GUIT <”?72168 Aannemer Gouwebos maaide te vroeg EURO-UITSLAG IN W ADDINXVEEN Rabobank C3 Prijswinnaars gewicht raden ^MENSENB Woon- en winkelcomplex van 12 miljoen gulden Doe-het-zelf-zaak wil verhuizen naar Rehorst-pand Noordkade Zes bestuursleden wegen 520 kg Volgende week woensdag officiële opening DE KAPPER P [Iremmar AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! Nieuwsblad Onafhankelijk CHOENMAKERIJ SCHOENENSPECIAALZAAK Zie pagina 9 HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN ALGEMENE VERGADERING VAN DE RABOBANK TE WADDINXVEEN Verontwaardigd Zwanenburg BV Beter aanzicht j HAR WA" ir tapijt Sl V;' De Graaff 'c DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST r WADDENBROOD ECHTE BAKKER GERTHU1ZER ECHT JE PROEFT HET! f Zuidkade 11 - Tel 01828-12354 vinyl zonwering RIJOPLEIDING op VIDEO! ENKELASSER VANAF 1.450,- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. eekblad voor addinxveen 45e Jaargang - No. 2137 Zeven dure huizen Graaff, Ton Bostelaar, Chris de Bruin, Nederland Zuid-Holland Waddinxveen Schmidt B.V. uit Stolwijk. Partijen Stemmen Het Bestuur. 100,0 100,0 9322 100,0 Totaal 47,2 45,3 Opkomst in 55,3 I. AUTO RIJSCHOOL j -in het nieuws- Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank ’’Waddinxveen” B.A. haar leden op tot het bij wonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 6 juli 1989 om 20.00 uur ten kantore van de bank Kerkweg-Oost 161 te Waddinxveen. Verkorte agenda Opening Notulen vorige vergadering Jaarrekening 1988 Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht Mededelingen en rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening 1988 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. 2034 2974 1498 399 1699 603 19 12 28 56 CDA Europese Volkspartij (lijst 2), VVD - Europese Liberaal-Democraten (lijst 3), Regenboog (ppr-psp-cpn-evp- gpn-onafh.) lijst 4), SGP, GPV en RPF Groensworde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 WILLEM BLOEM is aan de Techni sche Universiteit in Delft geslaagd voor werktuigbouwkundige ingenieur. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De aannemer die te vroegtijdig in het Gouwebos gras is gaan maaien is door het recreatieschap Bospark be hoorlijk de oren gewassen. ”Het is geen stijl wat er is gebeurd”, aldus het dagelijks bestuur van het schap, dat middels een open brief van de Wad- dinxvener ing. H. Re voort geattendeerd was op de onnodige dood van heel wat jonge dieren. Het Waddinxveense PvdA-raadslid Jet- DAT ÉÉT JENIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 21,8 31,9 16,1 4,3 18,2 6,5 0,2 0,1 0,3 0,6 30,1 29,8 15,9 6,4 8,2 6,7 0,8 0,3 0,5 1,3 30,7 34,6 13,6 7,0 5,9 5,9 0,7 0,4 0,4 0,8 HAKKEN KLAAR TERWIJL U WACHT Kerkweg-Oost 177 - Waddinxveen Telefoon 01828-12012 PvdA CDA VVD Regenboog SGP, GPV en RPF D’66 Socialistiese Partij God met Ons I.D.E. Lijst Janmaat Voor hoger bestuursambtenaar is ge slaagd de Waddinxvener HANS ZOE- THOUTMAAR. Formido Bouwmarkt aan de Noord kade 149, begonnen in de jaren zeventig als illegaal bedrijf van houthandel Herhuisvesting is voor Formido beter doordat niets meer buiten opgeslagen behoeft te worden, er meer parkeer ruimte op het voorterrein aanwezig komt en er sprake is van een betere aan- en afvoer van materialen. Als het hui dige complex ook nog eens wordt ge sloopt kan woningbouw het aanzicht langs de Noordkade en de Henegou- gordijnen G.T. UrtDetjerse - Henegouwerweg 76 - Waddinxveen Woensdag 21 juni 1989 1 Doe-het-zelfmatenalen 1 Keukens - Kasten I Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel. 01828-12596 -MoonJemde 76a wi h’ Waddinxveen (lijst 5), D66 (lijst 6), Socialistiese Partij (lijst 7), God met Ons (lijst 9), Initiatief voor Europese Democratie IDE (lijst 10), Lijst Janmaat/Centrum-democra- ten (lijst 11). Lijst 8 bestaat niet. De Rabobank is een coöperatieve bank. Dus een bank met leden. Leden die door middel van leden vergaderingen en het door hen gekozen bestuur, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatselijke bank. Dat is een garantie voor u, dat bij elk advies dat de Rabo bank geeft het belang van de leden en cliënten zwaar weegt. WADDINXVEEN - Formido Bouwmarkt aan de Noordkade gaat ver huizen. De doe-het-zelf-markt trekt in het pand van de materieeldienst van Rehorst Bouw BV, dichterbij het centrum van Waddinxveen en aan dezelfde Noordkade. Op de vrijkomende grond langs de Gouwe (2.000 m2) wil het bouwbedrijf Adr. van Erk BV, waarvan Rehorst Bouw BV een dochter is, zeven dure woonhuizen gaan bouwen. mogelijk is langs de Noordkade van- - werweg behoorlijk verbeteren. Aan de Noordkade 149 beschikt For- Toelichting: De aanduiding van d< aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in 1989 deelnemende par tijen luidt volledig: Partij van de Ar- beid/Europese Socialisten (lijst 1), In de opdracht aan de aannemer had het recreatieschap bepaald dat pas vanaf 15 juni mocht worden gemaaid in het Gou webos. Voorkomen zal worden dat in de toekomst eerder met de maaiactivi- teiten zal worden gestart. De mogelijk heden van een wildredder aan de maai er, zoals door de heer Revoort is gesug gereerd, zal nader worden onderzocht. Schwartz Verrijden, wordt geëxploi teerd door Gebroeders Zwanenburg BV uit Bodegraven. Het pand is al - on der ontbindende voorwaarden - door de Bodegraafse broers doorverkocht aan Adr. van Erk BV uit Bergambacht, die anderhalf jaar geleden het failliete bouwbedrijf Rehorst Bouw BV over nam. Uit het faillissement werd het pand van de Materieeldienst van Re horst aan de Noordkade tussen de Nesse en de Willem de Zwijgerlaan ook overgenomen. NANNY VOGELAAR is geslaagd voor het totale examen sportmassage bij het Instituut Molders in Den Haag, aangesloten bij het Nederlands Genoot schap voor Sportmassage. De Waddinx veense deed de eenjarige opleiding als aanvulling op haar aerobic-studie bij de International School of Aerobic Trai ning. Het praktij kexamen voor deze door met ministerie van WVC erkende opleiding volgde op het eerder afge legde theoretische examen. Nanny Vo gelaar is van plan een kleine praktijk voor sportmassage te beginnen, gericht op mensen die te weinig bewegen, weer met sport willen bewegen of een zittend beroep hebben. Aan de Hogeschool voor Economie en Management in Utrecht slaagden de Waddinxveners MARC REET BOUMA en RONALD OORT. De verhuizing van Formido van de Noordkade 149 naar de Noordkade 28/ 30 wordt welwillend door het gemeente bestuur tegemoet getreden. In de dins dagavond gehouden vergadering van de raadscommissie voor de ruimtelijke or dening, woningbouw en bedrijfsterrei nen is voor het eerst in het openbaar over deze aangelegenheid gesproken. De verhuizing zal wel aan voorwaarden worden gebonden. K.L. Lam, K.C. Chow en C.T. Tsang uit Waddinxveen met een Chinees af haalrestaurant (plm. 60 m2), J. van der Laken uit Alphen aan den Rijn met een schoenmakerij en een sleutelservice (plm. 30 m2) en P. van Gorkum uit Waddinxveen met een bloemisterij (plm. 25 m2). WADDINXVEEN - Jeroen van Tol van de Kanaalstraat 20 in Waddinxveen heeft de eerste prijs gewonnen van de wedstrijd ’’gewicht raden”, die het be stuur van het winkelcentrum Brug tij dens het Brugfestijn ’89 hield. Op de advertentiepagina’s van het Brugcentrum stond een foto van de zes bestuursleden van het winkelcentrum Brug. Door het invullen van een bon kon men meedoen naar het raden van het gewicht van dit bestuur. Voorzitter Jan Linderhof, Marjo de mido nu over in totaal 1.335 vierkante meter verkoopvloeroppervlak (845 m2 binnen het gebouw en 490 m2 erbuiten) Magazijnruimte is in dit pand niet aan wezig. De goederen worden dagelijks aangevoerd. In de nieuwe vestiging wordt beschikt over 1.320 m2 verkoopvloeroppervlak, waarvan 500 m2 voor de verkoop van kasten, keukens, tuinartikelen, meu bels en plaatmateriaal en 820 m2 voor de verkoop van bouwmarktartikelen. Over wat wel en niet tot het bouwmark- tassortiment gerekend kan worden iaat de gemeente in het midden omdat er bij de verhuizing van Formido sprake is van een bedrijfsverplaatsing waarbij het verkoopvloeroppervlak en het assorti ment redelijk in de pas blijft bij het be schikbare oppervlak van de huidige ves tiging. Het bruto-vloeroppervlak aan de Noordkade 28/30 is overigens in totaal 1.990 m2, zodat voor magazijn, expedi tie kantoor, dagverblijf, kinderhoek en zagerij ongeveer 600 vierkante meter beschikbaar is. Formido Bouwmarkt kan dus in de nieuwe lokatie beter uit de voeten en de verkoop, uitstallingen op slag veel beter verzorgen. Gelet op de bepalingen in het bestem mingsplan Noordkade 1967 zijn B. en W. van plan Formido Bouwmarkt voor de nieuwe vestiging in het Rehorstpand 1 vrijstelling te verlenen van de gebruiks voorschriften. De detailhandelsactivi- teiten hebben immers voornamelijk - zij het met een zekere handbreedte - te ma ken met bouwmaterialen, keukens en de doe-het-zelfmarkt. Inmiddels zijn diverse bedrijven in de omgeving van het voormalige pand van de Rehorst-materieeldienst ongerust De Waddinxveense wijkverpleegkun dige JEANNE KASTELEIN is aan de Hogere School voor Gezondheidszorg te Leusden gepromoveerd tot Ver pleegkundig Beroepsinnovator. Ter ge legenheid hiervan wordt er voor vrien den en bekenden een receptie gegeven op maandagavond 26 juni van 17.00- 18.00 uur in Partyhome aan de Passage. tie Bonsel-Snelleman hield in de maan dagavond in het gemeentehuis van Bos koop gehouden vergadering van het re creatieschap een verontwaardigd be toog over het vroegtijdig maaien van het grasgewas. Op die manier is bij de bevolking, die het toch al zo moeilijk heeft met het komende gebod om hon den in het Gouwebos aan de lijn te hou den, veel goodwill verloren. Het Bospark-bestuur zei met afgrijzen de open brief van de heer Revoort te hebben gelezen. zamenlijk 520 kilogram te wegen. Met 533 kg zat Jeroen van Tol er het dichtst bij. Hij kreeg een Brugwaarde- bon van 150 gulden. Tweede (een brugwaardebon van 100 gulden) werd mevrouw M. Dijkstra- Terpstra van de Beethovenlaan met 504 kilogram en de derde prijs (een Brug waardebon van 50,-) ging naar J. v.d. Putten van de Chopinlaan 28, die ge wicht van 501 kg noemde. Hans Scholtes en Rik de Bas bleken ge- Voorwaarden Voordat Formido vrijstelling wordt ver leend van de gebruiksvoorschriften in het nieuwe pand zullen allerlei afspra- ken op papier worden gezet. Die afspra ken komen neer op de sloop van het hui dige Formidopand, de aanleg van 40 parkeerplaatsen (waarop geen verkoop mag plaatsvinden) voor het nieuwe pand, het gebruik van het achterpad voor de aan- en afvoer van materialen en financiële bijdragen voor de aan- en afvoer van materialen en financiële bij dragen voor het fonds ’’dorpsuitleg” 30.000,-), onderzoek naar geluidhinder en bodemverontreiniging en legeskos- ten. Overigens is het nog de vraag of op de lokatie van het huidige Formidopand zeven huizen gebouwd zullen kunnen worden. Hoewel door de gemeente nog een aantal stedebouwkundige rand voorwaarden opgesteld moeten worden is nu al duidelijk dat goedkope woning bouw op die plek niet haalbaar zal zijn. ’’Vraag is of woningbouw überhaupt Iij_ xt wege de geluidsbelasting, die de Hener- gouwerweg en de Noordkade veroorza ken”, aldus de gemeente. Een akoes tisch onderzoek op kosten van bouwbe drijf Van Erk BV uit Bergambacht zal hierin duidelijkheid moeten brengen. Uit onderzoek zal ook moeten blijken of de lokatie wel of niet verontreinigd is. Beperkingen in de bouw zijn ook nog mogelijk door de eventuele aanwezig heid van kabels en leidingen, terwijl er ook nog eens gebouwd gaat worden langs een kade, waarvan een gedeelte (300 m2) eigendom is van de provincie. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B. V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 grootte (voor het merendeel 3- en 4-ka- merwoningen). De huurprijzen van deze woningen liggen, afhankelijk van grootte, tussen 625,- en 800,-, exclu sief plm. 60,- servicekosten (C.A.I glasverzekering, schoonmaakkosten en verlichting van gemeenschappelijke ruimten). De sleutels van de eerste 22 woningen zullen op donderdag 22 juni aan de huurders worden uitgereikt. Aan de overige 42 huurders zal dit plm. 4 weken later gebeuren. Het woon- en winkel centrum heeft 12.000.000,- gekost. Met de voltooiing van dit complex, waarvoor medio mei 1988 de eerste paal werd geslagen, heeft deze nieuwste wijk van Waddinxveen er niet alleen een aantal appartementen bij gekregen maar ook een door velen in de wijk zeer gewenst winkelcentrum, waarin men in lijkse benodigdheden. Het woon- en winkelcentrum zal, teza men met een aantal scholen, een multi functioneel wijkcentrum en een Linnen- sportaccommodatie, het hart moeten gaan vormen van deze wijk. Het is ge bouwd in opdracht van de woningbouw vereniging ’’Samen Sociale Woning bouw” (S.S.W.) Het ontwerp is van architectenbureau Stuurman Partners B.V. te Waddinx veen en de bouw gebeurt door Bouw- en In het winkelcentrum Zuidplas, start brood- en banketbakkerij De Graaff ieder geval terecht kan voor de dage- met een bake-off oven. Zo krijgt het winkelende publiek in Waddinxveens nieuwste winkelcentrum een ambachte lijke attractie voorgeschoteld. Speciaal opgeleid personeel zal voor de consument iedere dag bewijzen dat vers bij Bakkerij de Graaff, écht vers bete kent. ’’Doordat we het bakproces van een groot assortiment verlegd hebben van de bakkerij aan de Zuidkade naar onze nieuwe winkelvestiging in de Zuidplas, -er- kunnen we veel beter op de wensen van Aannemmgsmaatschappij Boogaerdt de consument ingaan”, aldus Frank de Graaff. Zo zal er de gehele dag een royaal aan bod ovenverse produkten zijn. Het as sortiment zal veel ruimer en vooral fle xibeler zijn. Boven de winkels bevinden zich de 64 appartementen van verschillende In de zeven winkels komen: G. van Ringelenstein uit Waddinx veen met de Plus-Markt (plm. 800 m2), C.I. de Graaff uit Waddinxveen met een bakkerswinkel (plm. 110 m2), L.J. van der Werf uit Reeuwijk met een drogisterij en een PTT-agentschap (plm. 105 m2), W.H. Bijl uit Waddinxveen met een dames-, heren- en kinderkapsalon (plm. 90 m2), Volgens Formido voldoet het huidige onderkomen niet meer aan de heden daagse eisen. Aan- en afvoer van (bouw)materialen kan niet doelmatig gebeuren. ”De huidige opstal is primi tief’, aldus Formido, welk bedrijf ook geconfronteerd wordt door een grotere verscheidenheid aan omvangrijke goe deren als kasten, meubels, keukens, plaatmateriaal en tuinartikelen. De ge meente deelt die mening en vindt ver plaatsing van de bouwmarkt ruimtelijk gezien een goede ontwikkeling. op plek Formido geworden. Zij verwachten parkeerpro blemen, veel autobewegingen en derge lijke. Maar de aan- en afvoer vindt ach terom plaats en de consument kan de bouwmarkt alleen via de voorzijde be reiken, terwijl daar ook voldoende par keerruimte komt, zodat de gemeente voor die onrust geen grond acht. Nadrukkelijk geregeld zal wel gaan worden dat op de bestaande Formido- lokatie geen detailhandelsactiviteiten meer zullen kunnen plaatsvinden na sloop van het complex daar. De sinds 1983 van kracht zijnde gebruiksbepalin- gen bieden namelijk wel de mogelijk heid dat het huidige gebruik wordt voortgezet. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 WADDINXVEEN - Zeven winkels en 64 huurwoningen omvat het woon- en winkelcomplex Zuidplas aan de Zuidplaslaan, dat volgende week woensdagmiddag 28 juni om half vijf (na een bijeenkomst in de raadzaal) door Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden offi cieel zal worden geopend. De bevolking zal donderdagmorgen 29 juni vanaf tien uur bezit kunnen nemen van het in opdracht van de woning bouwvereniging SSW gebouwde complex. Het gewogen bestuur van het Brugcentrum. (Foto: De Rooy). O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1