GU/T ?72168 H SMENSENB Reeuwijk Omstreken” k l GEEN ’’THEATER” IN JAN LIGTHART Op onderbouwing centrum voor kunstzinnige vorming Maja Roder rector in Rotterdam ONDERLINGE BRANDVERZEKERING Kinderdag Passage met volop clowns Voor feest Partyservice weg deels afgesloten Verzekert al 75 jaar tot volle tevredenheid PLUIM VOOR UW AUTO. A Mast nog te koop AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! W Onafhankelijk Nieuwsblad Bnemmer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Uitvoerig HAR WA" boonstoppel b.v. Zeer bevreesd ÏRremmer SCHOENEN Geen tweede ’'zwembad” HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT r WADDENBROOD GERTHUIZER RIJOPLEIDING op VIDEO! SCHOENMAKERIJ K ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985,- EXCL. B.T.W. DE AANHANGWAGEN-SPECIALIST \-Xww Weekblad voor addinxveen Woensdag 5 juli 1989 CDA-fractie opent aanval trad hij op in de sporthal ’’de Sniep”. sluiten zouden worden genomen. T AUTORIJSCHOOL j Met ingang van 15 september 1989 is de heer H.W. ZANDBERGEN te Hen drik Ido Ambacht in tijdelijke dienst Ingaande 1 juni 1989 is de heer J.K. MEIJER te Waddinxveen tot hoofd bode benoemd. de afdeling Weg en Werken van de dienst van openbare werken en bedrij ven. De Waddinxvener BERT TUKKER is aan de Technische Universiteit in Delft geslaagd als bouwkundig ingenieur. Secretaris - Administrateur Pr. Margrietstraat 3 te Waarder Telefoon 03487 - 1633 In de maandagavond gehouden geza menlijke vergadering van de raadscom missies voor welzijnszaken en voor fi nanciën werden PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) en wethouder P.F.J. van Schie (CDA) bestookt met talrijke vragen. Drie man sterk, fractie voorzitter J.A. Hielema, H.H. Heller en G. van den Berg, trok de CDA-frac- tie ten strijde. betreuren B. en W daarbij gesteund door PvdA-fractievoorzitter mevrouw A. Vermeij, zeer. Bij de uitvoering van de verbouwings werkzaamheden zal overigens wel reke ning worden gehouden met de moge- Groens voorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 lijkheid dat later nog eens zo’n uitvoe- ringsruimte/theater gerealiseerd kan worden. Vandaar dat het blijft voorkomen in het concept van architectenbureau Stuur man Partners NV. Naast het conrectoraat is zij ook (lande lijk) actief op het gebied van onderwijs organisatie. Zij is redactrice van ’’Di rector”: het maandelijks periodiek van de Algemene Vereniging van Schoollei ders. WADDINXVEEN - Een week na de officiële opening en een gran dioos avondfeest is partyservice Gertjan van der Loo Partner weer volop aan de slag met de orga nisatie van feesten overal in het land. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-12110 Kerkweg-Oost 177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER CHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel 01820-15132 In uitvoerige betogen vooraf en ach teraf liet wethouder drs. Martin Kraaij estein merken dat B. en W heel erg moeizaammaar uiterst zorgvuldig en in overeenstemming met de genomen raadsbesiissingen aan het werk zijn ge gaan. tapijt gordijnen vinyl ir zonwering G.T Urtpetferse - Henegouwerweg 76 - Wadanxveen 1 45e Jaargang - No. 2139 -in het nieuws Oranieiaan2i Waddinxveen Tel 01828-12344 DtALER VOOR WAOCXMXVf f M EN OMGf VING R.P. BELLEKOM en mevrouw C.J. VAN TRIET-HUISMAN worden de nieuwe leden van de gemeentelijke commissie voor sociaal-cultureel werk. De heer Bellekom van de Nassaulaan 16 is door het bestuur van het jongerencen trum ’t Gemaal aan de Kanaaldijk voor gedragen ter vervulling van de vacature W. VAN EK die heeft verzocht van het lidmaatschap van de commissie te wor den ontheven. Mevrouw Van Triet-Huisman van de Henegouwerweg 117a komt voor de kant aan de Kromme Esse in de plaats van mevrouw J. ANGENENT-BEN- NEMEER. Gertjan van der Loo en zijn vrouw Sandrina kunnen terugzien op een ge slaagd festijn, waarvoor - om alle gasten goed te kunnen opvangen - zelfs een deel van de Staringlaan werd afgezet. Dit eenrichtingsverkeer viel menige Waddinxvener op. De officiële openingshandeling was in handen van de Zoetermeerse carrosse riebouwer Joost Lamboo sr de eerste grote klant van Gertjan van der Loo. Dat gebeurde halverwege vorige week woensdag op het moment dat burge meester C.M. van der Linden het woon- Haar benoeming is vorige week donder dag 29 juni door de gemeenteraad van de Maasstad goedgekeurd. De 46-jarige Maja Roder is vanaf 1977 als conrector voor de brugklassen ver bonden aan de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum. Na haar stu die geschiedenis in Groningen was zij van 1969-1977 eerst als lerares verbon den aan de Openbare Dalton Scholen gemeenschap in Voorburg. reiken door de inzet van de Stichting Muzikanten Kollektief dat van de Klei- kade verhuist naar de bovenverdieping van De Bonkelaar, die nog geluiddicht gemaakt zal moeten worden. MARIJKE WESTERMAN neemt van avond (woensdag 5 juli) van 17.30-19.00 uur op een receptie in de rooms-katho- lieke MGR. BEKKERSSCHOOL aan de Peter Zuidlaan afscheid als schooldi recteur. De Waddinxveense gaat met zwanger schapsverlof. Zij is ruim 12 jaar aan de Mgr. Bekkersschool verbonden ge weest. Vanaf maart van dti jaar was ze er directeur. Champagne voor GERTJAN VAN DER LOO, zijn vrouw en hun drie kinderen. In het midden de carrosseriebouwer JOOST LAMBOO SR., die het bedrijf aan de Staringlaan opende, en rechts LISETTE HORDIJK. (Foto: Sjaak Noteboom). De nieuwe Carvox autotelefoons van PTT Telecom. Draag baar en inbouw. Veel faciliteiten standaard waaronder hands free. Verkrijgbaar bij onderstaand adres. CARVOX® VAN PTT TELECOM. DE BESTE TELEFOON OP VIER WIELEN. WADDINXVEEN - De mast van de Centrale Antenne-Inrichting (CAI) staat nog steeds ongebruikt aan de Sta ringlaan. Sinds de radio- en televisiesignalen uit Alphen aan den Rijn komen is deze voorziening overbodig geworden. De mast staat sindsdien te koop, maar een koper is er door het gemeentebe stuur nog niet voor gevonden. B. en W. willen de mast ook niet be schikbaar stellen aan de RTW-radio voor etheruitzendingen, omdat dat een veel te beperkt gebruik is voor deze voorziening. WADDINXVEEN - Komende zater dag is het ’’Kinderdag” in het winkel centrum ”de Passage”. Op het plein voor de Kruiskerk zal een clown-springkussen worden opgesteld. Terwijl clowns op stelten lopen of bal- lonfiguren maken, die gratis zullen wor den uitgedeeld, kan op het Passageplein met een druk op de neus van de clown- spomp een bekertje limonade worden getapt. en winkelcentrum Zuidplas officieel opende. ’s Middags fungeerde als gastspreker de tekstschrijver, dichter en journalist Mi chel van der Plas. Hij ging in op de vol gens hem onmogelijke combinatie van feestvieren en Nederland en nam ook de nouvelle cuisine onnavolgbaar op de hak. Aan de heer W. VAN DIJK, medewer ker bij de dienst van openbare werken en bedrijven, is wegens gebruikmaking van de Regeling Vrijwillige Vervroegde Uittreding met ingang van 1 juli 1989 eervol ontslag verleend. Vooral de financiële onderbouwing, de diverse aannames voor wat betreft de inkomsten en het sombere meerjaren perspectief (Waddinxveen krijgt min der geld te besteden in de komende ja- ren) noopten de raadsleden onder aan voering van de CDA-fractie tot een ui terst kritische opstelling. Wat dit betreft deden ook PCW-fractie- voorzitter Jan van Wijk, VVD-raadslid ir. Karei Warmenhoven en D’66-voor- man Wim de Wit een behoorlijke duit in het zakje. De raadsleden zijn allemaal zeer bevreesd voor een financieel de bacle, die de Waddinxveners boven het hoofd zou kunnen hangen. PCW-fractievoorzitter sprak dan ook van grote vraagtekens. ”Ik wil perse geen tegenvallers. We moeten zeker heid vooraf hebben”, zo zette hij de door het CDA gezette toon voort”. ”We moeten er voor waken toekom stige ellende op onze hals te halen”, be toogde ook de liberaal Karei Warmen hoven. D’66-fractievoorzitter Wim de Wit vond de informatie over deze zaak volstrekt onvoldoende en vond op een gegeven moment zelfs dat de democra tie de verkeerde kant op gaat als over het centrum voor kunstzinnige vorming volgende week woensdagavond al be- I Doe-he(-zetfmatenaJen 1 Keukens Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout Sierbestrating Tei 01828-12596 üoort—fc BUI b. I Wadfcxma/ Aan de heer C. BOERMAN, opzichter bij de dienst van openbare werken en bedrijven, zal wegens gebruikmaking van de Regeling Vrijwillige Vervroegde Uittreding ingaande 1 november 1989 eervol ontslag worden verleend. De volgende MAVO-4-leerIingen van de christelijke scholengemeenschap voor MAVO-LTO-LHNO De Wadde in Waddinxveen zijn geslaagd na 2e tijd vak (herexamen): MANUELA BIK- BERGEN, SANDRA SCHOUTEN, FERDINAND VERMEUL en MI RIAM VAN DER WOUD. Op vele basisscholen in de omgeving is zij bekend als conrector voor de brugklassen en tevens als actief deel neemster in de BOVO-commissie (aan sluiting Basis Onderwijs - Voortgezet Onderwijs. Met ingang van 1 juni 1989 zijn de da mes E.A.M. v.d. VLIET-VERKLEIJ te Reeuwijk en P. KOSTER-VER MEIJ te Waddinxveen, beiden werk zaam bij de administratie van de dienst van openbare werken en bedrijven, in vaste dienst aangesteid. Intussen zullen andere clowns in en rond het winkelcentrum druk bezig zijn met het schminken van kinderen (voor de winkel van ’’Mieke” en De Peper- boom). Een draaiorgeltje speelt vro lijke liedjes en het bijzondere hiervan is, dat kinderen dit ook zelf mogen pro beren. Er is een speciale popcorn-presentatie en bij de winkel van Janine Vis zullen scoutingleden op speciale manier pof fertjes gaan bakken. Niemand moet schrikken als er plotse ling een clown op een éénwieler voorbij komt rijden want dit behoort allemaal tot de Passage-Kinderdag presentatie. De clown, die met de grote trommel rondloopt, maakt een en ander wel heel duidelijk hoorbaar en zichtbaar. Intus sen kan er een clown al buitelend acro batische toeren uithalen. Het blijft ech ter grappig en vrolijk. De Passage-Kinderdag zal voor velen het verlangen naar de zomervakantie die voor de deur staat een extra dimen sie geven. De clowns zorgen in ieder geval voor een prettige sfeer tijdens het winkelen en wie weet een glimlach of een gulle lachbui. Dat er nu haast wordt gemaakt heeft te maken met de toezeggingen en de ver wachtingen die zijn gedaan en gewekt bij met name de Stichting Streekmu- ziekschool Waddinxveen, die per 1 ja nuari 1990 deel gaat uitmaken van het centrum voor kunstzinnige vorming. Vanaf de publieke tribune deed mu- ziekschool-voorzitter drs. Joep Male- stein een klemmend beroep op de raadsleden om de besluitvorming op 12 juni te laten doorgaan. Daarop rekenen de docenten, die dan in dienst zullen treden van de Stichting Werknemer- spool Waddinxveen, waarvoor de statu ten ook nog moeten worden gewijzigd. In de gezamenlijke commissievergade ring was alleen de PvdA-fractie bij monde van voorzitter Bep Vermeij en collega Charles Wijnen optimistisch. ”Je moet geloof hebben in de gok”, spraken ze. Die woorden werden door wethouder Paul van Schie onderstreept. Het is ove rigens nog de vraag of de raadsfracties van B. en W. veel meer zekerheden zul len kunnen krijgen over de financiële gevolgen van het een stuk duurder ge worden centrum voor kunstzinnige vor ming. Het antwoord komt volgende week woensdagavond. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 Op het grandioze openingsfeest van GERTJAN en SANDRINA VAN DER LOO ontmoette burgemeester KEES VAN DER LINDEN de ’’Rotterdamse’’ zanger LEE TOWERS. In het midden GERTJAN VAN DER LOO. Voor LEE TOWERS was het een weerzien met het publiek in Waddinxveen, want tijdens de viering van het 750-jarig beslaan van dit Gou wedorp in 1983 trnrl hii zin in z/z> cn/irfAzi/ ”z/z> tin i Er is de christen-democraten, maar met name ook de PCW- en VVD-fracties, alles aan gelegen om Waddinxveen niet in een toekomstig financieel avontuur te storten. In en om het Raadhuisplein j.jwordt één ’’zwembadaffaire” (waarvan benoemd tot technisch medewerker op al sprake is geweest van uit de hand ge lopen kosten) voldoende gevonden. De financiële voorstellen voor het op te richten centrum voor kunstzinnige vor ming, waarvoor de gemeenteraad in zijn vergadering van december vorig jaar op basis van een uitgebreide nota, het licht op groen zette, komen in de ge meenteraadsvergadering van volgende week woensdagavond aan de orde. Deze en volgende week zullen door B. en W. nog diverse stukken moeten wor den gemaakt met achtergrondgegevens voorde raad. ’’Maar er zijn en blijven veel vragen”, vond CDA-fractievoorzitter Jan Hie lema en hij kwam er met een spervuur van. Herman Heller zette forse vraagte kens aan de zelfwerkzaamheid die één ton moet gaan besparen, vooral te be- WADDINXVEEN - De fractie van het CDA in de Waddinxveense ge- wijk-en speeltuinvereniging De Over- meenteraad, daarbij in min of meerdere mate gesteund door PCW, VVD kant aan de Kromme Esse in de plaats en D’66, heeft de aanval geopend op de onderbebouwing van de gemeen telijke plannen om te komen tot de oprichting van een centrum voor kunstzinnige vorming. Dit centrum, met als hoofdvestiging de oude Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat en als dependances De Bonkelaar (Beu kenhof) en de voormalige kleuterschool Woelwater (Peter Zuidlaan), gaat 900.000,- kosten in plaats van de een half jaar geleden gedachte 500.000,-tot ƒ700.000,-. WADDINXVEEN - De Waddinx veense drs. M.I. Roder van de Peu leyen, conrector voor de brugklassen van de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum is benoemd tot rec tor van de openbare scholengemeen schap ’’Albert Einstein” voor VWO- HAVO-MAVO in Rotterdam-Hoog- vliet. WADDINXVEEN - Als onderdeel van het centrum voor kunstzinnige vorming zal in de oude Jan Ligthartschool aan de Kerkstraat geen uitvoeringsruimte/ theater komen. Voor die voorziening is geen geld en dat Op de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum te Waddinxveen zijn de onderstaande leerlingen alsnog geslaagd voor hun diploma, waardoor het slagingspercentage voor HAVO op 94% en voor Atheneum op 97% komt. Atheneum: AUDREY JO, JO- LANDA VAN GEMEREN en HUGO ZEVENBERGEN. RAVO: MICHAEL DEN OUDEN, INCHELA SCHENKELS, IRENE STROOT, AUDREY VENTE en HARRY ZWEERE. De wethouders drs. M. Kraaijestein (PvdA) en P.F.J. van Schie (CDA) hebben het meest te maken met de welzijns- en financiële aspecten van het centrum voor kunstzinnige vorming. (Foto: Archief). WA)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1