Politie zoekt pseudo-agent Jaarconcert muziekschool Politie pakt dronken rij ders In 80 dagen van zaadje tot tomaatje Nieuw: LiDi’s Stoffenhuis Zes radio zenders erbij Vrijdagavond 7 juli Ondanks water pokken toch musical bij Theo Thijssen Tien mille RTW-radio Werkweek van - Klaas de Vries op Vlieland Droog BV vraagt bouw vergunning discotheek Coenecoop 2 in de maak Orgelconcert Jaap Niewenhuijse Kwekerslatijn Celloduet Onder invloed Winkeldiefstal Opgelost Aanrijdingen Pop Snelheidscontrole Zweetdruppels Diefstal Renovatie Klas in de kas Actie Aanrijdingen Samenspelen Vooral licht Computer Diefstallen Waddinxveen Pagina 23 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 5 juli 1989 Lia de Regt van LiDi’s Stoffenhuis. (Foto: Sjaak Noteboom). ELSEMIEK DE JONG WADDINXVEEN - Niet alleen examenkandidaten hebben de afgelopen weken in spanning gezeten, ook de basisschoolkinderen kunnen er wat van. takje onderaan de plant die teveel voe ding wegpikt, daarom moet dat eraf. Als de grote bladeren teveel licht voor de tomaten tegen houden, worden die bladeren ook verwijderd. Het water krijgt de plant via een slangetje en warmte via verwarmingsbuizen, het licht komt van de zon”. "Als de groen tomaat iets gaat verkleu ren moet hij geplukt worden. De ge plukte tomaten drijven door de water- goot naar de sorteermachine. Deze ma chine heeft een ingebouwde computer en zoekt de tomaten uit op grootte en kleur”. "Als de tomaten in kisten zijn verpakt worden zij naar de veiling gebracht en worden de tomaten verkocht en krijgen wij geld. En dit was mijn spreekbeurt”, en zo theoretische gedeelte van zijn spreek beurt. derne te beluisteren (keyboard, percus sie, accordeon en slaginstrumenten. nodig is. LiDi’s Stoffenhuis beschikt ook over stoffen die met baby’s en kin deren te maken hebben. Dit betreft de bekende Lina Brown-lijn. WADDINXVEEN - De lokale omroep RTW heeft voor dit jaar 10.000, subsidie gekregen. Dit geld is al uitbe taald, zo laten B. en W. aan de gemeen teraad weten. In de eerstvolgende gemeenteraadsver gadering zal het college met een voor stel komen inzake de toekomst van de lokale omroep. In dat voorstel zal mede worden inge gaan op de resultaten van de nog te voe ren besprekingen met Radio Casablan ca, een radiopiraat met een zender die legaal wil worden. Nu mogen de leerlingen vragen stellen. "Hoe groot kan een tomaat worden?” wil een kind weten. ”Nou, zo groot wel”, en Diederik toont een denkbeel dige tomaat van indrukwekkende afme ting. Het ontzag is groot. ’’Waar krijgt de plant het water van?”, is de volgende vraag. En nu volgt de praktijk. De jonge Verhoef neemt zijn klasge nootjes mee naar achteren. Buiten, ach ter de kas, zijn twee reusachtige water- Er staat ook een schitterend celloduet oj: het programma o.Lv. de cellist Tho mas (Guïrten) Guirten) en een alleraar digst menuet voor piano, viool en cello. De ware muziekliefhebber staat op 7 juli een buitengewoon interessante avond te wachten. Het plantencentrum Verkleij te Waddinxveen zal geheel be langeloos de flora ’’tussen de muziek” verzorgen. LiDi’s Stoffenhuis beschikt over een ge zellige winkel en heeft nu ook een etala ge. ^POLITIENIEUWST In de avond van maandag 26 juni werd een bromfietser gecontroleerd waarbij bleek dat deze onder invloed van alco hol reed. De man is een ademanalyse af genomen die te hoog uitviel. Hij kreeg een rijverbod voor 3 uur. De man belde op woensdag 28 juni om streeks 00.15 uur bij de vrouw aan met de mededeling dat het buitenalarm af ging en vroeg haar naar buiten te ko men. Toen zij dit niet deed verklaarde de man van de politie te zijn en toonde haar iets dat op een politielegitimatie leek. Tot slot zei de man dat de vrouw de ex tra binnenklinken niet moest gebruiken omdat de politie bij onraad niet naar binnen zou kunnen. Volgens de meldster gaat het om een blanke man, lengte ongeveer 1.90m, fors postuur, snorretje, dikke bril en lichtblond achterover gekamd glad haar. WADDINXVEEN - Na een dag slui ting is zaterdag Babba’s Stoffenhuis aan de Kerkweg-West overgenomen door LiDi’s Stoffenhuis. De zaak is nu in handen van Lia de Regt uit Bleiswijk. Lidi staat voor de eerste twee letters van haar voornaam en die van haar 15-jarige dochter Diana. Een 13-jarige Boskoper werd op dins dag 27 juni betrapt bij het plegen van een winkeldiefstal. De jongen had wat snoepgoed meegenomen zonder te be talen. Hij is na een reprimande overge geven aan zijn ouders. WADDINXVEEN - Een 40-jarige Boskoper en een 56-jarige Waddinx- veense zijn door de Waddinxveense rijkspolitie achter het stuur van hun auto gehaald omdat ze te diep in het glaasje hadden gekeken. Zeven Waddinxveense jongens (15 tot 20 jaar) zijn aangehouden en nader door de politie aan de tand gevoeld in verband met een gepleegde inbraak in een zuivelwagen, waarbij 7 kratten bier en een hoeveelheid snoep werd buitge maakt. Een paar jongens ontkenden iets met de inbraak te maken te hebben gehad, welke plaats vond in de nacht van 4 op 5 mei. Rond die tijd werden op de Pas sage en nabij de Groensvoorde diverse vernielingen gepleegd. Een aantal heeft bekend deze te hebben gepleegd. Op 22 juni botsten op de Bloemendaal- seweg twee Waddinxveense fietsers te gen elkaar. Eén van hen liep hierbij een hersenschudding op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Kop-staart-aanrijdingen tussen auto’s deden zich op dezelfde dag voorop de Kerkweg-Oost en op de Zuidkade. Hierbij viel alleen materiele schade. Een gebroken onderbeen was het ge volg van een eenzijdig ongeval, welke plaats vond op vrijdag 23 juni op de Es- doomlaan bij de kruising met de Sniep- weg. Vermoedelijk was een aan het stuur hangende tas in het voorwiel ge komen. Zij werd per ambulance ver voerd naar het ziekenhuis. Op dezelfde dag werd bij de Souburgh- laan een lantaarnpaal omver gereden door een achteruitrijdende vrachtauto. De paal brak hierbij af. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 7 juli om half acht wordt in de Ont- moetingskerk aan de Groensvoorde in Waddinxveen het jaarlijkse con cert van de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen gehouden. De uitvoering, met inleidingen door muziekschooldirecteur Roel van Schra- vendijk, duurt tot uiterlijk half tien. WADDINXVEEN - Bij de Waddinxveense rijkspolitie is door een be woonster van de Peter Zuidlaan melding gemaakt van het optreden van een vermoedelijke pseudo-agent. Ook het oudste instrument, de mense lijke stem, is te beluisteren en wel in de popgroep, die samen met de Big Band- blazers enkele werken van The Preten ders en U2 zal vertolken. Daarnaast valt het kinderkoor te beluis teren en treden een klarinetensemble en een slagwerkensemble op. Het gemengd ensemble gaat hand in hand met het accordeonorkest. Maar ook de blokfluitisten treden gezamen lijk voor het voetlicht en de vioolgroep o.l.v. Clara Post zal de bezoekers weer versteld doen staan van het jeugdig kun nen. Op vrijdag 30 juni is een radarcontrole gehouden op de Koningin Wilhelmina- singel, de Noordkade en de Beethoven laan. Gecontroleerd werd tussen 10.45 en 16.30 uur. Er vielen 16 bekeuringen voor snelheden die Qpliepen tot 82 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was op de Beethovenlaan. bassins gegraven van elk drie meter diep. In de bassins kan 3000 kubieke meter water worden opgevangen. Onderin lig gen grote buizen die het water transpor teren naar de kas. Via aftakkingen kan elk plantje voorzien worden van het be nodigde water. Ook de waterhuishou ding is computergestuurd. Door de prachtige, warme lente is één bassin al volkomen ieeggeslobberd. Het andere bassin is weliswaar nog rijkelijk gevuld, maar zal toch onvoldoende wa ter bevatten om de planten gedurende de zomerperiode van water te voozien. Wat dit bedrijf betreft mogen er dus ge rust nog een paar flinke stortbuien val len. WADDINXVEEN - In de vierde volle week van oktober gaat de bovenbouw van de openbare Klaas de Vriesschool aan de Herman Heijermanslaan met de bus naar Vlieland. Een deel van de kos ten wordt met een oud-papieractie be taald. In de eerste schoolweken tot de Vlie- land-reis zullen aardrijkskunde, ge schiedenis en natuurkunde geheel ge wijd zijn aan de Waddeneilanden, een gebied dat zo mooi en toch zo onbekend is bij de meeste kinderen. Ze zullen daar overnachten in een voor malig tehuis in de duinen, waar ze ook zelf voor hun maaltijden zullen zorgen. Er staan verder allerlei aktiviteiten op het programma, zoals een rondrit ma ken op Vliehorst, musea bezoeken, wadlopen met een gids en een tocht ma ken op aldaar gehuurde fietsen. Een 40-jarige Boskoper werd onder in vloed van alcohol rijdend op het Noord- einde aangetroffen. Hem werd de ademtest afgenomen. Naast het feit, dat tegen hem proces-verbaal wordt opge maakt kreeg hij ook een rijverbod opge legd. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 juni werd rond middernacht de Wad dinxveense politie geconfronteerd met een 56-jarige Waddinxveense vrouw, die iets te diep in het glaasje had geke ken. Kennelijk kon zij niet voldoende rechts houden en raakte daarna twee personenauto’s. De vrouw onderging de bloedproef. Terwijl de zweetdruppeltjes op de voor- hoofdeh van zijn klasgenootjes parelen, want de vochtige warmte in de kas is even wennen, vervolgt Diederik Ver hoef zijn spreekbeurt: ”Na een maand in de kas verschijnen de eerste gele bloemetjes aan de plant. Als het bloe metje uitgebloeid is valt het eraf en zie je een klein tomaatje”. Als bewijs plukt de kweker in spe een bloempje en laat zijn klas een piepklein tomaatje zien. De klas knikt, het bewijs is geleverd. ”De plant groeit heel snel en wordt me ters hoog, vandaar dat hij aan een touw tje wordt vastgemaakt, anders valt hij om”. Hier hoeft niets bewezen te worden, want de 5 meter lange stelen liegen er niet om. Het is duidelijk dat de zaak op gebonden moet worden. In Waddinxveen zijn zes (brom)fietsen gestolen: een zwarte Puch-Maxi (verze- keringsplaatje LLF-081), een bruine herenfiets (Holland Sport), een groene damesfiets (Batavus Runner, postcode 2741 VX), een rode Zundapp-bromfiets (framenummer 5021729) en een bruine herenfiets (Romo, postcode 2741 HS). Een bromfiets is inmiddels teruggege ven aan de rechtmatige eigenaar. Op zondag 18 juni werd aangifte van diefstal van een waterpomp, merk Hon da,gedaan. De pomp, waarde 1.600,-, werd op de Brugweg ontvreemd. Tussen vrijdag 16 en maandag 19 juni werden enkele vierkante meters kunst gras van het hockeyveld aan de Dreef weggesneden en meegenomen door on bevoegden. Op woensdg 21 juni werd van een in de Maarten Schoutenstraat geparkeerd Eerder deze maand is door JBaas Tele communicatie B.V. te Waddinxveen, in opdracht van de gemeente, begonnen met het aanleggen van een C.A.I.-mini- stemet in Groenswaard III. Bij een mini-sternet wordt iedere wo ning afzonderlijk door middel van een coax-kabel op de eindversterker van de C.A.I. aangesloten. De bestaande rijg en aftaksystemen komen te vervallen. De thans in de woningen aanwezige wandcontactdozen zullen niet worden verwijderd. De overschakeling naar het nieuwe sys teem vindt plaats na aanleg van het mini-sternet. De abonnees worden door J. Baas Telecommunicatie B.V. op de hoogte gebracht van de datum waarop de overschakeling plaatsvindt. WADDINXVEEN - Droog Beheer BV uit Naaldwijk heeft bij de gemeente om een bouwvergunning gevraagd voor de bouw van een discotheek annex café/ca- fetaria aan de Dreef in het sportpark ”de Sniep”. De verwachting is dat met de bouw van dit vermaakcentrum volgend jaar be gonnen zal kunnen worden. Voordat het zover is zal eerst moeten blijken in hoeverre de omwonenden hun verzet tegen een discotheek op die plek door zetten en vormgeven. Voor het kunnen neerzetten van een discotheek nam de gemeenteraad in zijn vergadering van vorig jaar augustus een voorbereidingsbesluit Een verzoek om een bouwvergunning is ook binnengekomen van de heer H.J. van der Loo voor de bouw van een snackbar aan de Elzenhorst. Dit perma nent onderkomen moet in de plaats ko men van het huidige Picobello. MOORDRECHT - Zaterdagavond 8 juli om acht uur zal de Waddinxveense organist Jaap Nieuwenhuijse een con cert geven op het orgel van de Neder lands Hervormde Kerk te Moordrecht. Op het programma staan werken van J.S. Bach, J.L. Krebs, A. Guilmant, C.J. Bute (Suite in oude stijl), Jan Zwart en besloten wordt met een com positie van de concertgever zelf. Varia ties over het lied: O God die droeg ons voorgeslacht. Het concert op het Moordrechtse ba- rok-orgel uit 1773 van de Antwerpse or gelbouwer Del Haye wordt gehouden op initiatief van de Stichting Orgelcon certen Moordrecht. WADDINXVEEN - Op het Waddinx veense kabelnet zijn er zes radiozenders bijgekomen. Via de Centrale Antenne-Inrichting (CAI) worden met ingang van deze week ook doorgegeven de zenders Sky Radio, Cable One, Radio 10, Radio Rijnmond, B.B.C. Worldservice en Concert Radio. Tevens is het geluid van TV Nederland 1 en 2 via de radio in stereo te ontvan gen. De werkzaamheden, verband hou dende met de uitbreiding, zullen naar verwachting op 14 juli 1989 zijn afge rond. Ten gevolge van de uitbreiding zullen de bestaande F.M.-frequenties worden gewijzigd. De nieuwe frequen ties zijn gebaseerd op het 42 F.M.-kana lenraster van de PTT. De frequentie van de Lokale Omroep Waddinxveen zal te zijner tijd worden gewijzigd, maar blijft voorlopig ge handhaafd op 101,1 Mhz. staande auto, een bestelbus, de voorruit gedemonteerd. Door het wegsnijden van het rubber ontstond lakschade. Ingebroken werd in een garagebox aan de Werumeus Bunninglaan. Uit een daar geplaatste caravan werd een radio- cassetterecorder ontvreemd. Twee personen kregen te maken met diefstal in het zwembad. Ontvreemd werden twee onbeheerd achtergelaten portemonnees. De inhoud bedroeg 15,- en respectievelijk 90,-. Op woensdag 21 juni werd aangifte van diefstal van een sectortuinsproeier ge daan. De sproeier van 125,- werd weg genomen uit een tuin aan de Middel- burgseweg. Een inbraak werd gepleegd in een wo ning aan de Noordkade. De gehele wo ning werd doorzocht. Tot op heden wordt niets vermist. In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juni werd ongewenst bezoek ge bracht aan ’t Smulhoekje bij het Konin gin Wilhelminaplein. Een attente ge tuige meldde de politie, dat door enkele personen goederen in de bossages wer den verstopt. Alle goederen werden te ruggevonden. Het onderzoek naar de daders wordt voortgezet. Van een in de Brederolaan geparkeerd staande auto werden de vier wieldop pen, waarden 250,-, gedemonteerd. Groep zes van de hervormde Eben Haëzerschool aan de Jan Dorrekens- kade-Oost in Waddinxveen weet daar alles van. De kinderen van de klas van meester Marchand zitten namelijk mid den in de spreekbeurten en een spreek beurt houden is griezelig. Die kan je maar beter zo snel mogelijk achter de rug hebben. Elke vrijdag is het raak en elk kind is een keer de pineut. Terwijl de rest van de klas gemakkelijk achterover leunt, moet het ’’slachtoffer” eraan geloven. Het moet nog wat zinnigs zeggen ook en dat is zelfs voor de ’’grote mensen” een moeilijke opgave. Waar ga je het als tienjarige scholier over hebben en wat schrijf je op het ’’spiekbriefje”? Hoe weet je zeker dat je niet de helft vergeet en welke boeken moet je lezen over het gekozen onder werp? Of hoef je geen boeken te lezen zoals in het geval van Diederik Verhoef. Want deze tienjarige knaap sprak ”van eigen werk”. Maar ook hij ging de avond voor zijn spreekbeurt met buikpijn naar bed. Hoe leerzaam zo’n spreekbeurt kan zijn bewijst Diederik Verhoef, die in eigen kas op de Piasweg te Waddinxveen zijn klasgenootjes en de meester uitlegt welke fasen de vleestomaat allemaal on dergaat, alvorens zij roodglanzend ver orberd kan worden. ”Ik houd mijn spreekbeurt over toma ten, omdat wij zelf een kas vol tomaten planten hebben en omdat ik het leuk vind”, zo begon de jonge Waddinxve- ner. Het begin is al ijzersterk. Daar is geen speld tussen te krijgen. Zes en twintig paar kinderogen kijken hun mede-leer- ling afwachtend aan. ”Een tomaat wordt gezaaid. Dat ge beurt niet bij ons in de kas, maar in de plantenkwekerijNa ongeveer een maand komen de plantjes bij ons in de kas, zij zijn dan zo’n 15 centimeter groot. Bij ons groeien de plantjes niet meer in de grond, maar op steenwol”. De kas meet twee hectare. Duizenden meters steenwol houden de wortels van de plantjes gevangen, in het begin ge steund door een stokje. Om de kosten voor de leerlingen niet te hoog op te hoeven drijven is de school met een oud papier sponsor-aktie ge start. Negentien weken lang halen de kinderen bij mensen die mee willen doen het oud papier op. De sponsors nemen 1 cent per kg voor hun rekening. Deze unieke sponsorak- tie heeft als neveneffekt dat kinderen èn sponsors milieubewust bezig zijn. In de eerste twee weken hebben de leer lingen in hun enthousiasme al 2000 kg opgehaald! Behalve de mensen die deelnemen aan de aktie zijn er nog en kele sponsors die een deel van de kosten voor hun rekening nemen. WADDINXVEEN - Het had weinig ge scheeld of de opvoering van de musical ”De groene mannetjes” van de kleuters van de openbare Theo Thijssenschool aan de Kerkweg-Oost was in het water gevallen door de ziekte van de hoofdrol spelers. Vorige week maandagmorgen 26 juni, werden de twee hoofdrolspelers name lijk geveld door de waterpokken. Ge lukkig hadden twee andere kleuters bij de repetities zo goed geluisterd en mee gedaan, dat zij de rollen zo konden overnemen. ’s Middags werd er nog eens goed gere peteerd en ’s avonds was het dan zover: De musical kon beginnen. Alle kleuters van groep 1 en 2 van de Theo Thijssenschool deden aan de mu sical mee. Begeleid door de leidsters t Liesbeth Klik en Karin van der Vlist kwam er een goed opgevoerd stuk op de planken. Het was kostelijk om te zien hoe en thousiast alle kleuters erbij betrokken waren. Zonder maar een moment te ha peren speelden ze de hele musical uit. Na afloop kregen ze dan ook een dave rend applaus van ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes. Van de juffen kre gen ze een cadeautje, in de vorm van een belleblaas, omdat ze zo hun best hadden gedaan. De leidsters op hun beurt werden be dankt door het hoofd van de school en de heer J.M.W. Keus, die hun een boe ket bloemen aanbood. De dank van alle teamleden ging uit naar Arie en Riet Versloot van ”De Unie”, die ook dit jaar de Rijnlandzaal weer gratis ter be schikking hadden gesteld. Ook zij kregen een cadeau aangeboden. De kleuters hadden een collage ge maakt van allerlei gezichtjes. Ook kre gen zij nog een fraaie plantenbak. Op de kruising van de Kanaalstraat met de Stationsstraat kwamen op dinsdag 27 juni twee personenauto’s mét elkaar in aanrijding. Een van de Stationsstraat komende personenauto verleende geen voorrang bij het oversteken van de Ka naalstraat. Een bestuurster werd licht gewond aan knieen en gezicht. Bij een aanrijding op de kruising van de Beethovenlaan met de Chopinlaan raakte een fietser woensdag 28 juni ge wond. De jongeman reed vanaf de Cho pinlaan de kruising met de Beethoven laan over waarbij hij werd aangereden door een passeende auto. De fietser is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Op donderdag 29 juni vond een aanrij ding plaats op de kruising van de Brede rolaan met de Vondellaan. Een brom fietsster, die hier wilde afslaan, zag een naderende auto over het hoofd en werd aangereden. Zij is met beenletsel over gebracht naar het St. Jozefziekenhuis is Gouda. Een uit de uitrit van de Passage ko mende auto veroorzaakte op dezelfde dag een aanrijding op de kruising van die weg met de Stationsstraat. De be stuurder verleende geen voorrang aan een op de Stationsstraat naderende au to. Door de klap van de aanrijding werd zijn voertuig nog tegen een geparkeerd staande auto aangedrukt die ook schade opliep. In de periode tussen donderdag 29 en vrijdag 30 juni is een op de Alpherbrink geparkeerde auto aangereden door een onbekende tegenpartij. De benadeelde bleef zitten met een deuk in de linke- rachterzijde van zijn voertuig. king gesteld, waarop de daders kenne lijk eieren voor hun geld kozen en er vandoor gingen. Vermoed wordt dat men niet is binnen geweest. Diezelfde nacht werd ingebroken in een bedrijf aan de Mercuriusweg. Hoewel de daders hierbinnen wisten te dringen werd uit het bedrijf niets vermist. Vanuit een flat aan de Passage zijn tus sen zaterdag 17 en vrijdag 30 juni een vijftal schilderijen ontvreemd. Het gaat om schilderijen met de volgende afbeel dingen: twee landschappen, brandweer attributen, een boerderij en een deur met opvallend spanjolet. De schilde rijen behoren in eigendom toe aan een flatbewoner die de kunstwerken zelf ge verfd en opgehangen had. Tussen woensdag 28 en zaterdag 1 juli is vanuit een op de Heemraadweg gepar keerde caravan een bruin leren bood schappentas ontvreemd. Men heeft ver moedelijk via een zijraam de caravan kunnen betreden. In het weekend van zondag 2 juli is inge broken in de kantine van W.S.E.-voet bal aan de Willem de Rijkelaan. Men vernielde aan de achterzijde van de kan tine een ruit, waarna het raam geopend kon worden. In de kantine werden en kele speelautomaten opengebroken. Vermoedelijk bevond zich geen geld in de speelautomaten. Voor zover na te gaan was werd er verder niets vermist uit de kantine. Het concert, dat georganiseerd wordt door de Stichting Vrienden van de Streekmuziekschool Waddinxveen, is gratis toegankelijk voor donateurs en leerlingen van de school. Andere be langstellenden betalen 3,50 (kinderen en 65-plussers 2,-). Laten de voorspeelavonden in de maan den juni en juli vooral de individuele leerling zien en horen in zijn kunnen en vorderingen, dit jaarconcert biedt een uitstekende gelegenheid óm de samen spelend? muzikanten waar te nemen. Samenspelen, zo men wil concerteren, is wel veel moeilijker, maar schenkt speler en toehoorder meer vreugde. Een enkel instrument voegt daar een begeleiding aan toe. Het derde instru ment verschaft pas de volle harmonie. Vrijdagavond is er weer een concert, dat geheel door de leerlingen van de muziekschool verzorgd zal worden. Daarmee wil de school voor het voet licht treden van de Waddinxveense be volking. De bezoekers kunnen, zoals gezegd, veel ensemblespel verwachten, met daarin allerlei instrumenten. Naast de klassieke (piano, viool, cello, blok- en dwarsfluit en klarinet), zijn ook de mo- WADDINXVEEN - Planologisch gaat Waddinxveen opnieuw regelen dat het bedrijvenpark Coenecoop 2 kan wor den uitgebreid in de richting van de Zuidelijke Dwarsweg en de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn. Op dit moment is al in voorbereiding het bestemmingsplan ’’Bedrijvenpark Coenecoop II”. Het ontwerp hiervan zal binnenkort in het overleg worden gebracht. Het concept zal eerst na ver werking van de reacties ter visie kunnen worden gelegd. Om nu te voorkomen dat voorafgaande aan de tervisielegging ongewenste bouwactiviteiten plaatsvinden, dan wel ongewenste werken - geen bouwwerken zijnde - of werkzaamheden worden uit gevoerd, achten B. en W. het gewenst dat door de raad opnieuw een voorbe reidingsbesluit wordt genomen met daaraan gekoppeld een aanlegvergun- ningenstelsel voor onderhavig gebied. Het thans geldende voorbereidingsbe sluit zal op 15 september 1989 komen te vervallen. De klas vindt het reuze interessant en vergeet helemaal dat het nog steeds warm is in de kas. Nonchalant leunend op een verzamel- kar, zich steeds zekerder voelend, ver telt de spreker verder: ’’Intussen heeft de plant water, warmte en vooral veel licht nodig. Regelmatig moet er ’’ge diefd” worden. Een diefje is een zij- Het twee jaar bestaande stoffenhuis, heropend door Lia’s kinderen Diana en Gert-Jan, wordt op de oude voet door gezet. Iedereen die zelf wat wil maken of wat wil laten repareren of vermaken kan er terecht. Voorts wordt het hele assortiment ge voerd dat bij het zelfmaken van kleding Vervolgens toonde Diederik Verhoef zijn klasgenootjes en de meester de enorme VISA verwarmingsketel. Het kasklimaat, de benodigde hoeveel- eindigde Diederik opgelucht het hejd water en warmte wordt in de hand ■ticnnp crprinplfp vnn 7iin cnroob. gehouden via een computer. De computer geeft inzicht in de tempe ratuur, het vochtigheidsgehalte in en buiten de kas, de windsnelheid en alle gegevens die belangrijk zijn om een per- fekte atmosfeer in de kas te handhaven. Na afloop van deze spreekbeurt ging de klas op de fiets weer terug naar school. Ieder kreeg een zak met tomaten mee. Maar alle klasgenootjes van Diederik Verhoef weten nu, dat het tachtig dagen duurt voordat een zaadje een vleesto- maatje is. En dat eet toch heel anders. In de nacht van maandag 26 juni is uit een afgesloten schuur aan de Hegge- winde een groene Jan Janssen-racefiets weggenomen. Uit een op de Wingerd geparkeerde personenauto zijn in de nacht van zon dag 25 op maandag 26 juni een rij- en kentekenbewijs gestolen. Het slot werd geforceerd. Later in de week, op woensdag 28 juni werd ingebroken in een op het parkeer terrein van ’t Weegje geparkeerde auto. Hier werd een portierraampje vernield. Uit de auto verdwenen een portemon nee met geld en een etui met sleutels. Toen de eigenaar bij zijn auto terug kwam zag hij twee knapen in de leeftijd van 13 en 15 jaar wegrennen. Vanuit een garage aan de Lindengaarde werd in diezelfde nacht een blauw/witte Puch Maxi ontvreemd met het verzeke- ringsplaatje MMN 211 In de vroege morgen van dinsdag 27 juni werd getracht in te breken in een be drijfspand aan de Maarten Schouten straat. Hierbij werd het alarm in wer-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 23