GEMEENTE WADDINXVEEN Voorwaarden bezoek aan verhuizing voor IRTW-RADIOj Zuidplas Massaal IJ e Voor Formido Bouwmarkt Subsidie 250,- Grondaankoop 2e Bloksweg voor centrum Afwijzing subsidie verzoeken woonwagens Owniiil K in I L j JTWl1 TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN BOUWVERGUNNINGEN VAKATURES GEBR UIKERSRAAD RECREA TIESCHAP GOUWEBOS OPENLUCHT EN OVERDEKTZWEMBAD g Ruimte erbij Mooie woorden BEKENDMAKING TERINZA GELEGGING ONTWERP- WA TERKWANTITEITSPLAN FONDS DEELNAME VERENIGINGSLEVEN Fietsvoorzieningen KWIJTSCHELDING AFVALSTOFFENHEFFING SPREEKUREN VERGADERINGEN MILIEU-TELEFOON MIDDEN-HOLLAND TIPS VAN MAX MILIEU M f' Wh -:z: rif 11 FT* 12222 01820-24255 13000 13000 01820-15767 01727-14044 17613 01820-28011 - I -«x Pagina 3 14433 (toestel 159) 01820-16066 010-362244 BOUWPERCEEL: Zuidplashof5 Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. ZATERDAG 8 JULI 1989 1 ZONDAG 9 JULI 1989 Wethouder K.W.T. van Soest: vrijdag 7 juli 1989 van 10.00-12.00 uur. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis (kamer 130) ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Waddinxveen, 5 juli 1989 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, de secretaris, de burgemeester, JMeulemanVan der Linden In alle toespraken werd de komst, de plek en-het aanzien van het woon- en winkelcentrum bejubeld. SSW-voorzit- ter H.G. van den Dool had opgevangen dat het complex ”een beauty” en ”een imposant gebouw” genoemd werd. Ar- Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Sociale Za ken (gemeentehuis) op werkdagen tussen 13.30 en 16.30 uur of tele fonisch (01828) 14433, toestel 271. WADDINXVEEN - Naar aanleiding van de besprekingen in de laatste ge meenteraadsvergadering hebben B. en W. alsnog besloten het subsidieverzoek van Stichting Reclassering Rotterdam 250,voor 1989 alsnog te honore ren. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Openingstijden Gemeentesecretarie en dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. De sectie Burgerzaken: bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00-20.30 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een af spraak hebt gemaakt. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Lokale omroep via de FM-band 101,1 Mhz. (in stereo). Staringlaan 2, postbus 330, 2740 AH Waddinxveen, tel. 01828-10379. 10.00 uur - Vanuit de Kruiskerk aan de Passage een uitzending van de kerk dienst van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Voorganger: ds. P. van Gurp uit Arnhem. bisch-sprekenden, door Hamid Meski- ne. 17.00-17.30 uur - Sport uit onze omge ving, door Michiel Bosgra. 14433 14433 AARDVANHET BOUWPLAN: het oprichten van een schoolgebouw Koningin Wilhelminasingel 63 het vergroten van een woonhuis Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de navolgende bouwvergun ningen verleend: Met ingang van 1 januari 1990 zal er een gebruikersraad voor het Recreatieschap Gouwebos zijn. De gebruikersraad heeft tot taak de gebruikers van het Gouwebos te betrekken bij de realisering van de taken van het Recreatieschap. De taken van het Recreatieschap zijn: - de behartiging van de belangen inzake de openluchtrecreatie bin nen het gebied; - de behartiging van de belangen van natuurbescherming binnen het gebied; - het voor zoveel mogelijk bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied; - het beheer van het recreatiegebied. In verband met activiteiten van de zwem- en poloclub ”de Gouwe” is het openluchtzwembad op vrijdag 7 juli a.s. vanaf 16.00 uur voor het publiek gesloten. Het overdektzwembad blijft vanaf 16.00 uur voor het publiek toegankelijk. WADDINXVEEN - Het woon- en winkelcentrum Zuidplas aan de Zuidplaslaan, dat vorige week woensdagmiddag officieel werd ge opend door burgemeester C.M. van der Linden, heeft de afgelopen dagen een massale belangstelling te verwerken gehad. -prog ramma- Elke Waddinxvener, en beslist niet al leen de inwoners van de wijk Zuidplas, blijken in het centrum een kijkje te heb ben willen nemen. De zeven winkeliers hebben goede zaken gedaan en ont moetten veel waardering voor de inzet van hun zaken in dit compleet ogende buurtwinkelcentrum chitect R. v.d. Velden omschreef het ei gen ontwerp als ”een stralend middel punt” van de wijk Zuidplas. Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 5 juli 1989 -------- Inwoners van Waddinxveen en Boskoop van 18 jaar en ouder die belangstelling hebben voor het werk van de gebruikersraad en een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van bovenstaande ta ken, kunnen tot 2 augustus 1989 schriftelijk hun kandidatuur be kend maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap, p.a. Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Indien u meer inlichtingen wenst over het werk van de gebruikers raad kunt u zich wenden tot de heer H.J.B.C. Maas, ambtelijk se cretaris van het Recreatieschap, telefoon 14433, toestel 145. Alarmering Brandweer b.g.g. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Milieu-telefoon (voor milieuklachten) Ballonnen, opgelaten door burgemeester C. M. van der Linden, maakten duidelijk, dat het woon- en winkelcen trum Zuidplas officieel geopend was. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De omvang van Formido Bouwmarkt, die wil ver huizen van de Noordkade 149 naar de Noordkade 28/30, zal aan voor waarden worden gebonden. Een centrum overigens dat in de toe komst, bij het realiseren van Zuidplas- extra (de woningbouw op het aange kochte terrein van Van Leeuwen BV) Voordat Zuidplas officieel werd ge opend was er in de raadzaal van het ge meentehuis een bijeenkomst voor het houden van toespraken. Gesproken daar werd door SSW-voorzitter H.G. van den Dool, directeur R. v.d. Velden van het architectenbureau Stuurman Partners BV, supermarktwinkelier G. van Ringelenstein namens het winkel centrum Zuidplas en voorzitter J.H.P. Mulder van de KNOV-afdeling Wad dinxveen (de middenstandsvereniging). WADDINXVEEN - Een viertal subsi dieverzoeken zullen niet door de ge meente worden ingewilligd: - Verzoek van het Humanistisch Ver bond, gemeenschap Midden-Holland te Nieuwerkerk aan den IJssel tot subsi diëring van een viertal te Waddinxveen te houden filosofie-avonden. - Verzoek van de Juristenvereniging Pro Vita te Den Haag tot het toekennen van een jaarlijkse bijdrage. - Verzoek van het bureau Fondswer ving Thuisfronten te Rijswijk tot het toekennen van een subsidie, dan wel waarderingsbij drage - Verzoek voor financiële ondersteu ning van de gemeente Gouda voor nieuwbouw van de Goudse Schouwburg in Gouda. Het winkelcentrum werd donderdag morgen officieel door het publiek in ge bruik genomen. Voor het doorknippen van linten op dat moment zorgden de zeven leden van het consumentenpanel, een bijzonder gezelschap van kritische consumenten dat op initiatief van de Zuidplas-winkeliers aan de slag is ge gaan,. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken namens de provincie Zuid-Holland bekend dat vanaf heden tot 25 september 1989 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-Waterkwantiteits- plan van de provincie Zuid-Holland op de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar met een inkomen op bijstandsniveau (echtpaar 1.533,96 c.q. alleenstaande ouder 1.380,56 netto per maand) om een bijdrage te krijgen, die het mo gelijk maakt om lid te kunnen worden c.q. te blijven van een ver eniging zonder dat dit op financiële problemen stuit. Hieronder val len sportverenigingen en sociaal-culturele aktiviteiten (bijv, hob byclubs). Deze bijdrage is vastgesteld op maximaal 75,- per ka lenderjaar per kind. Een aanvraagformulier kan worden afgehaald bij de afdeling So ciale Zaken (gemeentehuis) op werkdagen tussen 13.30 en 16.30 uur, of telefonisch worden aangevraagd (01828) 14433, toestel 271. ”Het winkelcentrum voldoet aan alle voorwaarden”, zei ook al KNOV-voor- zitter J.H.P. Mulder. ”Het ziet er goed uit”waren de woorden van burgemees ter C.M. van der Linden. Hij bracht nog in het midden dat het winkelcentrum gelegen is op het snijpunt van drie fiets routes. Gelet op het veel te beperkte aantal fietsvoorzieningen bij het com plex zou je dat overigens niet zeggen. De gebruikersraad bestaat uit zes leden. Zij zullen regelmatig het Gouwebos bezoeken en zij worden geacht een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een optimale bruikbaarheid van het Gouwe bos. De gebruikersraad bestaat uit drie vertegenwoordig(st)ers uit de gemeente Boskoop en drie vertegenwoordig(st)ers uit de gemeente Waddinxveen. voor (daar) mogelijk broodnodige voorzieningen”. Bij het voorterrein komt al een perma nente lokatie voor snackbarhoudster Truus de Wit, die nu nog aan het einde van de Zuidplaslaan bij de Beijerinck- laan is te vinden. 2’86 Elk heel uur nieuwsberichten. 00.00-01.00 uur - Dag week, Hallo weekend. Easy-listening met Ineke van Wijngaarden. 13.00-14.00 uur - De platenkast. Hans van den Hoek ontvangt een gast. 14.00-15.00 uur - Popexpress. Presenta tie: Peter Teunisse. Bijdragen: Diede- rick Huizinga. 15.00-16.00 uur - RTW’s Muziek-Uur. Ron Menke draait een uur familiemu- ziek. 16.00-17.00 uur - Rondom de hefbrug. Waddinxveense actualiteiten door igelijk realiseren Ineke van Wijngaarden. Dit pandje zal in opdracht van de wo ningbouwvereniging SSW, die ook het woon- en winkelcentrum Zuidplas ex ploiteert, worden neergezet. ”Een mooi complex” waren de woor den van supermarktwinkelier G. van Ringelenstein. ”We zijn zeer content met het gebouw. Het resultaat mag ge zien worden. Wij beschikken in de Zuidplas over een modem, kleinschalig winkelapparaat, dat zorgvuldig inspeelt op de wensen van de Zuidplassers”. In juni j.l. werden door het G.E.B. de energie-afrekeningen over de periode van juni 1988 t/m mei 1989 verzonden. In deze nota’s is ook een bedrag van 145,90 aan afvalstoffenheffing (ophalen huis vuil) verwerkt. Als men over een inkomen beschikt, dat ongeveer gelijk is aan het minimumloon, dan kan een gedeelte van dit bedrag worden kwijt gescholden. Dat is wel gebleken uit de besprekingen rond deze verplaatsing in diverse raads commissies. In de gemeenteraadsverga dering van volgende week woensdag avond zal een voorbereidingsbesluit worden genomen in verband met de verhuizing en de sloop van het be staande bedrijfspand aan de Noordkade 149 waar een zevental luxe woningen gebouwd zullen gaan worden. Zoals bekend had de gemeente eqn ver zoek ontvangen van Gebroeders Zwa nenburg B.V eigenaresse van de For mido Bouwmarkt aan de Noordkade 149, voor verplaatsing van de bouw markt naar de Noordkade 28/30. De bedrijfsverplaatsing van Formido is uitvoerig besproken in de vergaderin gen van de commissies voor de ruimte lijke ordening en voor economische- en sociale zaken. Aan het verlenen van medewerking aan de bedrijfsverplaat sing zal een aantal voorwaarden worden verbonden, waaronder ook de sloop van de huidige opstallen aan de Noord kade 149. Ten aanzien van de planologische as pecten merken B. en W. op, dat van toepassing is het bestemmingsplan ’’Noordkade 1967”, waarin de gronden ter plaatse zijn bestemd voor industrie terrein. Het gevraagde is hiermede in strijd, zodat een speciale procedure noodzakelijk is, nadat de raad hiervoor een voorbereidingsbesluit heeft geno men. Van Erk B.V./Rehorst Bouw B.V. is voornemens op het bewuste perceel on der nog nader door de gemeente te stel len voorwaarden een aantal woningen te bouwen. Met deze ontwikkeling stemmen B. en W. gaarne in. WADDINXVEEN - B. en W. willen van de gemeenteraad het groene licht voor het geheel of gedeeltelijk aanko pen van het perceel Tweede Bloksweg 16. De grondaankoop is nodig voor het maken van een nieuw woonwagencen trum bij de Tuinbouwweg. Dit woonwagencentrum wil de ge meente zo spoedig mop ter vervanging van het tijdelijke woon wagencentrum aan de Dreef/Sniepweg. Voor de vestiging van het nieuwe woon- 17.30-18.00 uur - Programma voor Ara- wagencentrum is het bestemmingsplan ------ Landelijk Gebied West herzien en zijn de beroepen van omwonenden daarte gen door de Raad van State verwor- poen, zodat het woonwagencentrum er kan komen. Dit voorjaar keurde de Kroon het in no vember genomen raadsbesluit goed om voor de realisering van het centrum tot onteigening van de benodigde grond over te gaan. Het is nu het tijdstip vol gens de gemeente om de betreffende grond te gaan aankopen. Thans vindt overleg plaats met de eige naar van deze grond over de aankoop hiervan door de gemeente. Mogelijk zal het wenselijk blijken het totale eigen dom van de betreffende eigenaar aan te kopen in plaats van slechts het voor aan leg van het woonwagencentrum strikt noodzakelijke gedeelte. Gelet op het belang om zo spoedig mo gelijk met de realisering van het cen trum aan te vangen, alsmede op het feit dat de eerstvolgende gemeenteraads vergadering eerst over ruim twee maan den zal plaatsvinden, achten B. en W. het gewenst dat de bevoegdheid tot aan koop van de betreffende grond wordt gedelegeerd aan het college. Het Zuidplas-consumentenpanel werd donderdagmorgen volop inge schakeld bij de individuele opening van de zeven in het winkelcentrum ge vestigde bedrijven. (Foto: Sjaak Noteboom). Burgemeester C.M. van der Linden: donderdag 6 juli 1989 van 10.00-12,00 uur, uitsluitend na afspraak met de secretaresse. nog wel eens iets uitgebreid zou kunnen worden. In dat verband repte Waddinxveens eerste burger over het plannen van 200 tot 300 vierkante meter extra verkoop ruimte op het voorterrein van het win kelcentrum Zuidplas ”om voor de toe komst enige extra ruimte te scheppen - Voorstel tot het nemen van voorbereidingsbesluiten voor de uit breiding van het bedrijfsterrein Coenecoop, een perceel gelegen aan de Noordkade 149, en de tweede herziening van het bestem mingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980”. - Voorstel tot het intrekken van de Verordening op de verblijfs- gebouwen. - Voorstel tot beschikbaarstelling van kredieten voor diverse aan schaffingen c.q. voorzieningen voor het bijzonder basisonder wijs. - Voorstel tot wijziging van de Archiefverordening en intrekking van het raadsbesluit tot aanwijzing van een gemeentelijke ar chiefbewaarplaats - Voorstel met betrekking tot de uitvoering van de Nota ’’Naar een Centrum voor Kunstzinnige Vorming”. - Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Inter gemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland. - Voorstel tot vaststelling van de ’’Verordening op de vertegen woordiging van de gemeente in besturen”. - Voorstel tot delegatie van de bevoegdheid tot aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Tweede Bloksweg. - Voorstel tot benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van de Commissie Sociaal-Cultureel Werk. - Voorstel tot aanbieding van de rekening van de dienst Open bare Werken over 1989, het gemeentelijk Grondbedrijf over 1988, het Gemeenschappelijk Antenne-Systeembedrijf over 1988, de Samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum over 1988 en de gemeenterekening over 1988. Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften op donderdag 6 juli 1989, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: - Bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek om een uitke ring ingevolge de Algemene Bijstandswet. - Bezwaarschrift tegen de mate van urgentie verbonden aan de in schrijving als woningzoekende. - Bezwaarschrift tegen de mate van urgentie verbonden aan de in schrijving als woningzoekende. De agendastukken liggen bij het secretariaat van de commissie op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage. t De gemeenteraad op woensdag 12 juli 1989, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda o.a.: Bij de milieu-telefoon Midden-Holland kan iedereen terecht voor het indienen van een milieuklacht. Onder milieuklachten worden verstaan alle klachten over lucht-, water- of bodemverontreiniging of lawaai. Als u via het milieu-telefoonnummer een klacht indient, ontvangt u doorgaans bericht wat er met die klacht is gebeurd. De milieu-te lefoon Midden-Holland is voor milieu-klachten dag en nacht be reikbaar onder nummer: 01820-28011 Voor overige milieuvraagstukken is op elke woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur een medewerker van de Milieudienst Midden- Holland in het gemeentehuis aanwezig op de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven. Buiten deze tijd kan men zich op de gebruikelijke openingstijden wenden tot de afdeling Ruimte en Bouw.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 3