Westnederland weer Scholieren praten boven de 60 miljoen met dansgroep Torna Kerkkoor in het nieuw Mooie plekjes in raadzaal Scholen vragen tachtig mille Vervoersbedrijf kwam in 1988 uit op 63,5 miljoen Voor schoolkrant Toma-Lima Flitsen Zeefdrukken Loes Huis in in Meppel Goedgekeurd In oktober Auto vanuit de lucht Besluiten van B. en W. Vakantie- kaartenactie rijkspolitie loopt volop collecte voor dieren ’t Veld te zien ’’aangehouden” ’’Karakteristieken in W’veen” I Winst Sneldiensten Moe Korbis Vergoeding Campagne NS-station Voorlichting Gesprek WADDINXVEEN - Drie Waddinxveense schoolbesturen hebben bijna 80 mille 78.025,83) nodig voor het betalen van allerlei aanschaffingen en voorzieningen. B. en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad voorgesteld dit bedrag uit de gemeentekas te halen. 1 WADDINXVEEN - In de raadzaal van het gemeentehuis zullen een week lang kunstwerken, foto’s en dia’s worden getoond van de meest beeldbepalende gebouwen en landschappen in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Westnederland is voor het derde achtereenvolgende jaar uitgekomen boven de 60 miljoen reizigers. Om precies te zijn werden vorig jaar 63,5 miljoen mensen vervoerd in de bussen van NV Verenigd Streek Vervoer Westnederland, zo blijkt uit het pasverschenen jaarver slag. V RS Pagina 21 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 5 juli 1989 het verslagjaar 1,6 miljoen. geven van onderwijs. Het Gereformeerd Kerkkoor in het nieuw gestoken. (Foto: Gereformeerd Kerkkoor). langrijkheid van de muzikantenfamilics in Burkina Faso, over de verschillende trommels en over de muziekboog. Afrika erbij, te zeggen waar precies, kost toch nog even moeite. Maar op het antwoord "Wcst-Afrika”, volgt een goedkeurend gebrom van dc dans groep. Jammer genoeg is dc tijd om. Dc dans groep moet weg. Nog een vraag van Dirk van Amerongen op de valreep: "Wat vonden jullie het leukste van deze reis?" Daar hoeven dansers en muzi kanten niet lang over na te denken. Behalve het station werd ook het ’oude’ hoofdkantoor van de NKF in de geest van Bauhaus opgezet. Omdat het altijd moeilijk is voor zoveel verschillende figuren een passend ge heel te vinden, wordt voor een kerk- Museum Drenthe zijn dinsdag t/m za terdag van 13.00-17.00 uur. ’s Morgens De activiteiten van Westnederland in 1988 hebben geleid tot een totale netto omzet van 154,5 miljoen. De netto Westnederland heeft voorts goedkeu ring van de minister van Verkeer Wa terstaat ontvangen om eind augustus 1989 al een vijftal nieuwe sneldiensten te introduceren. In 1989 heeft Westnederland activitei ten opgestart in twee dochteronderne mingen. Westnederland Pullman Ex press B.V. richt zich met name op de markt van het besloten busvervoer (groeps- en toervervoer)Bedrijfswa gens Service Westnederland B.V. ver zorgt het stallen, wassen, keuren en on- Het Bauhaus wilde namelijk de' be staande wereld ontleden tot de eerder genoemd? basisvorm en de basiskleu- ren: geel, rood en blauw. Met deze ’basiselementen’ diende een nieuwe, harmonische wereld te worden opgebouwd. Deze ideeen ontleende Bauhaus aan ’De Stijl’, een groep kun stenaars o.l.v. Piet Monderiaan en Theo van Doesburg. De bovenstaande invloed treffen we ook aan in de recht hoekige letters op de gevel van het sta tion. koor door de speciaalzaak vaak de tra ditionele combinatie lange donkere rok en lichte blouse geleverd. Dit platgetreden pad verlatend begaf het Gereformeerd Kerkkoor zich naar ”’t Pijke” aan de Kerkweg-West. Daar werd de uiteindelijke keus gemaakt: een beige pakje met vleermuismouwen en een feestelijke klokrok. Zo uit het rek, maar toch een behoorlijk bekoor lijk aanzicht voor het publiek. Natuurlijk vormt niet alleen de "tradi tionele” kleding een drempel voor met name jongere mensen om koorlid te Overigens betekent de omvang van het personenvervoer in 1988 ten opzichte van 1987 een lichte daling van 1,8 %,die met name is veroorzaakt door de zach ter wintermaanden en een terugloop van het aantal lokale reizigers. Gezien de toenemende verkeersintensi teit in de Randstad is het opvallend dat met name de sneldiensten een zeer posi tieve ontwikkeling te zien geven. Een stijging van bijna 11,5 voor de snel diensten geeft aan dat het openbaar busvervoer een aantrekkelijk vervoer middel is in de spitsuren, mits de snel heid oon navenant is. worden, ook het feit dat de gemiddelde leeftijd langzamerhand stijgt houdt hen wellicht tegen. Maar als je zoals het Gereformeerd Kerkkoor vanuit het geloof zingt, moet iedereen de kans gegeven worden mee te doen. Je krijgt dan een bont gezel schap, wat resulteert in het zingen van een veelkleurig repertoire. ’’Eenzelfde variatie vinden we dan ook in onze toehoorders: van toevallige kerkganger en nieuwsgierige bejaar denhuisbewoner tot bewust gekomen concertbezoeker”, aldus de koorleden. WADDINXVEEN - De jaarlijkse col lecte van de Dierenbescherming, afde ling Gouda e.o vindt ook dit jaar weer rond 4 oktober (werelddierendag) plaats. Om precies te zijn in de week van 2 t/m 7 oktober. De dierenbescherming heeft dit geld hard nodig voor de exploitatie van het Dierentehuis Midden-Holland. Dat be tekent de zorg voor de opvang en de herplaatsing van gemiddeld 1000 af- stands- en zwerfdieren per jaar. Andere aktiviteiten van de Dierenbe- e.o. zijn: voorlich ting, inspectie voor het onderzoeken van klachten in de regio Gouda, de or ganisatie van een kattenoppascentrale, het voederen van de vogels in de winter, de organisatie van een cursus Dieren- EHBO en verzorging. De collecte van Waddinxveen wordt georganiseerd door een aantal wijk- hoofdenOm de collecte dit j aar goed te laten verlopen zoekt de Dierenbescher ming iemand die de collecte in Wad dinxveen zou willen coördineren. In lichtingen: 01820-18822. Zijn ze moe na afloop van de voorstel ling?'De dansers praten er niet over, maar dat moet wel. Het pak met masker weegt alleen al 30 kg en dan dansen ze er ook nog mee. Voor Bert van Es hoeft die vraag niet gesteld te worden. "Bij "Het leukste vonden we de ontvangst in sommige onderdelen van de dans schudde de hele sporthal en voelde je het trillen,” zegt hij. Maar nu wil ook de dansgroep een vraag stellen. ’’Weten Waddinxveense kinde ren nu ook waar Burkina Faso ligt?” De kinderen van de schoolredactie knik ken, maar om nu, zonder kaart van Nederland. Zo voelen we ons hier hele maal geen vreemden!” Na nog met elkaar op de foto te zijn ge gaan en groeten te hebben uitgewisseld, vertrekt de groep weer naar hun logee radressen in Groningen, uitgezwaaid door de schoolredactie van Toma-Lima Flitsen uit Waddinxveen. Gereformeerde schoolvereniging Gouda e.o. herstraat het schoolplein van de Gereformeerde school 2.623,55). Dc Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs heeft geld nodig voor de vervanging van de dakbedek king op de Groen van Prinstererschool (deze zaak, die 55.695,- kost was eer der aan de orde toen tevens werd be paald dat het schoolbestuur 5.516,- aan isolatiekosten voor eigen rekening neemt) voor de ventilatie van de c.v.- ruimte Koningin Julianaschool (3.714,- voor glasschade Groen van Prinste rerschool (1.060,48) en voor glasschade en vandalisme Willem van Oranje- school (1.589,16). De Stichting voor Katholiek Onderwijs "Sint Victor” maakt kosten voor de glasschade en stormschade Sint Jozef-, Mgr. Bekkers- en Sint Paulusschool (1.492,80) en aanvulling le inrichting groot spelmateriaal Sint Paulusschool (11.850,84). WADDINXVEEN - In de afgelo pen weken heeft het college van Burgemeester en Wethouders on der meer de volgende besluiten ge nomen: Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan wordt ter realisering van het familiehuis aan de Dr. Daniël den Hoedkliniek een bijdrage van 250,- beschikbaargesteld. Aan de Winkeliersvereniging Win kelcentrum ’’Brug” is vergunning verleend voor het op 9 eh 10 juni 1989 organiseren van een braderie. Aan de volle Evangeliegemeente ’’Bethel” te Boskoop is vergunning verleend voor het uitoefenen van straatevangelisatie op 2 juni 1989. Profronde Aan de Stichting Profronde van Nederland is toestemming verleend voor het houden van de 15de Ronde van Nederland voor wat het Waddinxveense deel van het par cours op 15 augustus 1989 betreft. Besloten is tot intrekking van de gratificatieregeling bij vrijwillige vervroegde uittreding, waarbij een afbouw in drie jaar is voorzien. Aan de korfbalvereniging ’’Kor bis” is recht van opstal verleend ten behoeve van de bouw van een club- huis/kleedruimte op het sportvel dencomplex ”De Sniep”. Aan Petroleum Maatschappij (Ne derland) B.V. te Rotterdam is een perceel grond aan de Dreef ver huurd, alsmede recht van opstal verleend ten behoeve van de vesti ging van een benzinestation. Voor al dit soort zaken (groot onder houd, vervanging, aanpassingen) ont vangt de gemeente een - genormeerde - rijksvergoeding. Uit deze vergoeding De Westafrikaanse dansgroep Logoin de Toma met schoolredaktie Toma-Lima Flitsen. Van links naar rechts staand: Dirk van Amerongen, Miranda Hagoort, Rebecca ter Heijden, Danielle Storre, Patrick van de Berg, Bert van Es en zittend: Tineke Lelieveld, Maaike Geerling, Hilde Stolk. (Foto: Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen). In 1988 is Westnederland een infra- structuurcampagne gestart. In deze campagne zijn alle wegbeheerders en betrokken instanties, die belang hebben bij het oplossen van verkeersopstoppin gen, benaderd hun medewerking te ver lenen aan het oplossen van vertragings- factoren vooor de bus. In het Bereikbaarheidsplan Randstad zijn verschillende van de, door Westne derland voorgestelde, doorstromings- maatregelen voor het openbaar busver voer opgenomen. De actieve, directe benadering van de wegbeheerders heeft in 1988 de eerste derhoud van bedrijfswagens en de ver huur van werkplaatsoutillage. Deze expositie ’’Karakteristiek Wad dinxveen” wordt zaterdagmiddag 15 juli om vier uur officieel geopend en zal duren tot en met zaterdag 22 juli. Op de bijzondere tentoonstelling han gen foto’s van het oude raadhuis, dia’s van ’t Weegje en tekeningen van de Re monstrantse Kerk. Tevens wordt de geschiedenis van be paalde lokaties in teksten uiteengezet en is er een boekentafel met literatuur over Waddinxveen aanwezig. De expositie heeft tot doel de Waddinx- veners te attenderen op de waardevolle en mooie plekjes van Waddinxveen om deze zo goed mogelijk voor het nage slacht en voor onszelf te bewaren. De gratis toegankelijke tentoonstelling wordt georganiseerd door de gemeente lijke commissie voor kunst en cultuur en is geopend van maandag tot en met vrij dag van 9.00 tot 16.00 uur, donderdag ook van 19.00 van 21.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Eén van de beeldbepalende panden die op de Waddinxveense expositie te zien zal zijn is het NS-station Waddinxveen. Na tien jaar discussie werd in de jaren dertig door Waddinxveen een spoorlijn aangelegd. De lijn liep dwars door de Petteplas. Veel duur zand, de oorzaak van de trage aanleg, was nodig. Het station, ge bouwd in 1934, is volgens de Waddinx veense historicus C. Neven het laagst gelegen station van Europa. Het gebouw is gemaakt in een stijl die aan het Bauhaus, een stroming in de kunstgeschiedenis, doet denken. De ba sisvorm, de rechthoek, en één van de basiskleuren, geel, wijzen hier op. WADDINXVEEN - De "Vakantie- kaarten-actie” van de Waddinxveense rijkspolitie is weer volop aan de gang. Het blijkt een effectief middel te zijn om woninginbraken te helpen voorko men. De bedoeling van het "vakantiekaar- tcn-project” is dat mensen die voor kor tere of langere tijd hun woning onbe heerd achterlaten, voor bijvoorbeeld een vakantie of voor werk, op het poli tiebureau aan de Mozartlaan een "vakantiekaart” in komen vullen. Bij het invullen van de kaart moet de periode worden opgegeven wanneer men afwezig is en moet ook tenminste een sleutelhouder opgegeven worden. Deze sleutelhouder dient bij voorkeur in de buurt te wonen zodat een regelma tige controle van de woning mogelijk is. De sleutelhouder is dan ook het beste in staat om verdachte situaties in en rond de woning te signaleren. Bij onraad of verdachte omstandigheden zal de poli tie na melding direct reageren. Als men aan het politiebureau komt om een vakantiekaart in te vullen ontvangt men tevens enige voorlichting op het ge bied van inbraakpreventie en een folder met 32 vakantietips. Tijdens de afwezigheid van de bewoner zal de politie de woning eenmalig bekij ken. Deze controle draagt niet het ka rakter van ’’bewaking” maar is bedoeld om te kijken of de woning voldoende beveiligd is achtergelaten (ramen en deuren goed gesloten) en niet direct zichtbaar is dat men afwezig is (geen sta pels kranten achter de voordeur, gordij nen gesloten etc.). Na controle zal de politie een controle- kaart achterlaten in de woning. Bij ern stige gebreken zal contact worden opge nomen met de sleutelhouder. De politie hoopt op deze manier te be werkstelligen dat de preventiemaatre gelen die nu genomen worden hun vruchten ook afwerpen in de ’’donkere maanden” als het inbrekersgilde weer meer actief is. Tot slot wordt medegedeeld dat de poli tie alleen gegevens noteert van mensen die persoonlijk aan het bureau komen. Telefonische meldingen worden niet ge registreerd. WADDINXVEEN - Op verzoek van de scherming Gouda bemanning van een vliegtuig van de Dienst Luchtvaart van de rijkspolitie heeft de Waddinxveense politie op vrij dag 30 juni een autobestuurder proces verbaal aangezegd voor zijn rijgedrag op rijksweg A12. Vanuit de lucht constateerde men dat de bestuurder op een afgesloten stuk rij baan, drie auto’s inhaalde. Op aanwijzingen vanuit de lucht kon de bestuurder worden aangesproken toen hij zijn auto in Waddinxveen parkeer de. WADDINXVEEN - Onder de meer dan 1.000 kinderen en volwassenen, die vorige week dinsdagmiddag in de sport hal "de Sniep” twee voorstellingen heb ben bijgewoond van de dans- en mu ziekgroep Logoin de Torna uit Burkina ijaso bevonden zich ook de negen leden van de schoolredactie van Toma-Lima Flitsen. Deze schoolkrant, een initiatief van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen die sinds 1975 con tact onderhoudt met het Afrikaanse To rna, is bestemd voor het Waddinx veense basisonderwijs. De jonge ver slaggevers en -sters grepen natuurlijk Hun kans om na afloop van het optreden van Logoin de Torna (18 dansers en 6 rhuzikanten) even met ze te spreken. L Op de lege tribunes van de sporthal ”de Sniep” zaten de scholieren dinsdagmid dag te wachten tot de groep zich weer verkleed -had. ”Het leukste”, zegt Maaike Geerling, ’’vond ik toen de mannen met de trommels binnenkwa men. De hele sporthal was toen vol ge luid.” En Miranda Hagoort vult aan: ’’Eerst dacht ik dat er misschien niks aan zou zijn, maar toen de mannen met de trom mels binnenkwamen, vond ik het gelijk zó speciaal!” De redactie van Toma-Lima Flitsen heeft zich goed voorbereid op het ge sprek. Patrick van de Berg heeft de vra gen vooraf nog eens op een rij gezet, zo dat ze niets zullen vergeten. Zodra de dansgroep een beetje lacherig en verle gen verschijnt, begroet Tineke Lelie veld hen en legt uit wat het werk is van de schoolredactie. De tolk, mw. M. Wolfs, vertaalt de vragen in het Frans en de leider van de groep vertaalt ze weer in het Samo (de taal van de regio Torna). De dansers en muzikanten vinden al die belangstelling van de Waddinxveners voor hun doen en laten interessant. Ze vertellen dan ook met veel plezier over hun groep, over de vier keer per week dat ze oefenen en over hun optreden bij bijvoorbeeld oogstfeesten, bruiloften, begrafenissen. Daniëlle Storre kan er maar niet over uit, dat de dansers nu zo rustig in hun spijkerbroeken en shirtjes zitten te pra ten. ”Je kunt ze bijna niet herkennen. Is dat nu die man, die daarnet de leider van de trommelaars was en zo hard heen en weer liep?” vraagt ze. Hilde Stolk, die de dansers feliciteert met het behalen van de eerste prijs in hun land, vraagt of het moeilijk was om die prijs te winnen. Ze zijn duidelijk blij met deze felicitatie en de leider van de groep zegt, na overleg met de dansers, dat het niet zomaar moeilijk was, maar zelfs verschrikkelijk moeilijk. De muzikanten zijn bijna nog niet aan het woord geweest. Op de vragen van Rebecca ter Heijden over het leren be spelen van de instrumenten, volgt dan pok een uitgebreid verhaal over de be vruchten afgeworpen. De files voor de brug over de Noord bij Papendrecht en winst van de onderneming bedroeg in voor de Lekbrug bij Vianen kunnen -- - voor een groot deel ’’omzeild” worden. Sinds 1 juni rijden een aantal buslijnen van Westnederland 's ochtends over de vluchtstrook langs de file op de A2, tus sen knooppunt Oudenrijn ën verkeers plein Hooggelegen, nabij Utrecht. Westnederland blijft haar aandacht richten op de oplossingen van infra structurele knelpunten, om zodoende de gemiddelde snelheid van de bussen te verhogen, hetgeen haar concurren tiepositie in het personenvervoer ver sterkt en tevens bij draagt aan de ver mindering van de files in de Randstad. WADDINXVEEN - Het Gerefor meerd Kerkkoor in Waddinxveen heeft zich in het nieuw gestoken. ’’Iedereen steekt zich van tijd tot tijd in het nieuw”, aldus de koorleden, die hopen dat de nieuwe out-fit ook nieuwe leden zal opleveren bij het koor dat elke dins dagavond vanaf kwart voor acht in Het Trefpunt aan de Stationsstraat repe teert. wijs is een dergelijk fonds ingesteld. De door de drie schoolbesturen inge diende verzoeken vallen volgens de ge- voor groepen op afspraak. Toegang vol- meente binnen de normale eisen aan het wassenen: 3,50. Kinderen tot 12 jaar geven van onderwijs. en65+ 1,50. Gezinskaart 7,-. WADDINXVEEN - De Waddinx veense kunstenares Loes Huis in ’t Veld exposeert zeefdrukken in het Grafisch Museum Drenthe aan de Kleine Oever in Meppel. De tentoonstelling duurt van 4 juli tot en met 9 september. Loes Huis in ’t Veld maakt zeefdruk ken, die met een uiterste precisie zijn vervaardigd. Sinds 1985 houdt hij zich bezig met de serie ’’Gescheurd Papier”, waarbij stukken papier vanuit het rea lisme langzamerhand vervagen of ab straheren. Papier dat zijn funktie verloren leek te hebben, gekreukeld, gescheurd, achte loos weggeworpen, maar daardoor juist inspirerend tot experimenten met kleur en vorm in zeefdruktechniek. De serie begint zeer realistisch maar halverwege de serie ziet men langza merhand kleine veranderingen optre den, steeds meer stukken vervagen of verdwijnen geheel, en de laatste paar zeefdrukken eindigen abstrakt. Ten- einde elke toonwaarde te kunnen berei ken bestaan de zeefdrukken meestal uit tien tot achttien drukgangen. Naast de serie ’’Gescheurd Papier” be gint zij ook steeds meer zeefdrukken te maken die een grotere relatie vertonen met haar schilderijen in gemengde tech nieken. Vaak geven zij de indruk krijt tekeningen te zijn inplaats van zeef drukken. Loes Huis in ’t Veld werd in Zwolle ge boren. Hier behaalde zij haar akte lo-te- kenen aan de Zwolsche School voor Beeldende Kunst. Na een opleiding schilderen, tekenen en grafiek aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem, woonde en werkte zij enige jaren in Afrika en Arabië. In zeefdrukken en experimenteel schil deren specialiseerde zij zich aan de Vrije Akademie te Den Haag. Loes Huis in ’t Veld exposeerde eerder in Zwolle, Gouda, Waddinxveen, Bent huizen, Zoetermeer, Den Haag, Wijk (jaarlijks ca. 200.000,-) is door de ge- bij Duurstede, Lochem, Eindhoven, meente ingesteld het’’reservefonds An- Solingen (DL), Mijnsheerenland en dere Voorzieningen Bijzonder Onder- Maastricht. wijs”. Ook voor het openbaar onder- De openingstijden van het Grafisch WADDINXVEEN - Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft de vol gende Waddinxveense besluiten goed gekeurd: - aankoop van het perceel Zuidelijke Dwarsweg 2 en 3 van de heer H. Oskam te Waddinxveen. - verkoop van een perceel grond op het bedrijfsterrein Coenecoop aan Beheer- en Exploitatiemaatschappij Boonstop- pel BV te Waddinxveen. - verkoop van een perceel grond op het bedrijfsterrein Coenecoop aan DGS Wijnkopers BV te Waddinxveen. verkoop van een perceel grond op het bedrijfsterrein Coenecoop aan Samaco BV Technisch Handelsbedrijf te Rijs wijk. - verkoop van een perceel grond op het bedrijfsterrein Coenecoop aan Konink lijke Natuursteenbedrijf De Steenklip BV te Sneek. - verkoop van een perceel grond op de hoek Prins Bernhardlaan/Juliana van Stolberglaan aan de woningbouwver eniging Samen Sociale Woningbouw te Waddinxveen. v- werkkrediet stuurgroep verkeersvei ligheid voor externe advisering recon structies en verkeerslichteninstallaties. t- krediet beheer Ondernemerscentrum en continuering startersfaciliteiten. - krediet voorzieningen TheoThijssen- school. >- krediet voorzieningen Leon van Gel- derschool. - krediet vervanging dakbedekking St. Paulusschool. - krediet aankoop-, deskundigen- en pverdrachtskosten Dorpstraat 18. •- krediet aanbrengen onderbemaling voor drainage sportveldencomplex Oranjewijk. - aankoop drie certificaten van aande len NKF Holding BV. r onderhoudskosten openbare verlich ting kruispunt Beijerincklaan/Zuidplas- laan. - krediet verkeersmaatregelen Oranje- wijk-West. u garantie geldlening verbouw kleedac- commodatie Wamaarplantsoen van Be Fair-voetbal. k garantie geldlening aankoop en plaat sing van masten en lichtarmaturen zandkunststofveld Waddinxveen-hoc- key. -t.jj ■j»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 21