JUPITER Amerikaans GESMAN BV VERBOUWT ZWEMBAD GU/T ^?72168 lintje voor A. de Bruine sajWo gMENSENS Twee vrouwen in verkeer gedood Na discussie met gemeenteraad van vijf uur Wereldwinkel Roken op school nu definitief SAN FAX 100 minder open in augustus verboden Paard uit sloot gehaald AANHANGWAGENS DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!!! £AA<JLA\ i T^X.,3,0 ’’Voor NKF een eerlijke kans” Nieuwsblad Onafhankelijk i HAR WA” Brommer HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Bezoekers BUROFAX Opmerkelijk Knap Overstag Piasweg f Brommer SCHOENEN a; Til inc^1 HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT r WADDENBROOD GERTHUIZER RIJOPLEIDING op VIDEO! ENKELASSER VANAF 1.450- EXCL. BTW TANDEMASSER VANAF 1.985- EXCL. B.T.W. DEAANHANGWAGEN-SPECIALIST \A AW. W SCHOENMAKERIJ lik eekblad voor addinxveen Woensdag 19 juli 1989 45e Jaargang-No. 2141 Kraaijestein wint gevecht 4 van 'i AUTOmjSCKOOLj een Amerikaans militair kan krijgen. Alleen de Distinguished Service Medal is hoger. Maar die is niet voor buiten landers. De meerderheid van de gemeenteraad dacht daar anders over en had eenmaal tegen het middernachtelijk uur weinig woorden meer nodig om toe te geven aan het college van B. en W. Wethou der drs. M. Kraaijestein had het verzet gebroken. Donderdagmiddag om kwart voor vier verongelukte op het Noordeinde de aan dezelfde weg wonende 79-jarige me vrouw A. van Oijen-van Holten. Ze kwam om het leven toen ze wandelend op het in reconstructie zijnde fietspad onverhoeds werd overreden door een achteruit met grint geladen vrachtwa gen. De bestuurder van d evrachtauto ver klaarde tegenover de rijkspolitie de vrouw niet te hebben gezien en de Bos- kooppse moet op haar beurt de vracht wagen niet hebben horen aankomen. Ze liep niets vermoedend met haar boodschappenwagentje op het fietspad. Groensvoorde 12 Waddinxveen Tel. 01828-16119 Waddinxveen werd assistentie verleend om te voorkomen dat het voertuig in de naast de weg gelegen sloot zou glijden. De verkeersgroep van de rijkspolitie heeft bij het onderzoek geassisteerd. Kerkweg-Oost177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 KANTOORMACHINES Karnemelksloot 179 Gouda-Tel. 01820-11663 DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER ECHT JE PROEFT HET!! f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda V Tel 01820-15132 Uit gegevens van de gemeente blijkt dat het tekort op het zwembadcomplex in het sportpark ”de Sniep” over 1988 bijna 650.000 gulden bedroeg. Dat is ongeveer 50 mille minder dan het voor gaande jaar. Het "gunstige” resultaat is te danken aan het achterwege laten van onderhoud van het inmiddels afgebro ken openlucht bad. -in het nieuws- Aan het slot van het debat, dat om acht uur ’s avonds was begonnen en tot tegen één uur duurde, bleek dat uiteindelijk de vier man sterke PCW-sterkte het fi nanciële avontuur rond de stichting van het kunstcentrum te groot bleef vinden. Deze raadsleden volhardden in hun be zwaren door te laten aantekenen tegen voor het voorstel van het college van B. en W. te hebben gestemd. Een voorstel van de PCW om de behan deling van de uitvoeringsplannen voor de verbouw van de oude Jan Ligthart- school aan de Kerkstraat (waar de mu ziekschool zal worden gehuisvest) en De Bonkelaar aan de Beukenhof (waar de Stichting Muzikantenkollektief Mid den Holland zal worden ondergebracht) uit te stellen tot de raadsvergadering van september werd met 5 tegen 13 stemmen verworpen. WADDINXVEEN - De Wereldwinkel bij het Koningin Wilhelminaplein is in augustus minder vaak open. De Wereldwinkeliers gaan ook op vakantie. De openingstijden zijn vanaf 1 augustus tot 1 september als volgt: vrijdag van 12.30-15.(X) uur en zaterdag van 11.00-13.30 uur. Na de vakantie gaan ze verder met de voorbereidingen in het kader van de ac tieweek "Honger hoeft niet”. Er zijn dan evenementen voor jong en oud. To neelgroep Toi Toi zal meewerken aan een voorstelling voor kinderen en de muziekschool verzorgt een koffiecon cert. Verschillende restaurants zullen weer ;een Wereldmaaltijd aanbieden. En dat was opmerkelijk, maar na de eerste en tweede ronde van de gemeen teraad viel hier en daar duidelijk te ho ren dat het socialistische lid van het col lege van B. en W. een welhaast onbe gonnen strijd was begonnen. eenvoudige bediening automatische originelen invoer geheugen voor 100 telefoonnummers rappor tering van verzending en ontvangst. Bel voor informatie uw official SAfiYOdealer: WADDINXVEEN - Generaal-majoor A. de Bruine uit Waddinxveen heeft één van de hoogste Amerikaanse militaire onderscheidingen gekre gen. Uit handen van de Amerikaanse luitenant-generaal K.E. Lewi ont ving hij op vrijdag 14 juli op de Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda de ’’Legion of Merit”. Dit is de hoogste militaire onderscheiding, die een buitenlander van de Verenigde Staten kan krijgen. WADDINXVEEN - Het college van B. en W. heeft besloten de opdracht tot het verbouwen van het zwembad te verlenen aan bouwbedrijf Gesman B. V. te Alphen aan den Rijn. Zij kondigden gelijk aan dat B. en W. in de raadsvergadering van september 1989 een voorstel zullen doen voor het feitelijk beschikbaarstellen van een aanvullend krediet. WADDINXVEEN - Op wegen in en bij Waddinxveen zijn twee oudere vrouwen in het verkeer om het leven gekomen Doe-het-zelfmaterialen Keukens Kasten Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tel. 01828-12596 Koordeinde 76a Waddinxveen mhbmbm per mnd. 59r GERDA VERSLUIS uit Waddinxveen is bij de Leidse Onderwijs Instellingen (LO1) in Leiden in negen maanden tijd geslaagd voor het middenstandsdiplo ma. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het kabinet heeft definitief besloten dat het roken in alle overheidsgebouwen en in stellingen als scholen, ziekenhuizen, be jaardenoorden, kindertehuizen, gezins vervangende tehuizen en sportkantines per I januari 1990 aan banden wordt ge legd. In principe moeten loketruimten, ver gaderzalen en leslokalen geheel rook vrij worden. Voor wachtkamers, re creatieruimten en kantines zullen iets soepeler regels gaan gelden. Daar mag alleen in een bepaalde zone gerookt worden als de niet-rokers, die de groot ste ruimte moeten krijgen, daarvan geen hinder ondervinden. Alle instellingen voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening krijgen ook een verbod om rookwaren te verkopen. Een uitzondering op deze regel wordt echter gemaakt door instel lingen waar patiënten of bewoners doorgaans lang verblijven en zijn aan gewezen op de huiswinkel, zoals ver pleeghuizen, bejaardenoorden en psy chiatrische ziekenhuizen. Een opmerkelijke handelwijze ver toonde na middernacht CDA-raadslid G. van den Berg. De christen-demo- craat, die steun had betuigd aan het PCW-voorstel tot uitstel, liep bij de be sluitvorming om 900.000,- beschik baar te stellen voor de realisatie van het centrum voor kunstzinnige vorming uit de raadzaal. Op die manier wilde hij zich onttrekken aan het in meerderheid door de gemeenteraad gegeven groene licht om op de ingeslagen weg door te gaan. "Ik heb het geloof daarin nog niet. Ik kan geen onverantwoorde beslissing ne men en daarom zal ik me aan de besluit vorming onttrekken”, betoogde de heer Van den Berg. De christen-democraat was in feite de enige die over was geble ven van het forse verzet tegen besluit vorming over het centrum voor kunst zinnige vorming op dit moment van CDA, VVD en D’66. G T Udbeqerce - Henegouwerweq 76 - Waddinxveen In de raadsvergadering van 22 februari 1989 is reeds de bereidheid uitgespro ken een bedrag van 750.(XX),- maxi maal aanvullend ter beschikking te stel len, te onttrekken aan het fonds boven- wijkse voorzieningen en het fonds zwembaden. WADDINXVEEN - Vorige week woensdag 12 juli moest de vrijwillige brandweer er aan te pas komen om een te water geraakt paard uit zijn benarde positie te bevrijden. Door onbekende oorzaak belandde het dier in een sloot aan de Tweede Bloks- weg. Het paard zag geen kans zelf weer op het droge te komen, waarna met be hulp van de brandweer en een shovel het dier werd bevrijd. De bezwaren van deze raadsleden, ver woord door J.A. Hielema (CDA), ir. K. Warmenhoven (VVD) en W.LJ. de Wit (D’66), leken na uren discussie als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Eerst door de knappe, weloverwogen en vriendelijke beantwoording van wet houder drs. Kraaijestein (hij vermeed alle scherpe kantjes om de sfeer niet te verzieken) en voor wat betreft de CDA- fractie verder doordat wethouder P. F. J van Schie (CDA) ging betogen geen fi nanciële twijfels meer te hebben over het kunstcentrum. In feite riep hij zijn ehristen-democratische vrienden op langszij te komen en hun bezwaren te laten vallen. De suggestie van PvdA-raadslid Ch. A.A. Wijnen dat "Van Schie proble men had met die tent” wees wethouder Van Schie van de hand. "Ik heb me in gevreten in deze zaak, waardoor er wel enige vertraging in de behandeling is opgetreden, maar B. en W. hebben een WADDINXVEEN - "De vestiging van kabelfabrikant NKF in Waddinxveen krijgt een eerlijke kans open te blij ven”. Dat schrijft de vakorganisatie FNV in het pasverschenen FNV Magazine van de bond over de bij NKF Kabel BV aan de Noordkade gevoerde acties om het bedrijf in ieder geval tot I juli 1992 open te houden, zodat verplaatsing naar Delfzijl voorlopig naar achteren is ge schoven. Het FNV Magazine stelt dat de slui- tingsplannen door dc directie zijn inge trokken na spontane acties van het per- soneel. De produktie uit Waddinxveen gaat voorlopig niet naar Delfzijl. De ruim 500 werknemers legden vrijdag 9 juni het werk neer nadat de directie de sluitingsplannen bekend maakte. Na het weekend blokkeerden zij ook nog enige tijd de poort om uiting te geven aan hun woede. Zij geloofden dc direc tie niet. Een bedrijf dat twintig miljoen winst maakt hoeft geen mensen op straat te zetten. Deskundigen van bui ten het bedrijf concludeerden dat ver huizing van de machines naar Delfzijl helemaal geen besparing oplevert. Waddinxveen is, met enige bezuinigin gen, levensvatbaar. Dc directie bleef bij het standpunt dat de onderneming na 1992 als dc binnen grenzen wegvallen het hoofd alleen maar boven water kan houden als de hele kabclproduktie in één fabriek ge beurt. Alles naar Delfzijl vindt de direc tie. In hun plannen kan het meeste pro- duktiepersoneel mee naar het noorden. De mensen op de administratie krijgen de rekening. Daar verliest een deel zijn baan. Veel produktiemedewerkers hebben helemaal geen zin in een verhuizing naar noord-oost Groningen. Een weck lang actie van het personeel bracht de directie op andere gedachte. De pro- duktic in Waddinxveen wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Tevens wordt er gekeken in hoeverre er markt is voor specialiteiten of kleine series. Eén pro- duktielijn voor glasvezelkabel wordt overgeplaatst. De zuidhollandse vestiging heeft nu een eerlijke kans om aan te tonen dat er le ven in zit, aldus de FNV. Hij is ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw. Verder ontving hij het onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier met cijfer XXX en het Grootkruis van verdienste met de ster van de Bondsrepubliek Duitsland. De "Legion of Merit” is de op één na hoogste onderscheiding in vredestijd van het Amerikaanse leger. Het is één van de hoogste onderscheidingen, die De in Waddinxveen aan het Sportpad wonende generaal-majoor A. de Bruine. (Foto: Koninklijke Landmacht). WADDINXVEEN - Na een discussie van vijf uur en vier schorsingen be sloot de gemeenteraad vorige week woensdagavond in meerderheid in te stemmen met de uitvoeringsplannen voor het realiseren van een centrum voor kunstzinnige vorming. PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein had het gevecht met de raad gewonnen, zij het dat aan het eind van de beraad slagingen B. en W. nog wel met een compromis moesten komen door een aantal minder belangrijke zaken uit het voorstel te lichten. unaniem voorstel gedaan. Ik durf de be groting van het centrum voor kunstzin nige vorming te verdedigen. Het kunst centrum heeft een grote kans van sla gen. Er zijn wel wat kanttekeningen te maken, maar het leven bestaat niet al leen uit zekerheden en iedereen is nu duidelijk wakker”. Die woorden deden uiteindelijk het CDA overstag gaan, gevolgd door VVD en D’66. Alle bezwaren verdwe nen als het ware en het door wethouder drs. Kraaijestein (volgens zijn college Van Schie het "vleesgeworden kunst centrum”) aangeboden compromis werd snel omarmd ter camouflage van het aanvankelijk hoog ingezette spel om het voorstel twee maanden aan te hou den. PCW-fractievoorzitter J. van Wijk ver heelde niet teleurstellend te zijn door de handelwijze van de andere fracties, waarvan alleen de PvdA positief was en bleef. "De realisatie van het centrum voor kunstzinnige vorming heeft niets met geloof te makenmaar alles met po litieke wil", aldus de heer Van Wijk. Hij sprak over een kennelijk bereikt "politiek compromis”. "Want wat blijft over Alleen het btw- verhaal (de gemeente kan nog komen te staan voor het moeten doorberekenen van hoge btw-kosten, hetgeen gevolgen kan hebben voor het personeelsbestand van de muziekschool-nieuwe-stijl) wordt nog van een toelichting voorzien. Verder blijft de financiële onzekerheid bestaan en die slikken de andere frac ties. Alle overige voorstellen van het college blijven overeind. Het totaal heeft een heel onduidelijk eind. Er is geen enkele vastigheid”. Maar het tij werd door hem gekeerd, mede door in zijn subtiele beantwoor ding niemand tegen de haren in te strij ken, iedereen in zijn waarde te laten en veel geloof in het centrum voor kunst zinnige vorming uit te stralen. In 1988 telden binnen- en buitenbad 197.865 betalende bezoekers. De da lende lijn werd daardoor voortgezet, want in 1987 bezochten nog ruim 200.000 zwemmers De Sniep. Over de hele linie was het bezoekers aantal weliswaar hoger, maar het re creatief zwemmen nam drastisch af. Het overdekte bad ontving 50.(XX), het openluchtbad 25.(XX) bezoekers. In vier jaar de meest slechte cijfers. Door scho lieren uit Waddinxveen en Boskoop werd meer gebruik gemaakt van het zwembad. In 1988 kwamen uit het Bos- koopse tweeduizend leerlingen meer naar Waddinxveen, dan het jaar er voor. Voor het overgrote deel werd er les gegeven in het binnenbad. Vrijdagmiddag omstreeks half cén vond op de Piasweg een eenzijdig ongeval plaats waarbij de bestuurster van het betrokken voertuig om het leven kwam. De 73-jarige bestuurster uit Moerka- pelle reed in haar auto over de Piasweg in de richting van Zevenhuizen toen zij door onbekende oorzaak tegen een boom aan de linkerzijde van de weg reed. Door de vrijwillige brandweer Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*- Na 18.00 uur: 01828-11951 ir tapijt ir gordijnen vinyl ir zonwering Generaal-majoor De Bruine stond er garant voordat alle aan-en afvoerlijnen tussen het Amerikaanse achterland en het Duitse oefengebied optimaal func tioneerden. Zijn toewijding maakte grote indruk op de Amerikaanse leger leiding. Generaal-majoor De Bruine is in 1932 te Wissekerke geboren. In 1953 begon hij zijn opleiding op de Koninklijke Mi litaire Academie in Breda. Daarna klom hij snel op binnen de gelederen van de Nederlandse krijgsmacht. Op 29 mei 1985 werd De Bruine benoemd tot Nationaal Territoriaal Commandant en gelijktijdig bevorderd tot generaal-ma joor. De generaal-majoor kreeg het ereme taal omdat hij zich als Nationaal Terri toriaal Commandant uitstekend kweet van zijn taken. In zijn functie was hij on dermeer verantwoordelijk voor de voorzieningen voor Amerikaanse troe pen, djp in 1987 tijdens een "Reforger”- oefening door Nederland naar de Bondsrepubliek trokken. Voordat in het sportpark "de Sniep” het nu te veranderen zwembadcomplex werd gebouwd, zwom Waddinxveen langs de Kanaaldijk. Daar was toen het zwembad. Deze oude foto herinnert daar nog aan. Nu is er een fietspad en zijn eraan de overkant luxe woonhuizen. (Foto: Tineke Pruijmboom). k J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1