trottoirs BMENSENB Overal verlaagde "W Gezinnen met inkomen van f 2.300,- hebben f 40.000,- schuld Afscheids- Restaurants in bouwvak allemaal dicht VAKANTIE-VOORDEEL Weer twee bedrijven bijna klaar receptie Jan Veldwijk 24 Acryl- schilderijen Bijna 400 werknemers ’’Zuidplas” Nieuwsblad Onafhankelijk I PLUIM VOOR UW AUTO. ALLEBYOUX (KETTINGEN, OORBELLEN, Brommer iHARWA" OLYMPIA HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, MOERKAPELLE EN ZEVENHUIZEN Aard der problemen Duur Bejaardenverzorging boonstoppel b.v. Gezinsverzorging ^Brommer SCHOENEN 7UITZENDBUROS WIJ VUEGEN nog voor u. Uw televisiedokter S. ATTEMA 4 VOOR DE THUISBLIJVERS ALLEEN DONDERDAG. VRIJDAG EN ZATERDAG A S. (27 TOT EN MET 29 JULI) HAKKEN - KLAAR TERWIJL U WACHT WADDENBROOD ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER GERTHUIZER ARMBANDEN, RINGEN EN SJAALS) 50% KORTING! WADDINXVEEN - Ook in Waddinxveen wordt de schul denproblematiek een steeds ernstiger probleem. Dat schrijft de Vereniging Maatschappelijke Dienstverlening ’’Zuid plas”, die kantoor houdt in het Anne Frank-centrum, in het pasverschenen jaarverslag 1988. yCr 77 tapijt gordijnen vinyl zonwering SCHOENMAKERIJ tx"'lx addinxveen eekblad voor Woensdag 26 juli 1988 45e Jaargang - No. 2142 'Z. FjÈSnlt huisjes in deze zomervakantie. 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 »e<5 -in het nieuws De Waddinxvener HENDRIK-JAN KOETSIER is’afgestudeerd aan de 4- jarige opleiding van de Studierichting Landbouw van de Agrarische Hoge school KNLC in Dordrecht. AJA VAN De vereniging zegt binnen het maat schappelijk werk vorig jaar geconfron teerd te zijn met een aantal zeer gecom pliceerde schuldsaneringen. ’’Hierbij moet men zich situaties voorstellen van gezinnen met een inkomen van rond de 2.300,- per maand en schulden die op lopen tot 40.000,-, aldus ’’Zuidplas”. sters deel aan vier bijscholingsavonden in De Riethoek te Gouda. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Groensvoorde 12 Waddinxveen Tai. 01828-16119 DAT ÉÉT JE NIET, DAAR SMUL JE VAN! ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Kerkweg-Oost177-Waddinxveen Telefoon 01828-1 2012 Ex-pedagogisch medewerkster van het Bleuland Ziekenhuis in Gouda, de 30- jarige CAROL1EN VAN DEN DUN- GEN uit Waddinxveen, is bij de Stich ting Gastouderproject Waddinxveen en omgeving benoemd tot invalkracht. Zij volgt in die functie ELSEMIEK DE JONG op Coördinator van het Gastou derproject is sinds dit voorjaar drs. WIES KEULEN. Binnen de langdurige contacten van het maatschappelijk werk wordt een onder verdeling gemaakt naar drie grote cate- (Foto: Sjaak Noteboom). Oranieiaan2i Waddinxveen Tel 01828-12344 OCALf VOO« WAOOtNXVEEM EN OMGEVING JACO VAN WEELE van manege Rei- gersburgh aan de Piasweg is vrijdagmid dag getrouwd met LISETTE VIS, waar mee hij al twee en een half jaar samen woont. Het paar blijft dan ook aan de Plaswcg 35b wonen. Hun huwelijk werd een grootscheeps hippisch gebeuren. De bruidstoet werd voorafgegaan door diverse paarden. Na de huwelijksvol trekking in het Waddinxveense ge meentehuis was er een drukbezochte re ceptie in de tuin van manege Reigers- burgh. In 1988 waren er bovendien vier con- tact-bijeenkomsten, waar onder meer besproken werd over de Telefooncirkel en de werkwijze van de Ondernemings raad. Tenslotte namen bejaardenhelp- In ieder geval zijn de betreffende res taurants in deze bouwvakvakantic alle maal gesloten, ’t Baarsje ging al op maandag 10 juli dicht om zaterdag 5 au gustus weer open te gaan. WADDINXVEEN - De Vereni ging Maatschappelijke Dienstver lening "Zuidplas” is gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel en werkt in acht gemeenten: Wad dinxveen, Boskoop, Moerkapelle, Zevenhuizen, Benthuizen, Moor drecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. In dit ge bied wonen 135.500 mensen. In het bestuur en de verenigings raad hebben uit Waddinxveen zit ting algemeen adjunct J. Slinger, C.M.H. de Bas (diaconie Her vormde Gemeente Waddinxveen), H. Huizer (Protestants-Christe- lijke Ouderen Bond W'addinx- veen), wethouder drs. M. Kraaije- stein, mevrouw A. Schouten-Ba- ken (hervormde Immanuelkerkge- meente Waddinxveen) en me vrouw M.J. Siersema (diaconie Ge reformeerde Kerk Waddinxveen). De afdeling maatschappelijk werk en gezinsverzorging van de ’’Zuid plas” zijn gehuisvest in vier cen trale ruimten van een serviceflat in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Daar werken de gezinsverzorgsters G. van Helden, H. Boonekamp, L. Kranendonk, S. Schoemaker, R. Smit en M. Switzer en de maat schappelijk werksters C. Claessen en R. van Hofwegen. Bij de Vereniging Maatschappe lijke Dienstverlening "Zuidplas” werken in totaal 386 mensen. Een jaar eerder waren dat er nog 412. Directeur is J.A. van Duinen. WADDINXVEEN - Overal zijn in Waddinxveen de trottoirbanden ver laagd op plekken bij kruispunten waar mensen willen of moeten overste ken. Deze aflopende voetpaden zijn bedoeld voor mensen met een handi cap, ouderen en volwassenen met kinderwagens. ken van deze voorzieningen was gemeente verscheen in de-zomer van 30.(XX),-beschikbaar. 1983. In dat stuk werd al gesproken over In Waddinxveen heeft welzijnswethou- een obstakelvrije route van 1.20 meter der drs. M. Kraaijestein (PvdA) perio- breed. Dat betekent dat verkeersbor- diek overleg met de gehan'dicaptenor- den, lantaarnpalen, fietsklemmen, af- ganisaties. De obstakelvrije routes en valbakken en dergelijke altijd buiten de route moeten worden geplaatst, evenals roosters, putten, laaghangende zonne schermen en takken. Verder zijn voelbare markeringen, ge lijkmatige bastratingen, goed te onder scheiden trottoirs, niet te hoge trottoir banden, verlaagde trottoirbanden bij hoeken, oversteekplaatsen en door gaande routes en het aanbrengen van handgrepen eveneens van belang. I Doe-het-zelfmaterialen j Keukens Kasten X Wand- en vloertegels Tuinhout - Sierbestrating Tei 01828-12596 Moortdnde 76a aa Wl h Waddtaneen/ Het merendeel van de hulpvragen neemt in Waddinxveen drie tot vier maanden in beslag. Voor het algemeen maatschappelijk werk en voor de bewo ners van Waddinxveen is dit belangrijk en van grote waarde. Mensen kunnen dicht bij huis met voor hen ernstige pro blemen zonder financiële drempel in korte tijd worden geholpen. ken met een toename van psychische problematieken. Naar de mening van dc instelling zijn huisartsen binnen Waddinxveen in de loop der jaren alert geworden op als medische klachten ge presenteerde psychische problematiek. Dikwijls is het voor hulpverleners een hele stap te her- en erkennen dat het niet welbevinden geen medische oor zaak heeft en wordt veel aandacht van de hulpverlener gevraagd. Volgens deze instelling kost het veel tijd om samen met schuldeisers en gezin tot een regeling en sanering van een derge lijke schuld te komen. Met de afdeling sociale zaken van de gemeente bestaat reeds jaren de afspraak dat zij inzake schuldsaneringen hulpverlenen aan mensen met een bijstandsuitkering. In mei van dit jaar ging de gemeente raad van Waddinxveen akkoord met de Nota Schuldhulpverlening om in het ka der van het minimabeleid aan te geven op welke wijze en onder welke voor waarden de gemeente hulp verschaft aan mensen, die in de schuldenproble men zijn geraakt. Een krediet van 25.000,- werd beschikbaar gesteld voor de instelling van een gemeentelijk borg- stellings- en schuldsaneringsfonds. Bibelot sloot zaterdag 22 juli en opent de restaurantsdeuren weer op dinsdag 15 augustus. Het restaurant De Gouwe Dis is zaterdag eveneens dicht gegaan en gaat ook dinsdag 15 augustus weer open. Ook in de bejaardenverzorging was voor ’’Zuidplas” in 1988 de bezuiniging voelbaar. Er was minder ruimte om de hulpvragers direct te kunnen helpen. Door uitbreiding van het Verpleegte huis Bloemendaal in Gouda kwam er la ter in het jaar wat meer ruimte in dc mo gelijkheden voor hulpverlening. De leiding bejaardenverzorging over legt maandelijks met het Riagg en de wijkverpleging over de mogelijkheden van hulpverlening aan ouderen die bij het Riagg zijn aangemeld. In 1988 werd in samenwerking met wijkverpleging en Riagg een zestal avonden gehouden voor partners van dementerende ouderen. Deze bijeen komsten werden samen voorbereid en de leidinggevenden gezinsverzorging traden twee keer op als gastsprekers. De samenwerking tussen de opname- commissie van het verzorgingstehuis Souburgh en de wijkverpleging en de bejaardenverzorging -werd geïntensi veerd. Twee keer per jaar vindt gestruc tureerd overleg plaats. Indien nodig vindt tussentijds overleg plaats. De mogelijkheden voor dagopvang werden door een extra financiële in spanning flankerend ouderenbeleid uit gebreid naar hele dagdelen. Naast individuele werkbesprekingen vonden groepswerkbesprekingen plaats met als onderwerp: ’’Opname in een verpleegtehuis” en "De Ziekte van Alz heimer”. WADDINXVEEN - De drie Waddinx veense specialiteitenrestaurants ’t Baarsje (Zwarteweg), Bibelot (Passa ge) en de Gouwe Dis (Zuidkade) infor meren dit jaar hun gezamenlijke klan ten over de sluitingsperiode van de eet- Groensvoorde 12 Gouwenaar G.A. DE GOEDE heeft afscheid genomen als rector van het Gouwe College in Gouda, die ook in Waddinxveen aan de Prinses Beatrix- laan een afdeling heeft. De heer De Goede is benoemd tot rector van de Thorbecke scholengemeenschap in Rotterdam. Hij was 10 jaar rector en twee jaar conrector van het Gouwe Col lege. Na een verblijf van bijna een jaar in Waddinxveen heeft de Amerikaanse AMY GRITEMAN het vliegtuig naar haar huis in Ohio genomen. De 18-ja- rige scholier verbleef hier in vier gastge zinnen van de Rotary Club Waddinx veen en volgde H AVO-onderwijs op de samenwerkingsschool voor HAVO- Atheneum aan de Sniepweg. Volgens de Vereniging Maatschappe lijke Dienstverlening "Zuidplas” gaf 1988 voor de gezinsverzorging in Wad dinxveen een somber beeld te zien. Ge zien de bezuinigingen van de zijde van het ministerie van WVC, waren er wei nig mogelijkheden om nieuwe vormen van hulpverlening in te voeren. Er is een toename te constateren van aanvragen waarbij psychische proble men een rol spelen, en van aanvragen voor full-time hulpverlening, waarbij de opvang van jonge kinderen een rol speelde. Minder mogelijkheden voor hulpverle ning enerzijds en meer aanvragen an derzijds deden aanvankelijk een wacht lijst ontstaan. Later resulterend tot een vermindering van aanvragen in de tweede helft van 1988. Per 31 december 1988 verleende "Zuid plas” in 268 situaties gezinsverzorging (een jaar eerder 283). De bejaarden hulp (137) spande de kroon, gevolgd door eerste lijnshulp (80), gezinsverzor ging (29), hulp aan chronisch zieken (14) en dergelijke. De nieuwe Carvox autotelefoons van PTT Telecom. Draag baar en inbouw. Veel faciliteiten standaard waaronder hands free. Verkrijgbaar bij onderstaand adres. CAR VOXVAN PTT TELECOM. DE BESTE TELEFOON OP VIER WIELEN. WADDINXVEEN - Twee bedrijfspan den in het bedrijvenpark "Coenecoop” naderen hun voltooiing. Het gaat hier om het door het Nieuwer- brugse bouwbedrijf F. Boer Zn. neer gezette complex voor Van Dijken Glas/ Spiegels en om het bedrijfspand van J. Venema BV. De officiële openingen van beide pan den is na de zomervakantie. PETER KEIZER is aan de Haagse Ho geschool geslaagd voor het examen Energietechniek. Tevens slaagde hij voor de cursus verantwoordelijk des kundige 1. Het maatschappelijk werk van dc Ver eniging Maatschappelijke Dienstverle ning "Zuidplas” had in 1988 te maken met 189 langdurige cliënten uit Wad dinxveen. Hiervan kwamen er 51 over uit 1987. In 1988 werd de langdurige hulpverlening bij 131 cliënten afgeslo ten. Van de in totaal 189 personen gin gen er 58 over naar 1989. De kortdu rende hulpverlening steeg van 194 cliën ten in 1987 naar 375 in 1988. In totaal deden in 1988 dus 569 cliënten een beroep op langdurige of kortdu rende hulpverlening op het maatschap pelijk werk. Uit de registratie blijkt, dat er niet al leen sprake is van een toename van het aantal mensen wat een beroep op het maatschappelijk werk doet, maar ook dat het vooral gaat om mensen die nog niet eerder contacten met de hulpverle ning hadden. In de jaren welke "Zuidplas" actief is in Waddinxveen, is getracht op zo’n goed mogelijke wijze hulp te verlenen. Dit geldt voor zowel materiële als immate riële hulpverlening. Een aspect van kwaliteit is de tijd die per cliënt geïnvesteerd kan worden. Door de ervaring van de werkers kon in de afgelopen jaren effectiever gewerkt worden. Echter effectiviteit binnen hulpverlening heeft grenzen. In het verslagjaar 1987 werd gemeld, dat er een wachtlijst .opgesteld moest worden. In 1988 verliep de aanmelding van cliënten gelijkmatiger, wat een op vallende wachtperiode voorkwam. Gemiddeld moesten de aanvragers lan- WADDINXVEEN - De Waddinx veense kunstenaar Theo den Boon ex poseert tot en met zondag 27 augustus in het raadhuis De Paauw in Wassenaar. Er hangen daar van hem 24 acrylschil- derijen op doek en op papier. De prij zen variëren van 650,- tot f 3.600,- (in clusief btw en lijsten). De Wassenaarse expositie werd ge opend door wethouder J.C.M. Greep. Groepsleerkracht J.L. SOETING heeft afscheid genomen van de protestants- christelijke De Savornin Lohmanschool aan de Wingerd. Zijn vrouw Ada, die leerkracht was op de protestants- christelijke Koningin Beatrixschool aan de Zuidplashof, nam eveneens af scheid. Het echtpaar vertrekt naar het Zeeuwse Gapinge, waar de heer Soe- ting is benoemd tot directeur van een christelijke basisschool. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Peuleyen 144, Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Exploitatie: Uitgeverij VETA B.V., Oranjelaan 9, Waddinxveen Telefoon: 01828-14788*-Na 18.00 uur: 01828-11951 drogisterij parfumerie De Koningin Beatrixschool, die ook af scheid heeft genomen van tijdelijke leerkracht JOHAN BOTH, verwel komt in het nieuwe schooljaar de vol gende vier nieuwe leerkrachten: AL FRED STEDEHOUWER, KRAAIJENBRINK, JOS DIENST en CEES VAN ECK. Schuldenproblematiek wordt steeds ernstiger WADDINXVEEN - Directeur J.B. Veldwijk (61) van Drukkerij Veldwijk BV aan de Oranjelaan in Waddinxveen neemt komende vrij dagmiddag officieel afscheid. De aan de Noordkade wonende Wad dinxvener heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheden tot vervroegde uittreding. Het afscheid van Jan Veldwijk zal plaats vinden op een receptie die van 16.00 tot 19.00 uur in Avifauna Vogelpark Restaurant BV in Al- phen aan den Rijn zal worden ge houden. ”Een honorabel man ruimt weldra het veld, maar keert meteen terug bij onze drukkerij”, staat er op de feestelijke uitnodiging voor de af scheidsreceptie. Daarmee wordt ingegaan op het feit dat Jan Veld wijk na een arbeidsperiode van bijna 40 jaar per 1 augustus a.s. als commissaris aan Drukkerij Veld wijk BV verbonden zal zijn. Binnen de onderneming, die onder leiding van Jan Veldwijk uitgroeide van een dorpsdrukkerijtje tot een grafisch bedrijf van landelijke allu re, is adjunct-directeur F. van Kempen (45) aangewezen als direc teur. Waddinxvener Frits van Kem pen heeft binnen Drukkerij Veld wijk BV zijn sporen organisato risch, financieel-economisch en commercieel ruimschoots ver diend. ger wachten voordat gestart kon wor den met de hulpverlening. Het streven is een week na aanmelding een eerste contact met hulpvragers te hebben. Deze termijn is zeker verdubbeld, wat binnen het algemeen maatschappelijk werk een bedenkelijke ontwikkeling is. Gezien het feit dat in 1988 prioriteit ge geven is aan direct cliënt gericht werken, hebben activiteiten als contac ten met verwijzers en andere eerste lijns hulpverleners een ad-hoc karakter ge kregen. Een ontwikkeling die duidelijk doorzet, omdat eerdergenoemden ook onder steeds grotere werkdruk komen te verkeren. Een regelmatiger contact met andere hulpverleners zou wenselijk en nodig zijn, vindt "Zuidplas”. Het stelsel van verlaagde trottoirban- de in Waddinxveen gewijzigde bouw den zorgt voor een obstakelvrije route verordening, die meer rekening houdt binnen de bebouwde kom van Wad- met mensen met een handicap, waren dinxveen, mede doordat er overal op de de belangrijkste gespreksonderwerpen voetpaden een vrije doorgang van 1,2 van de laatste tijd. meter breed is te vinden. Voor het ma- De Nota Gehandicaptenbeleid van de ken van deze voorzieningen was gemeente verscheen in de-zomer van Een voorbeeld van een verlaagd trottoir bij de voetgangersoversteekplaats op het Koningin Wilhelminaplein gorieën: materiële problemen, relatio- nelë problemen en psychische proble men. De laatste vijf jaren is er in Waddinx veen een ontwikkeling zichtbaar waar bij relationele en psychische problemen een steeds groter stuk van de vraag zijn gaan uitmaken. De materiële proble matiek lijkt ieder jaar zwaarder te wor den. Hierbij wordt speciaal gedacht jian het feit, dat de grenzen waarbij mensen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit de volks- en werkne mersverzekeringen steeds verlengd zijn. ’’Zuidplas" wordt regelmatig gecon fronteerd met mensen die niet alleen door ziekten niet meer kunnen werken met alle verdiet van dien, maar die zich ook erg onrechtvaardig behandeld voe len door de verscherping van WAO-re- gelingen. "Zuidplas” kreeg in 1988 vooral te ma- ,ee<aP f.4- SPOORSTRAAT 33-2801 BA GOUDA - TEL. 01820-22022 waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 1