kampioenschappen mis. Als enige meisje voor De Gouwe zal Ilse v.d. Dussen uitkomen op de 200m wisselslag. Bij de jongens beschikt De Gouwe over drie zwemmers. Jan-Willem v.d. Hoek, die zal starten op de 100, 200, 400 en 1500m vrije slag, de 100m rugslag en de 200m wisselslag, Mark v.d. Zijden die met vijf limieten uitkomt op de 100, 200,400 en 1500m vrije slag, en de 200m wisselslag. En tenslotte zal Edgar ter Braake zwemmen op de 100 en 200m schoolslag. Bij de jeugd onder de 12 jaar wordt De Gouwe vertegenwoordigd door de zwemster Wilma v. ’t Hullenaar, die sa men met nog slechts een andere zwem ster op alle finale nummers zal uitko men. Wilma start op de 100, 400 en 800m vrije slag, de 100m schoolslag, vlinderslag en rugslag en de 200m wis selslag. Bij de jongens heeft Bob de Bruijn vijf finale starts: de 100, 400 en 800m vrije slag de 100m schoolslag en de 200m wis selslag. De zwemmer Mark Nahon de- - buteert ditmaal voor De Gouwe. Mark zal voor de eerste maal aan de NK deel nemen od de 800m vriieslae. stek gaan, zodat slechts één plaatselijk persteam het tegen de uitdager RTW- radio moest opnemen. Er werden 4 equipes gevormd be staande uit Anjo Kloosterman en Annie Warmelink, Joke Hogeweg en Jan Jo- ziasse, Dolly de Bruijne en Jan v. Loon, Willy Veenstra en Adriaan Warmelink. Willy Veenstra met haar partner redde de eer voor de pers. De eerste wedstrijd verloor ze met 4-13 van Dolly de Bruij ne. De volgende twee wedstrijden, te gen respectievelijk Anjo Kloosterman en Joke Hogeweg won ze met 13-4 en 13-1Dat was met twee gewonnen wed strijden en een puntensaldo van +15 ruimschoots goed voor een eerste plaats. Joke Hogeweg met haar partner werd een goede tweede met twee gewonnen wedstrijden en een puntensaldo van -7. Jammer dat ze door Willy Veenstra zo werden ingemaakt. Op de derde plaats eindigde, zeer ver moeid maar wel tevreden, Dolly de Bruijne. Op de vierde plaats kwam Anjo Klopsterman met zijn partner. De sponsorloop wordt omlijst door een loterij, een grabbelton voor de klein tjes, verkoop van drank en versnaperin gen en nog veel meer. De sponsorloop start om 14.00 uur met een wedstrijd tussen directeur L. Laza- roms en de schoolverlaters van de Kar dinaal Alfrinkschool. dat de spelers van trainer John van Zuy- len, Arie den Hollander, Sander Poot, Ary-Jan v.d. Wel, Jeroen de Bruin, Ste phan Hermans, Joeri Langeveld, Pedro van Leeuwen, Camiel Hack, Steven Bolsterlee en Jeroen Kors genoegen moest nemen met een tweede plaats. De dames-junioren van Rentokil moes ten met een smalle basis de strijd om het diverse regionale en lokale kranten ver- kampioenschap beginnen. Sterke aan- valster Irene Roest moest met een bles sure (gescheurde enkelbanden) langs de kant toezien. Trainer Jan v.d. Wel had in Charon Sleeuwenhoek en Joyce Zap- pey twee zeer jeugdige invalsters. Het team wist in de poulewedstrijden alle wedstrijden tegen hun tegenstan ders met een gelijk spel te beëindigen. Ook tegen de latere kampioen Dovo be haalde Rentokil een zeer verdienste lijke gelijke stand. In de kruisfinale troffen de Zevenhui- zense junioren Sparta en deze won met veel moeite met 1-2 de wedstrijd. Zodat Rentokil voor de 3/4 plaats in het veld traden tegen Sliedrecht/Sport. Maar deze laatste wedstrijd was voor de steelsters Marleen van Dorp, Sandra Pigmans, Arina Lelyveld, Ellen Hoo- gendoom, Loes v.d. Wel, Danielle Zielhuis, Charon Sleeuwenhoek en Joyce Zappey een te grote inspanning. Ze moesten in Sliedrecht/Sport hun meerdere erkennen. Toch kan coach Jan v.d. Wel terugkijken op een schitte rend seizoen met zijn A-jeugd damqs. WADDINXVEEN - Er wordt geregeld aandacht gevraagd voor de fietstocht die de Stichting De Bijbel in huis op za terdag 1 juli in Waddinxveen en omge ving wil houden. Er zijn twee routes van 35 en 65 km. De fiets(puzzel)tocht loopt langs tien gemeenten in Midden-Holland. Voor de deelnemers zijn leuke puzzelvragen opgesteld, waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Op zaterdag 1 juli kunnen de deelne mers aan de fietstocht zich tussen 10.00 en 17.30 uur laten inschrijven bij het Anker achter de Brugkerk aan de Kerk- weg-Oost. Daar wordt ook gestart. Het inschrijfgeld is 3,- voor kinderen van 8-12 jaar en 4,- voor volwassenen. WADDINXVEEN - De voetbalvereni ging Waddinxveen heeft twee jeugd kampen gehouden in de Heesemans- hoeve in Boxtel. Afgelopen weekeinde waren daar drie dagen de C- en D-junio- ren te gast en in het weekeinde daarvoor de E- en F-pupillen. Het jeugdbestuur denkt er over deze jeugdkampen vol gend jaar weer te houden. Het is de bedoeling dat er partijen van 4 jongens of meisjes worden gevormd (dat kunnen schoolvriendjes, neefjes, zusjes, broertjes of nichtjes zijn) en die zullen dan op het Gebako-veld van WSE wedstrijden tegen elkaar spelen. WSE zorgt voor begeleiding en een aar dig presentje na afloop. Het 4 tegen 4 tournooi is een instuif, dus men hoeft zich niet van tevoren in te schrijven. Het aardige van het tournooi is, dat er elke week meegedaan kan worden. Wanneer iemand de ene week niet kan, ziek is of bijvoorbeeld niet wint, dan kan er de week daarop ge woon weer meegedaan worden. Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Voetbalkle ding is niet verplicht, de deelnemers kunnen gewoon meedoen in de kleding die zij het prettigst vinden om in te voet ballen. De 4 tegen 4 instuif is één onderdeel van het zomervoetbal-programma. Ook voor de oudere leden wordt de moge lijkheid geboden ook in de zomer door te blijven voetballen. Op dinsdag- en donderdagavond worden voetbal avonden georganiseerd voor senioren en junioren. Die kunnen zo de konditie op peil houden, zich voorbereiden op het nieuwe seizoen of gewoon ’’lekker tegen een bal trappen”. En het aardige aan die avonden is, dat de kantine ge woon open blijft. spelen. Deze wedstrijd was geplanned voor 10 juni maar kon toen niet doorgaan. Ge speeld werd door Dick van Doom (cap tain), Bas Boonstoppel, Willem Keu zenkamp en Ad van Maaren. Ad van Maaren won HE in 2 sets van 6-3 en 6-2. Bas Boonstoppel en Dick van Doom speelden HD en wisten na 3 sets de overwinning te behalen. Gelijktijdig speelde Willem Keuzenkamp zijn HE en won met 6-4 en 6-1Drie overwinnin gen zijn voldoende, zodat daarmee de promotie naar de 3e klasse is bereikt. Op een zonnig veld en nadien op een zonovergoten terras volgden bloemen, felicitaties, kusjes, bier en lekkere hap jes. Alles tezamen zijn dit seizoen 6 Be Fair-teams gepromoveerd. Een resul taat waar de club zeer trots op is. ZEVENHUIZEN - In Zwolle is zater dag het B-jeugdteam heren van de Ze- venhuizense volleybalvereniging Ren- tokil-ZVH tweede van Nederland ge worden. Aan dit Nederlandse kam pioenschap werd ook deelgenomen door de A-jeugdklasse dames van Ren tokil. De A-jeugd van het Waddinxveense Be Fair-volleybal veroverde een vijfde plaats, terwijl de jongens in hun poule derde waren geworden. Het Waddinx veense team bestond uit Edgar Ben- schot, Koen Blacquière, Dennis Lustig, Bobby van Maaren, Mario Moerings, Mare Paulissen, Arjan Verwoerd en Mark v.d. Wal. De jongens B van Rentokil-ZVH wis ten onder leiding van coach John van Zuylen zonder enig setverlies eerste van hun poule te worden. Zowel Krovo, Beaphur en het geduchte PZ/Dynamo werden met duidelijke cijfers overwon nen. In de kruisfinale kwam Rentokil het team van S’62 tegen en ook deze wedstrijd werd met 2-0 gewonnen. In de finale stond Rentokil-ZVH weer tegenover Morres/Hulst, die door Ren tokil in de voorronde verslagen werd. Maar in deze finale kwam Morres/Hulst sterk uit de startblokken en zorgde met een moeilijke service voor een snelle 15- 5 setwinst. In de tweede set kwam Rentokil terug maar kon toch niet voorkomen dat ook deze set naar Moirés ging met 15-13, zo- WADDINXVEEN - De Waddinx veense postduivenvereniging De Sper wer nam deel aan een concours vanuit Orleans. Weersgesteldheid: kalme zuiden wind. Afstand 497 km. In con cours 332 duiven. Gelost om 6.30 uur. Aankomst eerste duif 12.44 uur. Laat ste duif 13.07 uur. Snelheid eerste duif 1337 m.p.m. Uitslagen: D. Boere 1-3-4- 38; N.A.D. Hoogerdijk 2-5-12-13-31- 36-60-81; E.J. van Beek 6-18-21-22-59- 68-77; T. den Ouden 7-80; H. Metselaar 8-25-35-41-42-43-45-46-47-73; M. Ver beek 9-17-61-71-76; J. Jansen Zn. 10- 24-27-28-40-48-49-50-62; D. Heeren 11- 37; D.M. Degenhardt 14; mevr. G. Twigt 15-33; N.J. van Tol 16; J.W. Ver- bakel 19-30-32-44-52-65-72; M. Tolle naar 20-55; D. Griffioen 23-56-75; H. Vink 26-66; W. Breedijk 29-34-54; N. van Vliet 39-70; A.H. Kivits 51-64-83; J.C.P. Toor 53-67; P. Bonefaas 57; J. Troost 58-63-78; A. Hofman 69-82; J.P. van Tongeren 74; R.A. van der Made 79. De postduivenvereniging De Sper wer nam deel aan een concours vanuit Soissons. Weersgesteldheid: matige n.o. wind. Afstand 309 km. In concours 249 duiven. Gelost om 6.45 uur. Aan komst eerste duif: 11.13 uur. Laatste duif 11.36 uur. Snelheid eerste duif 1147 m.p.m. Uitslagen: N. van Vliet 1-2-11- 18-33; J.C.P. Toor 3; H. Metselaar 4-5- 9-23-24-25-27-32-47-55-56-60-61E.J. van Beek 6-43-48; J.W. Verbakel 7-17- 20-21-26-36; R.A. van der Made 8-22- ■52; D. Heeren 10; M. Verbeek 12-16- 30-41-46; J. Jansen Zn 13-29-53-62; D. Griffioen 14; N.A.D. Hoogerdijk 15-34-49-51; M. Tollenaar 19-37; Mw. E. J. de Wit 28-35-54; N.J. van Tol 31; J. Troost 38-45; H. Vink39; Mw. G. Twigt 40; D. Boere 42-44-59; A. Hofman 50; J.P. van Tongeren 57; C.G. Hofman 58. nt Ofschoon Jan Janssens de jongste kan didaat-voorzitter in de geschiedenis van WSE is, heeft hij zijn sporen binnen de vereniging inmiddels wel verdiend. Aan het eind van de jaren zeventig was hij één van de vormgevers van het nog al tijd zo actieve jeugdbeleid van de oranje-zwarten en in 1981 volgde hij Frits Leenen op als jeugdvoorzitter en kwam in die functie ook terecht in het hoofdbestuur. Hij was ook de man die de WSE-Week- krant introduceerde en aan het eind van 1988 maakte hij zijn rentree in het hoofdbestuur, weliswaar in een functie zonder directe verantwoordelijkheid. Aan het begin van 1989 realiseerde hij een nieuw kantinebeleid, dat nodig was om de niet bepaald florerende kantine weer nieuw leven in te blazen. Onder Deze ronde zal rond de Rotte gaan. Marathonskeelers die er een weekend van willen maken kunnen tegen geredu ceerde prijzen overnachten op camping Zevenhuizen. De start is vanaf de camping in Zeven huizen en de kosten bedragen per per soon 10 gulden bij voorinschrijving. Vlak voor de start kan men zich ook nog laten inschrijven, alleen bedragen de kosten dan 12,50. Inlichtingen bij coördinator skeerlertoertocht: Cees Molenaar tel.01802-2395. periode die tussen het oude en nieuwe seizoen ligt te overbruggen. Doorgaans zijn rond deze tijd de velden gesloten en liggen de verenigingen dien- nooi tengevolge stil. Ook bij WSE zijn de velden vanwege een onderhoudsbeurt niet bespeelbaar, maar met het trai ningsveld kan de oranje-zwarte club een prima alternatief bieden. Na beëindiging van dit tournooi liepen zich de heren-senioren van team 9 warm om hun promotie-wedstrij d tegen heren Andringa Sports stelde tevens wisselbe- van Tennis Club 73 uit Nieuwpoort te kers beschikbaar. Voor elke poule was er een grote beker voor het winnende kind en een iets klei nere beker voor de bijbehorende ouder. Gespeeld werd per half uur. Het aantal gewonnen games werd opgeteld. Bas van der Hoeven won, door zijn on gelukkige val, de prijs van ongeluksvo gel. Aan zijn pijnlijke rug en bescha digde knie hield hij een paar tennissok ken over. Andringa-zonnepetjes kwamen als poe delprijs in handen van Maurien Verwey (poule A), Clement Grop (poule B) en Amoud de Lange (poule C). De wisselbekers werden gewonnen, in poule A door Guy van Maaren, samen met moeder Lies, poule B door Ivo Schouten, samen met vader Rob en poule C door Kristen Schouten, samen WADDINXVEEN - In de onderlinge competitie van de jeu de boulesvereni ging Waddinxveen hebben aan de Al- berdingk Thijmlaan, Jan van Loon, Fred de Ruijter en Ron van Dijken door elk twee van de drie partijen te verlie zen hun positie in de top van de A-poule enigszins verzwakt. Jan van Loon staat weliswaar nog bo venaan met 13 gewonnen wedstrijden. Hij wordt echter thans gevolgd door drie spelers met twee gewonnen wed strijden. Naast Fred de Ruijter en Ron van Dijken heeft, door samen met Truus van Eeden drie partijen te win nen, Rita Flipse zich stevig op deze plaats genesteld. In de B-poule is de situatie ongewijzigd. Rob van Dijken leidt nog steeds met 15 gewonnen wedstrijden, gevolgd door Pieter Wijbenga en Jan Joziasse. Een opvallende zesde plaats wordt ingeno men door Wilfred Dries, één van de jongere leden van Waddinxveense club die slechts enkele maanden lid is. WADDINXVEEN - De Waddinx veense korfbalvereniging Korbis houdt dit jaar voor de derde maal het straten- korfbaltournooi. Het tournooi is ge pland op vrijdagavond 8 september op het veld aan de Limaweg. Bedrijven, instellingen, verenigingen of stichtingen zijn door Korbis van harte uitgenodigd een team samen te stellen van 4 dames en 4 heren. Er mogen ech ter niet meer dan 4 (oud)korfballers in een team meedoen. Evenals voorgaande jaren hoopt Korbis dat het weer een gezellig en vooral spor tief tournooi wordt. Voor inlichtingen en inschrijfformulieren kan men con- cact opnemen met Arnold Janssen (tel. 18458) of Truus Visser (tel. 14152). De afgelopen zaterdag in Hillegom ge- Boer, die in de klasse 55/59 jaar zwemt, houden B-kring kampioenschappen van drie records opleveren. Op de 400 m vrijeslag zette hij in 6.15.4 een nieuw Nederlands record. Ook zijn tussentijd daille-plaatsen opgeleverd. op de 200 m, 3.02.3 was een nieuw na- De eerste plak kwam op naam van de tionaal record. Op de 400 m wisselslag zwemster Sandra Berckenkamp. Op de sloeg de De Gouwe-”master” nog har- 50 m schoolslag meisjes onder de 14 jaar der toe. Hier vestigde Hans met 7.11.3 veroverde zij in 0.43.7 het brons. Erika een Nederlands en Europees record. Ook de tweede Gouwe-master Nico Geers legde beslag op twee officiële re- sloeg de De Gouwe-”master” nog har- 50 m schoolslag meisjes onder de 14 ja; Vlasman won als enige het goud op de 50 m rugslag dames in 0.36.8. Bij de heren waren er twee Gouwe- cords. Nico stelde op de 400 m vrije slag zwemmers die in de prijzen vielen, met 5.07.8 het nationale record in de Mare ter Braake veroverde het brons op klasse 50/54 jaar scherper en op de 400 de 50 m vlinderslag in 0.30.2 en Michel m wisselslag vestigde ook hij een neder- Jongejan kwam op de 50 m rugslag in lands en Europees record in 6.11.9. 0.33.7 ook tot een bronzen medaille- plaats. De laatste medaille ging naar Sebas- tiaan Jonckheere, die op de 50 m rug slag bij de jongens onder de 12 jaar derde werd in 0.43.3.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 19