Vervolg PvdA-enquete Heel Waddinxveen Zaken betreffende de gehele gemeente Waddinxveen Andere zaken Pagina 11 Weekblad voor Waddinxveen - Woensdag 2 augustus 1989 Lr met voor kinde- water (muziek)geluidsoverlast en Zuidplas wor- keerd (Graanakker 52 t/m 62), daar men niet iets verder wil lopen (op het Voor flats staan struiken met witte bes sen. Straks wordt weer met pijpjes op onze ramen geschoten, die zijn dan moeilijk schoon te krijgen ‘Gelijke winkelsluitingstijden. De hui dige situatie is volkomen onlogisch en onduidelijk ‘Kabelnet tv verbeteren. Aantal storin gen is idioot hoog, als je ziet wat je be taalt voor je aansluiting ‘Beter gestructureerd winkelcentrum- beleid ‘Politie-optreden kan sterker ‘Discotheek buiten de bebouwde kom (zoals in Zoetermeer) ‘Waarom moét Waddinxveen zo groot jeugd 15/19 jaar bijv, discotheek ‘Ontsluiting Zuidplas via Piasweg; Piasweg verleersluw maken ‘Loopt achter t.o.v. steden waar bevol king van deze stad woont met bijv, ka- bel-tv en het aanbod. Betere aansluiting openbaar vervoer op Den Haag e.o. Verkeerssituatie, met name kruispun ten en hefbrug aanpakken. Levensge vaarlijk ‘Bestemmingsplannen worden al ken baar gemaakt via de pers als de ge meente er zelf nog niet uit is of daarna nog enkele keren zelfs gewijzigd wordt of zelfs helemaal niet doorgaan ‘Graag vuilniscontainers daar de vuil nisman maar lx komt en vuilniszakken vaak kapot gaan door katten. Binnen zetten in de zomer stinkt vaak te erg. Veel gemeentes hebben deze al in ge bruik ‘Betere/snellere verbinding openbaar vervoer naar Den Haag Maak en houdt het leefbaar met elkaar ‘Goede aansluiting openbaar vervoer Randstad (bijv, doortrekken Zoeter- meerse sprinter naar Gouda ‘Centrumvoorziening niet als doorge trokken Passage, maar naar idee van Brugcentrumondernemers. Passage is onaantrekkelijk winkelgebied ‘Geen grootschalige uitgaansmogelijk heden die leefklimaat in wijk aantasten (zoals disco) ‘Speelgelegenheid voor grotere kinde- ‘Veel lof voor dit enquete-instrument ‘Ambulance-standplaats in Waddinx veen ‘Politie voorzien van kaarten: straten en huisnummers en veel laten oefenen - als er wat gebeurt heeft men erg lang no dig om ter plaats te komen ‘Realisatie van een gezellig winkelcen trum. Passage is te klein. Waddinxveen heeft geen echt centrum ‘Meer inzamelpunten voor kleding, kranten, e.d. Verder vind ik Waddinx veen een slapend dorp waar weinig te beleven valt en binnenkort een hoop ontevreden jeugd, met alle gevolgen van dien ‘Meer 30 km-gebieden in Waddinxveen ‘Meer bomen planten ‘Vuilnis 2x per week ophalen of contai ners verstrekken ‘De verkeersonveiligheid: er zijn veel meer fietspaden mogelijk, bijv, langs de Beethovenlaan, langs de Petteplas, de Esdoornlaan en de Chopinlaan, langs de Groensvoorde, de KW-singel, enz. Langs alle hoofdwegenEr gebeuren te veel ongelukken in Waddinxveen ‘Bij de ingang van wijken voorzienin gen plaatsen over de wijk. Vaak is het een doolhof voor bezoekers ‘Gevaarlijke weg voor fietsers is de route vanaf Kanaalstraat/hoek Schie- landweg tot Staringlaan. Kunnen daar geen fietsstroken komen? ‘Om koopkracht Waddinxveen te be houden meer grote winkels (Hema, Blokker, V&D) laten vestigen, in Zuid plas ruimte genoeg en niet in de Passage (lijkt mij zeer onecorjpmisch), terwijl in ‘Graag een cafe met terras; ligt ook gunstig voor het in- en uitgaande ver keer van Waddinxveen ‘De ieder jaar terugkerende huurver hogingen voor de al dure huurwoningen van het Philips Pensioenfonds ‘Te vroeg neerzetten van huisafval ‘Brievenbus in de Roosje Voshoeve (vrouwenwijk) ‘Paaltjes op IJsermanweg verwijderen voor beter verdelen van verkeer ‘Kwaliteit van op te leveren woningen verbeteren. Woningen dienen over een goede kwaliteit te beschikken. Een en ander is nu niet gewaarborgd ‘Een wijkagent die regelmatig door de wijk loopt ‘Slechte groenvoorzieningen. Onder andere graskanten en aanplant bij slo ten ‘Het probleem van de hondepoep ‘Zo snel mogelijk de waterpartijen voorzien van bescherming, zodat er geen kinderen te water kunnen raken ‘Bij maaibeurten ook gras bij geplaat ste fietsenrekken weghalen ‘Omgeving de wokkels moet beter wor den afgewerkt, bijv, glooiingen met mooie bloemperken en verlichting ‘Proberen zoveel mogelijk groen aan te brengen, in onze straat nog geen enkele boom ‘De watergangen (zijranden) moeten meer afgeschermd worden zodat kleine kinderen met fietsjes niet zo van dg heu vel kunnen afrijden (Tarwe-akker) ‘Ontsluitingswegen aanleggen ‘Groenvoorzieningen is in percentage te laag volgens geldende normen ‘Bereikbaarheid van scholen aan Zuid- plashof (betrekking hebbende op gemo toriseerd verkeer) ‘Meer aandacht voor de oudere jeugd ‘Missen van commerciële drink/eetge- legenheden ‘Volkstuinen ‘Hondenuitlaatplaatsen ‘Kleine dienstverlenende bedrijven ‘Regelmatig terugkerende stank zowel avond, nacht en overdag. Mestlozin- gen? ‘Bereikbaarheid bus 175 halte Manage aan Piasweg is slecht. Is er geen moge lijkheid voor een wandelpad ter hoogte Woubrechterf 1/17; via Roosje Vos hoeve het fietspad is dit levensgevaar lijk. Lopen naar de halte vooral met slechte weersomstandigheden, zoals mist, regen etc. ‘Groenvoorziening rond laatste rijtje huizen Gerstakker (kennelijk wonend aan de rand van de beschaving). Komt hier verbetering in als de overkant van de Zuidplaslaan ook bebouwd is? Vorig jaar zijn er per gratie een paar bomen geplant ‘Bij de patatwagen wordt op de IJser manweg geparkeerd. Er naast liggen 3 ruime parkeerplaatsen, die overdag ‘Snelheid verkeer te hoog ‘Max. 30 km/zone wordt niet gehan teerd ‘Veel te weinig speelveldjes voor kin deren; er ligt hondepoep of ze worden er steeds weggestuurd, zoals aan de Kie- vitdreef ‘Parkeren op stoep, terwijl er vakken leeg zijn. Oplossing: ’’Amsterdammer tjes” ‘Controle op snelheid en parkeren ‘Met vakantie in aantocht meent een aantal mensen, dat aanhangwagens en caravans alvast maar een maandje voor de deur moeten worden geparkeerd (of op de stoep). Maatregelen hiertegen zijn betrekkelijk eenvoudig te verwe zenlijken, maar laksheid van politie en gemeente spelen hierbij een hoofdrol ‘Teveel parkeerplaats, te weinig speel- voorziening (laatste deel van De Ak ker). Straat te breed en nodigt uit voor hard rijden. Patat-tent stinkt. Te weinig groenvoorzieningen, om de 30 meter één boom ‘Er bevindt zich in Zuidplas geen uit- laatplek voor de hond ‘Moet altijd de hele wijk door om in het dorp te komen. Oplossing: verkeerssi tuatie wijzigen ‘Sloot zeer onveilig voor kinderen/ slecht schoongehouden ‘Parkeerplaatsen te donker/veel auto- inbraken (Korenakker/Graanakker) ‘Betere of meer openbare verlichting ‘Honden aan de lijn. Indien dit niet ge beurt dan flinke boete, want ze zijn hardleers. Ze laten honden op uit speel plaatsen e.d. Ook in de tuin vind ik re gelmatig hondenuitwerpselen ‘Bij pleintje met garages tussen Zuid plaslaan en Vlasakker een spiegel plaat sen ‘Parkeren van de eerste cirkelflatbewo- ners naast mijn woning (Zuidplaslaan), terwijl aan zij- en achterkant van flat nooit een auto geparkeerd wordt, ter wijl daar ruimte genoeg is. Parkeren nu (vooral busjes) gelijk naast mijn huis ‘Parkeerprobleem is zeer groot/meer parkeerruimte ‘Honden- en kattenpoep: hondentoi letten maken ‘Verzakkingen wegdek/trottoirs ten ge volge van bouwverkeer (2-3 jaar gele- den) worden nooit gerepareerd ‘Sociaal-cultureel werk functioneert zeer slecht en leeft doelstelling niet meer na; vooral op cultureel gebied (cursussen, toneel etc). Bovendien wordt geen aandacht besteed aan jonge ren vanaf 14 jaar. Men heeft nu toch een eigen ruimte? ‘Er is nog geen kerk ‘Beplanting langs het water van de Zuidplashof zo spoedig mogelijk reali seren, zodat de flat uit het zicht raakt ‘Gemeentetuinen beter onderhouden, zo niet geeft het onderhoud dan aan de bewoners ernaast (nu wordt het ook door ons gedaan) ‘Veel meer groen in de wijk en rondom de wijk is een ruim park/bos absolute noodzaak. Niet de steriele rechttoe/ rechtaan aanplant; niet te voorzichtig en te klein, dan beter maar niet ‘Meer aandacht voor kinderen en jeugd in de wijk ‘Aandacht voor het hondenpoeppro- bleem, maar ook ruimte voor honden ‘Meer aandacht aan de kwaliteit van de wijk dan aan de kwantiteit: er zijn zo veel voorbeelden van gemeenten waar het wel kan ‘Er zijn teveel onverlichte punten in de wijk ‘Óver een paar jaar is jeugd hier ouder; alles in werk stellen om ”Zuidkade-pro- blemen” met betrekking tot jeugd te voorkomen ‘Starten van een speelzaal voor kleine kinderen ‘Tegengaan sportvelden en zwembad ‘Voetbalveld of basketbalveld voor grotere jeugd ‘Tegengaan van te vroeg plaatsen van vuilniszakken ‘Het gebruik van verkeerde bestrij dingsmiddelen door de plantsoenen dienst, o.a. paraquat, wat op den duur lever- en nieraandoeningen geeft (wordt o.a. gebruikt op speelterreinen en hondenuitlaatplaatsen) ‘Goed schoonmaken en uitbaggeren sloten; egaliseren slootkant Zuidplas- laan/Vlasakker ‘Het blijkt dat niet iedereen zijn auto correct parkeert ‘Moet voldoende groenvoorziening blijven tussen de bebouwing ‘Geluidshinder van sportvelden zwembad (vrees voor disco) ‘Geen onnodige verkeersstremmende maatregelen (o.a. drempels). Iedereen wil auto rijden. Kinderen dienen beter door de ouders te worden begeleid. Bui ten Zuidplas rijden ook auto’s) ‘Brievenbus Zuidplaslaan maar in één richting te bereiken, daarbij veel hob bels en verkeersdrempels ‘Minder borden ’verboden voor hon den’ of betere hondenvoorzieningen: we betalen niet voor niets hondenbelas ting! ‘Te weinig toegangswegen naar som mige woonwijken (lastig voor ziekenau to’s e.d) ‘De gemeentetuinen worden zeer slecht onderhouden. Als er geharkt is laat men het zootje liggen en is het weer een rommel ‘Slechte bereikbaarheid met auto. Lijkt wel een doolhof: laatst kon een zieken auto de plaats van een ongeluk niet vin den, waardoor ong. 10 minuten vertra ging!! ‘Fietspad Gerstakker wordt teveel door spelende kinderen gebruikt; dit is ge vaarlijk voor fietsers ‘Groter recreatiegebied, bijv, park of bos ‘Te weinig groenvoorzieningen zitgele- iii ii j ‘Plaatsen van stratenoverzichten ‘Bushalte verbinden Rotterdam/Ze- venhuizen v.v. ‘Tegengaan van discotheek. Gaat on herroepelijk problemen in wijk geven, zoals spuitbus, schreeuwende jeugd tij dens de nacht en inbraken in auto’s ‘Groenvoorzieningen staat kwalitatief ‘Wordt herhaaldelijk op stoep gepar- op laag niveau ‘Meer stortplaatsen met betrekking tot gescheiden afvalverwerking ‘Maak Waddinxveen aantrekkelijk voor zijn inwoners, met name de win kelmogelijkheden ‘Optimaliseren van gescheiden afval verwerking ‘Verkeerssituatie Passage dient te wor den verbeterd Verkoopavond naar de vrijdag ‘Gemeente moet meer daadwerkelijk uitvoeren dan alleen plannen maken, Zuidplas zo gebouwd kan worden in plaats van slopen aan Passage ‘Verkeersveiligheid: fietsen tweeën alleen toegestaan indien overige verkeer niet gehinderd wordt ‘Erg weinig groenvoorziening in Zuid plas ‘Verkeersveiligheid: weinig fietspaden, weinig verkeerslichten ‘Waddinxveen heeft geen centrum ‘Slechte verkeersvoorzieningen, vooral ten behoeve van fietsers en voetgangers ‘Een verkeerslichtinstallatie bij krui sing A12 afrit Waddinxveen ‘Bevorderen opzetten van hoofdwin kelcentrum met bijv, een Hema/C&A of Zeeman. ‘Er is geen dorpskern; elk wijkje heeft eigen kern(tje) ‘Als gevolg van decentrale winkelvoor ziening is er gebrek aan grote super markt met een voldoende breed en diep assortiment ‘Openlucht zwembad met peuterbadje ‘Behoudt het landelijk karakter van Waddinxveen en richt uw uitbreidings plannen woningbouw richting Coene- coop durende lange tijd de weg blokkeert ‘Geluidsoverlast verkeer Zuidplaslaan ‘Betere afscheiding Zuidplaslaan/ woonhuizen •Verhoogde groenafscheiding ‘Aanvoerwegen vanaf Zuidplaslaan zeer slecht begaanbaar ‘Diverse bewoners negeren algemene fatsoensnormen met betrekking tot uit laten van honden (speelweiden zijn geen hondentoilet) ‘Het niet buiten kunnen zitten in een openbare gemeenschappelijke tuin (verboden voor honden) is een gemis voor de bewoners van cirkelflat ‘Oversteekplaats Zuidplaslaan/Dreef staat op een onmogelijke en zeer ge vaarlijke plaats. Voor de kinderen die aan de kant van de tweede cirkelflat wo nen. Moet een oversteekplaats zijn welke direct aansluit op het trottoir en het fietspad naar de beide basisscholen (Jan Ligthart/Rehobothschool) ‘De zeer arme beplanting op het Mach- telderf ‘Nog steeds onvoldoende parkeerruim ten in buurt van woningen ten gevolge waarvan er voortdurend auto’s lastig/ gevaarlijk geparkeerd staan. Stel een parkeerverbod in buiten de officiële ha vens en verplicht de ’foutparkeerders’ zo iets verder te lopen van/naar hun ge parkeerde auto ‘Zorg ervoor dat de spuitbusvandalen de wijk in de toekomst niet in kunnen ‘Parkeren van auto’s voor achtertuin schuttingdeur (Akker/Bonenakker) waardoor het uitrijden met fiets/kinder- wagen niet gaat. Verbreden van stoep, ponder dat auto’s dan op de stoep par keren ‘Medebewoners hebben hekel aan lo pen, dus worden auto’s maar overal neergezet. Oplossing: gele trottoirban den op moeilijke punten (bijv, begin Bonenakker) ‘Te weinig poorten om achter te ko men. De tuinen van hoekhuizen kleiner maken. ‘Herstraten van trottoirs in verband met ernstige verzakkingen ‘Lage hekjes om de slootkanten en op het gras: dan is er ruimte voor, honden toiletten. Dit is in Den Haag al op be paalde plaatsen toegepast ‘Heel veel last van hondenpoep: grote ergernis en heel onsmakelijk ‘Er wordt gevoetbald op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn ‘Hondenpoep! Oplossing: schepjes, plasticzakkenautomaten ‘Fietspaden worden gebruikt door brommers/motors/auto’s ‘Geruzie met voetballende jeugd (en hun ouders). Buiten koffiedrinken is ge vaarlijk. Suggestie: enige speeltoestel len of wat bomen op het pleintje (De Akker) ‘Ons allergrootste probleem: stank van hondenuitwerpselen. Verbieden hier uit te laten. We hebben een heel klein keer) balkon waar we graag op willen zitten. We moeten al zoveel missen op een flat (tuin). Van heinde en ver komen ze hier hun hond uitlaten. Zelf willen ze niet in de stank zitten, maar een ander mag dat wet. En dat moet zich dierenvriend. Ja, ja, laten ze dan ook de troep opruimen die hun hondje achterlaat Parkeerproblemen ‘Ef wordt te snel gereden ‘Weinig groenvoorziening ‘Hondepoep. Oplossing: verplichte hondenpoepzakjes (gemeente Bergen op Zoom) ‘Te vroeg neerzetten van vuilniszak- ken/worden door katten opengekrab- beld/veel rotzooi (Bonenakker) ‘Piasweg verkeersluw maken; aleen be stemmingsverkeer en bus ‘Sloot aan de Gerstakker: kinderen lo pen-er zo in. Oplossing: afrastering, struiken, schoonhouden van het water, want door de troep zien kinderen niet meer dat het water is plein is voldoende parkeergelegen heid). Misschien wat Amsterdammer tjes plaatsen (in dit geval Waddinxve- nertjes) ‘Definitieve wegen en aanrijroutes blij ven te lang onbekend. Oplossing: bewo ners informeren over definitieve (in frastructuur van de wijk ‘Wij wonen op de Graanakker en heb ben voor het hele stuk maar een uit gang, wat een gevaarlijke situatie is ‘Groenvoorziening en onderhoud par ken ‘Parkeeroverlast (meer politiecontro le) ‘Last van tientallen borden met op schrift ’’verboden honden uit te laten”. Deze borden staan in groenstroken langs het water. Geef mij maar eens aan waar ik wél mijn hond uit moet laten. Ik betaal er immers wel gemeentebelasting voor ‘Extreme onveiligheid voor kinderen traject Woubrechterf 2/40, vanwege ontbreken van trottoirs in combinatie met weg die uitnodigt tot snel rijden en groot (toekomstig) verkeersaanbod (zie bestemmingsplan). Suggesties: a. woonerf aanleggen zodat kinderen in ie der geval recht op voorrang hebben; b. aanleggen trottoirs; c. aanbrengen ver keersdrempels; d. aanbod verkleinen door middel van extra brug recht tegen over winkelcentrum ‘Gezellige terrasjes bijv aan de Gouwe ‘Het realiseren van een carpoolpar- keerplaats rond de op/afrit A 12 ‘Geef meer educatieve cursussen voor volwassenen. Moeten het nu vaak in an dere gemeenten zoeken ‘Groenvoorzieningen beter onderhou den ‘Fietspaden aanleggen naast door gaande wegen, desnoods ten koste van heesters e.d. Graag grote spoed ‘Uitbreiden milieuparkje (in Zuidplas en elders) ‘Fietspaden aanleggen ‘Vandalismebestrijding ‘Snelheidsbeperking Kanaaldijk resp. beveiliging kruising Kerkweg/Kanaal- straat ‘Meer uitgaansmogelijkheden (bio scoop, grotere winkels en warenhuizen) ‘Centrum wat gezelliger (met terrasjes) ‘Waddinxveen is nu groot genoeg, niet verder uitbreiden. Wel centrumuitbrei- ding overeenkomst idee B. en W dus in westelijke richting ‘Graag aktie voor aantrekken grote be drijven ‘Winkels moeten meer geconcentreerd worden ‘Eventueel een golfbaan in samenwer king met Boskoop en Moerkapelle? en informatie betreffende een regionaal ziekenhuis dat het St. Jozef vervangt (waar komt het enz) ‘Vindt het erg spijtig dat de Dorpstraat zo’n ongezellig iets is. Maak daar toch een dorpskern van, bijv, zoals in Zoe termeer ‘Het onkruid wordt nog steeds langs de bermen met gif weggespoten. Dit is ou derwets. In veel andere plaatsen ge beurt dit al jaren niet meer ‘De zeer trage afwikkeling van bouw- aanvragen en de weinig flexibele opstel ling van de welstandscommissie van de worden. In wiens belang is dat? Is dat in gemeente Waddinxveen het belang van B en W? ‘Zeer slechte politie-controle, bijv, als de schooi uitgaat om te kij ken of er goed geparkeerd wordt, zodat de kinderen fatsoenlijk naar huis kunnen ‘Graag een eigen ambulance voor Wad dinxveen ‘Meer politie in de Zuidplas ‘Een schoon zwembad met meer keuze in de tijd voor recreatiezwemmen ‘De monopoliepositie van de plaatse lijke middenstand (behoeft geen ver dere toelichting) ‘Zorg ervoor dat, als het nieuwe zwem bad er is, de prijzen reëel zijn en dat niet alles volgebouwd wordt, zodat er vol doende groen overblijft in Waddinx veen ‘Kritischer kijken naar goede winkel voorzieningen. Nu is er op zaterdag geen vis te krijgen, er is geen platen zaak. Ik word naar Gouda gejaagd om te winkelen ‘Wat meer naar de mensen dan naar de middenstand van Waddinxveen luiste ren ‘Zwembad privatiseren ‘Zorgen voor een echt centrum (betere concentratie winkels) ‘Snelle directe treinverbinding naar Den Haag ‘Zit financiën op zwart zaad? Dit naar aanleiding van steeds verder naar voren halen van betaaldata van bijv, riool rechten (dagtekening 1986: 31 decem ber, 1987: 30 september, 1988: 21 sep tember, 1989: 28 april) ‘Openbaar vervoer Waddinxveen sluit slecht aan op NS in Gouda en Zoeter meer ‘Meer winkelmogelijkheden; assorti ment (kledingzaken) niet echt modern ‘Het uitgaansleven is zeer beperkt voor zo’n grote gemeente ‘Toekomstige discotheek verplaatsen naar Coenecoop, omdat we zeker weten dat dan niemand er last van heeft ‘Er wordt teveel aandacht en voorrang gegeven aan de auto ‘Te weinig voorzieningen fen in deze jonge wijk ‘Een wat grotere groenvoorziening ‘Meer controle op foutparkeerders (er is meer dan voldoende parkeergelegen heid) ‘Speelvelden en plantsoenen kind vriendelijker maken (2/10 jaar); teveel oudere jeugd maakt misbruik van mo gelijkheden ‘Peuterspeelzaal. Ondanks het feit dat er een enorme (kinderrijke) wijk in aan bouw is, moeten we het nog steeds doen met het aantal speelzalen die in het dorp gesitueerd zijn. Daardoor zijn de wachttijden te lang ‘Weinig brievenbussen ‘Onduidelijke bewegwijzering ‘Eventueel containers in plaats van vuilniszakken; veel mensen zetten vuil nis te vroeg op straat ‘Groenvoorzieningen beter onderhou den ‘Kabelsignaal is slecht; met een simpele zolderantenne krijgt men een uitste kend beeld. Wat denkt u hieraan te doen, want dit speelt al veel langer in de wijk Zuidplas; leest u maar in de Wijk krant, hierin staat de klacht over de slechte signaalontvangst ‘Postagentschap en bank ‘Gebrek aan park c.q. grote groenvoor ziening in de wijk ‘Hoge snelheid autoverkeer (met name Dreef en Zuidplaslaan) ‘Hondenpoep ‘Benamering straten en ’logische’ be- nummering niet voor iedereen duide lijk. Maak het simpeler bij de volgende wijk. Nu na 3 jaar weet ik nog niet hoe de nummering in elkaar zit ‘Enorme overlast honden/katten: voor zieningen treffen ‘Meer aandacht voor groenvoorzienin gen ‘Klein perkje of iets dergelijks ‘Niet alleen geld verdienen aan nieuwe wijk, maar ook leefbaar maken (groen voorzieningen): geldt ook voor PvdA ‘In winkelcentra uitgebreide electroni- cazaak ‘Hondenuitlaatplaatsen maken ‘Politie laten toezien op parkeren van bestelauto’s. Hoger dan 2 meter en vrachtauto’s komt veelvuldig voor ‘Jeugd heeft geen ontzag voor ouderen. Laatst 4 man en 1 brommer; de brom mer dwars over het fietspad; dan moet je voetballen om er langs te mogen ‘Straataanduiding laat te wensen over ‘Groenvoorziening is zeer matig ‘Duidelijke (afgezette) plaatsen voor huisafval ‘Enorme last van honden en katten ‘Tuinonderhoud rondom flat is waarde- nauwelijks bezet zijn. De bezoekers loos ‘Bestratingsfirma is niet erg wellevend; als straten herbestraat moeten worden, dan dienen bewoners behoorlijk en tij dig te worden ingelicht, zodat zij tijdig hun auto kunnen verplaatsen ‘Te weinig wandelmogelijkheden ‘Meer parken (bijv, vrijkomende grond bij hockeyveld) ‘Meer bomen Woubrechterf en omge ving ‘Voorzieningen voor de oudere jeugd ‘Goede hondenuitlaatplaatsen ‘Last van honden en katten ‘Netten over zandbak bij Jan Ligthart- school (honden en katten) ‘Slechte groenvoorziening ‘Weinig speelmogelijkheden voor ou dere jeugd ‘Rommelige bouw (diverse soorten en types huizen) langs Tweede Bloksweg en rommelig geheel door verschillende dakkapellen ‘Speelvoorzieningen voorzien van rub- bertegels en gras in plaats van kattebak- steentjes ‘Goed onderhouden van de woningen; verbetert aanzien van de wijk ‘Rood/witte plaaltjes om auto/brom- mer van fietspaden te weren (gebeurt zeer vaak) ‘Vuilniszakken worden soms 1 a 2 da gen tevoren op straat gezet waardoor veel zwerfvuil ontstaat ‘Duidelijk aangeven weer wél honden uitgelaten mogen worden ‘Milieuhoek bij nieuwe winkelcen trum, net als bij Albert Heijn ‘Nu rekening houden met opgroeien van jongeren, bijv, disco ‘Deel van hockeyveld gaat verbouwd worden. Daar groenvoorzieningen, want Zuidplas is al zo vol gebouwd ‘Fietspadverbindingen Zuidplasweg/ Piasweg (manege Reigersburgh). Pias weg is nu erg gevaarlijk voor fietsers (fietsoversteekstoplicht) ‘Busroute door geheel (Gouda/Leiden/Rotterdam) ‘Een grote speeltuin in de Zuidplas ‘Bewoners moeten niet zo zeuren over hondenpoep. Ze vervuilen zelf de wijk door vuilnis te vroeg buiten te zetten. De politie moest daar ook maar eens voor optreden ‘Aanleggen van een wijkpark ‘Aanleg nieuwe halte NS ter hoogte Zuidplas. Directe spoorverbinding Den Haag/Rotterdam (misschien iets voor jullie verkiezingsprogramma?) ‘Verkeersdrempels voor auto’s zijn te hoog. Iets lager evenveel effect, maar vernielen ze de auto’s niet ‘Slechte groenvoorziening. En waarom geen mooie rozen, zoals in Boskoop? ‘Door te grote invloed van de winke liers, versterkt door hun politieke in vloed, wordt de verwezenlijking van het winkelcentrum vertraagd. Voor nieuwe bewoners (niet-Waddinxveners) is dit scherp zichtbaar ‘Zuidplaslaan doortrekken naar Coe necoop ‘Teveel water in een wijk met vele jonge gezinnen: plaatsen van gaas langs de sloten ‘Er liggen ook hopen hondenpoep bij de bushaltes en de kelders van de Ek- sterflat ‘Verbeter het openbaar vervoer in Zuidplas ‘Toename vliegverkeer 1/2-motorige toestellen ‘Gemaksbelangen van 1 persoon afwe gen tegen rest van'de buren en toestem ming verlenen alleen qm de bouwver- gunningsinkomsten ’Minder lang praten over een centrum, maar tot aktie overgaan ‘Het is schandalig dat je nu met kinde ren die niet kunnen zwemmen niet naar het zwembad kan en straks als het klaar is, is het voor een gezin niet meer te be talen ‘Iets meer aandacht vanuit gemeente naar nieuwkomers toe ‘Meer ontspanningsavonden voor ou- deren/alleenstaanden. Je kan ’s avonds heen Anne Frank-centrum sluit om half 6. Weekend helfemaal dicht. Er is hier helemaal niets, geen Aanlijngebod in Algemene bioscoop of andere ontspanningsmoge lijkheden. Is grote behoefte aan (ver eenzaming) ’Beter en meer openbaar vervoer in ochtend en avondspits. West Nederland is nu anti-reclame voor het openbaar vervoer. Slecht zijn de aansluitingen op NS in Zoetermeer en onnodige wacht tijden voor overstappers. Er is zelfs geen abri voor halte Zuidplas Centrum ‘Er zijn veel winkelcentra maar Wad dinxveen mist een dorpskern. Niet ver snipperen ‘Meer groenvoorzieningen, bomen, struiken enz. Neem een voorbeeld aan bijv, de gemeente Zoetermeer ‘Het ’’Hart van Waddinxveen” creëren ‘Ik zie liever een groot winkelcentrum dan al de kleintjes in Waddinxveen ‘Verkeersveiligheid Kanaalstraat en Jul. van Stolberglaan moet verbeterd worden bijv, verkeerslichten kruising met Kerkweg ‘Gezellige bar/cafe is in heel Waddinx veen niet te vinden ‘Uitgaansmogelijkheden ontbreken binnen Waddinxveen volledig. Voor een dorp van 25.(XX) inwoners een slechte zaak ‘Gelijke openingstijden van alle win kels in Waddinxveen Hondenpoep. Ik weet dat jullie er mee bezig zijn. Het is echt zeer belangrijk ‘Groot winkelhart met grote zaken en meer uitgaansmogelijkheden ‘De lucht in Waddinxveen is relatief schoon. Een streven om dit zo te laten en misschien te verbeteren is een goede zaak ‘Je wordt overladen met reclamemate riaal. Verspilling van grondstoffen is hierdoor enorm ‘Kan het aantal collectes niet wat min der?? ‘Veel baldadigheid door jeugd. Er moet hard worden opgetreden ‘Er moet een centraal winkelcentrum ‘Er moet een groot winkelbedrijf ko- komen/geen uitstel men MinHpr lano nratpn nvpr pen centrum ‘Scholen voorzien van goede opvoe dende informatie over vandalisme en verkeerskunde ‘Deze enquetes zouden meer gedaan moeten worden. Woongenot staat toch hoog in het vaandel ‘Stoplicht kruising Kerkweg/Passage ‘Geheel Waddinxveen meer fietspaden ‘Het zou prettig zijn als er meer aan dacht voor veilig fietsen kwam ‘Meer maatregelen om het autoverkeer nergens tegen te gaan ‘Bestrijding hondepoep in plantsoenen en gazons, j Politie Verordening ‘Het vestigen van een permanente poli tiepost in de wijk Zuidplas (de wijk agent). Dit item werkt zeer preventief ‘Zwembadvernieuwing is doodlopende weg. Men zou eens een echt op de be hoefte afgestemde aanpak moeten kie zen en voor de financiering bedrijven inschakelen. Waarom moet een door de gemeente gerunde voorziening met ver lies draaien en kan een particuliere on dernemer er een goed lopende tent van maken? ‘Uitgaansmogelijkheden plus voor de bijv eerder beloofde winkels Zuidplas, zwembad, Passage. Men blijft herzien en nog eens herzien ‘Veel straten rondom Waddinxveen zijn modderbanen hetgeen gevaarlijk kan zijn. Naar mijn mening bestaat er een schoonmaakplicht na vervuiling door tractors en bouwmachines ‘Gehannes met de verbouwing van het zwembad ‘Gelegenheid tot uitgaan: bioscoop, theater, enz. ‘Waddinxveen is forensendorp gewor den. Het zou zinnig zijn de bussen naar Gouda en Zoetermeer in de spits fre quenter te laten rijden ‘Kan de kruising nabij de Passage den voorzien van stoplichten? ‘Het ontbreken van een centraal win kelhart; meer activiteiten rond feestda gen (Koninginnedag) op een centraal punt ‘Duidelijke behoefte aan een kinder dagverblijf ‘Gezellige terrasjes aan de Gouwe ‘Meer zeggenschap in wijk en bij ge meentelijke zaken ‘Gezien de discussie omtrent disco theek: een bioscoop heeft Waddinx veen ook niet. Een en ander dient cen traal in Waddinxveen (bijv. Passage) te worden gevestigd. Een discotheek kan ook aan rand (bijv, industrietérein) worden geplaatst. Geen hinder! ‘Hefbrug Gouwe voor de pleziervaart binden aan ’spertijden’. Het gebeurt vaak dat voor de meest onbenullige ren. Niet alleen ruimte er voor vrijma- bootjes het verkeer hierdoor hinder on- ken, maar ook inrichtep dervindt a s ‘Parkeerruimte en vuilnis voor de deur ‘Lawaai door spelende kinderen ‘Bij warm weer teveel radiogeluid ‘Verzakking van fiets/parkeerplaatsen ‘Verwaarlozing plantsoenen/grasveld- jes ‘Verzakking trottoirs ‘Verkeerssituatie De Akker wat betreft oversteek naar speeltuin ‘Als er wat gebeurt kunnen ziekenau to’s of iets anders niet altijd voor de deur komen. Het is al twee maal ge beurd dat broeders van de ziekenauto de palen er niet uit konden krijgen. Ik heb al een keer naar de gemeente ge beld en zijn wel direct komen kijken. De laatste keer gebeurde het met het kindje dat in het water viel nabij de Ko renakker. Ook die ziekenauto kon er niet door en moest terug via de Zuid plaslaan langs de noodschool. De eerste keer gebeurde het bij mijn buren ‘Het pleintje op Machtelderf moet parkje worden zonder geparkeerde au to’s, hiervoor moet een wat minder in het zicht komende parkeerplaats ko men ‘Aanbrengen bossages bij wegen/brug- gen welke op sloten uitkomen. Aanleg gen van rietkragen in de sloten waar door kinderen niet direct in het diepe water terecht komen ‘De verkeersdrempels: Weghalen! De ouders leren dat er nog meer wegge bruikers zijn dan kinderen, honden en katten ‘Zeer slechte voorlichting met betrek king tot toekomstige plannen in naaste omgeving ‘Bebouwing perceel Piasweg 8. De plannen met betrekking tot de bebou wing lijken in de koelkast gezet te zijn. Ook op de door ons een maand geleden verzonden brieven aan de gemeente raad is nog steeds geen reactie binnen gekomen. Omringende bewoners van dit perceel vragen in deze brief om op de hoogte gehouden te worden van toe komstige ontwikkelingen. Ondertussen wordt op dit perceel wel grond aange bracht. Is dit niet wat voorbarig? Im mers, het bestemmingsplan moet nog steeds worden gewijzigd. Met een van de PvdA-commissieleden voor RO heb ik over deze zaak gesproken. Hij gaf ons weinig kans, (om woningbouw tegen te houden), omdat het algemeen belang voor dat van een paar inwoners van Waddinxveen gaat. Is dit niet een argu ment waarmee de gemeenteraad van Waddinxveen ietsjes teveel schermt? ‘Te krappe perkeerplaatsen en te wei nig in verband met ontvangen bezoek, terwijl er genoeg ruimte is, indien dit iets doorgetrokken was, men kan slechts uit de parkeerhavens komen in verband met de tuinen ‘Fietspad Gerstakker komt uit op een trottoir, waardoor er fietsers/brommers genheden bij speelveldjes het trottoir richting IJsermanweg ne men. Duidelijk aangeven dat het fiets pad ophoudt, of aansluiting maken met Zuidplaslaan ‘De hondenpoep. Langs de sloot bijv. hondentoilet of veld ‘Overlast motoren en brommers Have rakker kunnen altijd op deze parkeerplaats te recht, maar parkeren veel op de weg. Misschien kan er een parkeerverbod komen op de IJsermanweg tussen Zuid plaslaan en De Akker ‘Een bron van ergernis is de sloot die ei- genlijk nooit schoon is. Altijd ligt er troep ,in, voornamelijk bouwafval en het water vervuilt snel. De gemeente maakte tot nu toe de sloot 1/hoogstens 2x per jaar schoon. Je schaamt je voor zo’n sloot als je visite krijgt en het is bo vendien geen gezicht ‘Bouw van benzinepomp brengt m.i. problemen voor verkeersveiligheid (af remmen, invoegen, men komt veel te snel de bocht uit, terwijl bijv, een auto vanaf de benzinepomp de weg oprijdt) ‘Stoepbestrating is zeer slecht ‘Controle op het neerzetten van afval zakken (gebeurt soms een dag vantevo- ren) ‘Zuidplas is té hond-onvriendelijk ‘Slechte afwerking (gras, onkruid) van de slootkanten ‘Beveiliging van de slootkanten voor peuters/kleuters. ‘Er wordt bij ons tegen de wil van om wonenden een basketbaltoestand ge plaatst, ondanks protesten van omwo nenden ‘Slechte groenvoorziening ‘Zeer slechte groenvoorzieningen in Zuidplas ‘Meer groenvoorzieningen ‘Bushalte bus Gouda/Rotterdam ‘Voorzieningen voor honden. Al het groen is formeel gesloten, overige groen verdwijnt ‘De grondprijs is erg hoog ‘Hondenpoep op stoepen en op de speelvelden voor kinderen ‘Veel loslopende katten in de tuinen ‘Hondenspeel- en uitlaatweide ‘Onnodige derde brug over (speelplein, kinderen) ‘Loslopende honden en katten die hun behoefte in de tuinen en op de stoep doen. Geplaatste borden hebben g?en succes. ‘Hondenpoep op de speelveldjes; aparte hondenuitlaatplaats of schepjes verplichten ‘Eens per maand wordt het grofvuil op gehaald. De avond tevoren zet men dit reeds neer, zodat in de loop van de nacht een veelheid van ’scharrelaars’ daarin luidruchtig komt rommelen; voor ons (gebeurt nl. onder slaapka merraam) is dit erg hinderlijk. Oplos sing: vuil later op de ochtend ophalen, zodat men zich niet genoodzaakt ziet dit avond tevoren neer te zetten ‘Een wijkagent in plaats van politieauto die de wijk doorracet en geen enkel kontakt met wijk heeft ‘Kelder (Graanakker) loopt vol met water ‘Naast ons huis/tuin is verzamelplaats vuilniszakken; geeft veel overlast: vuil wordt avond tevoren geplaatst en kin deren maken de zakken open en spelen er mee; rommel komt dan op straat. Oplossing: klikobak-noodzaak! ‘Vergaande vandalisme van groep jon geren bij schakelkasten Fazantdreef/ hoek Gruttodreef. Oplossing: verbod om zich daar in groepen te bevinden (en te voetballen) en strenger toezicht poli tie en verbaliserend optreden ‘Voetballen voor de deur en brommers en motors op Linzenakker en fietsen door de poortjes en loslopende honden. Oplossing: krachtiger optreden politie (het gaat om regels die gehandhaafd dienen te worden) en uitbreiden van speelvelden voor oudere jeugd ‘Geluidsoverlast van een aantal figuren in de wijk, met auto’s en motoren met bijzonder hard volume ‘Ónderhoud van de speelplaatsen is re delijk, echter de omgeving van de speel plaatsen, die onder de enorme toeloop te leiden hebben, worden slecht/niet bijgehouden, ondanks het bijhouden door omwonenden ‘Er worden caravans weken achtereen in straten geplaatst zonder 1 meter te rijden ‘Veel honden, zelfs veel loslopende, ondanks bord ’verboden voor honden’. Wanneer ik de mensen daarop atten deer kan ik ’’veie ziektes” krijgen ‘Het plaatsen van een 3,5 a 4 meter hoge klimtoren op een afstand van ong. 12 meter van de voorgevel van onze wo ning: doelwit van gooien en afschieten van voorwerpen ‘Een fatsoenlijke hondenuitlaatplaats, opdat anderen ook geen last hebben van mijn hond (uitwerpselen) ‘Gelegenheid om honden uit te laten ‘Bij mistig weer altijd gassen in huis van startende auto’s die geparkeerd staan met achterkant naar huizen ‘Zwervend huisvuil na ophalen zakken door gemeente ‘Het niet parkeren in de vakken ‘Plaatsen van borden met wachtverbod of borden ’’uitsluitend parkeren in vak ken” ‘Onvoldoende parkeergelegenheid; een idee de 55+ woningen ieder een ei gen parkeervak. Wij moeten vaak twee straten verder parkeren, terwijl er een parkeerplaats voor de deur is ‘Speeltuin (kleine) Graanakker (ach terzijde Tarwe-akker). Kinderen ste ken weg over (automobilist heeft niet in de gaten dat er een speeltuintje om de hoek is). Door hekjes verspringend te plaatsen en struiken plus bord met aan duiding ’’speelplaats” (eenrichtingsver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1989 | | pagina 11